Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ESO-FP-BACH-UNI

ABAU

Proba accso CS

Proba accso CM

Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.

Se queres acceder a estudos universitarios dende un Ciclo Superior, podes presentarte á parte optativa da ABAU para subir a túa cualificación de acceso. Non é preciso que te presentes á parte xeral.

Podes acceder dende un Ciclo Medio da FP a un Bacharelato e só terías que cursar as materias troncais da modalidade que escollas para obter o título.

Proba de acceso ós Ciclos Medios para maiores de 17 anos

Proba de acceso a Ciclos Superiores para maiores de 19 anos

Obxectivos da ESO

Contribuír ó desenvolvemento competencial do alumnado.

Competencias clave a desenvolver

Son 7 as competencias clave que desenvolverás nesta etapa

Avaliación, promoción e titulación

Como se avalía? Como se pasa de curso? Como se titula?

Tipo de ensinanza

Obrigatoria ata os 16 anos

Medidas de atención á diversidade na ESO

Como se avalía? Como se pasa de curso? Como se titula?

Saídas da ESO

A que outros estudos conducen? Podes saír xa ó mundo laboral?

Competencia en comunicación lingüísticaCompetencia matemática e en ciencia e tecnoloxíaCompetencia dixitalCompetencia para aprender a aprenderCompetencias sociais e cívicasCompetencia do sentido de iniciativa e do espírito emprendedorCompetencia en conciencia e expresións culturais

Avaliación: Continua, formativa e integradora. Expresarase nos seguintes termos: IN, SU, BE, NT, SB.Promoción:Como norma xeral o alumnado repetirá o curso cando teña 3 ou máis materias suspensas.Se ten suspensas unha das linguas (castelá ou galega) e matemáticas, poderá repetir curso coas dúas suspensas.Só se pode repetir unha vez un mesmo curso e dúas veces en toda a ESO.Excepcionalmente se o profesorado considera que o alumno/a é quen de seguir con éxito o vindeiro curso, pode promocionar con dúas ou con tres materias suspensas.Titulación:Pódese titular ata con dúas materias suspensas (contando as pendentes doutros anos).

Medidas de atención á diversidade

Adapatación das metodoloxías

Desdobres de grupos

Programas de enriquecemento curricular

Reforzo e apoio educativo

Programas de recuperación

Materias optativas

Espazos e programas en prol da convivencia

Avaliacións iniciais

Accióntitorial

Adaptacións curriculares

Agrupamentos flexibles

Apoio da profesora PT

PMAR

FPB

Atención hospitalaria/ domiciliaria

Grupos de adquisición de linguas

Exención de francés

Flexibilización da duración da escolarización

Repetición de curso

ordinarias

extraordinarias

Obrigatorias

Optativas

Lingua galega e literatura

Lingua castelá e literatura

1ª Lingua estranxeira (Inglés, Francés ou Portugués)

Matemáticas

Materias en 1º ESO

Xeografía e historia

Bioloxía e Xeoloxía

Educación Física

2ª Lingua estranxeira (Inglés, Francés ou Portugués)

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Titoría

Valores éticosRelixión

Escoller unha entre as seguintes:

1 sesión/semana

4 sesión/semana

3 sesión/semana

5 sesión/semana

3 sesión/semana

4 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

1 sesión/semana

4 sesión/semana

XadrezIgualdade de xéneroInvestigacion e tratamento da informacion

Enumerar do 1 ó 3 por orde de preferencia

1 sesió n/semana

FrancésPortugués

Escoller unha entre as seguintes:

2 esión/semana

Obrigatorias

Optativas

Lingua galega e literatura

Lingua castelá e literatura

Matemáticas

Materias en 2º ESO

Xeografía e historia

Física e Química

Educación Física

Música

Tecnoloxía

Valores éticosRelixión

Escoller unha entre as seguintes:

1 sesión/semana

3 sesión/semana

5 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

Titoría

1 sesión/semana

1ª Lingua estranxeira (Inglés, Francés ou Portugués)

3 sesión/semana

2ª Lingua estranxeira (Inglés, Francés ou Portugués)

2 sesión/semana

XadrezOratoriaProgramaciónPromoción de estilos de vida saudable

Escoller unha entre as seguintes:

1 sesió n/semana

Obrigatorias

Optativas

Lingua galega e literatura

Lingua castelá e literatura

Inglés

Materias en 3º ESO

Xeografía e historia

Física e Química

Educación Física

Francés

Música

Educación plástica, visual e audiovisual

Valores éticosRelixión

Escoller unha entre as seguintes:

1 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

Tecnoloxía

2 sesión/semana

Troncaisde opción

Bioloxía e Xeoloxía

2 sesión/semana

Titoría

1 sesión/semana

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicasMatemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas

Escoller unha entre as seguintes:

4 sesión/semana

2ª Lingua estranxeira Francés2ª Lingua estranxeira PortuguésCultura Clásica

Numerar do 1 ó 3 por orde de preferencia

2 sesión/semana

Obrigatorias

Optativas

Lingua galega e literatura

Lingua castelá e literatura

Inglés

Materias en 4º ESO

Xeografía e historia

Educación Física

PlásticaFilosofíaArtes escénicasTIC

Escoller 1 entre as seguintes:

3 sesión / semana

3 sesión/semana

3 sesión / semana

3 sesión / semana

2 sesión / semana

3 sesión / semana

IESdo Barral

Titoría

1 sesión / semana

Valores éticosRelixión

Escoller unha entre as seguintes:

1 sesión / semana

que facer despois da eso?

Infórmate dos itinerarios no centro

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas

Escoller unha entre as seguintes:

4 sesión / semana

Bioloxía e XeloxiaFísica e QuímicaLatínEconomía

Escoller 2 entre as seguintes:

3 sesión / semana

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial

TecnoloxíaCiencias aplicadas á actividade empresarial

Escoller unha entre:

3 sesión / semana

FrancésPortuguésMúsicaTIC

Escoller 1 entre as seguintes:

Competencias clave a desenvolver

As competencias clave para desenvolver son as mesmas

Condicións para o acceso ó programa

Presentar dificultades de aprendizaxe non debidas á falta de estudo ou de esforzo.Ter repetido un curso nalgunha etapa.Ter cursado 2º ESO e non estar en condicións de pasar a 3º ESO.Ter cursado 3º ESO e non estar en condicións de pasar a 4º ESO.

Tipo de medida

Medida de atención á diversidade extraordinaria

Que facer cando acaba o programa?

O alumnado que curse 3º PMAR, unha vez que remata, incorporarase a 4º ESO ordinario.Pódese incorporar a calquera dos dous itinerarios de 4º ESO:Orientado ás ensinanzas académicas.Orientado ás ensinanzas aplicadas.

Obxectivos do programa

Facilitar, mediante adaptacións metodolóxicas e organizativas, a adquisición das competencias precisas para que en 4º ESO poidan obter o título.

Competencia en comunicación lingüísticaCompetencia matemática e en ciencia e tecnoloxíaCompetencia dixitalCompetencia para aprender a aprenderCompetencias sociais e cívicasCompetencia do sentido de iniciativa e do espírito emprendedorCompetencia en conciencia e expresións culturais

Obrigatorias

Ámbito lingüístico e social

Ámbito Científico e Matematico

Materias en 3º PMAR

Inglés

Educación Física

8 sesión/semana

3 sesión/semana

2 sesión/semana

9 sesión/semana

Titoría

1 sesión/semana

Valores éticosRelixión

Escoller unha entre as seguintes:

1 sesión/semana

Música

Educación plástica, visual e audiovisual

2 sesión/semana

3 sesión/semana

Tecnoloxía

Cultura Clásica

2 sesión/semana

2 sesión/semana

Competencias clave a desenvolver

As competencias clave por desenvolver son as mesmas

Condicións para o acceso ó Ciclo

As condicións son de progreso no sistema educativo, de idade, de idoneidade e de conformidade dos titores/as legais.

Tipo de medida

Medida de atención á diversidade extraordinaria

Que facer cando acaba o Ciclo?

Ó remate da Formación Profesional Básica ten dous itinerarios predominantes:Acceso ó mercado laboral.Continuidade de estudos, nas ensinanzas especiais ou nos ciclos medios de Formación Profesional.

Obxectivos do programa

Acadar que o alumnado adquira unha serie de coñecementos, habilidades, cualidades e aptitudes que lle permitan desenvolver un labor profesional.

Competencia en comunicación lingüísticaCompetencia matemática e en ciencia e tecnoloxíaCompetencia dixitalCompetencia para aprender a aprenderCompetencias sociais e cívicasCompetencia do sentido de iniciativa e do espírito emprendedorCompetencia en conciencia e expresións culturais

Débense cumprir os seguintes requisitos (todos):Ser proposto/a polo equipo docente.Contar co consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais.Facer entre 15 e 17 anos no ano de inicio do ciclo formativo.Ter cursado 3º ESO ou, excepcional­mente, 2º ESO.De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo.Que non teñan un título igual ou superior ó de estudos secundarios..

Módulos comúns en 1º FPB

Módulos comúns en 2º FPB

Titoría

Comunicación e sociedade I

Comunicación e sociedade II

Lingua galega

Lingua galega

Lingua castelá

Lingua castelá

Lingua estranxeira

Lingua estranxeira

Ciencias sociais

Ciencias sociais

Ciencias aplicadas I

Ciencias aplicadas II

Matemáticas aplicadas

Matemáticas aplicadas

Ciencias aplicadas

Ciencias aplicadas

Módulos profesionais na FPB

Titoría

Formación en centros de traballo

Servizos administrativos

Actividades agropecuarias

Agroxardinaría e composicións florais

Artes gráficas

Servizos comerciais

Actividades de panadaría e pastelaría

Aloxamento e lavandaría

Cociña e restauración

Peiteado e estética

Industrias alimentarias

Informárica de oficina

Mantemento de vivendas

Carpintaría e moble

Actividades marítimo-pesqueiras

Actividades domésticas e limpeza de edificios

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

Tapizaría e cortinaxe

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

Mantemento de vehículos

Fabricación e montaxe

Reforma e mantemento de edificios

Electricidade e electrónica

Instalacións electromecánicas e mecánica

ACCESO AOS FOLLETOS INFORMATIVOS

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN1º Curso:Arquivamento e comunicaciónTécnicas administrativas básicasTratamento informático de datos2º CursoAplicacións básicas de ofimáticaAtención á clientelaPreparación de pedidos e venda de produtos

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA1º Curso:Operacións auxiliares de obtención e colleita de cultivosOperacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivosOperacións básicas de manexo da produción gandeira2º Curso:Envasamento e distribución de materias primas agroalimentariasOperacións auxiliares de cría e alimentación do gandoOperacións auxiliares de mantemento e hixiene en instalacións gandeiras

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA1º Curso:Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivosOperacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaríaOperacións básicas en instalación de xardíns, parques e zonas verdesOperacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes2º Curso:Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivosMateriais de floraríaOperacións auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas

FAMILIA PROFESIONAL: ARTES GRÁFICAS1º Curso:Acabamentos en reprografía e finalización de produtos gráficos Atención á clientela Informática básica aplicada en industrias gráficas Traballos de reprografía 2º Curso:Manipulacións en industrias gráficasOperacións de almacén en industrias gráficas Operacións de produción gráfica

FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO E MÁRKETING1º Curso:Operacións auxiliares de almacenaxeTécnicas básicas de merchandisingTratamento informático de datos2º Curso:Aplicacións básicas de ofimáticaAtención á clientelaPreparación de pedidos e venda de produtos

FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL1º Curso:Albanelaría básica Reformas e mantemento básico de edificios Traballos de pavimentación exterior e de urbanización2º Curso:Falsos teitos Gornecementos e revocaduras Pintura e empapelamento

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA1º Curso:Equipamentos eléctricos e electrónicos Instalacións eléctricas e domóticas 2º Curso:Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos Instalacións de telecomunicacións

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA1º Curso:Instalacións eléctricas e domóticas Operacións básicas de fabricaciónSoldadura e carpintaría metálica2º Curso:Carpintaría de aluminio e PVCInstalacións de telecomunicacións

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN MECÁNICA1º Curso:Carpintaría de aluminio e PVCOperacións básicas de fabricaciónSoldadura e carpintaría metálica2º Curso:Fontanaría e calefacción básicaMontaxe de equipamentos de climatizaciónRedes de evacuación

FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS1º Curso:Elaboración de produtos alimentariosOperacións auxiliares de almacenaxeOperacións auxiliares na industria alimentaria2º Curso:Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentosOperacións básicas de laboratorio

FAMILIA PROFESIONAL: IMAXE PERSOAL1º Curso:Cambio de cor do cabeloDepilación mecánica e descoloración da peluxe superfluaLavado e cambios de forma do cabeloPreparación do contorno profesional2º Curso:Atención á clientelaCoidados estéticos básicos de uñasMaquillaxe

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Aprovisionamento e conservación de materias primas e hixiene na manipulaciónAtención á clientelaProcesos básicos de produción culinariaTécnicas elementais de preelaboración2º Curso:Preparación e montaxe de materiais para colectividades e cateringProcesos básicos de preparación de alimentos e bebidasTécnicas elementais de servizo

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Lavado e secado de roupaMateriais e produtos téxtilesPasada do ferro e embolsamento de roupaPosta a punto de habitacións e zonas comúns en aloxamento2º Curso:Atención á clientelaLavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamentoPreparación e montaxe de materiais para colectividades e catering

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Atención á clientela Operacións auxiliares na industria alimentaria Procesos básicos de pastelaría2º Curso:Dispensación en panadaría e pastelaríaProcesos básicos de panadaría

FAMILIA PROFESIONAL: MARÍTIMO-PESQUEIRA1º Curso:Mantemento de equipamentos auxiliares en barcos de pescaMantemento de motores en barcos de pescaSeguridade e primeiros auxilios en barcos de pesca2º Curso:Pesca con artes de enmalle e marisqueoPesca con palangre, arrastre e cerco

FAMILIA PROFESIONAL: MADEIRA, MOBLE E CORTIZA1º Curso:Instalación de elementos de carpintaría e mobleMateriais e produtos téxtilesOperacións básicas de mecanizado de madeira e derivados2º Curso:Acabamentos básicos da madeiraAtención á clientelaTapizado de mobles

FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN E MANTEMENTO1º Curso:Fontanaría e calefacción básicaMontaxe de equipamentos de climatizaciónOperacións de conservación na vivenda e montaxe de accesorios 2º Curso:Mantemento básico de instalacións electrotécnicas en viviendasRedes de evacuación

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS1º Curso:Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticosOfimática e arquivamento de documentos2º Curso:Instalación e mantemento de redes para transmisión de datosOperacións auxiliares para a configuración e a explotaciónFAMILIAS PROFESIONAIS DE ACCESO PREFERENTE DENDE ESTE CICLO:Edificación e obra civilElectricidade e electrónicaEnerxía e augaFabricación mecánicaIndustrias extractivasInformática e comunicaciónsInstalación e mantementoMadeira, moble e cortizaMarítimo-pesqueiraQuímicaTransporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE1º Curso:Cociña domésticaMantemento de pezas de vestir e roupa de fogarActividades de apoio a persoas non dependentes na unidade convivencial2º Curso:Limpeza con máquinasLimpeza de domicilios particulares, edificios, oficinas e locaisSeguridade no ámbito doméstico

FAMILIA PROFESIONAL: TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL1º Curso:Confección de artigos téxtiles para decoraciónReparación de artigos de marroquinaría e elaboración de pequenos artigos de gornicionaríaReparación de calzado e actividades complementarias2º Curso:Arranxos e adaptacións en pezas de vestir e roupa de fogarAtención á clientelaMateriais e produtos téxtiles

FAMILIA PROFESIONAL: TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL1º Curso:Confección de artigos téxtiles para decoraciónConfección e montaxe de cortinas e estoresMateriais e produtos téxtiles2º Curso:Atención á clientelaTapizado de moblesTapizado de murais e enteamento de superficies

FAMILIA PROFESIONAL: Transporte e mantemento de vehículos1º Curso:Mecanizado e soldaduraProtección e embelecemento de superficies de embarcaciónsReparación estrutural básica de embarcacións deportivas2º Curso:Mantemento básico da planta propulsora e equipamentos asociadosMantemento básico de aparellos de embarcacións deportivasMantemento básico de sistemas eléctricos e informáticos

FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS1º Curso:AmoviblesMecanizado e soldaduraPreparación de superficies2º Curso:Electricidade do vehículoMecánica do vehículo

Competencias clave a desenvolver

Son 7 as competencias clave que seguirás desenvolvendo nesta etapa

Avaliación, promoción e titulación

Como se avalía? Como se pasa de curso? Como se titula?

Tipo de ensinanza

Postobrigatoria, dá acceso ós ciclos formativos de grao superior, ós estudos universitarios e ós graos superiores das ensinanzas especiais.

Medidas de atención á diversidade no BACH

Que medidas de atención á diversidade se poden aplicar?

Que estudar despois do Bacharelato?

Obxectivos do Bacharelato

O principal obxectivo do bacharelato é formar os estudantes de maneira que sexan capaces de exercer a cidadanía de forma democrática e desde unha perspectiva global, adquirindo unha conciencia cívica responsable e inspirada nos valores e dereitos humanos.

CS da FP | Estudos Universitarios | Ensinanzas especiais

Competencia en comunicación lingüísticaCompetencia matemática e en ciencia e tecnoloxíaCompetencia dixitalCompetencia para aprender a aprenderCompetencias sociais e cívicasCompetencia do sentido de iniciativa e do espírito emprendedorCompetencia en conciencia e expresións culturais

Avaliación:A avaliación da aprendizaxe será continua e diferenciada segundo as distintas materias e levará a cabo @teniendo en cuenta os diferentes elementos do currículo.As materias nomeadas con (I e II) son vinculantes, é dicir, para aprobar a materia do segundo curso, debes ter superada a do primeiro.Promoción:Promocionarase ao segundo curso cando se superaron todas as materias cursadas ou se teña avaliación negativa en dúas materias como máximo. Quen promocione ao segundo curso sen superar todas as materias, deberán matricularse das materias pendentes do curso anterior.De forma excepcional, este ano pódese promocionar con máis materias suspensas, quedando ó criterio do equipo docente esta decisión.Titulación:Para obter o título de Bacharel será necesaria a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de Bacharelato. A cualificación final da etapa será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas no Bacharelato, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima.Este ano e de forma excepcional, poderase titular con materias suspensas, sempre que a media do Bacharelato sexa de 5 puntos ou superior.

Medidas de atención á diversidade no Bacharelato

Adapatación das metodoloxías

Programas de enriquecemento curricular

Reforzo e apoio educativo

Programas de recuperación

Materias optativas

Accióntitorial

Atención hospitalaria/ domiciliaria

Flexibilización da duración da escolarización

Repetición de curso

ordinarias

extraordinarias

Troncais xerais

Lingua galega e literatura I

Lingua castelá e literatura I

Ingles I | Francés I | Portugués I

Materias en 1º BACH

Filosofía

Educación Física

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

2 sesión/semana

3 sesión/semana

que facer despois da eso?

Troncais xerais de opción

Ciencias

Humanidades

Ciencias Sociais

Artes

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I

Troncais de opción (IES do Barral)

Ciencias

Fundamentos da Arte I

Latín I

Matemáticas I

Específicas e de libre configuración (Escoller 6 horas)

Tecnoloxía Industrial I (3 horas)Francés (2 horas)Cultura cientifica (2h)Portugués (2 horas)

TIC (2h)Anatomía (3h)Debuxo Artístico I (3h)

Afondamento (1h)Antropoloxía (2h)Coeducación para o século XXI (2h)

Bioloxía e XeoloxíaDebuxo Técnico I

Escoller 1 entre:

Física e Química

Grego IEconomia

Escoller 1 entre:

Escoller 1 entre:

Literatura UniversalHistoria do mundo contemporáneo

Humanidades e Ciencias Sociais

Escoller 1 entre:

Escoller 1 entre:

Escoller 1 entre:

Troncais xerais

ABAU

Lingua galega e literatura II

Lingua castelá e literatura II

Inglés II | Francés II | Portugués II

Materias en 2º BACH

Historia de España

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

Ciencias

Ciencias

Humanidades

Ciencias Sociais

Artes

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II

Troncais xerais de opción

Fundamentos da Arte II

Latín II

Matemáticas II

que facer despois do BAC?

IES doBarral

Troncais de opción

Específicas de elección e de libre cnfiguración

Humanidades

Ciencias Sociais

Grego IIHistoria da ArteEconomía de empresaXeografía

Escoller 1 entre:

Bioloxía

Escoller 1 entre:

Física

Escoller 1 entre:

Química

Xeoloxía

Debuxo Técnico II

Historia da Filosofía

TIC II(3 horas)Tecnoloxía Industrial II(3 horas)Psicoloxía (3h)Historia da Filosofía(4 horas)

TIC II(3h)Francés(3h)Portugués(3h)Imaxe e Son (3h)

Afondamento(1h)Afondamento (2h)Educación Física: Vida activa e saudable(2h)Aplicacións informáticas para as matemáticas(2h)

Escoller 1 entre:

Escoller 1 entre:

Escoller 1 entre:

Competencias clave a desenvolver

Son 7 as competencias clave que seguirás desenvolvendo nesta etapa

Avaliación, promoción e titulación

Como se avalía? Como se pasa de curso? Como se titula?

Tipo de ensinanza

Postobrigatoria, dá acceso ós ciclos formativos de grao superior, ó Bacharelato e ó mundo laboral. Obtés o título de "Técnico".

Medidas de atención á diversidade nos CM

Que medidas de atención á diversidade se poden aplicar?

Familias Profesionais

Obxectivos dos Ciclos Medios da FP

Os ciclos formativos de grao medio son estudos profesionalizadores que che permiten adquirir as competencias técnicas necesarias para o desenvolvemento efectivo dunha profesión.

CM ordinario | CM Adultos | FP Dual de Grao Medio

Competencia en comunicación lingüísticaCompetencia matemática e en ciencia e tecnoloxíaCompetencia dixitalCompetencia para aprender a aprenderCompetencias sociais e cívicasCompetencia do sentido de iniciativa e do espírito emprendedorCompetencia en conciencia e expresións culturais

Avaliación:Continua, formativa e integradora. Expresarase en termos núméricos naturais (de 1 a 10).Perda do dereito de avaliación continua:De houber faltas inxustificadas superiores ó 10% da carga horaria nun módulo, perderase o dereito á avaliación continua e incluso poderase non permitir a realización de certas actividades de implicaren algún risco. Só se mantería o dereito a realizar unha proba extraordinaria para a avaliación do módulo no que se perdese o dereito.Convalidacións, Validacións e Exencións:A convalidación só é posible se o módulo ten o mesmo código. Para efectos de cálculo de nota media do ciclo computarase a cualificación acadada no módulo convalidado.A validación solicítase á dirección do centro ou ao Ministerio de Educación e Formación Profesional. Para efectos de cálculo de nota media do ciclo compútase como 5.A exención prodúcese por experiencia laboral no módulo de Formación en Centros de Traballo. Deberás solicitalo na Secretaría do centro.Promoción:A promoción de curso ocorre cando se superan tódolos módulos do primeiro curso ou se a suma da duración do módulo ou dos módulos pendentes non supera as 300 horas.Como norma xeral, pódese realizar a matrícula de primeiro ou segundo curso no mesmo centro un máximo de dúas veces.Para poder acceder á Formación en Centros de Traballo (FCT) debes ter os demais módulos superados.Titulación:Para obter o título deTécnico deberás ter tódolos módulos do primeiro e do segundo curso aprobados.A nota media do Ciclo calcúlase facendo a media aritmética das calificacións numéricas nos módulos de 1º e de 2º curso.Como medida excepcional, nas Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establécese no seu Apartado 5 da Formación Profesional, nos criterios de titulación "No caso de ciclos de grao medio e grao superior, os centros educativos flexibilizarán os criterios de titulación, atendendo a principios xerais de adquisición da competencia xeral do título e non da superación da totalidade dos módulos formativos".

Adaptacións metodolóxicas e de acceso.Flexibilización modular: Para alumnado con necesidades educativas especiais, pódese solicitar a flexibilización, que consiste fragmentar os cursos, ampliando a permanencia en 2-3 anos

Competencias clave a desenvolver

Son 7 as competencias clave que seguirás desenvolvendo nesta etapa

Avaliación, promoción e titulación

Como se avalía? Como se pasa de curso? Como se titula?

Tipo de ensinanza

Postobrigatoria, dá acceso a estudos universitarios e a estudos superiores das ensinanzas especiais, así coma ó mundo laboral.

Medidas de atención á diversidade nos CS

Que medidas de atención á diversidade se poden aplicar?

Familias Profesionais

Obxectivos dos Ciclos Superiores da FP

Os Ciclos formativos de Grao Superior teñen por finalidade capacitar ós estudantes para obter a cualificación profesional adecuada que lles permita desenvolver unha determinada actividade profesional.

CM ordinario | CM Adultos | FP Dual de Grao Medio

Competencia en comunicación lingüísticaCompetencia matemática e en ciencia e tecnoloxíaCompetencia dixitalCompetencia para aprender a aprenderCompetencias sociais e cívicasCompetencia do sentido de iniciativa e do espírito emprendedorCompetencia en conciencia e expresións culturais

Avaliación:Continua, formativa e integradora. Expresarase en termos núméricos naturais (de 1 a 10).Perda do dereito de avaliación continua:De houber faltas inxustificadas superiores ó 10% da carga horaria nun módulo, perderase o dereito á avaliación continua e incluso poderase non permitir a realización de certas actividades de implicaren algún risco. Só se mantería o dereito a realizar unha proba extraordinaria para a avaliación do módulo no que se perdese o dereito.Convalidacións, Validacións e Exencións:A convalidación só é posible se o módulo ten o mesmo código. Para efectos de cálculo de nota media do ciclo computarase a cualificación acadada no módulo convalidado.A validación solicítase á dirección do centro ou ao Ministerio de Educación e Formación Profesional. Para efectos de cálculo de nota media do ciclo compútase como 5.A exención prodúcese por experiencia laboral no módulo de Formación en Centros de Traballo. Deberás solicitalo na Secretaría do centro.Promoción:A promoción de curso ocorre cando se superan tódolos módulos do primeiro curso ou se a suma da duración do módulo ou dos módulos pendentes non supera as 300 horas.Como norma xeral, pódese realizar a matrícula de primeiro ou segundo curso no mesmo centro un máximo de dúas veces.Para poder acceder á Formación en Centros de Traballo (FCT) debes ter os demais módulos superados.Titulación:Para obter o título deTécnico deberás ter tódolos módulos do primeiro e do segundo curso aprobados.A nota media do Ciclo calcúlase facendo a media aritmética das calificacións numéricas nos módulos de 1º e de 2º curso.Como medida excepcional, nas Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establécese no seu Apartado 5 da Formación Profesional, nos criterios de titulación "No caso de ciclos de grao medio e grao superior, os centros educativos flexibilizarán os criterios de titulación, atendendo a principios xerais de adquisición da competencia xeral do título e non da superación da totalidade dos módulos formativos".

Adaptacións metodolóxicas e de acceso.Flexibilización modular: Para alumnado con necesidades educativas especiais, pódese solicitar a flexibilización, que consiste fragmentar os cursos, ampliando a permanencia en 2-3 anos

Módulos comúns en 1º FPB

Módulos comúns en 2º FPB

Titoría

Comunicación e sociedade I

Comunicación e sociedade I

Lingua galega

Lingua galega

Lingua castelá

Lingua castelá

Lingua estranxeira

Lingua estranxeira

Ciencias sociais

Ciencias sociais

Ciencias aplicadas I

Ciencias aplicadas I

Matemáticas aplicadas

Matemáticas aplicadas

Ciencias aplicadas

Ciencias aplicadas

Módulos profesionais na FPB

Titoría

Formación en centros de traballo

Servizos administrativos

Actividades agropecuarias

Agroxardinaría e composicións florais

Artes gráficas

Servizos comerciais

Actividades de panadaría e pastelaría

Aloxamento e lavandaría

Cociña e restauración

Peiteado e estética

Industrias alimentarias

Informática de oficina

Informática e comunicacións

Mantemento de vivendas

Carpintaría e moble

Actividades marítimo-pesqueiras

Actividades domésticas e limpeza de edificios

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

Tapizaría e cortinaxe

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

Mantemento de vehículos

Acceso e conservación en instalacións deportivas

Fabricación e montaxe

Reforma e mantemento de edificios

Electricidade e electrónica

Instalacións electromecánicas e mecánica

ACCESO AOS FOLLETOS INFORMATIVOS

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN1º Curso:Arquivamento e comunicaciónTécnicas administrativas básicasTratamento informático de datos2º CursoAplicacións básicas de ofimáticaAtención á clientelaPreparación de pedidos e venda de produtosOnde o imparten?Cangas | O Grove | Mos |Ponteareas| Redondela | Sanxenxo |Vigo | Vila de CrucesFamilias profesionais preferentes:Administración e xestión | Artes gráficas | Comercio e márketing | Téxtil, confección e pel | Vidro e cerámica

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA1º Curso:Operacións auxiliares de obtención e colleita de cultivosOperacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivosOperacións básicas de manexo da produción gandeira2º Curso:Envasamento e distribución de materias primas agroalimentariasOperacións auxiliares de cría e alimentación do gandoOperacións auxiliares de mantemento e hixiene en instalacións gandeirasOnde o imparten?Só en Castro de Rei (Lugo)Familias profesionais preferentes:Agraria | Industrias alimentarias | Seguridade e medio ambiente

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA1º Curso:Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivosOperacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaríaOperacións básicas en instalación de xardíns, parques e zonas verdesOperacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes2º Curso:Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivosMateriais de floraríaOperacións auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantasOnde o imparten?Cambados |Ponteareas| Pontevedra | TomiñoFamilias profesionais preferentes:Agraria | Industrias alimentarias | Seguridade e medio ambiente

FAMILIA PROFESIONAL: ARTES GRÁFICAS1º Curso:Acabamentos en reprografía e finalización de produtos gráficos Atención á clientela Informática básica aplicada en industrias gráficas Traballos de reprografía 2º Curso:Manipulacións en industrias gráficasOperacións de almacén en industrias gráficas Operacións de produción gráficaOnde o imparten?Pontevedra |VigoFamilias profesionais preferentes:Administración e xestión | Artes gráficas | Comercio e márketing | Téxtil, confección e pel | Vidro e cerámica

FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO E MÁRKETING1º Curso:Operacións auxiliares de almacenaxeTécnicas básicas de merchandisingTratamento informático de datos2º Curso:Aplicacións básicas de ofimáticaAtención á clientelaPreparación de pedidos e venda de produtosOnde o imparten?Moaña | Pontevedra | O Porriño | Redondela | Silleda | Vigo| Vilagracía de ArousaFamilias profesionais preferentes:Administración e xestión | Artes gráficas | Comercio e márketing | Téxtil, confección e pel | Vidro e cerámica

FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL1º Curso:Albanelaría básica Reformas e mantemento básico de edificios Traballos de pavimentación exterior e de urbanización2º Curso:Falsos teitos Gornecementos e revocaduras Pintura e empapelamentoOnde o imparten?Na provincia de Pontevedra non imparten este ciclo básico.Familias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Fabricación mecánica | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA1º Curso:Equipamentos eléctricos e electrónicos Instalacións eléctricas e domóticas 2º Curso:Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos Instalacións de telecomunicaciónsOnde o imparten?Lalín | Ponteareas| Pontevedra | O Porriño | Redondela | Tomiño | Tui | Vigo| VilagarcíaFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA1º Curso:Instalacións eléctricas e domóticas Operacións básicas de fabricaciónSoldadura e carpintaría metálica2º Curso:Carpintaría de aluminio e PVCInstalacións de telecomunicaciónsOnde o imparten?MoañaFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN MECÁNICA1º Curso:Carpintaría de aluminio e PVCOperacións básicas de fabricaciónSoldadura e carpintaría metálica2º Curso:Fontanaría e calefacción básicaMontaxe de equipamentos de climatizaciónRedes de evacuaciónOnde o imparten?Bueu | Pontevedra | ValgaFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS1º Curso:Elaboración de produtos alimentariosOperacións auxiliares de almacenaxeOperacións auxiliares na industria alimentaria2º Curso:Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentosOperacións básicas de laboratorioOnde o imparten?PonteareasFamilias profesionais preferentes:Fabricación mecánica | Hostalaría e turismo | Imaxe persoal | Industrias alimentarias | Madeira, moble e cortiza | Química | Vidro e cerámica

FAMILIA PROFESIONAL: IMAXE PERSOAL1º Curso:Cambio de cor do cabeloDepilación mecánica e descoloración da peluxe superfluaLavado e cambios de forma do cabeloPreparación do contorno profesional2º Curso:Atención á clientelaCoidados estéticos básicos de uñasMaquillaxeOnde o imparten?Bueu | Pontevedra | VigoFamilias profesionais preferentes:Hostalaría e turismo | Imaxe persoal | Industrias alimentarias

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Aprovisionamento e conservación de materias primas e hixiene na manipulaciónAtención á clientelaProcesos básicos de produción culinariaTécnicas elementais de preelaboración2º Curso:Preparación e montaxe de materiais para colectividades e cateringProcesos básicos de preparación de alimentos e bebidasTécnicas elementais de servizoOnde o imparten?Pontevedra | VigoFamilias profesionais preferentes:Hostalaría e turismo | Imaxe persoal | Industrias alimentarias

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Lavado e secado de roupaMateriais e produtos téxtilesPasada do ferro e embolsamento de roupaPosta a punto de habitacións e zonas comúns en aloxamento2º Curso:Atención á clientelaLavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamentoPreparación e montaxe de materiais para colectividades e cateringOnde o imparten?Na provincia de Pontevedra non imparten este cicloFamilias profesionais preferentes:Hostalaría e turismo | Imaxe persoal | Industrias alimentarias

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Atención á clientela Operacións auxiliares na industria alimentaria Procesos básicos de pastelaría2º Curso:Dispensación en panadaría e pastelaríaProcesos básicos de panadaríaOnde o imparten?Na provincia de Pontevedra non imparten este ciclo.

