Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Srednja medicinska škola Slavonski Brodo nama

o nama...


Mi smo škola u kojoj svaka vizija postaje budućnost kakvu želimo. Nalazimo se u ulici Vatroslava Jagića na broju 3A. Uspješno sudjelujemo u provedbi izvannastavnih aktivnosti, obrazovanju odraslih, projektima mobilnosti Erasmus+, manifestacijama Festival znanosti i Tjedan mozga te brojnim sportskim aktivnostima u kojima postižemo izvrsne rezultate.

Misija naše škole je uspješan učenik i zadovoljan nastavnik.

Srednja medicinska škola Slavonski Brod trenutno obrazuje 382 učenika u 19 razrednih odjeljenja i 6 obrazovnih područja:


- medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

- fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka

- zdravstveno-laboratorijski tehničar/zdravstveno-laboratorijska tehničarka

- dentalni asistent/dentalna asistentica

- njegovatelj/ica TES - obrazovanje učenika smanjenih intelektualnih sposobnosti

- farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka


Škola prostorno zauzima 1689 m2. Ukupan broj djelatnika zaposlenih u školi je 62, od toga su 30 nastavnika, 23 strukovna učitelja, 2 stručna suradnika i 7 članova administrativno-tehničkog osoblja. Nastava se izvodi u 6 klasičnih učionica, 1 informatičkoj učionici, 1 kabinetu za anatomiju i fiziologiju, 1 školskom praktikumu za kemiju, 3 kabineta za zdravstvenu njegu, 2 kabineta za fizioterapeute, 1 kabinetu za dentalne asistente i u školskoj knjižnici.

lokacija

povijest

škole

Povijesni pregled


1959. godine stupa na snagu Zakon o medicinskim školama Narodne Republike Hrvatske (NN br. 33/59), gdje je u čl. 64. I 65. utvrđeno da medicinske škole mogu osnivati kotarski ili općinski narodni odbori, u mjestima gdje postoje zdravstvene ustanove prikladne za izvođenje praktične nastave.


Kotarski narodni odbor u Slavonskom Brodu donio je odluku br. 02-8904-1-1959 od 31. 8. 1959. godine o osnivanju Škole za medicinske sestre. Duljina školovanja je četiri godine. Nastava u školi je počela 8. rujna 1959. godine u dva odjeljenja prvog razreda s 85 učenica.


Nastava se održavala u improviziranom prostoru bolničkog kruga, koji se sastojao od učionice i kabineta za uvježbavanje njege bolesnika. Prostorije u Zdravstvenom centru nisu bile dovoljne za cijeli nastavni proces pa je škola koristila prostore Škole učenika u privredi (učionicu za fiziku, kemiju, dvoranu za tjelesni). Škola je vrlo često koristila prostorije Odjela za transfuziju – Zdravstvenog centra.


U prvim danima rada Škola nije imala stalni nastavnički kadar kao ni tajnika. Za predavače općeobrazovnih predmeta su honorarno angažirani nastavnici drugih škola, a za stručne predmete liječnici i medicinske sestre Medicinskog centra. Prva ravnateljica škole bila je Štefica Brunčić, dr. 1960.–1963. godine.

Školske godine 1963./64. vd. je ravnateljica Milica Šimunić, vms.

U četverogodišnjem razdoblju Školu vodi nastavnica Ljubica Galović, zatim vd. ravnateljica Stana Vukovac, profesorica.

Školske godine 1967./68. za direktora je imenovan Mato Krajnović, profesor.

Školske godine 1960./61. Škola se seli u novu zgradu bivšeg Đačkog doma u Gupčevoj ulici br. 10. Zgrada je posebno adaptirana za školske potrebe i u vlasništvu je Medicinskoh centra, koji daje zgradu na korištenje Rješenjem br. 01-11206/1 od 20. 9 . 1960. godine, Narodni odbor općine Slavonski Brod.

Škola dobiva četiri učionice, kabinet za njegu bolesnika, knjižnicu, kancelariju tajnika, blagavaonicu te prostoriju za odjeću i obuću.

