Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

BATXILLERAT

orientacio@iespasqualcalbo.cat

971369390

@iespasqualcalbo

El cervell no és un got per omplir sinó un llum per encendre (plutarco)

1r de batxillerat(EN PROCÉS D'ADAPTACIÓ A LA LOMLOE)

accés, promoció i titulació


accés al batxillerat

 • Amb el títol de l'ESO
 • Amb un títol de Tècnic de Grau Mitjà de Formació Professional

promoció

 • Es pot promocionar a segon amb un màxim de dues matèries suspeses.
 • Amb més de dues suspeses s'ha de repetir primer en la seva totalitat


01

02

03


Per obtenir el títol s'han d'aprovar totes les matèries.

Si no aproves totes les matèries a segon tens tres opcions:
 • repetir el curs en la seva totalitat,
 • repetir només les matèries suspeses o
 • repetir les suspeses i ampliar matrícula per pujar nota

TITULACIÓ

MODALITATS

MODALITATS

Escribe tu aquí


HORARI SETMANAL BATXILLERAT

Modalitat de ciències i tecnologia

Modalitat general

Modalitat d'humanitats i ciències socialsESTRUCTURA DEL BATXILLERAT EN TRES CURSOS/ BATXILLERAT PER BLOCS


 • Es promociona de bloc amb un màxim d’1 matèria no superada.
 • El canvi de batxillerat ordinari a batxillerat per blocs, durant el curs, es pot fer igual que un canvi de modalitat.
 • Després de l’avaluació extraordinària del 1r curs de batxillerat ordinari, es permet el canvi al bloc II als centres amb batxillerat per blocs presencial, si l’alumne està en condicions de promocionar al bloc II

matèries Obligatòries de modalitat (3 h.)

ECONOMIA

Descripció del contingut:

Es indubtable la importància de l’economia en el món actual. Tot i ser un concepte íntimament lligat a la condició humana i pràcticament el motor que mou el món, què sabem realment d’economia? En la vida sempre fem Economia, sempre escollim...

Entre d’altres qüestions veurem:

- La necessitat d’escollir: el cost d’oportunitat.

- De què depèn que un metge guany més que un reposador d’un supermercat...

- Diferències entre els diversos sistemes econòmics...

- Demanda, oferta, costos marginals, monopolis...

- Perquè és important l'Euribor per a les hipoteques...

- Com funciona la Borsa de Valors...

- Què pretén el Govern en apujar o abaixar els impostos...

- Com ens pot afectar la pujada dels preus dels productes...

- L’atur...

- Funcions del diner. Els Bancs...

- PIB...

- Perquè és important el canvi $ / €...


Unitats didàctiques:

Bloc 1. Economia i escassetat. L’organització de l’activitat econòmica.

Bloc 2. L’activitat productiva.

Bloc 3. El mercat i el sistema de preus. Bloc 4. La macroeconomia.

Bloc 5. Aspectes financers de l’economia.

Bloc 6. El context internacional de l’economia.

Bloc 7. Desequilibris econòmics i el paper de l’estat en l’economia.


Coneixements previs que cal tenir:

No cal tenir-ne per cursar aquesta matèria.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir l’àrea/matèria:

Es recomana fer ECONOMIA per a les següents matèries de 2n de batxillerat:

- Economia de l’empresa. - Fonaments d’administració i gestió.

Estudis universitaris o de formació professional per als quals és convenient cursar aquesta matèria:

* Grau en Economia. // * Grau en Administració i Direcció d’Empreses.

* Grau en Ciències Empresarials. // * Grau en Dret.

* Grau en Turisme. // * Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances...

GREC

Descripció dels continguts:


L’objectiu principal de la matèria és aconseguir que els alumnes adquireixin una visió com més àmplia possible de la Grècia antiga copsant el missatge cultural de la llengua originària. Per aconseguir-ho cal enfocar l’estudi del grec en dues vessants:

a).- El coneixement de la llengua grega, de manera que l’alumne pugui ordenar i traduir textos originals i reelaborats de poca dificultat.

b) .- El coneixement de la cultura grega, detectant la influència del món grec en la nostra cultura i civilització en la política, la vida quotidiana, les institucions i els costums.


Unitats didàctiques:


Els continguts de la matèria es distribueixen segons els blocs següents:

BLOC 1. LLENGUA GREGA

BLOC 2. SISTEMA DE LA LLENGUA GREGA: ELEMENTS BÀSICS

BLOC 3. MORFOLOGIA

BLOC 4. SINTAXI

BLOC 5. GRÈCIA: HISTÒRIA, CULTURA, ART I CIVILITZACIÓ

BLOC 6. TEXTOS

BLOC 7. LÈXIC


Aquests continguts són treballats al llarg de nou unitats didàctiques a través d’un mètode inductiu-contextual que afavoreix l’aprenentatge de la llengua de manera natural. Es convida l'estudiant a trobar el significat de les paraules i de les expressions en el context i en les il•lustracions. Les regles morfosintàctiques de la llengua s'assimilen també primer inductivament, mitjançant el reconeixement d'estructures i construccions recurrents, i després s'organitzen sistemàticament.


Coneixements previs que cal tenir:


No cal tenir cap tipus de coneixement previ.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:

És una matèria eminentment pràctica i d’avaluació contínua, açò és, els continguts lingüístics es van acumulant al llarg del curs. És important fer la feina diària per anar assolint la tècnica d’anàlisi i traducció de textos.

DIBUIX TÈCNIC

.

BIOLOGIA

Descripció dels continguts:


Bloc 1. Els éssers vius: composició i funció

Bloc 2. L’organització cel•lular

Bloc 3. Histologia

Bloc 4. La biodiversitat

Bloc 5. Les plantes: funcions i adaptacions al medi

Bloc 6. Els animals: funcions i adaptacions al medi

Bloc 7. Estructura i composició de la Terra

Bloc 8. Els processos geològics i petrogenètics

Bloc 9. La història de la Terra


Unitats didàctiques:


Tema 1. Característiques dels éssers vius i nivells d’organització. Bioelements i biomolècules.

Tema 2. Models d’organització cel•lular: procariotes i eucariotes. Cèl•lula animal i vegetal.

Tema 3. Cicle cel•lular. Divisió cel•lular: mitosi i meiosi.

Tema 4. Histologia

Tema 5. Biodiversitat

Tema 6. Les plantes. Funció de nutrició: fotosíntesi. Funció de relació i funció de reproducció vegetal

Tema 7. Els animals. Funció de nutrició.

Tema 8. Els animals. Funció de relació i reproducció animal.

Tema 9. Estructura i composició de la Terra. Dinàmica litosfèrica

Tema 10. Minerals i roques

Tema 11. Els processos geològics: magmatisme i metamorfisme

Tema 12. La història de la Terra. Temps geològic.


Coneixements previs que cal tenir:


- Coneixements en ciències naturals d’ESO


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


Metodologia: classes presencials, classroom, treballs individuals i en grup. Pràctiques de laboratori.

matèries Opció modalitat

(3 h.)

matèries Optatives (3 h)

MATÈRIES OPTATIVES

 • Qualsevol matèria de modalitat de primer curs

 • Història i cultura de les Illes Balears

 • Programació i tractament de dades I

 • Segona Llengua estrangera

 • Tècniques experimentals

2N BATXILLERAT
MATÈRIES TRONCALS D'OPCIÓ


HISTÒRIA DE L'ART

L’assignatura d’història de l’art del segon curs del batxillerat té per objecte comprendre l’obra d’art com a manifestació de la creativitat humana al llarg de la història a partir de l’aprenentatge dels elements bàsics del llenguatge artístic i dels caràcters essencials de cadascuna de les arts visuals. El coneixement dels exemples més rellevants de l’art universal constitueix una formació bàsica de caràcter humanístic que ajudarà l’estudiant del batxillerat a interpretar i valorar els fenòmens artístics com a fets representatius de l’home de cada temps i lloc i a relacionar-los amb els esdeveniments històrics, socials i culturals i amb els diferents àmbits geogràfics en els quals es varen crear les obres.

ECONOMIA DE L'EMPRESA

GREC ii

Descripció dels continguts:


La matèria de Grec II és una continuïtat de la matèria de Grec I. Així doncs, serveix per aprofundir en el coneixement de la llengua a través dels textos tot incidint en les estructures sintàctiques més complexes i en les formes menys habituals i irregulars de la morfologia nominal i verbal. Especial atenció mereix l’estudi dels principals gèneres literaris a través dels autors més representatius de la literatura grega. També es treballen l’etimologia i la mitologia.


Unitats didàctiques:


Els continguts de la matèria es distribueixen segons els blocs següents:

BLOC 1. LLENGUA GREGA

BLOC 2. MORFOLOGIA

BLOC 3. SINTAXI

BLOC 4. LITERATURA

BLOC 5. TEXTOS

BLOC 6. LÈXIC


Aquests continguts són treballats al llarg de nou unitats didàctiques a través d’una selecció de textos d’un mètode que afavoreix l’aprenentatge de la llengua de manera natural. Es convida l'estudiant a trobar el significat de les paraules i de les expressions en el context i en les il•lustracions. Les regles morfosintàctiques de la llengua s'assimilen també primer inductivament, mitjançant el reconeixement d'estructures i construccions recurrents, i després s'organitzen sistemàticament.


Coneixements previs que cal tenir:


És recomanable haver cursat Grec I, encara que no és un requisit legal. En cas d’alumnes que opten per un canvi de modalitat de 1r a 2n de Batxillerat i decideixen cursar Grec II sense haver cursat Grec I, es recomana aprofitar les vacances d’estiu per mirar d’assolir els continguts lingüístics de la matèria Grec I. La matèria de Grec I es recupera automàticament aprovant la primera o la segona avaluacions de Grec II. En cas necessari, es fixarà una data del tercer trimestre per a un examen de pendents.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


És una matèria eminentment pràctica i d’avaluació contínua, açò és, els continguts lingüístics es van acumulant al llarg del curs. És important fer la feina diària per anar assolint la tècnica d’anàlisi i traducció de textos.

GEOGRAFIA D'ESPANYA

Descripció dels continguts:


En aquesta assignatura abordem els aspectes geogràfics d’Espanya, tant des de la seva perspectiva física com des de la vessant humana. Així, en les primeres unitats didàctiques es fa un recorregut pel relleu, clima, hidrografia i paisatges espanyols, i més endavant descrivim i analitzem aspectes relatius a la població, els sectors econòmics, i la vertebració territorial de l’Estat espanyol, així com la seva integració en el context europeu i mundial.


Unitats didàctiques:


L’assignatura s’estructura a partir de les següents unitats didàctiques:

0.- Introducció al coneixement geogràfic

1.- L’espai geogràfic espanyol. La diversitat geomorfològica

2.- La diversitat climàtica

3.- La diversitat hídrica, vegetal i edàfica

4.- Els paisatges naturals i les interaccions naturalesa - societat

5.- Els espais del sector primari

6.- L’espai industrial

7.- Els espais del sector terciari

8.- La població espanyola

9.- L’espai urbà

10.- L’organització, els desequilibris i les polítiques territorials

11.- Espanya a Europa

12.- Espanya al món


Coneixements previs que cal tenir:


L’alumne d’aquesta assignatura treballarà de forma constant amb mapes, gràfics, textos i imatges que haurà d’interpretar i saber relacionar amb el marc teòric que es treballarà. Per això, es recomana un mínim domini dels conceptes i procediments bàsics de la geografia i tenir una bona capacitat d’anàlisi, domini i aptituds que ja es presuposen als alumnes de 2n de batxillerat.

De tota manera, al llarg de l’assignatura es poden revisar i repassar els procediments que calguin per treure el màxim partit al temps de treball.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


L’assignatura compta amb una notable càrrega de continguts teòrics, però si aquests es van treballant a partir d’exemples pràctics, són

més fàcilment assimilables. Com que tots els continguts descriuen l’espai geogràfic, les connexions amb la nostra vida quotidiana són permanents, atès que tota la nostra activitat es produeix en aquest espai que estudiem a l’assignatura.

És una matèria ideal per a aquells alumnes a qui agradi observar, analitzar, i descriure el seu entorn, ja sigui aquest rural o urbà. A partir de la realització d’aquesta assignatura, es pretén despertar l’interès geogràfic, incrementar el coneixement del medi, així com incidir en la importància de la seva preservació.

La transversalitat de l’assignatura fa que l’alumne fàcilment trobi algun àmbit en què se senti còmode, o desperti el seu interès.

Descripció del contingut:

Economia de l’empresa és una aproximació a la realitat empresarial des d’un enfocament ampli, que ha de servir per comprendre els mecanismes interns que mouen les empreses i les seves interrelacions amb la societat. El món empresarial està present a diari en els mitjans de comunicació, forma part de la vida de milions de treballadors i repercuteix a totes les llars. Per altra banda, l’empresa és una entitat en constant transformació que s’adapta als successius canvis socials, tecnològics, polítics, etc., innovacions que a la vegada generen progressos socials, però també inconvenients i incerteses que han de valorar-se en cada cas concret.

Entendre la lògica de les decisions empresarials amb una visió propera i fonamentada, valorant les seves conseqüències des d’un punt de vista social, ètic i mediambiental, fomentant l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, constitueix l’objecte d’estudi d’aquesta matèria.

Aquesta matèria introdueix l’alumnat en l’entorn amb el qual es relacionarà durant tota la seva vida.


Unitats didàctiques:

1ª Avaluació: 1.L’empresa i l’empresari. 2.Direcció i organització de l’empresa. 3.L’estratègia i el desenvolupament empresarial. 4.La legislació mercantil i fiscal. 5.Classes d’empreses. 6.La gestió de recursos humans.

2ª Avaluació: 7.Àrea de producció. 8.Àrea de proveïment. 9.Àrea comercial. 12.Àrea de finançament i inversió. 10.Estats financers de l’empresa.

3ª Avaluació: 11.Anàlisi dels estats financers de l’empresa. 13. El projecte Empresarial.

Coneixements previs que cal tenir:

No cal tenir-ne per cursar aquesta matèria. Si bé, resulta recomanable haver cursat amb anterioritat la matèria d’Economia de 1r de batxillerat.

Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir l’àrea/matèria:

Estudis universitaris o de formació professional per als quals pot ser convenient cursar aquesta matèria:

* Grau en Economia. * Grau en Administració i Direcció d’Empreses. * Grau en Ciències Empresarials. * Grau en Dret. * Grau en Turisme. * Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances...

BIOLOGIA

Descripció dels continguts:


Tot el que s’ha vist des de primer d’ESO que estigui relacionat amb la biología, i que t’ha deixat amb preguntes, es veu resolt a aquesta

materia.

S’aprofunditza en la genética, la vida a nivel molecular (conegut com a bioquímica), com es defensa el nostre organisme (immunologia)…


Unitats didàctiques:


Bloc 1: Bioelements i biomolècules inorgàniques i orgàniques

Bloc 2: Genètica

Bloc 3: La cèl•lula

Bloc 3: El metabol•lisme cel•lular

Bloc 4: Microbiologia, biotecnologia i immunologia


Coneixements previs que cal tenir:


Haver fet biología a cursos anteriors.

És molt important la biología de 4t d’ESO.

FÍSICA

Descripció dels continguts:


La matèria és un aprofundiment de continguts tractats a Física de 1r de Batxillerat i d'altres més nous relacionats amb la Física Moderna del Segle XX ( Relativitat, física quàntica, física nuclear, física de partícules) i Òptica geomètrica.


Unitats didàctiques:


UD 1: Ones. Moviment ondulatori. El so i les ones electromagnètiques.

UD 2: Camp gravitatori.

UD 3: Camp elèctric.

UD 4: Camp magnètic i inducció electromagnètica magnètica.

UD 5: Física del segle XX: Relativitat, física quàntica, física nuclear i física de partícules.

UD 6: Òptica geomètrica.


Coneixements previs que cal tenir:


És necessari tenir assolits els coneixements de Física i Química de 1r de Batxillerat i una base matemàtica.

El el cas de tenir l’assignatura de Física i Química de 1r de Batxillerat pendent s’hauran de fer les activitats de recuperació pertinents.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


• Per poder assolir els objectius de la matèria és imprescindible interès, motivació, gust i aptituds per a aquesta matèria.

• Es requereix aprendre a raonar per entendre els continguts i poder aplicar-los després a la resolució de problemes.

• És una assignatura de comprensió i deducció, no de memoritzar. S’ha de portar al dia per poder seguir el ritme adequat a classe.

• Es necessita utilitzar calculadora científica i fer molts d’exercicis a casa i a classe per poder assolir els objectius de la matèria.

DIBUIX TÈCNIC

Descripció dels continguts:


L’ensenyament del Dibuix Tècnic en l’etapa de batxillerat tindrà com a objectiu desenvolupar en l’alumnat capacitats tals com desenvolupar les capacitats de concepció espacial dels objectes i les formes geomètriques, potenciant l’observació i la correcta interpretació de les formes i les seves relacions, tant en la seva concepció bidimensional com tridimensional.


Unitats didàctiques:


Geometria Plana, tractada des del punt de vista conceptual i procedimental.

Llocs geomètrics amb totes les seves variants.

Construcció de figures planes. polígons regulars, tangències,corbes còniques.

Ovals, ovoides, espirals.

L’elipse, la paràbola, la hipèrbola.

Geometria Descriptiva, tractada des del punt de vista conceptual i procedimental.

Tipus de Projeccions.

El Sistema dièdric, elements del sistema, representacions del punt recta i pla.

A dins el Sistema dièdric: interseccions, paral·lelisme, perpendicularitat, distàncies, abatiments, canvis de pla, girs.

A dins el Sistema dièdric, poliedres regulars, piràmide, con, prisma, cilindre. Tot això, incloent talls i seccions

Els Sistema axonomètric, tractat des del punt de vista conceptual i procedimental.

Els sistema cònic tractat des del punt de vista conceptual i procedimental.

Acotació i normalització.


Coneixements previs que cal tenir:


Conèixer i comprendre els principals fonaments de la Geometria Plana, mètrica i aplicada per a resoldre problemes de configuració de formes en el pla, sabent expressar gràficament el procés d’elaboració de solucions de manera objectiva i precisa.

Comprendre i utilitzar els diversos Sistemes de Representació per a resoldre problemes geomètrics en l’espai o representar figures tridimensionals en el pla.

Nocions bàsiques des del punt de vista conceptual i procedimental de Geometria Descriptiva i el seus sistemes de representació: Sistema dièdric, sistema axonomètric, Sistema cònic i Sistemes d’acotació.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


Es recomana aquesta assignatura als alumnes que tinguin interés en estudiar carreres universitàries tals com arquitectura, enginyeria i determinats cicles formatius de grau superior, també arts, etc

QUÍMICA

Descripció dels continguts:


La matèria és un aprofundiment de continguts tractats al bloc de Química de 1r de Batxillerat i de 4t d'ESO (estructura atòmica, enllaç químic, càlculs estequiomètrics i formulació química) i l'aprenentatge d'altres continguts nous relacionats amb els principals tipus de reaccions químiques.


Unitats didàctiques:


UD 1: Estructura atòmica de la matèria i Sistema periòdic

UD 2: L'enllaç químic i propietats de les substàncies.

UD 3: Cinètica química

UD 4: Recordatori d’estequiometria de les reaccions químiques

UD 5: Equilibri químic

UD 6: Reaccions àcid - base

UD7: Reacció de transferència d' electrons

UD8: Química Orgànica

UD9: Recordatori de formulació i nomenclatura de Química inorgànica


Coneixements previs que cal tenir:


És necessari tenir assolits els coneixements de Física i Química de 1r de Batxillerat i de 4t d'ESO i una base matemàtica.

El el cas de tenir l’assignatura de Física i Química de 1r de Batxillerat pendent s’hauran de fer les activitats de recuperació pertinents.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


• Per poder assolir els objectius de la matèria és imprescindible interès, motivació, gust i aptituds per a aquesta matèria.

• Es requereix aprendre a raonar per entendre els continguts i poder aplicar-los després a la resolució de problemes.

• És una assignatura de comprensió i deducció, no de memoritzar. S’ha de portar al dia per poder seguir el ritme adequat a classe.

• Es necessita utilitzar calculadora científica i fer molts d’exercicis a casa i a classe per poder assolir els objectius de la matèria.

matèries específiques ( 4 h.)


Descripció del contingut:

Economia de l’empresa és una aproximació a la realitat empresarial des d’un enfocament ampli, que ha de servir per comprendre els mecanismes interns que mouen les empreses i les seves interrelacions amb la societat. El món empresarial està present a diari en els mitjans de comunicació, forma part de la vida de milions de treballadors i repercuteix a totes les llars. Per altra banda, l’empresa és una entitat en constant transformació que s’adapta als successius canvis socials, tecnològics, polítics, etc., innovacions que a la vegada generen progressos socials, però també inconvenients i incerteses que han de valorar-se en cada cas concret.

Entendre la lògica de les decisions empresarials amb una visió propera i fonamentada, valorant les seves conseqüències des d’un punt de vista social, ètic i mediambiental, fomentant l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, constitueix l’objecte d’estudi d’aquesta matèria.

Aquesta matèria introdueix l’alumnat en l’entorn amb el qual es relacionarà durant tota la seva vida.

Unitats didàctiques:

1ª Avaluació: 1.L’empresa i l’empresari. 2.Direcció i organització de l’empresa. 3.L’estratègia i el desenvolupament empresarial. 4.La legislació mercantil i fiscal. 5.Classes d’empreses. 6.La gestió de recursos humans.

2ª Avaluació: 7.Àrea de producció. 8.Àrea de proveïment. 9.Àrea comercial. 12.Àrea de finançament i inversió. 10.Estats financers de l’empresa.

3ª Avaluació: 11.Anàlisi dels estats financers de l’empresa. 13. El projecte Empresarial.


Coneixements previs que cal tenir:

No cal tenir-ne per cursar aquesta matèria. Si bé, resulta recomanable haver cursat amb anterioritat la matèria d’Economia de 1r de batxillerat.

Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir l’àrea/matèria:

Estudis universitaris o de formació professional per als quals pot ser convenient cursar aquesta matèria:

* Grau en Economia. * Grau en Administració i Direcció d’Empreses. * Grau en Ciències Empresarials. * Grau en Dret. * Grau en Turisme. * Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances...

fonaments d'administració i gestió

Descripció dels continguts:


La finalitat d’aquesta matèria és que l’alumne adquireixi una visió general dels aspectes pràctics del procés de creació i administració d’una empresa, a fi que pugui comprendre el funcionament de les organitzacions empresarials, en concret de les que afecten les Illes Balears, i veure com es relacionen amb l’entorn i que sigui conscient de la importància de l’ètica empresarial i de la responsabilitat social que comporta.

L’assignatura de fonaments d’administració i gestió agrupa continguts sobre la gestió empresarial i contribueix a desenvolupar els objectius generals i les competències clau del batxillerat. Té un contingut multidisciplinari, ja que es relaciona amb altres matèries del batxillerat, com economia d’empresa, economia, matemàtiques i tecnologies de la informació i la comunicació, així com amb altres disciplines, com el dret mercantil, el laboral i el fiscal i la comptabilitat.


Continguts principals:

La innovació: aplicació a l’empresa.

Factors de risc en la innovació empresarial.

Novetats tecnològiques: Internet i la internacionalització de l’empresa.

Els sectors de la producció.

Anàlisi del mercat: entorn, clients potencials i competència.

La figura de l’emprenedor. La iniciativa empresarial.

La idea de negoci i l’anàlisi de la viabilitat.

La planificació de la feina.

La feina en equip.

Unitats didàctiques:

1ª Avaluació:

• BLOC 1. INNOVACIÓ EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCI: EL PROJECTE D’EMPRESA

• BLOC 2. L’ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA: FORMA JURÍDICA I RECURSOS

• BLOC 3. DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS PER POSAR EN MARXA L’EMPRESA

• BLOC 4. EL PLA D’APROVISIONAMENT

2ª Avaluació:

• BLOC 5. GESTIÓ COMERCIAL I DE MÀRQUETING A L’EMPRESA

• BLOC 6. GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

• BLOC 7. GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT DE L’EMPRESA

3ª Avaluació:

• BLOC 8. GESTIÓ DE LES NECESSITATS D’INVERSIÓ I FINANÇAMENT. VIABILITAT DE L’EMPRESA

• BLOC 9. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA IDEA DE NEGOCI


Coneixements previs que cal tenir:

Per realitzar aquesta assignatura NO cal tenir coneixements previs sobre cap aspecte en concret. No obstant, al llarg del curs es realitzaran algunes operacions matemàtiques simples (regles de tres, multiplicacions, divisions...). També s’analitzaran noticies o diversa Normativa Jurídica. Es interessant que l’alumne entengui el concepte “d’empresa” i quina és la seva finalitat.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:

L’assignatura de (FAG) ha de contribuir a fomentar diferents habilitats que es requereixen molt en el context actual, com l’esperit emprenedor, la creativitat i la capacitat d’innovació, així com la capacitat d’adaptar-se a l’entorn canviant en el qual ens movem. També s’hi treballa el procés de reflexió i la presa de decisions mitjançant projectes individuals o en grup. En aquest darrer cas, es pretén desenvolupar la capacitat de fer feina en equip, tenint encompte la comunicació i la participació de cada un dels membres. També es pretén sensibilitzar els estudiants perquè tenguin en compte, com a possible carrera professional, l’autoocupació, la creació de la seva pròpia empresa.

geologia

Descripció dels continguts:


Des de l’origen de la Terra podem observar a formació del nostre planeta, del nostre Sistema Solar i de totes les roques i minerals que podem trobar al nostre voltant.

Què és un risc geològic? Quins riscos hi ha a les Balears? I concretament a Menorca?

Tota la informació de com el nostre medi ambient (el nostre planeta) ha arribat a ser com és i com actúa ho trobaras a aquesta materia.


Unitats didàctiques:


Bloc 1. Estudi del planeta Terra

Bloc 4. La tectònica de plaques: una teoria global

Bloc 2. Minerals: els components de les roques

Bloc 3. Roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques

Bloc 5. Processos geològics externs

Bloc 6. Temps geològic i geologia històrica

Bloc 7. Riscs geològics

Bloc 8. Recursos minerals i energètics i aigües subterrànies

Bloc 9. Geologia d’Espanya

Bloc 10. Geologia de camp


Coneixements previs que cal tenir:

Haver fet biología i geología a cursos anteriors.

alemany

Descripció dels continguts:


A l’assignatura de segona llengua estrangera (alemany II) es treballaran diversos continguts per tal d’acabar el batxillerat amb uns coneixements d’alemany que permetin a l’alumne desenvolupar una competència comunicativa a nivell públic, personal, educatiu i laboral.


Es treballaran els comparatius i superlatius, el Perfekt i el Präteritum, les Indirekte Fragen, les Ja-Nein Fragen, les Wechselpräpositionen, els verbs de moviment, les lokale Präpositionen, les Negationwörter, l’Akkusativ, els Verben mit Präpositionen, el vocabulari de viatges, del medi ambient i de la ciutat entre d’altres.


A més, els alumnes també tindran la possibilitat de preparar-se per presentar-se als exàmens oficials de l’EOI o del Goethe Institut.


Unitats didàctiques:


Lektion 8. Fitness und Sport

Lektion 9. Unsere Feste

Lektion 10. Austausch

Lektion 11. Berliner Luft

Lektion 12. Welt und Umwelt

Lektion 13. Reisen am Rhein

Lektion 14. Ein Abschied


Coneixements previs que cal tenir:


La matèria de segona llengua estrangera (alemany) constitueix una continuació de la impartida en l’etapa de l’ESO i a 1r de batxillerat, per tant, normalment poden triar aquesta matèria els alumnes que ja l’han estudiat en l’etapa o curs anterior. De manera excepcional, la poden cursar alumnes que no l’hagin cursat abans, però que puguin acreditar els coneixements necessaris.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


L’alumne ha de tenir interès en estudiar una llengua i una cultura estrangeres, ha d’estar obert envers els altres i la realitat plural del món en el que vivim.

Descripció dels continguts:

La finalitat d’aquesta matèria és que l’alumne adquireixi una visió general dels aspectes pràctics del procés de creació i administració d’una empresa, a fi que pugui comprendre el funcionament de les organitzacions empresarials, en concret de les que afecten les Illes Balears, i veure com es relacionen amb l’entorn i que sigui conscient de la importància de l’ètica empresarial i de la responsabilitat social que comporta.

L’assignatura de fonaments d’administració i gestió agrupa continguts sobre la gestió empresarial i contribueix a desenvolupar els objectius generals i les competències clau del batxillerat. Té un contingut multidisciplinari, ja que es relaciona amb altres matèries del batxillerat, com economia d’empresa, economia, matemàtiques i tecnologies de la informació i la comunicació, així com amb altres disciplines, com el dret mercantil, el laboral i el fiscal i la comptabilitat.


Continguts principals:

La innovació: aplicació a l’empresa.

Factors de risc en la innovació empresarial.

Novetats tecnològiques: Internet i la internacionalització de l’empresa.

Els sectors de la producció.

Anàlisi del mercat: entorn, clients potencials i competència.

La figura de l’emprenedor. La iniciativa empresarial.

La idea de negoci i l’anàlisi de la viabilitat.

La planificació de la feina.

La feina en equip.


Unitats didàctiques:

1ª Avaluació:

• BLOC 1. INNOVACIÓ EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCI: EL PROJECTE D’EMPRESA

• BLOC 2. L’ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA: FORMA JURÍDICA I RECURSOS

• BLOC 3. DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS PER POSAR EN MARXA L’EMPRESA

• BLOC 4. EL PLA D’APROVISIONAMENT

2ª Avaluació:

• BLOC 5. GESTIÓ COMERCIAL I DE MÀRQUETING A L’EMPRESA

• BLOC 6. GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

• BLOC 7. GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT DE L’EMPRESA

3ª Avaluació:

• BLOC 8. GESTIÓ DE LES NECESSITATS D’INVERSIÓ I FINANÇAMENT. VIABILITAT DE L’EMPRESA

• BLOC 9. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA IDEA DE NEGOCI


Coneixements previs que cal tenir:

Per realitzar aquesta assignatura NO cal tenir coneixements previs sobre cap aspecte en concret. No obstant, al llarg del curs es realitzaran algunes operacions matemàtiques simples (regles de tres, multiplicacions, divisions...). També s’analitzaran noticies o diversa Normativa Jurídica. Es interessant que l’alumne entengui el concepte “d’empresa” i quina és la seva finalitat.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:

L’assignatura de (FAG) ha de contribuir a fomentar diferents habilitats que es requereixen molt en el context actual, com l’esperit emprenedor, la creativitat i la capacitat d’innovació, així com la capacitat d’adaptar-se a l’entorn canviant en el qual ens movem. També s’hi treballa el procés de reflexió i la presa de decisions mitjançant projectes individuals o en grup. En aquest darrer cas, es pretén desenvolupar la capacitat de fer feina en equip, tenint en compte la comunicació i la participació de cada un dels membres. També es pretén sensibilitzar els estudiants perquè tenguin en compte, com a possible carrera professional, l’autoocupació, la creació de la seva pròpia empresa.

psicologia

Descripció dels continguts:


La psicologia, com a branca del saber, té com a objectius bàsics l’autoconeixement i la comprensió de la pròpia individualitat, així com de les conductes i relacions entre els individus, coneixements que ajudaran als alumnes del segon curs del

batxillerat a

madurar com a éssers humans, a entendre la conducta de les persones amb qui

conviuen i a desenvolupar estratègies per resoldre les qüestions que poden aparèixer

en la seva vida personal i laboral.


Unitats didàctiques:


Unitat 1. QUÈ ÉS LA PSICOLOGIA?

Unitat 2. LA CONDUCTA HUMANA.

Unitat 3. PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Unitat 4. LA PERCEPCIÓ.

Unitat 5. LA MEMÒRIA.

Unitat 6. LA INTEL·LIGÈNCIA i L'APRENENTATGE

Unitat 7. ELS ESTATS DE CONSCIÈNCIA.

Unitat 8. LA PERSONALITAT.

Unitat 9. MOTIVACIÓ I EMOCIÓ.

Unitat 10. TRASTORNS PSICOLÒGICS.

Unitat 11. INDIVIDU I SOCIETAT

Unitat 12. LA SEXUALITAT HUMANA


Coneixements previs que cal tenir:


No són necessaris coneixements previs per cursar aquesta assignatura.


Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


Aquesta assignatura s’adreça als alumnes interessats per la recerca i la

comprensió de la conducta humana i els processos mentals subjacents.

Es combinarà la realització d’exàmens amb treballs, tan individuals com en grup.

tecnologia industrial II

Descripció dels continguts:


Consisteix a fer una aproximació al món Industrial i Tecnològic, veure que la física, les matemàtiques, el dibuix tècnic serveixen per poder fer funcionar una Central Elèctrica, un Aerogenerador o bé un cotxe elèctric.

Cada setmana hi ha una hora de pràctiques en la qual es poden muntar circuits elèctric, circuits pneumàtics i electropneumàtics , construir maquetes o bé treballa amb robòtica bé amb Arduino o un autòmata. S’utilitzaran simuladors per fer pràctiques amb les diferents tecnologies.


És resolen problemes de càlcul que ajuden a repassar conceptes de física i practicar les matemàtiques. Al ser casos reals resulten força entenedors.


Si t’atrau el món de la Tecnologia tan si vols fer un cicle de grau superior de l’àmbit tecnològic com una enginyeria o arquitectura o informàtica la Tecnologia Industrial et pot ser molt útil. Els estudis tècnics són una opció segura per trobar feina.


Unitats didàctiques:


- Sistemes de fabricació Industrial.

- CNC I CAM. (Programació)

- Soldadura.

- Pneumàtica, electropneumàtica i Hidràulica. (Es fan pràctiques al taller de cicles formatius)

- Màquines tèrmiques: motor Otto, motor Diesel, motor dos temps, motor Walken.

- El cotxe elèctric.

- Sistemes digitals.( Programes de simulació i taules digitals)

- Automàtica de control .(Arduino i autòmata)

- Metrologia i normalització. (Pràctica amb calibres i fer càlculs de toleràncies)


Coneixements previs que cal tenir:


- No cal haver fet Tecnologia Industrial a 1r de batxillerat.

- Coneixements bàsics de Física.

- Coneixements de Matemàtiques

Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


És una matèria en la qual us ho podeu passar molt bé i ajuda a complementar a d’altres matèries troncals de batxillerat. També pot ser el camí a una futura professió.

LLATÍ

Descripció dels continguts:


Consisteix a fer una aproximació al món Industrial i Tecnològic, veure que la física, les matemàtiques, el dibuix tècnic serveixen per poder fer funcionar una Central Elèctrica, un Aerogenerador o bé un cotxe elèctric.

Cada setmana hi ha una hora de pràctiques en la qual es poden muntar circuits elèctric, circuits pneumàtics i electropneumàtics , construir maquetes o bé treballa amb robòtica bé amb Arduino o un autòmata. S’utilitzaran simuladors per fer pràctiques amb les diferents tecnologies.


És resolen problemes de càlcul que ajuden a repassar conceptes de física i practicar les matemàtiques. Al ser casos reals resulten força entenedors.


Si t’atrau el món de la Tecnologia tan si vols fer un cicle de grau superior de l’àmbit tecnològic com una enginyeria o arquitectura o informàtica la Tecnologia Industrial et pot ser molt útil. Els estudis tècnics són una opció segura per trobar feina.


Unitats didàctiques:


- Sistemes de fabricació Industrial.

- CNC I CAM. (Programació)

- Soldadura.

- Pneumàtica, electropneumàtica i Hidràulica. (Es fan pràctiques al taller de cicles formatius)

- Màquines tèrmiques: motor Otto, motor Diesel, motor dos temps, motor Walken.

- El cotxe elèctric.

- Sistemes digitals.( Programes de simulació i taules digitals)

- Automàtica de control .(Arduino i autòmata)

- Metrologia i normalització. (Pràctica amb calibres i fer càlculs de toleràncies)


Coneixements previs que cal tenir:


- No cal haver fet Tecnologia Industrial a 1r de batxillerat.

- Coneixements bàsics de Física.

- Coneixements de Matemàtiques

Observacions a tenir en compte a l’hora d’escollir la matèria:


És una matèria en la qual us ho podeu passar molt bé i ajuda a complementar a d’altres matèries troncals de batxillerat. També pot ser el camí a una futura professió.

i desprès del batxillerat què?
ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU( títol de grau)

Cal superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU).

Una vegada superada la PBAU, podràs participar en el procediment d'admissió general per accedir a un estudi de grau.
CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Títol de tècnic superior.


Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.


ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÉGIM ESPECIAL

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

estructura pbAU
Aquest bloc és obligatori


Matèries troncals
Història d'Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Anglès

Matèria de modalitat cursada:
Matemàtiques II
Llatí II
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
Fonaments de l’Art II
Aquest bloc és voluntari. Els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.


Alemany II
Arts Escèniques
Biologia
Cultura Audiovisual II
Dibuix Tècnic II
Disseny
Economia de l’Empresa
Física
Fonaments de l’Art II**
Francès II

BLOC D'ACCÉS

BLOC D'ADMISSIÓ

Geografia
Geologia
Grec II
Història de l’Art
Història de la Filosofia
Llatí II**
Matemàtiques II**
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II**
Química

com es calcula la nota de les PBAU?

 • El bloc d'accés és obligatori, mentre que el d'admissió és voluntari.
 • Convé fer els dos blocs per optar a 14.
 • La selecció de les matèries del bloc d'admissió està condicionada per les taules de ponderació dels estudis universitaris que vols cursar. Alguns graus compten amb una prova d'aptitud personal.
   • ILLES BALEARS
   • CATALUNYA
   • MADRID
   • ANDALUCIA
   • COMUNITAT VALENCIANA
 • A l'hora d'adjudicar plaça preferència juny.
 • Validesa de la prova:
   • bloc d'accés: no caduca
   • bloc d'admissió: any de realització de la prova + 2 cursosRecorda!

soap

Servei d'Orientació Acadèmica i Professional (SOAP)


Aquest és un servei gratuït que ofereix l'IES Pasqual Calbó i Caldés a totes aquelles persones que estiguin interessades en rebre informació sobre els estudis que impartim al centre.
Assessoram tant a gent del nostre Centre (alumnes, mares, pares, professors, tutors) com de defora del Centre (treballadors, aturats).
Informam i resolem dubtes de com accedir a certs estudis, l'oferta d'estudis existents, les beques disponibles i altres qüestions acadèmiques o professionals que ens puguin demanar.


Gràcies!