Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PREINSCRIPCIÓ

2021-2022

Web ofical"Estudiar a Catalunya"

Barems Puntuació

OFERTA DEPLACES

CALENDARIiLLISTES

CONTACTE

APLICATIUS

DOCUMENTACIÓ

PREINSCRIPCIÓONLINE

SUPORT

+

+

+

+

+

+

+

CRITERIS GENERALSExistència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen* (en el momentde presentar la sol·licitud de preinscripció): 40 puntsDomicili a Igualada: 30 punts.Si s’al·lega que el lloc de treball és dins de l’àrea de proximitat: 20 puntsSi un dels tutors és beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 puntsL’alumne, el tutor o el germà de l’alumne pateix una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. S’hi inclouen els que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d’incapacitatpermanent (total, absoluta o gran invalidesa) o de les classes passives (amb pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat).CRITERIS COMPLEMENTÀRISPertànyer a una família nombrosa o monoparental: 15 puntsAltres situacions previstes en la norma:trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legalscanvi de residència derivat d’actes de violència de gènere

OFERTA DE PLACES

consulta de places

Visitar el mapa de places de Catalunya

CALENDARI i LLISTES

11 de març: publicació de l'oferta de placesPeríode de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 15 al 24 de març de 2021Matrícula: 14 a 18 de junyLlistes que es publiquen (es poden consultar a Tràmits gencat (enllaç) i al web dels centres i de les oficines municipals d'escolarització (Ajuntament).- Llista de sol·licituds amb el barem provisional: 19 d'abril de 2021- Llista de sol·licituds amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril de 2021- Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre- 4 de juny de 2021: oferta final de places escolars- 7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'esperaPer fer laconsulta per Internet es necessita:- el codi de la sol·licitud (es rep per correu electrònic, a l’adreça indicada a la sol·licitud- el número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor/aindicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

BAREM PROVISIONAl

CONTACTE

info@emilivalles.cat93 803 56 58

APLICATIUS

APLICATIU ONLINE

CONSULTA LLISTES

LES DIFERENTS LLISTES ES PUBLICARAN AL WEB DE L'ESCOLA.TAMBÉ LES PODEU CONSULTAR AL WEB OFICIAL DE LA PREINSCRIPCIÓ.CLIQUEU AQUÍ PER ACCEDIR-HI DIRECTAMENT.Per fer-ho es necessita:el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, iel codi de la sol·licitud de preinscripció.Els centres publiquen al seu web les llistes de resultat del procés. En aquest cas, d’acord amb la normativa de protecció de dades, les llistes seran anònimes.En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa als noms i cognom, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.Documentació acreditativa dels criteris de prioritatFamília nombrosa, monoparental, minusvalia, lloc de treball...Caldrà adjuntar també la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

PREINSCRIPCIÓ ONLINE

DEL 15 AL 24 DE MARÇ

Aquest curs el procés de Preinscripció haurà de ser totalment ONLINE, no es podrà fer en cap cas en format presencial.L'aplicatiu s'obrirà dins del termini establert.

APLICATIU

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ ONLINE?

COM DIGITALITZAR LA DOCUMENTACIÓ?

SUPORT

Al web de la Generalitat hi trobareu vídeos i audios (Podcast) que us poden ajudar en el procés de Preinscripció.

SOL·LICITUD