1960. godine, Školski odbor na sjednici 21. 4 . 1960. godine, donosi Odluku da Škola za medicinske sestre nosi ime Radomir Kajganović.

Školske godine 1960./61. Škola upisuje učenike i izvan kotara Slavonskoga Broda. Svojim kapacitetom Škola je pokrivala uglavnom tri slavonsko – posavske općine: Slavonski Brod, Novu Gradišku i Slavonsku Požegu.


Školske godine 1977./78. Škola se uklapa u sve reformske zahvate. Zbog zajedničkog korištenja nastavnih sredstava, racionalizacije i efikasnije organizacije rada referendumom održanim 30. svibnja 1978. godine djelatnici Srednje medicinske škole „ Radomir Kajganović“ usvajaju Samoupravni sporazum o udruživanju, u Centar usmjerenog obrazovanja „Zlatko Šnajder“. Usvajanje Samoupravnog sporazuma o udruživanju Srednja medicinska škola je prestala pravno postojati kao samostalna radna organizacija i od 1. rujna 1978. godine sva njena prava i obveze preuzima Centar usmjerenog obrazovanja „Zlatko Šnajder“.

1981. godine odjeli medicinskog usmjerenja se sele u Gundulićevu ulicu br.20. bivšu vježbaonicu Više pedagoške škole, gdje dobivaju sedam učionica i dva kabineta za zdravstvenu njegu. Opće predmete učenici su imali u prostorima CUO „Zlatko Šnajder“, a stručne predmete i vježbe zdravstvene njege u školskom prostoru Gundulićeve ulice.

Nakon samostalne Republike Hrvatske, CUO „Zlatko Šnajder“ se spontano razilazi u svoje sastavnice i Srednja medicinska škola ponovno nastavlja samostalno svoju djelatnost.

Školske godine 1991./1992. za ravnatelja Srednje medicinske škole imenovana je ravnateljica Katica Lulić, dipl. oecc.

25. siječnja 1993. godine upisom u Sudski registar, Srednja medicinska škola Slavonski Brod ponovno dobiva pravo obilježlje medicinske škole. Ovim upisom škola nosi naziv Srednja medicinska škola Slavonski Brod.

2008. godine Gradsko poglavarstvo grada Slavonskog Broda prostore koje je koristila Srednja medicinska škola daje na korištenje Veleučilištu J. J. Strossmayer. Stoga se Srednja medicinska škola morala iseliti iz prostora koje je koristila i zajedno sa Županijom održavala 27. godina.

27. studenoga 2008. godine Škola počinje s radom u prostorima bivše Ekonomsko – birotehničke škole na adresi Vatroslava Jagića 3a.

U prosincu 2014. godine za ravnateljicu Srednje medicinske škole izabrana je Jelena Jelinić-Bošnjak, prof. njemačkog i engleskog jezika. Škola ima na raspolaganju 7 klasičnih učionica, 3 kabineta zdravstvene njege, 2 kabineta za fizioterapeute, 1 praktikum kemije i biokemije, školsku ordinaciju dentalne medicine i školsku knjižnicu. U školskoj godini 2020./2021. završena je energetska obnova zgrade te su učionice i kabineti opremljeni suvremenim nastavnim pomagalima za izvođenje nastave.

kontakti

smjerovi

projekti

PROJEKTI

aktivnosti u školi

Aktivnosti u školi vidljive su na webu

i facebook stranicama škole


Izvannastavne aktivnosti

- Schola medica


- Održivi razvoj


- Dramska družina


- Zdrava prehrana


- Medicinari u školskom sportu


- Fiziopreventivci


- Novinarska družina


- Povijesna grupa


- Školski sportski klub


- E-Medica


- Crveni križ


- Volonterski klub „Hipokrat“


- Planinari


- Fotografi

Projekti


- Write SMŠ


- Health is Wealth


- Volonteri iz školskih klupa


- Eureka


- We care, We share


- EEE (Excellence. Every Patient. Every Time)


- Medicinari u školskom športu


- Get a Ride


- eTwinning


Manifestacije

- Tjedan mozga


- Festival znanostimisija i vizija

MISIJA - Ostvarivati u školi pozitivno ozračje, primjenjivati strategije poučavanja i trajno provoditi edukaciju s ciljem stjecanja pojedinačnih, općih i stručnih kompetencija, jednaku za sve učenike, bez obzira na različitost njihovih obrazovnih i odgojnih potreba i mogućnosti.


