Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROTOCOLO COVID-19

INFORMACIÓN SOBRE O VIRUS

ACCIÓNS PARA A MANIPULACIÓN DE MATERIAIS

EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNS DE LIBROS

AFORO

ORGANIZACIÓNDO ESPAZO

SUXESTIÓNS E DÚBIDAS

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINAO RECUNCHO DE NUNO

+

+

+

+

+

+

ACCIÓNS PARA A MANIPULACIÓN DE MATERIAIS

 • Lavar as mans frecuentemente con desinfectante de mans ou auga e xabrón durante 40 segundos.
 • Evitar o contacto con persoas infectadas.
 • Evitar tocarse os ollos, nariz e boca coas mans sen lavar.
 • Limpar e desinfectar obxectos e superficies que se tocan con frecuencia (picaportes, mesas, cadeiras..)
 • Os libros utilizados por persoas infectadas deberán ser introducidos nunha bolsa de plástico con dobre autocierre. Unha vez dentro o libro, limpar o exterior da bolsa cun produto viricida (auga e lixivia). Unha vez limpo, manter nunha zona segura durante 14 días.
 • Superada a cuarentena, a manipulación do libro xa non será ningún risco.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINAO RECUNCHO DE NUNO

INFORMACIÓN SOBRE O VIRUS

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

 • A enfermidade provocada polo COVID-19 pode transmitirse por vía directa ou indirecta.
 • O contaxio directo propágase cando os microorganismos pasan dunha persoa infectada a unha sá, cando se tocan ou contamínanse por secrecións ou feridas da persoa infectada.
 • O contaxio indirecto pode propagarse a través de partículas ao tusir ou esbirrar a través do ar. Poden quedar suspendidas no ar durante 3 horas .
 • Moitas partículas permanecen en superficies próximas, como mesas, libros, cadeiras, andeis... polo que podemos entrar en contacto con obxectos ou superficies contaminadas. Según distintos estudos o virus pode permanecer vivo entre 1 e 4 días en papel e entre 5 e 9 días en plásticos e metais.
 • Para contribuir á súa eliminación é fundamental a desinfección dos distintos espazos e a hixiene persoal das persoas a través da limpeza de mans con auga e xabrón durante polo menos 40 segundos.
 • Os libros NON deben ser desinfectados pois os productos estragaríaos, polo que é preciso gardar nunha caixa, polo menos 14 días, os que poideran estar expostos ao virus.

ACCIÓNS PARA A MANIPULACIÓN DE MATERIAIS

IMPORTANTE

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINAO RECUNCHO DE NUNO

 • Para empregar o equipamento informático, cada usuario deberá desinfectar ben as súas mans antes de usalo así como desinfectar adecuadamente o seu posto, ordenador, tablet, lector electrónico, teclado, rato e outros materiais empregados cando abandone o seu posto.
 • Estableceranse quendas para o uso do equipamento informático dispoñible baixo petición previa aos mestres/as responsables.
 • Todo os recursos informáticos da biblioteca poderán ser postos a disposición de toda a comunidade educativa en función das necesidades e circunstacias que poidan xurdir.
* Todas estas accións quedarán supeditadas a modificacións segundo as instruccións dadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNS DE LIBROS

 • Os libros emprestados deberán devolverse introducíndoos nunha caixa habilitada que estará disposta na entrada á biblioteca.
 • O empréstito de libros deberá realizarse na hora de biblioteca específica para cada curso. Os alumnos e alumnas acudirán en grupos de máximo 12-15 persoas mantendo unha distancia entre as mesmas de polo menos 1,5 metros.
 • O alumnado escollerá previamente o título que desexa levar a través do Catálogo de opacmeiga e informará por escrito/correo electrónico do mesmo ao mestre/a.
 • O ALUMNADO NON PODERÁ COLLER LIBROS DOS ANDEIS, O LIBRO ESCOLLIDO SERÁ ENTREGADO A CADA ALUMNO/A POLO MESTRE RESPONSABLE DA BIBLIOTECA.
 • Recollerán o seu carnet e o introducirán na primeira folla do libro escollido,
 • Depositarán o libro que queren levar emprestado no espazo habilitado e agardarán a que sexa realizado o seu rexistro polo equipo de biblioteca ou titor/a.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

Alternativa 1: Préstamo na biblioteca

Alternativa 2

EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNS DE LIBROS

 • Cada alumno/alumna elexirá o libro ou libros que quere levar emprestados no catálogo de opac-meiga e informarán ao mestre/a por escrito ou correo electrónico.
 • O mestre/a representante de cada ciclo do equipo de biblioteca será o responsable de recoller, rexistrar e entregar os libros reservados ao alumnado de dito ciclo.
 • A devolución de libros deberá realizarse o na caixa disposta para tal fin que será recollida polo mestre/a representante de cada ciclo.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

Alternativa 2: Préstamos na aula

SUXESTIÓNS E DÚBIDAS

 • Disporase dun buzón na entrada da biblioteca onde poderán deixar por escrito as súas suxestións e dúbidas.
 • Para buscar os fondos bibliográficos dispoñibles da nosa biblioteca podedes empregar previamente o buscador do noso catálogo premendo na seguinte imaxe:

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

* Todas estas accións quedarán supeditadas a modificacións segundo as instruccións dadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

ORGANIZACIÓN DO ESPAZO

 • Realizaranse sinalizacións no chan para indicar o sentido de circulación dos usuarios.
 • O mobiliario colocarase de forma que os usuarios que empreguen a biblioteca manteñan a distancia de seguridade permitida.
 • Estableceranse indicadores de espera para o préstamo de libros así como para entrar na biblioteca.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

AFORO

 • Durante os recreos, permitirase un máximo de 10 alumnos/as na biblioteca que deberán manter a distancia social recomendada.
 • En función da organización da actividade lectiva, cada ciclo poderá acudir á biblioteca o recreo do día que se lle asigne.
 • Cada titoría terá asignada dúas horas semanais de uso exclusivo na biblioteca para grupos de como máximo 12-15 alumnos/as.
 • Nas horas de apertura da biblioteca pola tarde o aforo permitido será de como máximo 12 persoas.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO