Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROMOCIÓ SOCIAL DE LA INFÀNCIA. Infància i salut. a Catalunya i Espanya. MARC TEÒRIC. El concepte de promoció social. La promoció social de la infància. Atén a les necessitats bàsiques de la infància. des d'una perspectiva global i integral amb l'objectiu de la transformació social. Treballa des de la participació social, el temps lliure educatiu i l'apoderament. Capacita a educadors/es i intervé socialment amb la infància. Promoció social de la infància. Dimensions i subdimensions. 03. 02. 01. 04. Educació. Competències socialsCompetències acadèmiquesValorsTrascendència. Participació. Participació institucionalParticipació social i comunitària: associacionisme i construcció de la ciutadania. Lleure i cultura. Lleure educatiuDesenvolupament cultural. Salut. AlimentacióActivitat físicaHigiene. " L’infant té dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i a tenir accés a serveis mèdics i de rehabilitació, molt especialment en aquells serveis relacionats amb l’atenció primària de salut, les cures preventives i la disminució de la mortalitat infantil. L’Estat ha de prendre les mesures que calguin, orientades a l’abolició de les pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.” Article 24 de la Convenció del Drets dels Infants". Determinants en les desigualtats en la salut. Context socioeconòmic i polític. Recursos materials. 01. Eixos de desigualtat. 02. 03. Metodologia. Encuesta Nacional de Salud, 2017, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar. "Enquesta de Salut de Catalunay, 2017. Dimensions analitzades. Dimensions i subdimensions de la salut en la la infància. 03. 02. 01. 04. Estat de salut. AutopercepcióMalaties i problemes crònics. Alimentació. LactànciaÍndex de masa corporalConsum d'altres aliments. Activitat física. Activitat física en el temps lliureTemps lliure davant pantalles. Higiene. DentalActivitat físicaExposició al fum ambiental del taca. · Pel que fa als elements del confinament que amenacen la salut dels nens i nenes, un quart de la població no té espai exterior (balcó, terrassa, etc.) al qual sortir, aquest fet genera sensacions d’aïllament i estrés en els infants, les quals repercuteixen diectament en la seva salut mental. Altres factors relacionats amb l'habitatge que s'han observat són l'exposició al fum de tabac o la manca de llum natural.. · Les situacions de sedentarisme que comporta un confinament, com per exemple, consumir pantalles, mirar la Tv.. és a dir, la manca de mobilitat, pot provocar un augment dràstic de la obesitat en els infants.. La salut dels infants en el context del COVID-19. · Un quart de la població infantil ha estat 6 o més hores davant de pantalles i un 20% no ha realitzat gairebé exercici físic.. · El confinament provocat per la pandèmia pot haver augmentat el risc de maltractaments i/o violència dels menors en algunes llars.. Estat de salut. "Aquesta evolució negativa de la percepció de la salut dels infants és preocupant a Catalunya, encara que presenti millors valors de benestar que a la resta d'Espanya". "Els infants de classe obrera tenen una pitjor percepció de la salut que els de classe benestant i mitjana, especialment els nens varons". "Es detecta un empitjorament de la percepció de la salut en els infants". Estat de salut. La valoració positiva de l’estat de salut dels infants és molt freqüent, tant a Espanya (93,7%) com a Catalunya (96,6%). En tots dos casos hi ha grans diferències segons la classe social de la persona de referència, per exemple a Espanya a la classe I la valoració positiva arriba al 96,08%, mentre que a la classe VI es queda en un 89,55%.. Estat de salut. Estat de salut. "Quan més baixa és la classe social més afecten als infants les malalties cròniques". "Les alèrgies cròniques, el asma, els transtorns de conductes i els transtorns mentals son les principals malaties i enfermetats cròniques entre els infants.A Catalunya per sobre de les al·lèrgies trobem la bronquitis, els problemes de pell i l’otitis.". "Els nens varons es veuen més afectats per les malalties cròniques". Estat de salut. Estat de salut. Com més baixa és la classe més augmenta el percentatge de casos. L’exemple més clar és el dels trastorns mentals, on veiem només un 0,25% per la classe social II, davant d’un 1,28% de la classe social V.. Font: INE-MSCBS. Alimentació. "S’observa un gradient per classe social, ja que els infants de les classes més baixes pateixen més excés de pes que els de les altes". "En relació al sobrepès les dades són alarmants , ja que a Espanya el pateixen un 18,26% dels infants, i a Catalunya un 20,7%. . "Els nens tenen percentatges més alts de sobrepès i d’obesitat que les nenes.". Activitat física. Respecte a l’activitat física en temps de lleure, veiem que a Catalunya (35,1%) les xifres són molt més baixes que a Espanya (50,7%). En els dos territoris hi ha diferències notables per sexes, ja que els percentatges d’activitat física entre els nens són molt més alts que en les nenes. També s’observa un gradient per classe social que va decreixent a mesura que la classe social és més baixa.. Oci actiu. Pantalles. Un alarmant 73,9% de la població infantil d’Espanya, passa a diari una hora o més del seu temps lliure davant d’una pantalla (els dies entre setmana). Tant al territori català com a l’espanyol, els infants de classes baixes passen més hores davant d’una pantalla que els de classes altes.. Fum del tabac. La xifra d’infants exposats al fum del tabac en llocs tancats ha baixat més de la mitat en els últims 10 anys tant a Espanya com a Catalunya. Tot i així, continua havent-hi diferències per classe social, ja que aquesta exposició és més freqüent en nens i nenes de classes socials menys afavorides.. Elements d'atenció. Acceleració de la tendència a l'empitjorament de la percepció de salut entre el infants.. Alerta sobre l'agument del sederentarisme i exposició a les pantalles: nenes tele, nens videojocs. 01. Atenció als nes varons de classes més baixes i al patiment de malalties cròniques. 02. 03. Elements d'atenció. Vigilar l'evolució de la recuperació de l'oci actiu. Alerta sobre un possible agument de malalties respiratories entre els infants de classes més baixes com a conseqüència de major exposició al fum del taba. 04. Millorar l'activitat física entre les classes més baixes i les nenes. 05. 06. www.peretarres.org/consultoria-estudis . cie@peretarres.org. Gràcies. Alimentació. "S’observa un gradient per classe social, ja que els infants de les classes més baixes pateixen més excés de pes que els de les altes". "En relació al sobrepès les dades són alarmants , ja que a Espanya el pateixen un 18,26% dels infants, i a Catalunya un 20,7%. . "Els nens tenen percentatges més alts de sobrepès i d’obesitat que les nenes.". . . . . . . . . .