FAMILIA PROFESIONAL: MARÍTIMO-PESQUEIRA1º Curso:Mantemento de equipamentos auxiliares en barcos de pescaMantemento de motores en barcos de pescaSeguridade e primeiros auxilios en barcos de pesca2º Curso:Pesca con artes de enmalle e marisqueoPesca con palangre, arrastre e cercoOnde o imparten?A Illa de ArousaFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: MADEIRA, MOBLE E CORTIZA1º Curso:Instalación de elementos de carpintaría e mobleMateriais e produtos téxtilesOperacións básicas de mecanizado de madeira e derivados2º Curso:Acabamentos básicos da madeiraAtención á clientelaTapizado de moblesOnde o imparten?A Estrada | Pontevedra | Salvaterra de MiñoFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Fabricación mecánica | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN E MANTEMENTO1º Curso:Fontanaría e calefacción básicaMontaxe de equipamentos de climatizaciónOperacións de conservación na vivenda e montaxe de accesorios 2º Curso:Mantemento básico de instalacións electrotécnicas en viviendasRedes de evacuaciónOnde o imparten?MarínFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS1º Curso:Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticosOfimática e arquivamento de documentos2º Curso:Instalación e mantemento de redes para transmisión de datosOperacións auxiliares para a configuración e a explotaciónOnde o imparten?Cambados | A Cañiza | A Estrada | Lalín | Marín | As Neves | Ponteareas| O Porriño | VigoFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE1º Curso:Cociña domésticaMantemento de pezas de vestir e roupa de fogarActividades de apoio a persoas non dependentes na unidade convivencial2º Curso:Limpeza con máquinasLimpeza de domicilios particulares, edificios, oficinas e locaisSeguridade no ámbito domésticoOnde o imparten?Baiona | PontevedraFamilias Profesionai preferentes:Hostalaría e turismo | Servizos socioculturais e á comunidade | Téxtil, confección e pel

FAMILIA PROFESIONAL: TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL1º Curso:Confección de artigos téxtiles para decoraciónReparación de artigos de marroquinaría e elaboración de pequenos artigos de gornicionaríaReparación de calzado e actividades complementarias2º Curso:Arranxos e adaptacións en pezas de vestir e roupa de fogarAtención á clientelaMateriais e produtos téxtilesOnde o imparten?VigoFamilias profesionais preferentes:Administración e xestión | Artes gráficas | Comercio e márketing | Téxtil, confección e pel | Vidro e cerámica

FAMILIA PROFESIONAL: TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL1º Curso:Confección de artigos téxtiles para decoraciónConfección e montaxe de cortinas e estoresMateriais e produtos téxtiles2º Curso:Atención á clientelaTapizado de moblesTapizado de murais e enteamento de superficiesOnde o imparten?VigoFamilias profesionais preferentes:Administración e xestión | Artes gráficas | Comercio e márketing | Téxtil, confección e pel | Vidro e cerámica

FAMILIA PROFESIONAL: Transporte e mantemento de vehículos1º Curso:Mecanizado e soldaduraProtección e embelecemento de superficies de embarcaciónsReparación estrutural básica de embarcacións deportivas2º Curso:Mantemento básico da planta propulsora e equipamentos asociadosMantemento básico de aparellos de embarcacións deportivasMantemento básico de sistemas eléctricos e informáticosOnde o imparten?Na provincia de Pontevedra non imparten este cicloFamilias profesionais preferentes:Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS1º Curso:AmoviblesMecanizado e soldaduraPreparación de superficies2º Curso:Electricidade do vehículoMecánica do vehículoOnde o imparten?A Cañiza | A Estrada | A Guarda | Pontevedra | Redondela | Sanxenxo | VigoFamilias profesionais preferentesEdificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química | Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS1º Curso:Equipamentos eléctricos e electrónicosMontaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos2º Curso:Instalación e mantemento de redes para transmisión de datosOperacións auxiliares para a configuración e a explotaciónOnde o imparten?Nigrán | Vigo |Vilagarcía de ArousaFamilias profesionais preferentes:Edificación e obra civil | Electricidade e electrónica | Enerxía e auga | Fabricación mecánica | Industrias extractivas | Informática e comunicacións | Instalación e mantemento | Madeira, moble e cortiza | Marítimo-pesqueira | Química Transporte e mantemento de vehículos

FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS1º Curso:Aínda sen oferta2º Curso:Aínda sen ofertaOnde o imparten?Aínda sen oferta

Troncais de opción

Troncais xerais de opción

Específicase de libreconfiguración

Troncais Xerais

Cualificación Final de Bacharelato (CFB)CFB = 0'6 · NMB + 0'4 · CAFB

Cualificación da Avaliación Final de Bacharelato (CAFB)CAFB=Media aritmética das materias da fase xeral da ABAU

Cualificación de acceso á Universidade (CAU)CAU= CFB + CP1 · CM1 + CP2 · CM2

CP: Coeficiente de ponderación | CM: Cualificación Materia

TOTAL

Nota Media de Bacharelato (NMB)NMB=Media aritmética en tódalas materias de 1º e 2º de Bach

ABAU

notas de corte

As materias específicas e de libre configuración dependen do IES no que esteas matriculado/a.No IES do Barral tiveches que escoller entre:TIC IITecnoloxía Industrial IIPsicoloxíaImaxe e sonAfondamentoEducación Física: Vida activa e saudableAplicacións informáticas para as matemáticas

Son as materias comúns a tódolos Bacharelatos, e que conforman, xunto coa troncal xeral de opción, a fase xeral da ABAU.Lingua galega e LiteraturaLingua castelá e LiteraturaHistoria de EspañaInglés

Materias troncais de opción ás que podes presentarte na ABAU:CienciasHumanidadesCiencias SociaisArtesBioloxíaDebuxo Técnico IIXeoloxíaFísicaQuímicaFrancésHistoria da FilosofíaGrego IIHistoria da ArteHistoria do Mundo ContemporáneoFrancésHistoria da FilosofíaEconomía da empresaHistoria da ArteHistoria do Mundo ContemporáneoFrancésCultura AudiovisualHistoria do mundo contemporáneoArtes escénicasFrancés

Materias xerais troncais de opción (parte xeral e optativa):CienciasHumanidadesCiencias SociaisArtesMatemáticas IILatín IIMatemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais IIFundamentos do Arte II

Son obrigatorias en calquera modalidade de Bacharelato e, se queres acceder á Universidade, debes presentarte a elas máis á troncal xeral de opción.A cualificación que acades na fase xeral da ABAU é o que vai ponderar un 40% na túa Cualificación Final de Bacharelato.O outro 60% da túa Cualificación Final de Bacharelato calcúlase mediante a media aritmética das materias cursadas en 1º e 2º de Bacharelato.

A materia xeral troncal de opción é unha e é moi importante, xa que define a modalidade de Bacharelato que elixes e suma, tanto no cálculo da túa Cualificación Final de Bacharelato coma, se escolles ben, na parte voluntaria da ABAU, na que pode sumar ata 2 puntos.Se na táboa de ponderacións teñen peso no Grao que queres facer, sumarían, tanto na cualificación final de bacharelato coma na parte voluntaria (sumarían por 3 lados: na nota media de bacharelato, na parte xeral da ABAU e na parte optativa da ABAU).Convén preparar moi ben esta materia.

Son as optativas ás que podes presentarte para subir a túa cualificación final de Bacharelato ata dous puntos.É moi importante que escollas aquelas que máis ponderen nos estudos universitarios que queres cursar.

Esta sería a cualificación para entrar na Universidade, pero aínda lle podes sumar 4 puntos para competir por entrar na que queres.

Á túa cualificación final de Bacharelato podes sumarlle ata un máximo de 4 puntos, presentándote á parte voluntaria da ABAU.Tes que buscar as materias que máis ponderen nos estudos que queres facer e decidir a cales te vas presentar. Debes ter en conta os seguintes aspectos:As materias da parte voluntaria son as materias troncais de opción e as materias troncais xerais de opción dos baharelatos que non son a túa especialidade.A materia troncal xeral de opción tamén conta para subir a túa cualificación final de Bacharelato.Podes presentarte ata a 4 materias nesta parte optativa e sempre van ter en conta o resultado con máis ventaxa para ti e para os estudos que queres cursar.Dependendo de se pondera a túa materia troncal xeral de opción para entrar nos estudos que queres, o normal é presentarte a 1 ou dúas materias na parte optativa, para garantizar que as levas ben preparadas.

Esta sería a cualificación da fase xeral da ABAU, que se calcularía facendo a media aritmética das materias da fase xeral, que serían:Lingua galega e Literatura IILingua castelá e Literatura IIInglés IIHistoria de EspañaA materia troncal xeral de opción:Ciencias: Matemáticas IIHumanidades: Latín IICiencias Sociais: Matemáticas aplicadas ás CCSS IIArtes: Fundamentos do Arte II

Se o que queres é facer un Ciclo Superior, esta será a cualificación coa que competirás para entrar.Se queres facer estudos universitarios, como mínimo, debes presentarte á fase xeral da ABAU.

Procedemento ABAU

Pasos que debes dar

Consulta de Graos preferentes segundo a modalidade de Bacharelato

Consulta das notas de corte e das táboas de ponderación

Fai un prognóstico da túa cualificación de acceso

Consulta os Ciclos Superiores da FP

Consulta as Ensinanzas especiais

Establece un Plan A, Plan B, Plan C...

NMB=Nota media de BacharelatoCAFB=Cualificación da parte obrigatoria da ABAUCP1=Coeficiente de ponderación da materia escollida 1CP2=Coeficiente de ponderación da materia escollida 2CM1=Cualificación acadada na ABAU na materia escollida 1CM2=Cualificación acadada na ABAU na materia escollida 2NOTA ACCESO = (NMB · 0'6) + (CAFB · 0'4) + CP1 · CM1 + CP2 · CM2

Consulta co Departamento de orientación, podemos axudarte a elaborar os teus plans.Podes escribir un correo electrónico para solicitar a túa cita a:crisalbes@edu.xunta.gal | ifarina@edu.xunta.gal

Que estudar despois da ESO?

