Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

L’avaluació de l’alumnatnouvingut durant la crisi de la COVID-19

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

Totes i tots tenim necessitats especials en el nostre procés de creixement. Les diverses metodologies educatives han de permetre que cada persona pugui trobar el seu itinerari particular per a desenvolupar el seu procés d’aprenentatge.

Miquel Àngel EssombaDirector del Centre UNESCO de Catalunya

+

VERSIóPER IMPRIMIR

L’avaluació de l’alumnat nouvingutdurant la crisi de la COVID-19

Normativa

FAQS

Proves d'avaluació final de l'Aula d'acollida

Primària

Secundària

Final d'etapa

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

+

+

+

+

+

+

+

Pla de suport individualitzat i avaluació

Normativa

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació de l'alumnat, en el tercer trimestre davant la prolongació del període de confinament pel Covid19 de 20 d’abril de 2020.

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes davant la prolongació del període de confinament pel Covid19” de 30 de març de 2020.

ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i elsrequisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

L'avaluació a Primària

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

Premissa bàsica: en cap cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació qualificadora de setembre-març.Finalitat de l’avaluació: identificar les competències assolides per l’alumne en el marc de les seves diferències individuals. Detectar les dificultats i trobar estratègies per superar-les.Cada centre elabora un model propi model d’informe que recull:resultats procés aprenentatgeaspectes personals i evolutius que es cregui oportú de comentarmesures complementàries o de reforç adoptades o previstes.

L'avaluació a ESO

Premissa bàsica: en cap cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació qualificadora de setembre-març.Recuperacions: L’alumnat hi té dret. Cada equip docent decideix com abordar-ho. Pot ser mitjançant el lliurament pautat de tasques de recuperació durant abril-maig o avaluacions en línia, per exemple.Avaluació final 4t: Ateses les circumstàncies extraordinàries si l’ED acorda graduar un alumne/a que no ha assolit tots els nivells competencials, ho ha de fer constar en el consell orientador on, a més, s’han d’incloure les eines i recursos necessaris per poder assolir aquests nivells en estudis superiors. (Cursos de català CNL, Escoles d’adults (si 18), ajuntaments, parelles lingüístiques, Parla.cat,...)El professorat haurà de considerar el procés seguit i determinar per a cada estudiant quines observacions i evidències usa per a la confecció de l'informe de la tercera avaluació. Mai seran una penalització.

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

Consideracions canvi d'etapa

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

6è Primària: Cal garantir el traspàs d’informació personalitzada als tutors d’ESO. Les valoracions han de ser a favor de l’alumne/a, partint de la consideració general d’establir com a satisfactoris els aprenentatges adquirits en aquest període.Si l'alumne ha arribat el darrer curs, és interessant plantejar si la repetició pot ser una via per consolidar l'aprenentatge del català i preparar-se millor per entrar a l'institut.4t ESO: Ateses les circumstàncies extraordinàries, si l’ED acorda graduar un alumne/a que no ha assolit tots els nivells competencials, ho ha de fer constar en el consell orientador on, a més, s’han d’incloure les eines i recursos necessaris per poder assolir aquests nivells en estudis superiors. (Cursos de català CNL, Escoles d’adults (normalment a partir de 18 anys), ajuntaments, parelles lingüístiques, Parla.cat,...). Si l'alumne ha arribat fa menys de dos anys i no pot acreditar, és interessant plantejar si la repetició pot ser una via per consolidar l'aprenentatge del català i augmentar les possibilitats d'obtenir el graduat.

PI i avaluació

El Pla de suport individualitzat ha de determinar els criteris d'avaluació i de pas de curs, d'acord amb els objectius d'aprenentatge i les competències que s'hi hagin acordat.Durant el tercer trimestre s’hauran buscat els mecanismes perquè el tutor/a de l’alumne/a n’hagi fet un seguiment i hagi mantingut interlocució amb les famílies.El grau d’assoliment d’objectius del PI pot ser determinant per decidir quina qualificació tindrà l’alumne/a i quina orientació se li dóna de cara al curs vinent.

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

Preguntes freqüents

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL

A partir dels objectius marcats en el seu PI i la seva evolució al llarg del 1r i 2n trimestre.Complementarem aquesta avaluació amb les aportacions que puguem fer del tercer trimestre, amb les evidències i observacions que puguem recollir.L’avaluació del tercer trimestreen cap cas pot modificar de manera negativa l’avaluació qualificadora dels aprenentatges assolits en el període desetembre de 2019 a març de 2020

S'ha de tenir present que durant el confinament s'hauranreduït o perdut les oportunitats de contacte amb la llengua catalana.D'altra banda, cal tenir en compte si s'han produït aquests factors:Ha tingut connectivitat?Tenia accés fàcil a algun dispositiu?Té la competència digital suficient? Algú del seu entorn la té?Els pares o familiars l'han pogut orientar i/o ajudar en les tasques?Tots ells han estat decisius per seguir l'escolarització durant el confinament.Si no s'han pogut assegurar, seria aconsellable fer almenys una tutoria individual amb l'alumne/a abans de l'avaluació.

Absolutament sí.És important que ens fem preguntes com aquestes:Sabem com han viscut aquesta situació des de casa?Hi ha hagut alguna pèrdua familiar o sotrac important al seu l’entorn?Ha viscut alguna situació física o emocional intensa durant el confinament?Hem pogut parlar amb ells i preguntar-los com estan i com se senten?També cal tenir molt en compte que el coneixement limitat dels seus referents culturals i familiars pot distorsionar la nostra interpretació de la situació.