VIZIJA - za sve profile omogućiti i stvoriti kvalitetne nastavne kurikulume

- stvoriti uvjete za kvalitetnu, modernu i sigurnu školu kao doprinos cjeloživotnom učenju

- sustavno osposobljavanje nastavnika u okviru pedagoško-psihološke izobrazbe, s ciljem unaprjeđenja kompetencija u nastavnom procesu

- omogućiti individualno napredovanje i uspjeh svakog učenika i nastavnika

- ostvarivanje suradnje sa svim relevantnim čimbenicima (učenici, roditelji i lokalna zajednica, MZOS)

- potreba ulaganja u nove tehnologije s ciljem kvalitetnijega usvajanja znanja i vještina u nastavnom procesu

- implementacija Međupredmetnih tema u sve nastavne predmete

- rad na unaprjeđenju odnosa u školi u interesu poboljšanja opće komunikacije svih dionika u nastavnomu procesu

- rad na kvaliteti izvođenja nastavnoga procesa (stručnost, kvaliteta, kompetencije, solidarnost, humanost, prihvaćanje različitosti, poticanje timskoga rada)

- unaprjeđenje rada i praćenje svih školskih postignuća

- kvalitetna potpora učenicima u svim segmentima njihovoga razvoja (napredovanje u učenju kao i u emocionalnom i društvenom razvoju)

- socijalna inkluzija i osposobljavanje za samostalan život učenika (Njegovatelj/njegovateljica-TES)

- poticanje profesionalnoga razvoja svih zaposlenika u odgojno-obrazovnom procesu

- valorizacija rada škole kroz sustav samovrednovanja (e-kvaliteta)

- promocija škole (suradnja unutar lokalne zajednice, objavljivanje aktivnosti na web
uvjeti upisa

PROGRAM OBRAZOVANJA: Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege

Trajanje obrazovanja: 5 godina

Broj razrednih odjela: 1

Broj učenika I.razreda: 20

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI: engleski ili njemački jezik

IZBORNI PREDMETI KOJI SE UČE U ŠKOLI: 1. vjeronauk ili etika 2. građanski odgoj ili izborni predmet njemački jezik

PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (PO IZBORU ŠKOLE): FIZIKA

NATJECANJE IZ ZNANJA PO IZBORU ŠKOLE: FIZIKA

POSEBNO VAŽAN PREDMET (PROPISAN OD STRANE MZOS-a): KEMIJA, BIOLOGIJA

ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZOS-a

PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA (koji je uvjet za upis a učenik ga nije učio u OŠ)


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

1. e-upisnica (potpisana od strane roditelja i učenika)

2. liječnička svjedodžba medicine rada (Zdravstvene kontraindikacije u skladu s jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a)*

3. dokaz o uplati povećanih troškova obrazovanja (200 kn)

4. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata - dodatni bodovi

NAPOMENA: Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda. Srednja medicinska škola Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod OIB: 33786360839, Matični broj: 03776441 Tel: 035/442-492 035/403-010 Fax: 035/ 446-271 email: sms@ss-medicinska-sb.skole.hr web: www.ss-medicinska-sb.skole.hrPROGRAM OBRAZOVANJA: Fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska tehničarka

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj razrednih odjela: 1

Broj učenika I.razreda: 20

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI: engleski ili njemački jezik

IZBORNI PREDMETI KOJI SE UČE U ŠKOLI: 1. vjeronauk ili etika PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (PO IZBORU ŠKOLE): FIZIKA