Bacharelato | Ciclos Medios de Formación Profesional | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Bacharelato

Ciclo Medio de FP

Ciclo medio de EE

Bacharelato de Artes

01

Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

02

Bacharelato de Ciencias

03

Cal escoller?

Cal escoller?

Cal escoller?

O 70% das prazas son para a ESO

01

Éntrase por nota media en 4º ESO

02

Son as grandes descoñecidas

01

Son de 3 tipos: Artísticas, Deportivas e de Idiomas

02

Ademais do título da ESO, deberás pasar unhaproba específica

03

Que estudar despois da FPB?

Ciclo Medio de FP

Ciclos Medios de Formación Profesional | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Cal escoller?

Cal escoller?

Ciclo medio de EE

O 20% das prazas son para a FPB

01

Éntrase por nota media en FPB

02

Son as grandes descoñecidas

01

Son de 3 tipos: Artísticas, Deportivas e de Idiomas

02

Ademais do título da ESO, deberás pasar unhaproba específica

03

Entra primeiro o alumnado con título na familia profesional preferente

03

Que estudar despois do Bacharelato?

Bacharelato | Ciclos Medios de Formación Profesional | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Ciclos Superiores FP

Estudos Universitarios

Ordinario

01

Dual

02

Adultos

03

Graos superiores das EE

ABAU

Cal escoller?

Cal escoller?

Para acceder, debes superar a ABAU

01

Son as grandes descoñecidas

01

Son de 3 tipos: Artísticas, Deportivas e de Idiomas

02

Ademais do título de BACH, nalgúns casos debes pasar unhaproba específica

03

Modalidades no Bacharelato

Graos , Ciclos Superiores e Ensinanzas especias preferentes segundo a modalidade | Materias

Bacharelato de Artes

Bacharelato de Ciencias

Bacharelato de HH e CCSS

Graos preferentes

Graos preferentes

Ciclos superiores preferentes

Ciclos superiores preferentes

Ensinanzas especiais

Ensinanzas especiais preferentes

Organización das materias

Graos preferentes CCSS

Graos preferentes HH

Ciclos superiores preferentes Humanidades e Ciencias sociais

Ensinanzas especiais

ESO

BAC

CM

CS

CB

Bacharelato de Artes: Graos preferentes

Graos de Artes e Humanidades

Graos de ccss e xurídicas

Belas Artes

Información e Documentación Inglés:Estudos Lingüísticos e Literarios

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos eLiterarios

Filosofía

Lingua e Literatura Españolas

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Historia

Lingua e Literatura Galegas

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Historia da Arte

Educación Primaria

Lingua e Literatura Inglesas

Xestión Industrial de Moda

Xeografía e Historia

Comunicación Audiovisual

Educación Infantil

Xornalismo

Linguas Estranxeiras

Filoloxía Clásica

Linguas e Literaturas Modernas

Xestión Dixital da Información e Documentación

Ciencia Política e da Administración

Publicidade e Relacións Públicas

Tradución e interpretación:Español-InglésEspañol-FrancésGalego-InglésGalego-Francés

ESO

BAC

CM

CS

CB

Bacharelato de CCSS: Graos preferentes

Graos de ciencias sociais e xurídicas

Graos de artes e humanidades

Filosofía

Historia

Historia da Arte

Información e documentación

Xeografía e Historia

Xestión Dixital da Información e Documentación

Administración e dirección de empresas

Ciencia Política e da Administración

Ciencias Empresariais

Comercio

Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Comunicación Audiovisual

Criminoloxía

Dereito

Economía

Educación Infantil

Dirección e Xestión Pública

Educación Primaria

Educación Social

Pedagoxía

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Socioloxía

Publicidade e Relacións Públicas

Traballo Social

Turismo

Xeografía e Ordenación do Territorio

Xestión Industrial de Moda

Xornalismo

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

ESO

BAC

CM

CS

CB

Bacharelato de HH: Graos preferentes

Graos de artes e humanidades

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Filoloxía Clásica

Filosofía

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Historia

Lingua e Literatura Galegas

Lingua e Literatura Inglesas

Graos de ccss e xurídicas

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos eLiterarios

Información e Documentación Inglés

Lingua e Literatura Españolas

Linguas e Literaturas Modernas

Linguas Estranxeiras

Historia da Arte

Humanidades

Xeografía e Historia

Xestión Dixital da Información e Documentación

Tradución e Interpretación

Administración de empresas, Economía, Empresariais

Todos menos:

ESO

BAC

CM

CS

CB

Bacharelato de Ciencias: Graos preferentes

Graos de enxeñarías e arquitectura

Graos de ciencias da saúde

Graos de ciencias

Graos de ciencias sociais e xurídicas

ESO

BAC

CM

CS

CB

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Enxeñarías e Arquitectura

Ciencia e enxeñaría de datos

Enxeñaría Aeoroespacial

Enxeñaría en tecnoloxías industriais

Enxeñaría mecánica

Enxeñaría naval e oceánica

Enxeñaría en química industrial

Paisaxe

Robótica

Náutica e transporte marítimo

Enxeñaría eléctrica

Enxeñaría dos recursos mineiros e exerxéticos

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agrícola e agroalimaentaria

Enxeñaría forestal e do medio natural

Enxeñaría química

Estudos de arquitectura

Enxeñaría forestal

Tecnoloxía da enxeñaría civil

Tecnoloxías mariñas

Enxeñaría en deseño industrial e deseño do produto

Enxeñaría electrónica industrial e automática

Enxeñaría de Tecnoloxías de telecomunicación

Enxeñaría en Organización industrial

Enxeñaría Informática

Arquitectura técnica

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Procesos químicos industriais

Enxeñaría Civil

ESO

BAC

CM

CS

CB

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Ciencias da Saúde

Farmacia

Fisioterapia

Terapia Ocupacional

Logopedia

Enfermaría

Medicina

Odontoloxía

Óptica e Optometría

Nutrición Humana e Dietética

Veterinaria

Psicoloxía

Podoloxía

ESO

BAC

CM

CS

CB

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Ciencias

Biotecnoloxía

Ciencias Ambientais

Educación Infantil

Ciencias do Mar

Bioloxía

Matemáticas

Química

Física

Educación Primaria

Economía

Ciencias Empresariais

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Ciencias sociais e xurídicas

Administración e Dirección de Empresas

ESO

BAC

CM

CS

CB

de Artes

Ciclos superiores preferentes

segundo a modalidade de Bacharelato

De Artes

Actividades físicas e deportivas

Edificación e obra civil

Madeira, moble e cortiza

Electricidade e electrónica

Fabricación mecánica

Enerxía e auga

Edificación e obra civil

Artes Gráficas

Agraria

Industrias alimentarias

Instalación e mantemento

Informática e comunicacións

Imaxe persoal

Imaxe e Son

Hostalaría e turismo

Química

Madeira, moble e cortiza

Marítimo-pesqueira

Sanidade

Calquera

Imaxe persoal

Sanidade

Servizos socioculturais e á comunicdade

Hostalaría e turismo

Comercio e márketing

Administración e xestión

De HH e CCSS

De ciencias

Seguridade e medio ambiente

Transporte e mantemento de vehículos

Téxtil, confección e pel

Artes Gráficas

ESO

BAC

CM

CS

CB

• Animación de actividades físicas e deportivas.• Acondicionamento físico.

• Deseño e amoblamento

• Proxectos de edificación.• Proxectos de obra civil.

• Estilismo e dirección de peiteado.

• Animación sociocultural e turística.• Educación infantil.• Integración social.• Mediación comunicativa.• Promoción da igualdade de xénero.

• Administración e finanzas.• Asistencia á dirección.

• Transporte e loxística.• Márketing e publicidade.• Comercio internacional.• Xestión de vendas e espazos comerciais.

• Xestión de aloxamentos turísticos.• Axencias de viaxes e xestión de eventos.• Guía, información e asistencias turísticas

• Documentación e adminstración sanitaria.

Xestión forestal e do medio natural.Paisaxismo e medio rural.Gandaría e asistencia en sanidade animal

• Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia• Deseño e xestión da produción gráfica

• Proxectos de edificación.• Proxectos de obra civil.

• Sistemas electrotécnicos e automatizados.• Sistemas de telecomunicacións e informáticos.• Automatización e robótica industrial.• Mantemento electrónico

• Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.• Enerxías renovables.

• Dirección de cociña.• Dirección de servizos de restauración.

• Programación da produción en fabricación mecánica.• Construcións metálicas Ciencias• Deseño en fabricación mecánica

• Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.• Iluminación, captación tratamento de imaxe.• Produción de audiovisuais e espectáculos.• Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.• Son para audiovisuais e espectáculos

• Estética integral e benestar• Estilismo e dirección de peiteado

• Procesos e calidade na industria alimentaria.• Vitivinicultura.

• Mantemento de instalacións térmicas e de fluidos.• Mecatrónica industrial.

• Admon. de sistemas informáticos en rede.• Desenvolvemento de apps multiplataforma.• Desenvolvemento de aplicacións web.

• Acuicultura.• Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións.• Transporte marítimo e pesca de altura.

• Deseño e amoblamento

• Laboratorio de análise e de control de calidade.• Química industrial.

• Educación e control ambiental.

• Automoción.• Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina.

• Patronaxe e moda

• Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia• Deseño e xestión da produción gráfica

• Anatomía patolóxica e citodiagnóstico.• Audioloxía protésica.• Dietética.• Documentación e adminstración sanitaria.• Hixiene bucodental.• Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear.• Laboratorio clínico e biomédico.• Próteses dentais.• Radioterapia e dosimetría.• Saúde ambiental.

Ensinanzas especiais preferentes

segundo a modalidade de Bacharelato

De Artes (Sen necesidade de facer proba de acceso)

De Artes (Ademais, con proba de acceso)

CM Dourado e policromía artísticos

CM Serigrafía artística

Arte dramática

CS Arquitetura efémera

CS Artes aplicadas da escultura

CM Ebanistería artística

CS Cerámica artística

CS Xoiaría artística

CS Fotografía artística

CS Ilustración

Conservación e Restauración de Bens Culturais

Estudos superiores de Deseño gráfico

Estudos superiores de Deseño de produtos

Estudos superiores de Deseño de interiores

Estudos superiores de Deseño de moda

CB

CS

CM

ESO

BAC

Estudos superiores de Música e Danza

CS Gravado e técnicas de estampación

Se a túa modalidade de Bacharelato non é a de Artes, debes facer ademáis outra proba.

Familias Profesionais

Ordinario (O) | Dual (D) | Adultos Presencial (AP) | Adultos a distancia (AD)

Administración e Xestión

Actividades físicas e deportivas

Artes gráficas

Electricidade e electrónica

Hostalaría e Turismo

Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortiza

Sanidade

Téxtil, confección e pel

Seguridade e Medio ambiente

Marítimo-pesqueira

Informática e comunicacións

Imaxe e sonido

Enerxía e auga

Química

instalación e mantemento

Imaxe persoal

Fabricación mecánica

Comercio e márketing

Edificación e obra civil

Agraria

Servizos socioculturais e á comunidade

Transporte e mantemento de vehículos

notas de corte

ESO

BAC

CM

CS

CB

Actividades Físicas e Deportivas

Ciclos Medios

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

info

Ciclos Básicos

Non hai Ciclos Básicos nesta familia profesional

Ciclos Superiores

O

O

O

10

Ensinanza e animación sociodeportiva

Acondicionamento físico

notas de corte

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio naturalA CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do SonPontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Acondicionamento FísicoEnsinanza e animación sociodeportivaA Coruña:Culleredo- IES Universidade LaboralPontevedra:Cangas-IES María SoliñoVigo-IES A GuíaVilagarcía de Arousa -IES Miguel Ángel González Estévez A Coruña:A Coruña-IES Agra do OrzánCulleredo-IES Universidade LaboralFerrol-CIFP Rodolfo Ucha PiñeiroSantiago-IES Plurilingüe Rosalía de CastroLugo:Lugo- IES Monte CasteloBurela-IES Nosa Sra. dos Ollos GrandesOurense:Ourense-CIFP A FarixaPontevedra:Pontevedra-IES Sánchez CantónMos (CPR)-CPR Plurilingüe Lar

Non hai Ciclos Básicos nesta familia profesional.

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Administración e Xestión

Ciclos Medios

CM Xestión administrativa

info

Ciclos Básicos

CB Servizos administrativos

Ciclos Superiores

AD

O

O

AP

AD

AP

D

O

10

CS Asistencia á dirección

CS Adminstración e finanzas

notas de corte

CM Xestión AdministrativaA CoruñaArteixo - Betanzos - Boiro - Cambre - Carballo - Cee- A Coruña - A Coruña - Ferrol - Mugardos-Narón- Noia - Ordes - Padrón - A Pobra do Caramiñal - Ponteceso - Pontedeume- Ribeira - Santa Comba - Santiago de Compostela - VimianzoLugoBurela - Lugo - Monforte de Lemos - Ribadeo - Sarria - ViveiroOurenseO Barco de Baldeorras - O Carballiño - Ourense - Ourense- VerínPontevedraBueu -Caldas de Reis - Cambados - Cangas - A Cañiza - A Guarda - Lalín - Marín - As Neves - Nigrán - Ponteareas - Pontevedra - O Porriño - Redondela - Sanxenxo - VIgo - Vigo- Vilagarcía de Arousa

CS Administración e FinanzasCS Asistencia á direcciónA CoruñaArteixo - Arzúa- Betanzos - Boiro - Cambre - Carballo - Cedeira - Cee- A Coruña - A Coruña - Ferrol -Narón- Noia - Padrón - As Pontes de García Rodríguez - Ribeira - Santa Comba - Santiago de Compostela - VimianzoLugoBurela - Chantada - Lugo - Monforte de Lemos - Ribadeo - Sarria - Vilalba - ViveiroOurenseO Barco de Baldeorras - O Carballiño - Ourense - Ourense- VerínPontevedraBueu - Cambados - Cangas - A Cañiza - A Estrada - A Guarda - Lalín - Moaña - As Neves - Nigrán - Ponteareas - Pontevedra - O Porriño - Redondela - Sanxenxo - VIgo - Vigo- Vilagarcía de ArousaA CoruñaA Coruña - A Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaLugoLugo - Monforte de LemosOurenseOurensePontevedraPontevedra - VIgo - Vigo

CB Servizos administrativosA CoruñaArzúa - Betanzos - A Coruña - Curtis -Narón- Ordes - Padrón - A Pobra do Caramiñal - Ponteceso - Ribeira - Santiago de Compostela - VimianzoLugoFoz - Monforte de Lemos - Ribadeo - Sarria - ViveiroOurenseCelanova - Ourense- VerínPontevedraCangas - O Grove - Mos - Ponteareas - Sanxenxo - VIgo - Vigo- Vila de Cruces

Ordinario

Ordinario

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Xestión administrativa

Adultos a distancia (Oferta modular)CM Xestión administrativa

Ordinario

Dual:CS Administración e finanzasCS Asistencia á Dirección

Adultos presencial (Oferta modular)CS Administración e finanzas CS Asistencia á dirección

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Administración e finanzas

Agraria

Ciclos Medios

CM Aproveitamento e conservación do medio natural

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

O

O

D

AP

AP

O

10

CS Paisaxismo e medio rural

CS Gandaría e asistencia en sanidade animal

CB Agroxardinería e composicións florais

CB Actividades agropecuarias

CM Produción agroecolóxica

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Produción agropecuaria

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Xardinaría e floraría

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Xestión forestal e do medio ambiente

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraAproveitamento e conservación do medio naturalArzúa - BoqueixónBecerreá -Castro de ReiXinzo de LimiaPontevedra - TomiñoProdución agroecolóxicaRibadeoPonteareasProdución agropecuariaBoqueixón - CoristancoXardinaría e floraríaBergondoMondoñedoPonteareas

CB Actividades AgropecuariasCB Agroxardinaría e composicións floraisLugoCastro de ReiA CoruñaArzúa- MugardosLugoModoñedoPontevedraPonteareas - Pontevedra - Tomiño

A CoruñaLugoOurensePontevedraGandaría e asistencia en sanidade animalBoqueixón - CoristancoPaisaxismo e medio ruralBergondo -CoristancoPonteareasXestión forestal e do medio naturalArzúaBecerreá - Castro de Rei - ModoñedoXinzo de LimiaPonteareas - Pontevedra

Ordinario

Ordinario

Dual: Aproveitamento do medio natural

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Produción agroecolóxica CM Xardinaría e floraría

Ordinario

Adultos presencial (Oferta modular)CS Xestión forestal e do medio natural

Artes Gráficas

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

O

O

O

AD

10

CS Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

CB Artes gráficas

CM Impresión gráfica

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Preimpresión dixital

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Deseño e xestión da produción gráfica

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraImpresión gráficaA Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaPontevedra - VigoPreimpresión dixital

CB Artes gráficasA Coruña:A Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaPontevedra:Pontevedra

A CoruñaLugoOurensePontevedraDeseño e edición de publicacións impresas e multimedia A Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaPontevedra - VigoDeseño e xestión da produción gráfica Pontevedra

Ordinario

Ordinario

Adultos a distancia (Oferta modular)CM Preimpresión dixital

Ordinario

Comercio e Márketing

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AD

AP

D

O

O

D

AD

O

10

CS Comercio internacional

CB Servizos comerciais

CM Actividades comerciais

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Márketing e publicidade

CS Xestión de vendas e espazos comerciais

CS Transporte e loxística

notas de corte

CM Actividades comerciaisA Coruña:Arzúa - Carballo - A Coruña - A Coruña- Ferrol - Noia- Santiago de CompostelaLugo:Foz - LugoOurense:OurensePontevedra:Caldas de Reis - Marín - Pontevedra - Redondela- Silleda - Tui - Vigo - Vigo- Vilagarcía de Arousa

CB Servizos comerciaisA Coruña:Cedeira - A Coruña- Narón - Negreira - Rianxo - Santiago de CompostelaOurense:OurensePontevedra:Moaña - Pontevedra - O Porriño - Redondela- Silleda - Vigo - Vigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraComercio internacionalA Coruña - Santiago de CompostelaPontevedra - O Porriño - Vigo - VilagarcíaMárketing e publicidadeFerrolLugoVigoTransporte e loxísticaA CoruñaXestión de vendas e espazos comerciaisArzúa - Betanzos - A Coruña - Ferrol - Noia- Santiago de CompostelaLugoOurenseMarín - Pontevedra - Silleda - Tui - Vigo - Vilagarcía de Arousa

Ordinario

Ordinario

DualCM Comercialización de produtos alimentarios

Adultos a distancia (Oferta modular)CM Actividades comerciais

Ordinario

DualCS Xestión de vendas e espazos comerciais

Adultos presencial (Oferta modular)CS Comercio internacional CS Transporte e loxística

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Comercio internacionalCS Transporte e loxística

Edificación e obra civil

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AP

AD

AP

O

O

D

D

O

10

CB Reforma e mantemento de edificios

CM Obras de interior, decoración e rehabilitación

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Proxectos de edificación

CS Proxectos de obra civil

notas de corte

CM Obras de interior, decoración e rehabilitaciónOurense:Ourense

CB Reforma e mantemento de edificiosA Coruña:A CoruñaOurense:Ourense

A CoruñaLugoOurensePontevedraProxectos de edificaciónA Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaOurensePontevedra - VigoProxectos de obra civilA Coruña - Santiago de Compostela

Ordinario

Ordinario

DualCM Construción

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Construción CM Obras de interior, decoración e rehabilitación

Ordinario

DualCS Proxectos de edificación

Adultos presencial (Oferta modular)Proxectos de edificaciónProxectos de obra civil

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Proxectos de obra civil

Electricidade e electrónica

Ciclos Medios

CM Instalacións de telecomunicacións

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AD

AP

D

O

AD

O

O

AP

10

CS Mantemento electrónico

CS Automatización e robótica industrial

CB Instalacións electrotécnicas e mecánicas

CB Electricidade e electrónica

CM Instalacións eléctricas e automáticas

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraInstalacións de telecomunicaciónsBoiro - Carballo - A Coruña - Culleredo - Ferrol - Noia - Santiago de CompostelaBurela - Lugo - Monforte de LemosOurenseCambados - Cangas - A Estrada - Nigrán - Pontevedra - O Porriño - Redondela - Tomiño - Vigo - VigoInstalacións eléctricas e automáticasArteixo - Betanzos - Carballo - Cedeira - Cee - A Coruña - Culleredo - Ferrol - Muros - Padrón -Ribeira - Santiago de CompostelaLugo - Ribadeo - Vilalba - ViveiroO Barco de Valdeorras - O Carballiño - Ourense - A Pobra de TrivesCaldas de Reis - Lalín - Moaña - Ponteareas - Pontevedra - Redondela - Tui - Vigo - Vigo- Vilagarcía de Arousa

A CoruñaLugoOurensePontevedraAutomatización e robótica industrial A Coruña - Ferrol - Padrón - Santiago de CompostelaLugoOurenseVigo - Vigo- Vilagarcía de ArousaMantemento electrónico Carballo - A Coruña - Santiago de CompostelaNgrán- Pontevedra - VigoSistemas de telecomunicacións e informáticos A Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaLugo - Monforte de LemosOurenseCambados - Nigrán - Pontevedra - VigoSistemas electrotécnicos e automatizadosBetanzos - A Coruña Culleredo - Ferrol - Ribeira - Santiago de CompostelaLugo - ViveiroOurense - A Pobra de TrivesPontevedra - Vigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraElectricidade e electrónicaArteixo - Carballo - Cedeira - Cee - A Coruña - Culleredo - Ferrol - Narón - Noia - Oleiros - PadrónBecerreá - Lugo - Monforte de Lemos - Palas de ReiO Carballiño - Celanova - Ourense - Apobra de Trives - Xinzo de LimiaLalín - Ponteareas - Pontevedra - O Porriño - Redondela - Tomiño - Tui - VIgo - VIgo- Vilagarcía de ArousaInstalacións electrotécnicas e mecánicaMoaña

Ordinario

Ordinario

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Instalacións de telecomunicaciónsCM Instalacións eléctricas e automáticas

Adultos a distancia (Oferta modular)CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas

Ordinario

DualCS Automatización e robótica industrial CS Mantemento electrónicoCS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Adultos presencial (Oferta modular)CS Automatización e robótica industrial CS Mantemento electrónico CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Enerxia e auga

Ciclos Medios

Non hai ciclos medios nesta familia profesional

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

O

AD

O

D

AP

D

O

10

CS Enerxías renovables

CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

notas de corte

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

A CoruñaLugoOurensePontevedraEficiencia enerxética e enerxía solar térmica CulleredoLugoOurenseVigoEnerxías renovablesCulleredoVigo

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

Ordinario

Ordinario

DualCM Redes e estacións de tratamento de augas

Ordinario

DualCS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmicaCS Enerxías renovables

Adultos presencial (Oferta modular)CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Fabricación mecánica

Ciclos Medios

CM Mecanizado

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AD

AP

D

O

O

D

AP

O

10

CS Construcións metálicas

CB Fabricación e montaxe

CM Soldadura e caldeiraría

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Deseño en fabricación mecánica

CS Programación da produción en fabricación mecánica

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraMecanizadoCarballo - A Coruña - FerrolBurela - Lugo - SarriaOurenseMoaña - Pontevedra - Vigo - VigoSoldadura e caldeiraríaA Coruña - Fene - Ferrol - Santiago de CompostelaViveiroBueu - Salvaterra de Miño - Valga - Vigo - Vigo - Vila de Cruces

CB Fabricación e montaxeA Coruña:Carballo - A Coruña - Culleredo - FeneLugo:Burela - Guitiriz - SarriaOurense:OurensePontevedra:Bueu - Pontevedra - Valga

A CoruñaLugoOurensePontevedraConstrucións metálicasA Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaBueu, Valga, VigoDeseño en fabricación mecánicaFerrolVigpProgramación da produción en fabricación mecánicaA CoruñaLugoOurenseVigp - Vigo

Ordinario

Ordinario

DualCM Soldadura e caldeiraría

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Mecanizado CM Soldadura e caldeiraría

Ordinario

DualCS Construcións metálicasCS Deseño en fabricación mecánicaCS Programación da produción en fabricación mecánica

Adultos presencial (Oferta modular)CS Programación da produción en fabricación mecánica CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Construcións metálicas

Hostalaría e turismo

Ciclos Medios

CM Cociña e gastronomía

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AD

AP

D

O

AP

D

O

O

10

CS Dirección de cociña

CS Axencias de viaxes e xestión de eventos

CB Aloxamento e lavandaría

CB Actividades de panadaría e pastelaría

CM Servizos en restauración

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Dirección de servizos de restauración

CS Guía, información e asistencia turísticas

CB Cociña e restauración

CS Xestión de aloxamentos turísticos

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraCociña e gastronomíaA Coruña - Pontedeume - Santiago de CompostelaFoz - Lugo - SoberVilamarínPontevedra - VigoServizos en restauración

A CoruñaLugoOurensePontevedraAxencias de viaxes e xestión de eventosA Coruña - Santiago de CompostelaOurenseVigoDirección de cociña A Coruña - Pontedeume -Santiago de CompostelaFoz - LugoVilamarínPontevedra - VigoDirección de servizos de restauraciónGuía, información e asistencia turísticasA Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaOurenseXestión de aloxamentos turísticosSantiago de CompostelaVilamarín

A CoruñaLugoOurensePontevedraActividades de panadaría e pastelaríaVilamarínAloxamento e lavandaríaA Coruña - Culleredo - Santiago de CompostelaMoañaCociña e restauraciónArteixo - Arteixo - Pontedeume - Santa Comba - Santiago de Compostela Foz - LugoVilamarín - Xinzo de LimiaPontevedra - Vigo

Ordinario

Ordinario

DualCM Cociña e gastronomía CM Servizos en restauración

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Cociña e gastronomía CM Servizos en restauración

Ordinario

DualCS Axencias de viaxes e xestión de eventosCS Dirección de cociñaCS Dirección de servizos de restauraciónCS Xestión de aloxamentos turísticosDobre titulación en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración

Adultos presencial (Oferta modular)CS Dirección de cociña CS Dirección de servizos de restauración CS Guía, información e asistencia turísticas CS Xestión de aloxamentos turísticos

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Axencias de viaxes e xestión de eventosCS Dirección de cociña CS Guía, información e asistencia turísticas CS Xestión de aloxamentos turísticos

Imaxe e son

Ciclos Medios

CM Vídeo disc-jockey e son

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

O

AD

AP

O

O

AP

10

CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CB Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

CS Produción de audiovisuais e espectáculos

CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

CS Son para audiovisuais e espectáculos

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraVídeo disc-jockey e son Ferrol- Noia - Santiago de CompostelaOurenseVigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraAnimacións 3D, xogos e contornos interactivos A CoruñaIluminación, captación e tratamento de imaxe VigoProdución de audiovisuais e espectáculos OurenseRealización de proxectos audiovisuais e espectáculos Son para audiovisuais e espectáculos

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

Ordinario

Ordinario

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Vídeo disc-jockey e son

Ordinario

Adultos presencial (Oferta modular)CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivosCS Iluminación, captación e tratamento de imaxe CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos CS Son para audiovisuais e espectáculos

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Son para audiovisuais e espectáculos

Imaxe persoal

Ciclos Medios

CM Estética e beleza

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AP

AP

D

O

O

O

10

CS Estilismo e dirección de peiteado

CS Estética integral e benestar

CB Peiteado e estética

CM Peiteado e cosmética capilar

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraEstética e belezaA Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaLugo - Monforte de LemosOurenseBueu - Pontevedra - VigoPeiteado e cosmética capilarA Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaBurela - Lugo - Monforte de LemosO Barco de Valdeorras - OurensePontevedra - Vigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraEstética integral e benestar A Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaLugoOurensePontevedra - VigoEstilismo e dirección de peiteado A Coruña

A CoruñaLugoOurensePontevedraPeiteado e estéticaA Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaLugoOurense - OurenseBueu - Pontevedra - Vigo

Ordinario

Ordinario

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Estética e beleza CM Peiteado e cosmética capilar

Ordinario

DualCS Estética integral e benestarCS Estilismo e dirección de peiteado

Adultos presencial (Oferta modular)CS Asesoría de imaxe persoal e corporativaCS Estética integral e benestar

Industrias alimentarias

Ciclos Medios

CM Aceites de oliva e viños

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AP

O

AD

O

O

D

10

CS Vitivinicultura

CS Procesos e calidade na industria alimentaria

CB Industrias alimentarias

CM Elaboración de produtos alimentarios

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Panadaría, repostaría e confeitaría

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraAceites de oliva e viñosRibadaviaPonteareasElaboración de produtos alimentariosA CoruñaPanadaría, repostaría e confeitaríaArzúa - Pontedeume - Santiago de CompostelaVilamarínAs Neves, Pontevedra, Vigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraProcesos e calidade na industria alimentariaA Coruña - RibeiraLugoVitiviniculturaSoberRibadaviaCambados - Ponteareas

A CoruñaLugoOurensePontevedraIndustrias alimentariasRibeiraRibadavia

Ordinario

Ordinario

DualCM Elaboración de produtos alimentarios CM Panadaría, repostaría e confeitaría

Adultos a distancia (Oferta modular)Panadaría, repostaría e confeitaría

Ordinario

Adultos presencial (Oferta modular)CS Vitivinicultura

Informática e comunicacións

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AD

AP

D

O

O

AP

AD

O

10

CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CS Administración de sistemas informáticos en rede

CB Informática de oficina

CM Sistemas microinformáticos e redes

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CB Informática e comunicacións

CS Desenvolvemento de aplicacións web

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraSistemas microinformáticos e redesA Coruña - Curtis - Ferrol - Negreira - As Pontes de García Rodríguez - Santiago de Compostela - ZasLugo - Monforte de Lemos - Monterroso - XoveMaceda - OurenseA Estraada, O Grove, A Guarda - Lalín - Marín - As Neves - Vigo - Vigo - Vilagarcía de Arousa

A CoruñaLugoOurensePontevedraAdministración de sistemas informáticos en redeCarballo -A Coruña - Ferrol - Negreira - Ribeira - Santiago de CompostelaLugo - VilalbaOurenseCangas - Marín - Vigo - Vigo- Vilagarcía de ArousaDesenvolvemento de aplicacións multiplataformaA Coruña - A Coruña - Ferrol - Ribeira - Santiago de CompostelaLugoOurenseMarín - Vigo - VigoDesenvolvemento de aplicacións webFerrol - Santiago de CompostelaMonforte de LemosOurenseLalín - Vigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraInformática de oficinaAmes - Cambre - A Coruña -A coruña - Ferrol - Muros - As Pontes de García Rodríguez - Santiago de Compostela - ZasCervo - A Fonsagrada - Lugo - Monterroso - VilalbaBande - Maceda - Ourense - Ourense- A Rúa - Viana do BoloCambados - A Cañiza - A Estrada - Lalín - Marín - As Neves - Ponteareas - Porriño - VigoInformática e comunicaciónsBoiro - A Coruña - A Coruña - RibeiraOurenseNigrán - Vigo- Vilagarcía de Arousa

Ordinario

Ordinario

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Sistemas microinformáticos e redes

Adultos a distancia (Oferta modular)CM Sistemas microinformáticos e redes

Ordinario

DualCS Desenvolvemento de aplicacións web

Adultos presencial (Oferta modular)CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Administración de sistemas informáticos en redeCS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web

Instalación e mantemento

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AD

AP

D

O

O

O

D

AP

10

CS Mecatrónica industrial

CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CB Mantemento de vivendas

CM Instalacións frigoríficas e de climatización

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Prevención de riscos profesionais

CM Mantemento electromecánico

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraInstalacións frigoríficas e de climatización Culleredo - Fene - RibeiraLugoMarín - VigoMantemento electromecánicoCedeira - Cee - A Coruña - FeneSarriaVerínVigo - Vilagarcía de Arousa

A CoruñaLugoOurensePontevedraMantemento de instalacións térmicas e de fluídos CulleredoLugoOurenseVigoMecatrónica industrial Cedeira - A Coruña - CulleredoSarriaOurenseLalín - Vigo - Vilagarcía de ArousaPrevención de riscos profesionaisCulleredoVigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraMantemento de vivendas LugoMarín

Ordinario

Ordinario

DualCMInstalacións frigoríficas e de climatización

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CM Mantemento electromecánico

Ordinario

DualCS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial

Adultos presencial (Oferta modular)CS Mecatrónica industrial

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

Madeira, moble e cortiza

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AP

AD

O

O

O

10

CS Deseño e amoblamento

CB Carpintaría e moble

CM Carpintaría e moble

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Instalación e amoblamento

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraCarpintaría e mobleArteixo - A Coruña - Ferrol - Melide - Ortigueira - Santiago de CompostelaA Estrada, Pontevedra, VIgoInstalación e amoblamentoA Coruña

