Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

A repetición será unha excepción,Valorarase especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e competencias.,CRITERIOS DE PROMOCIÓN,,,1,BENESTAR DO ALUMNADO,A nota media do curso sera a media da 1ª e 2ª avaliación. As actividades feitas na 3ª avaliación poden subir a nota media,3,2,PROCEDEMENTOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN,5,NOTA FINAL,,4,Priorizar aprendizaxes e competencias imprescindibles,directrices 3º trimestre,instrucións do 27 de abril de 2020dirección xeral de educación, f.p. e innov. educ.,6,adaptación das programacións,Pincha aquí para ver as adaptacións das programacións de cada nivel ou especialidade,Principio fundamental,adaptacións programacións