Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Jan Paweł II- Karol Wojtyła (Lolek)- Papież Polak- Papież przełomów-bez wątpienia niezwykły człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, mistyk, człowiek wiary ...

Wspomnienieo Janie pawle II

100. rocznica urodzin Jana Paweła II

Obejrzyj

QUIZ

Papieżpoeta

Kochani! Dziś obchodzimy bardzo ważną rocznicę dla nas wszystkich, dla Polaków. To 100. rocznica urodzin polskiego Papieża Jana Pawła II. Człowieka szczególnego i wyjątkowego, którego obecność zostawiła ślad w naszych sercach i pamięci. Obejrzyjcie przygotowaną prezentację. Warto pamiętać o kimś tak dla nas wyjątkowym i ważnym.

KRÓTKA HISTORIA PAPIEŻA

PAPIEŻ I DZIECI

*** (Miłość mi wszystko wyjaśniła) Autorem wiersza jest KAROL WOJTYŁA Mi­łość mi wszyst­ko wy­ja­śni­ła,Mi­łość wszyst­ko roz­wią­za­ła -dla­te­go uwiel­biam tę Mi­łość,gdzie­kol­wiek by prze­by­wa­ła.A że się sta­łem rów­ni­ną dla ci­che­go otwar­tą prze­pły­wu,w któ­rym nie ma nic z fali hu­czą­cej, nie opar­tej o tę­czo­we pnie,ale wie­le jest z fali ko­ją­cej, któ­ra świa­tło w głę­bi­nach od­kry­wai tą świa­tło­ścią po li­ściach nie osre­brzo­nych tchnie.Więc w tej ci­szy ukry­ty ja - liść,oswo­bo­dzo­ny od wia­tru,już się nie tro­skam o ża­den z upa­da­ją­cych dni,gdy wiem, że wszyst­kie upad­ną.