Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ACOMPANYAMENTI ACTIVITATSCOMPETENCIALS

Serveis Territorials d'Educació a Lleida, l'Alt Pirineu i AranÀrea de Serveis Educatius i Formació Permanent

Departament d'Educació

De la distància a l'apropament

EL QUE FA A L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Clica per saber-ne més

EQUIP DIRECTIU- EQUIP DOCENT/CLAUSTRECap acció sense reflexió

1 Temps de PAUSA

Inicialment, donar un temps de PAUSA abans de començar a actuar.

2 COMPARTIR la situació

COMPARTIR la situació personal de tot l’equip docent.

3REPARTIR les tasques

REPARTIR les tasques entre tot l’equip en funció de cada realitat.

5 LIDERATGE COMPARTIT

Diversificar les tasques: APROFITAR LES FORTALESES-LIDERATGE COMPARTIT.

6 mantenir CONTACTE

Establir i mantenir CONTACTE amb totes les persones treballadores/col·laboradores del centre (personal auxiliar, treballadors socials d’esplai, conserges...).

7 TREBALL COOPERATIU

TREBALL COOPERATIU de tots els docents.

8 REVISIÓ,ACTUALITZACIÓ IVINCULACIÓ

Incloure mecanismes de REVISIÓ, ACTUALITZACIÓ I VINCULACIÓ de les propostes pedagògiques del centre, tenint en compte els projectes d’innovació dels centres, amb la implicació directa dels equips impulsors.

9 Establir criteris clars de SUPORT

Establir criteris clars de SUPORT i col·laboració entre tot l’equip en preparació de tasques i ús d’eines informàtiques.

10 AVALUARles actuacions

AVALUAR, valorar, les actuacions a fer abans, durant i després de dur-les a terme per recollir millores, per tal de donar flexibilitat a les propostes planificades.

4LÍNIA D'ACTUACIÓ

Reflexionar i consensuar en equip LÍNIA D’ACTUACIÓ.

FAMÍLIES.Acompanyament de tu a tu.

1 Crear XARXA

Crear XARXA d’interlocució amb famílies, a través de l’AFA/ CONSELL ESCOLAR.

2 Fomentar PARTICIPACIÓ

Fomentar estratègies de PARTICIPACIÓ: famílies delegades de grup, apadrinament entre famílies...

3CONