Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROMOCIÓ SOCIAL DE LA INFÀNCIA

Infància i salut

a Catalunya i Espanya

MARC TEÒRIC

El concepte de promoció social

La promoció social de la infància

Atén a les necessitats bàsiques de la infància

des d'una perspectiva global i integral amb l'objectiu de la transformació social

Treballa des de la participació social, el temps lliure educatiu i l'apoderament

Capacita a educadors/es i intervé socialment amb la infància

Promoció social de la infància

Dimensions i subdimensions

03

02

01

04

Educació

Competències socialsCompetències acadèmiquesValorsTrascendència

Participació

Participació institucionalParticipació social i comunitària: associacionisme i construcció de la ciutadania

Lleure i cultura

Lleure educatiuDesenvolupament cultural

Salut

AlimentacióActivitat físicaHigiene

" L’infant té dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i a tenir accés a serveis mèdics i de rehabilitació, molt especialment en aquells serveis relacionats amb l’atenció primària de salut, les cures preventives i la disminució de la mortalitat infantil. L’Estat ha de prendre les mesures que calguin, orientades a l’abolició de les pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.” Article 24 de la Convenció del Drets dels Infants"

01

Context socioeconòmic i polític

Eixos de desigualtat

Recursos materials

Determinants en les desigualtats en la salut

02

03

Encuesta Nacional de Salud, 2017, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar

"Enquesta de Salut de Catalunay, 2017

Metodologia

Dimensions analitzades

Dimensions i subdimensions de la salut en la la infància

03

02

01

04

Estat de salut

AutopercepcióMalaties i problemes crònics

Alimentació

LactànciaÍndex de masa corporalConsum d'altres aliments

Activitat física

Activitat física en el temps lliureTemps lliure davant pantalles

Higiene

DentalActivitat físicaExposició al fum ambiental del taca

· Pel que fa als elements del confinament que amenacen la salut dels nens i nenes, un quart de la població no té espai exterior (balcó, terrassa, etc.) al qual sortir, aquest fet genera sensacions d’aïllament i estrés en els infants, les quals repercuteixen diectament en la seva salut mental. Altres factors relacionats amb l'habitatge que s'han observat són l'exposició al fum de tabac o la manca de llum natural.

La salut dels infants en el context del COVID-19

· Un quart de la població infantil ha estat 6 o més hores davant de pantalles i un 20% no ha realitzat gairebé exercici físic.

· El confinament provocat per la pandèmia pot haver augmentat el risc de maltractaments i/o violència dels menors en algunes llars.

· Les situacions de sedentarisme que comporta un confinament, com per exemple, consumir pantalles, mirar la Tv.. és a dir, la manca de mobilitat, pot provocar un augment dràstic de la obesitat en els infants.

"Els infants de classe obrera tenen una pitjor percepció de la salut que els de classe benestant i mitjana, especialment els nens varons"

"Es detecta un empitjorament de la percepció de la salut en els infants"

"Aquesta evolució negativa de la percepció de la salut dels infants és preocupant a Catalunya, encara que presenti millors valors de benestar que a la resta d'Espanya"

Estat de salut

Estat de salut

La valoració positiva de l’estat de salut dels infants és molt freqüent, tant a Espanya (93,7%) com a Catalunya (96,6%). En tots dos casos hi ha grans diferències segons la classe social de la persona de referència, per exemple a Espanya a la classe I la valoració positiva arriba al 96,08%, mentre que a la classe VI es queda en un 89,55%.

Estat de salut

"Les alèrgies cròniques, el asma, els transtorns de conductes i els transtorns mentals son les principals malaties i enfermetats cròniques entre els infants.A Catalunya per sobre de les al·lèrgies trobem la bronquitis, els problemes de pell i l’otitis."

"Els nens varons es veuen més afectats per les malalties cròniques"

"Quan més baixa és la classe social més afecten als infants les malalties cròniques"

Estat de salut

Estat de salut

Estat de salut

Com més baixa és la classe més augmenta el percentatge de casos. L’exemple més clar és el dels trastorns mentals, on veiem només un 0,25% per la classe social II, davant d’un 1,28% de la classe social V.

Font: INE-MSCBS

"En relació al sobrepès les dades són alarmants , ja que a Espanya el pateixen un 18,26% dels infants, i a Catalunya un 20,7%.

"Els nens tenen percentatges més alts de sobrepès i d’obesitat que les nenes."

"S’observa un gradient per classe social, ja que els infants de les classes més baixes pateixen més excés de pes que els de les altes"

Alimentació

"En relació al sobrepès les dades són alarmants , ja que a Espanya el pateixen un 18,26% dels infants, i a Catalunya un 20,7%.

"Els nens tenen percentatges més alts de sobrepès i d’obesitat que les nenes."

"S’observa un gradient per classe social, ja que els infants de les classes més baixes pateixen més excés de pes que els de les altes"

Alimentació

Activitat física

Respecte a l’activitat física en temps de lleure, veiem que a Catalunya (35,1%) les xifres són molt més baixes que a Espanya (50,7%). En els dos territoris hi ha diferències notables per sexes, ja que els percentatges d’activitat física entre els nens són molt més alts que en les nenes. També s’observa un gradient per classe social que va decreixent a mesura que la classe social és més baixa.

Oci actiu

Pantalles

Un alarmant 73,9% de la població infantil d’Espanya, passa a diari una hora o més del seu temps lliure davant d’una pantalla (els dies entre setmana). Tant al territori català com a l’espanyol, els infants de classes baixes passen més hores davant d’una pantalla que els de classes altes.

Fum del tabac

La xifra d’infants exposats al fum del tabac en llocs tancats ha baixat més de la mitat en els últims 10 anys tant a Espanya com a Catalunya. Tot i així, continua havent-hi diferències per classe social, ja que aquesta exposició és més freqüent en nens i nenes de classes socials menys afavorides.

01

Acceleració de la tendència a l'empitjorament de la percepció de salut entre el infants.

Atenció als nes varons de classes més baixes i al patiment de malalties cròniques

Alerta sobre l'agument del sederentarisme i exposició a les pantalles: nenes tele, nens videojocs

Elements d'atenció

02

03

04

Vigilar l'evolució de la recuperació de l'oci actiu

Millorar l'activitat física entre les classes més baixes i les nenes

Alerta sobre un possible agument de malalties respiratories entre els infants de classes més baixes com a conseqüència de major exposició al fum del taba

Elements d'atenció

05

06

www.peretarres.org/consultoria-estudis

cie@peretarres.org

Gràcies