NATJECANJE IZ ZNANJA PO IZBORU ŠKOLE: FIZIKA

POSEBNO VAŽAN PREDMET (PROPISAN OD STRANE MZOS-a): KEMIJA, BIOLOGIJA ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZOS-a

PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA (koji je uvjet za upis a učenik ga nije učio u OŠ):

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

1. e-upisnica (potpisana od strane roditelja i učenika)

2. potvrda nadležnoga školskog liječnika (Zdravstvene kontraindikacije u skladu s jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a)

3. dokaz o uplati povećanih troškova obrazovanja (200 kn)

4. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata - dodatni bodovi

ZAPRIMANJE UPISNICA I OSTALIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS: datum i vrijeme bit će naknadno objavljeni na službenim stranicama školePROGRAM OBRAZOVANJA: Dentalna asistentica/asistent

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj razrednih odjela: 1

Broj učenika I.razreda: 20

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI: engleski ili njemački jezik

IZBORNI PREDMETI KOJI SE UČE U ŠKOLI: 1. vjeronauk ili etika

PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (PO IZBORU ŠKOLE): FIZIKA

NATJECANJE IZ ZNANJA PO IZBORU ŠKOLE: FIZIKA

POSEBNO VAŽAN PREDMET (PROPISAN OD STRANE MZOS-a): KEMIJA, BIOLOGIJA

ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZOS-a

PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA (koji je uvjet za upis a učenik ga nije učio u OŠ): DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

1. e-upisnica (potpisana od strane roditelja i učenika)

2. potvrda nadležnoga školskog liječnika (Zdravstvene kontraindikacije u skladu s jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a)

3. dokaz o uplati povećanih troškova obrazovanja (200 kn)

4. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata - dodatni bodovi

ZAPRIMANJE UPISNICA I OSTALIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS: datum i vrijeme bit će naknadno objavljeni na službenim stranicama škole


PROGRAM OBRAZOVANJA: Njegovatelj/njegovateljica - TES - obrazovanje učenika smanjenih intelektualnih sposobnosti

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Broj razrednih odjela: 1

Broj učenika I.razreda: 5

IZBORNI PREDMETI KOJI SE UČE U ŠKOLI: 1. vjeronauk ili etika

PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (PO IZBORU ŠKOLE): FIZIKA

NATJECANJE IZ ZNANJA PO IZBORU ŠKOLE: FIZIKA

POSEBNO VAŽAN PREDMET (PROPISAN OD STRANE MZOS-a): KEMIJA, BIOLOGIJA ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZOS-a

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

1. e-upisnica (potpisana od strane roditelja i učenika)

2. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;

3. Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika.

4. dokaz o uplati povećanih troškova obrazovanja (200 kn)

ZAPRIMANJE UPISNICA I OSTALIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS: datum i vrijeme bit će naknadno objavljeni na službenim stranicama škole


PROGRAM OBRAZOVANJA: Farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj razrednih odjela: 1

Broj učenika I. razreda: 20

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI: engleski ili njemački jezik

IZBORNI PREDMETI KOJI SE UČE U ŠKOLI: 1. vjeronauk ili etika PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (PO IZBORU ŠKOLE): FIZIKA

NATJECANJE IZ ZNANJA PO IZBORU ŠKOLE: FIZIKA

POSEBNO VAŽAN PREDMET (PROPISAN OD STRANE MZOS-a): KEMIJA, BIOLOGIJA

ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZOS-a

PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA (koji je uvjet za upis a učenik ga nije učio u OŠ)

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

1. e-upisnica (potpisana od strane roditelja i učenika)

2. liječnička svjedodžba medicine rada (Zdravstvene kontraindikacije u skladu s jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a)*

3. dokaz o uplati povećanih troškova obrazovanja (200 kn)

4. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata - dodatni bodovi

ZAPRIMANJE UPISNICA I OSTALIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS: datum i vrijeme bit će naknadno objavljeni na službenim stranicama škole


video o školi

knjižnica

KNJIŽNICA