A CoruñaLugoOurensePontevedraDeseño e amoblamentoA Coruña, Santiago de CompostelaPontevedra, Vigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraCarpintaría e moble Arteixo, A Coruña, Ferrol, Melide, Ortigueira, Santiago de CompostelaLugoA Estrada, POntevedra, Salvaterra de Miño

Ordinario

Ordinario

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Carpintaría e mobleCM Instalación e amoblamento

Ordinario

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Deseño e amoblamento

Marítimo - pesqueira

Ciclos Medios

CM Cultivos acuícolas

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

D

O

O

O

D

10

CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CB Actividades marítimo-pesqueiras

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

CS Transporte marítimo e pesca de altura

CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Navegación e pesca de litoral

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Acuicultura

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraCultivos acuícolas A illa de ArousaMantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións Culleredo - RibeiraVigoNavegación e pesca de litoralOperacións subacuáticas e hiperbáricasA illa de Arousa

CB Actividades Marítimo-pesqueirasA Coruña:CulleredoPontevedra:Bueu

A CoruñaLugoOurensePontevedraAcuiculturaA illa de ArousaOrganización do mantemento de maquinaria de buques e embarcaciónsCulleredo - Ferrol - RibeiraVigoTransporte marítimo e pesca de alturaCulleredo - FerrolVigo

Ordinario

Ordinario

DualCM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións CM Navegación e pesca de litoral

Ordinario

DualOrganización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

Química

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AP

D

O

O

O

10

CS Química ambiental

CS Química industrial

CM Operacións de laboratorio

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Non hai Ciclos Básicos nesta familia profesional

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraCultivos acuícolas A Coruña - Ferrol - Santiago de CompostelaLugoOurensePontevedra - VIgo

CB Actividades Marítimo-pesqueirasA Coruña:CulleredoPontevedra:Bueu

A CoruñaLugoOurensePontevedraLaboratorio de análise e de control de calidade A Coruña - Santiago de CompostelaLugoOurenseVigoQuímica ambientalFerrol - Santiago de CompostelaVigoQuímica industrialA CoruñaCervoVigo

Ordinario

Ordinario

Ordinario

DualCS Química industrial

Adultos presencial (Oferta modular)CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Sanidade

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AP

O

AD

O

O

D

AP

10

CS 1 Audioloxía protésica

CS Dietética

CM Coidados auxiliares de enfermaría

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

Non hai Ciclos Básicos nesta familia profesional

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

CM Emerxencias sanitarias

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Farmacia e parafarmacia

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS 1 Hixiene bucodental

CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

CS Documentación e administración sanitarias

CS 1 Próteses dentais

CS Radioterapia e dosimetría

CS Laboratorio clínico e biomédico

CS Saúde ambiental

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraCoidados auxiliares de enfermaríaArzúa - Cee- A Coruña - A Coruña- Ferrol - A Pobra do Caramiñal - Santiago de CompostelaBurela - Lugo - Monforte de LemosO Barco de Valdeorras - Ourense - Ourense- VerínPontevedra - VIgo - Vigo- Vilagarcía de ArousaEmerxencias sanitariasA CoruñaFarmacia e parafarmaciaA Coruña - A Coruña- Ferrol - Santiago de CompostelaLugoOurensePontevedra - Redondela - Vigo

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

A CoruñaLugoOurensePontevedraAnatomía patolóxica e citodiagnósticoA Coruña - Santiago de CompostelaPontevedra - Vigo - VIgoAudioloxía protésicaA CoruñaDietéticaA Coruña - A pobra do CaramiñalOurensePontevedra - RedondelaDocumentación e administración sanitariasSantiago de CompostelaOurenseRedondelaHixiene bucodentalA Coruña - FerrolOurenseVigo - VigoImaxe para o diagnóstico e medicina nuclearA CoruñaVigoLaboratorio clínico e biomédicoA Coruña - Ferrol - NoiaLugoOurensePontevedra - Vigo - VIgoPróteses dentaisA Coruña - Santiago de CompostelaLugoVigoRadioterapia e dosimetríaA CoruñaSaúde ambientalA Coruña - Santiago de CompostelaBurelaOurenseVigo

Ordinario

Ordinario

DualCM Coidados auxiliares de enfermaría

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Emerxencias sanitarias CM Farmacia e parafarmacia

Adultos a distancia (Oferta modular)CM Emerxencias sanitarias CM Farmacia e parafarmacia

Ordinario

Adultos presencial (Oferta modular)CS Anatomía patolóxica e citodiagnósticoCS Audioloxía protésica CS DietéticaCS Documentación e administración sanitarias CS Hixiene bucodental CS Laboratorio clínico e biomédico

Seguridade e Medio ambiente

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

O

O

AD

O

10

CS Educación e control ambiental

CM Emerxencias e protección civil

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Non hai Ciclos Básicos nesta familia profesional

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraEmerxencias e protección civilA Estrada

Non hai ciclos básicos nesta familia profesional

A CoruñaLugoOurensePontevedraEducación e control ambientalPonteareas

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Adultos a distancia (Oferta modular)CS Educación e control ambiental

Servizos socioculturais e á comunidade

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AD

AP

O

AD

O

O

D

AP

10

CS Educación infantil

CB Actividades domésticas e limpeza de edificios

Actividades domésticas e limpeza de edificiosPontevedra:Baiona - Pontevedra

CS Promoción de igualdade de xénero

CM Atención a persoas en situación de dependencia

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Animación sociocultural e turística

CS Integración social

CS Mediación comunicativa

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraAtención a persoas en situación de dependenciaA Coruña - Ferrol - Rianxo - Santiago de CompostelaLugo - Ribadeo - Sarria - VilalbaOurensePontevedra - Redondela - Vigo - Vila de Cruces

CB Actividades Marítimo-pesqueirasA Coruña:CulleredoPontevedra:Bueu

A CoruñaLugoOurensePontevedraAnimación sociocultural e turística A Coruña - Santiago de CompostelaOurenseBaionaEducación infantilA Coruña - A Coruña - Ferrol -Santiago de CompostelaLugo - Monforte de Lemos - RibadeoOurenseMos- Pontevedra - Redondela - VigoIntegración socialA Coruña - Santiago de CompostelaOurenseMos- Pontevedra - Vigo -VigoMediación comunicativaA CoruñaVigoPromoción de igualdade de xéneroPontevedra

Ordinario

Ordinario

DualAtención a persoas en situación de dependencia

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Atención a persoas en situación de dependencia

Adultos a distancia (Oferta modular)CM Atención a persoas en situación de dependencia

Ordinario

Adultos presencial (Oferta modular)CS Educación infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa

Adultos a distancia (Oferta modular)Educación infantil

Téxtil, confección e pel

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

D

AP

O

O

O

AP

10

CS Patronaxe e moda

CB Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

CM Confección e moda

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CB Tapizaría e cortinaxe

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraConfección e modaA CoruñaVigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraPatronaxe e modaA CoruñaVigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraArranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel A CoruñaVigoTapizaría e cortinaxeVigo

Ordinario

Ordinario

DualCM Confección e moda

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Confección e moda

Ordinario

Adultos presencial (Oferta modular)CS Patronaxe e modaCS Vestiario á medida e de espectáculos

Transporte e mantemento de vehículos

Ciclos Medios

info

Ciclos Básicos

Ciclos Superiores

AP

D

O

O

O

D

AP

10

CS Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina

CB Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

Actividades domésticas e limpeza de edificiosPontevedra:Baiona - Pontevedra

CM Carrozaría

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CS Automoción

CB Mantemento de vehículos

Actividades domésticas e limpeza de edificiosPontevedra:Baiona - Pontevedra

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CM Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural A CoruñaArteixo- IES de SabónPorto do Son- IES de Porto do Son PontevedraGondomar- IES Plurilingüe Terra de TuronioPoio -IES de PoioSilleda-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

notas de corte

A CoruñaLugoOurensePontevedraCarrozaríaA Coruña - Ferrol - Ribeira - Santiago de CompostelaLugoOurensePontevedra - VigoElectromecánica de vehículos automóbilesBetanzos - Cee - A Coruña - Curtis - Fene - Ferrol - Ordes - Ponteceso - As Pontes de García Rodríguez - Ribeira - Santiago de CompostelaChantada - Lugo - Monforte de Lemos - Ribadeo - Vilalba - ViveiroO Barco de Valdeorras - O Carballiño - Ourense - Ribadavia - VerínA Cañiza - A Estrada - A Guarda - Lalín - Ponteareas - Pontevedra - Redondela - Sanxenxo - Vigo - Vilagarcía de ArousaMantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo Ferrol

A CoruñaLugoOurensePontevedraMantemento de embarcacións deportivas e de recreoRibeiraMantemento de vehículosBetanzos - Cee - A Coruña - Curtis - Fene - Ordes - Ponteceso - Ribeira - Santa CombaChantada - Lugo - Monforte de Lemos - Ribadeo - Vilalba - ViveiroO Barco de Valdeorras - Ourense - Ribadavia - VerínA Cañiza - A Estrada - A Guarda - Pontevedra - Redondela - Sanxenxo - Vigo

A CoruñaLugoOurensePontevedraAutomociónBetanzos - A Coruña - Ferrol -Santiago de CompostelaLugo - Ribadeo - VIveiroOurenseVigoMantemento aeromecánico de avións con motor de turbinaLugo

Ordinario

Ordinario

DualCM Carrozaría CM Electromecánica de maquinariaCM Electromecánica de vehículos automóbiles

Adultos Presencial (Oferta modular)CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Ordinario

DualCS Automoción

Adultos presencial (Oferta modular)CS Automoción

Ciclos medios

Enerxía e auga

Actividades físcas e deportivas

Artes gráficas

Electricidade e electrónica

Hostalaría e Turismo

Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortiza

Sanidade

Téxtil, confección e pel

Administración e Xestión

Seguridade e Medio ambiente

Marítimo-pesqueira

Informática e comunicacións

Imaxe e son

Agraria

Edificación e obra civil

Química

instalación e mantemento

Imaxe persoal

Fabricación mecánica

Comercio e márketing

Servizos socioculturais e á comunidade

Transporte e mantemento de vehículos

notas de corte

Familias profesionais

ESO

BAC

CM

CS

CB

Ciclos Medios

Notas de Corte

Ver/Descargar documento

Ver/Descargar documento

Ver/Descargar documento

Ver/Descargar documento

Ciclos Superiores

CB

CS

CM

BAC

ESO

Graos Universitarios

Notas de Corte

Táboas de ponderación

Notas de Corte

Graos Medios

Ensinanzas especiais

CS

CM

BAC

ESO

CB

TD Fútbol

TD Atletismo

Deportivas

Artísticas

TD Fútbol Sala

TD Balonmán

TD Baloncesto

TD Vela

TD Hípica

TD Esquí

TD Montaña e escalada

Precisas facer probas físicas, ademáis do título da ESO* para poderes entrar.

* Se non tes o título da ESO, podes presentarte a unhhas probas de madureza substitutivas.

Proba específica + Título ESO*

CM Dourado e policromía artísticos

CM Ebanistería artística

CM Serigrafía artística