Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KSIĘGAINNA NIŻ WSZYSTKIE

Katecheza 14

Modlitwa

Wiesz, że Bóg mówi do nas przez Słowo zawarte w Piśmie Świętym. O tej niezwykłej księdze będzie dzisiejsze spotkanie.

Pomyśl, co ofiarujesz Panu Bogu w tej modlitwie. Wspólnie zaśpiewamy krótką pieśń na rozpoczęcie katechezy.

Wydarzenie zbawcze Boga

Przekazywanie ustne zbawczych wydarzeń

Spisanie ksiąg natchnionych

Etapy powstawania Biblii

Przypomnienie

Co to jest Biblia? Instrukcja obsługi

cz. 2

cz. 4

ZADANIE

Po obejrzeniu filmów "Pismo Święte - instrukcja obsługi" napisz w zeszycie pytaniai odpowiedzi.Jak dzieli się Pismo Święte?Jaka jest najważniejsza wiadomość przekazanaw Piśmie Świętym?Co to jest Kanon Pisma Świętego?

cz. 1

Sigla Biblijne

Siglum (z. łac. singlae litterae - pojedyncze litery; l. mn. sigla) - symbol literowy lub literowo - cyfrowy będący oznaczeniem fragmentu Biblii.

3,

J

16

Rozdział 3

Wiersz 16

Ewangelia wg św. Jana

(J 3,16)

Biblioteka

Podział ksiąg

Nowy Testament

Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, Rt, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch (razem 21)

Iz, Jr, Ba, Lm, Ez, Dn,Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml (razem 18)

Mt, Mk, Łk, J, Dz (razem 5)

Księgi dydaktyczne

Księgi historyczne

Grupa \ Część

STARY TESTAMENT

Księgi prorockie

Listy św. Pawła (13): Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2 Tes, 1-2 Tm, Tt, Flm.HbrListy Apostolskie (7) Jk, 1-2 P, 1-3 J, Jud (razem 21)

Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr (razem 7)

Apokalipsa św. Jana

Info

SIGLA BIBLIJNEST - Stary TestamentRdzKs. RodzajuPrzKs. PrzysłówWjKs. WyjściaKohKs. KoheletaKpłKs. KapłańskaPnpPieśń nad PieśniamiLbKs. LiczbMdrKs. MądrościPwtKs. Powtórzonego PrawaSyrMądrość SyrachaJozKs. JozuegoIzKs. IzajaszaSdzKs. SędziówJrKs. JeremiaszaRtKs. RutLmLamentacje1 Sm1 Ks. SamuelaBaKs. Barucha2 Sm2 Ks. SamuelaEzKs. Ezechiela1 Krl1 Ks. KrólewskaDnKs. Daniela2 Krl2 Ks. KrólewskaOzKs. Ozeasza1 Krn1 Ks. KronikJlKs. Joela2 Krn2 Ks. KronikAmKs. AmosaEzdKs. EzdraszaAbKs. AbdiaszaNeKs. NehemiaszaJonKs. JonaszaTbKs. TobiaszaMiKs. MicheaszaJdtKs. JudytyNaKs. NahumaEstKs. EsteryHaKs. Habakuka1 Mch1 Ks. MachabejskaSoKs. Sofoniasza2 Mch2 Ks. MachabejskaAgKs. AggeuszaHiKs. HiobaZaKs. ZachariaszaPsKs. PsalmówMlKs. MalachiaszaNT - Nowy TestamentMtEw. wg św. Mateusza1 Tm1 List do TymoteuszaMkEw. wg św. Marka2 Tm2 List do TymoteuszaŁkEw. wg św. ŁukaszaTtList do TytusaJEw. wg św. JanaFlmList do FilemonaDzDzieje ApostolskieHbrList do HebrajczykówRzList do RzymianJkList św. Jakuba1 Kor1 List do Koryntian1 P1 List św. Piotra2 Kor2 List do Koryntian2 P2 List św. PiotraGaList do Galatów1 J1 List św. JanaEfList do Efezjan2 J2 List św. JanaFlpList do Filipian3 J3 List św. JanaKolList do KolosanJudList św. Judy1 Tes1 List do TesaloniczanApApokalipsa św. Jana2 Tes2 List do Tesaloniczan

I Niedziela

Zmartwychwstanie (Łk 24,6)

II Niedziela

Pokój ( J 20, 21)

III Niedziela

Pisma ( Łk 24, 27)

IV Niedziela

Brama (J 10, 1)

V Niedziela

VI Niedziela

Miłość (J 14, 15)

Co mówi do nas Pan Jezus w czasie Wielkanocnym?

(Wybrane cytaty z Ewangelii na niedziele w okresie Wielkanocnym A.D. 2020 )

Życie ( J 14, 6)

VII Niedziela

Wniebowstąpienie(Mt 28, 19-20)

Zmartwychwstanie

"W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".( Łk 24, 1-6).

Pokój

"A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam»".(J 20, 21)

Pisma

"On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego". (Łk 24, 25- 27)

INFO

Na slajdzie 8 i 9 należy kliknąć w obrazek, aby zobaczyć przedstawioną perykopę biblijną.

Brama

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem."(J 10, 1 )

Życie

" Ja jestem drogą i prawdą i życiem".(J 14, 6)

Miłość

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania".(J 14, 15)

Wniebowstąpienie

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»".(Mt 28, 19-20)

Świadectwa

Biblia została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów

Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersetówi ponad milion słów.Najczęściej występuje w Biblii słowo “Pan”

Najmniejszą księgą jest 2 List św. Jana. Największą Księga Psalmów, ma 150 rozdziałów

Najkrótszy jest Psalm 117 – ma dwa wersety. Najdłuższy to Psalm 119

W połowie Biblii jest Psalm 118

W bibliotece uniwersyteckiej w Getyndze (Niemcy) jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych

Ciekawostki o Biblii

Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie

Info

Modlitwa

Dzięki Ci Boże za światłość tej nauki! Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dziękujemy

Zapraszamy na następną katechezę

diecezja sandomierska