Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript1

2

3

4

5

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

A repetición será unha excepción

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Priorizar aprendizaxes e competencias imprescindibles

PROCEDEMENTOS

Valorarase especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e competencias.

BENESTAR DO ALUMNADO


NOTA FINAL

A nota media do curso sera a media da 1ª e 2ª avaliación. As actividades feitas na 3ª avaliación poden subir a nota media

directrices 3º trimestre

instrucións do 27 de abril de 2020
dirección xeral de educación, f.p. e innov. educ.

6

adaptación das programacións

Pincha aquí para ver as adaptacións das programacións de cada nivel ou especialidade

Principio fundamental

adaptacións programacións