Sense el graduat se li tanquen de per vida moltes oportunitats d'accés al seu desenvolupament personal, fins i tot a nivell laboral.El baix domini de la llengua no hauria d'eliminar l'accés al coneixement dels alumnes. En tot cas, cal adoptar les mesures per tal que no perdi oportunitats, donant-li més temps o fent una bona orientació.

En general, no.Però puntualment és important tenir en compte casos com aquests:Repetir a 3r o 4t ESO en alguns casos pot donar temps per assolir un cert nivell de competència lingüística (A2-B1) indispensable per al seu futur.Repetir a 6è en algun cas pot aplanar el pas a secundària.

Cada alumne/a és diferent i la seva orientació dependrà de varis factors.Competències.Interessos i participació de l’alumne.Expectatives acadèmiques, professionals i laborals a curt i mig termini.Adequació de l’elecció.Actuacions realitzades en matèria d’orientació acadèmica i professional.Recomanacions/Proposta de l’equip docent.És important conèixer bé tots els itineraris que hi ha a l’abast així com les característiques dels alumnes i conèixer els recursos que proporciona l’entorni que podrien ser d’utilitat per l'alumne/aEl consell orientador, exposarà l'orientació que es fa des del propi centre.

Per assolir el ple domini de la llengua per a l’estudi cal un mínim de5 anys. Si l’alumne/a ha arribat a Catalunya a ESO no ha disposat d’aquest temps.És responsabilitat dels docents fer adaptacions per minimitzar les barreres lingüístiques per acostar-li els continguts i accelerar l’aprenentatge de la llengua.Per valorar el seu nivell de competència lingüística podem basar-nos en lespautes d'observaciódelMERC(Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Cal focalitzar l'avaluació en el progrés de l'alumne, tenint en compte quin és el seu punt de partida i seguint principis d'equitat.Se l'ha d'avaluar a partir dels objectius del Pla Individualitzat, tant dels generalscom dels específics d'aquelles àrees en què se li ha fet una adaptació o s'han pres uns acords.Si l'alumne té un PI es fa constar a l'Esfer@ i per tant també a l'informe final.

Hi ha mecanismes perquè, en cas de dubte, això no passi:Una bonaorientació cap als llocs que ell necessita després de l'etapa obligatòtia: (escola d’adults, cursos de llengua, món laboral, programes de garantia social, programes de formació i inserció PFI o formació professional...)A l’esfer@ i a l'informe es pot fer constar que gradua amb matèries pendents, si fos el cas, o que ha aprovat segons el seu PI.Cal informar-ne bé la família, fent ús del servei de traducció/mediació, si fos necessari

En el cas de l’alumnat d’origen estranger,elsresultats de l’avaluació faran referència als criteris d’avaluació establerts en el seu PI.Partim de la premissa que s’ha d’elaborar un PI per als alumnes nouvinguts que s'incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya i per als alumnes que ja no assisteixen a l'aula d'acollida, però que reben suport lingüístic i social per seguir el currículum amb el seu grup classe.Si l’alumne acaba d’arribar, i en cas que no s'hagi disposat un PI, l’equip directiu pot trametre l’exempció de matèries, individualment per a cada alumne., fent ús del procediment eValisa.

Sí. Administrativamentes considera aquest temps com a lectiu en tots els aspectes i circumstàncies.

Depenent de les possibilitatsdels docents,i sempre que sigui possible:Es manté per als centres la recollida de lesdades d’informació sobre els alumnes que hi ha assistit durant el curs 2019-2020 (dades personals, país de procedència, llengües que parla...), així com les referides a l’organització del recurs (com ara hores d’estada a l’aula d’acollida).Nos’han d’introduir a l’aplicació ni els resultats de les proves dellengua ni el de les enquestes d’integració.Per facilitar l’entrada d’informació l’aplicació estarà oberta entre el4 de juny i el 26 de novembre de 2020.

S'ha de tenir en compte com s’ha de recollir l’avaluació i el seguiment dels aprenentatges dels alumes en els informes, així com la informació que han de contenirEn el cas dels alumes d’origen estranger és especialment important incloure-hi informació relacionada amb els aspectes emocionals i el procés migratori, així com, en el cas d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu, els relatius al procés d’acollida inicial.A l’informe trimestral s’ha de fer constar explícitament que els criteris d’avaluació són inferiors o superiors als del curs corresponent i, si és el cas, quines àrees o matèries no s’avaluen. És molt important assegurar-se que totes les persones implicades en l’educació de l’alumne, incloent-hi la família, entenen quins són els criteris a partir del quals s’ha avaluat l’alumne i quines repercussions pot tenir aquest fet en l’escolarització de l’alumne.ENLLAÇ:VEURE COM CONCRETAR_HO AESFER@

Proves d'avaluació de les Aules d'Acollida

NO s’han d’introduir a l’aplicació ni els resultats de les proves dellengua ni el de les enquestes d’integració, però sí que seria bo entrar les dades personals. Recordar que aquestes proves són únicament un element informatiu i que no tenen a veure amb la decisió de quina qualificació final tindrà l’alumnat, a final del seu curs corresponent. Podeu trobar la informació en aquestenllaç

EQUIP LIC CATALUNYA CENTRAL