Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Quo vadis" projekt

Projekt interdyscyplinarny dla uczniów

Drogi Uczniu!

1. Wejdź na Vod.tvp.pl - Telewizja Polska S.A. 2. Odszukaj serial „Quo vadis” /6 odcinków/ 3. Zaproś Rodzinę do wspólnego oglądania 4. Oglądasz i wykonujesz polecenia 5. Niektóre zadania nie zawsze będą dotyczyć treści odcinka serialu, ale nawiązywać do podejmowanych tematów 6. Na udzielenie odpowiedzi i przesłanie ich masz czas wskazany przez nauczyciela.7. Gotową pracę w dowolnej formie prześlij na adres e-mail swojego nauczyciela.

Więcej informacji o projekcie...

Projekt przygotowany dla klas ósmych szkoły podstawowej. Może być realizowany także w klasach siódmych szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych.KIIKNIJ W TRZY KROPKI

0

ukryte zostały zadania

pod poszczególnymi cyframi

1

2

3

4

5

6

!

AUTORZY PROJEKTU:Monika Janik – nauczyciel języka polskiegoPrzemysław Landowski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i geografiiAnna Sokołowska – nauczyciel plastyki i muzykiks. Maciej Wagner – nauczyciel religiiks. Marcin Nockowski – nauczyciel religii

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKAW projekcie wykorzystano ekranizację produkcji polskiej z 2002 roku nagrodzonej Noblem powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.Projekt zakłada wykorzystanie metod aktywizujących, angażujących do samodzielnego poszukiwania. Ma prowadzić do kształtowania różnych umiejętności i wykorzystywać te posiadane. Istotne stają się więc umiejętności samokształcenia, zmierzającego do samodzielnej pracy, znajdowania odpowiedzi na nurtujące problemy, rewizji życia i nawrócenia przy wykorzystaniu wyżej wymienionych źródeł. Bardzo ważne staje się tutaj również samodzielne docieranie do informacji, a przy tym czasem wykorzystanie umiejętności językowych. Dzięki projektowi uczeń:- podejmuje pracę z tekstem,- wykorzystuje zróżnicowane formy wypowiedzi i słownictwo,- tworzy spójne logicznie i składniowo pisemne wypowiedzi na zadany temat,- wyszukuje potrzebne informacje, porządkuje je i wyciąga wnioski,- rozpoznaje różnice między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem,- wyszukuje informacje w internetowych zasobach oraz w różnych źródłach pisanych,- posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych źródłach,- omawia ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne (np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość),- dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne,- dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość i wiarę.W procesie uczenia i nauczania projekt zakłada współbrzmienie treści religijnych z prawdziwymi treściami historycznymi czy wiedzy o społeczeństwie, z literaturą wg programu nauczania j. polskiego oraz treściami edukacyjnymi szkolnych przedmiotów, nawet w niewielkim stopniu.Do zrealizowania zadania niezbędne jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń powinien przy tym uczyć się samodzielnej i bezpiecznej pracy w sieci oraz umiejętnego wykorzystania jej zasobów do zdobywania wiedzy i mądrości.PROPOZYCJA OCENIANIA:Przewidziane są po dwie oceny z przedmiotów: j. polski, wos,religia- pierwsza ocena za ZADANIE DOMOWE (poprawność odpowiedzi)- druga ocena za ZADANIE DODATKOWE (realizacja projektu edukacyjnego)Projekt przewiduje również ocenę z przedmiotów tj. plastyka i informatyka, w zależności od formy przedstawienia owoców swojej pracy przez ucznia.PROPOZYCJE TEMATÓW I ZADAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI PODCZAS JEDNOSTEK LEKCYJNYCH:Imperium Rzymskie. Historia i znaczenie.Rzym kolebką prawa.Kultura starożytnego Rzymu.Motyw społeczeństwa za czasów Nerona.Ustrój polityczny starożytnego Rzymu.Rozważ w formie pisemnej, kto – według ciebie – dzięki miłości zyskał więcej: Winicjusz czy Ligia?Napisz opowiadanie, którego akcję osadzisz w Rzymie za czasów Nerona. Możesz zastosować narrację pierwszo- lub trzecioosobową.Scharakteryzuj wybranego bohatera „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Postaraj się, by Twoja praca była bogata, wyczerpująca i zgodna z zasadami redagowania charakterystyki.„Miłość w czasach pożogi” – komiks przedstawiający losy Marka Winicjusza i Ligii„Wszystko, co uczynisz drugiemu człowiekowi, wraca do ciebie w dwójnasób” – odnieś się do prawdy zawartej w cytacie, wykorzystując powieść „Quo vadis” i losy jej bohaterów.Jezus postacią historyczną.Rzym stolicą chrześcijaństwa.Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła.Prześladowanie chrześcijan. Historia Asi Bibi.Chrystianizacja Polski.

PrologPodaj podstawowe informacje o Imperium Rzymskim, tj.: położenie geograficzne, powierzchnia, władcy, ustrój, religia, język, najważniejsze budowle.Jakie okoliczności towarzyszyły powstaniu sienkiewiczowskiej powieści?Opisz chrześcijaństwo w Cesarstwie Rzymskim.

Odcinek 1Podaj imię filozofa, do którego Aulus Plaucjusz, mąż Pomponii udaje się po radę. Napisz kim był? Odszukaj jego sentencje, wybierz jedną i napisz jej znaczenie i dlaczego ją wybrałeś.Wierzenia starożytnych Rzymian.Jaki jest Bóg w wyznaniu wiary Pomponii? Podaj również inne przymioty Boga i opisz wybrany.

Odcinek 2Wskaż elementy, które wskazują na siłę wiary i miłości, i walkę o własne szczęście.Święty Piotr głosił w jaskini katechezę o zmartwychwstaniu Jezusa. Podaj jakie są inne pouczające formy wypowiedzi i opisz je krótko.Wytłumacz znaczenie chrześcijańskiego znaku „ryba”. Podaj rozwinięcie tego szyfru.

Odcinek 3Czy Marek Winicjusz może być wzorem, autorytetem do naśladowania dla dzisiejszej młodzieży?Systemy wartości przedstawione w „Quo vadis”.Podaj dwa przykłady z Ewangelii, mówiące o przebaczeniu (opisz i podaj sigla).

Odcinek 4Wyjaśnij za kogo uważał siebie rzymski Cesarz? Jakie było jego znaczenie?Jaki przydomek miał Petroniusz? Wyjaśnij, co on oznacza.Co Winicjusz oświadcza wobec Piotra Apostoła względem Chrystusa?Jak określisz jego postawę?

Odcinek 5Jakie znaczenie społeczne miało Koloseum? Dlaczego jest również ważnym miejscem dla chrześcijan?Napisz charakterystykę wybranej osoby świętej.Kto to jest męczennik wg nauczania Kościoła katolickiego? Podaj przykłady polskich męczenników.

Odcinek 6Znamiennym rokiem w historii religii chrześcijańskiej jest rok 313. Wtedy to zostaje wydany dokument przez ówczesnych władców. Jak nazywa się ten dokument? Przez kogo został ogłoszony? Jaki i dla kogo dawał przywilej? Wymień przykłady współczesnych dokumentów chroniących podstawowe prawa człowieka.Dalsze losy Marka Winicjusza i Ligii – komiks.Co spowodowało nawrócenie Chilona? Po czym można poznać, że ktoś się nawrócił?

ConclusionesZinterpretuj zdanie „Quo vadis?” (dokąd idziesz?/ dokąd zmierzasz?). Odnieś się m.in. do religijnych wartości i bieżącej sytuacji w świecie oraz osobistych doświadczeń. Zapisz to w formie kartki z pamiętnika.Czy Chilon to postać tragiczna? Przedstaw argumenty w formie krótkiej rozprawki.Przejawy prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie i reakcja społeczeństwa na zjawisko przemocy.* Znajdź na ten temat artykuł w Internecie lub czasopiśmie. Zaprezentuj informacje w formie prasówki,albo* Wybierz utwór muzyczny podejmujący ten temat i napisz komentarz do niego.