Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA AINFANTIL, PRIMÀRIA I ESO CURS 2020/21. Del 13 al 22 maig

1r pas

Per a accedir a la preinscripció telemàtica cal DISPOSAR d'un dels següents aparells :OrdinadorTauleta tàctilTelèfon mòbil

2n pas

OMPLIR telemàticament el formulari de sol·licitud que trobareu clicant l'enllaç que teniu a la part inferior esquerra.

3r pas

ESCANEJAR o FOTOGRAFIAR tota la documentació necessària que es troba especificada a l'enllaç inferior.

4t pas

ENVIAR per correu electrònic a la Direcció del centre:1. El resguard de sol·licitud demanat en primera opció.2. La documentació fotografiada o escanejada.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/-a però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el formulari,s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’ENVIA, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.mteresa.gil@lacoma21.esa8021028@xtec.cat

Abans de començar a omplir el formulari us recomanem que llegiu primer tota la següent informació:1. El formulari de sol·licitud es troba en el següent enllaç:http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=12. Instruccions per al formulari en suport informàtic:a.Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i NO els del navegador.b. La sol·licitud només es considerarà presentada quan, després d’omplir tot el formulari,s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa escanejada o fotografiada (3r pas), per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció (4t pas).c. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.3. En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web delDepartament d'Educació.En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

Documentació que s'ha d'ESCANEJAR o FOTOGRAFIAR:Fotocòpia del llibre de família (tots els membres)Fotocòpia del DNI o NIE dels pares i de l’alumne (si en té)Fotocòpia delcarnet de vacunacionsFotocòpia de latargeta sanitària3 fotografies de carnet (ara o bé amb la matrícula)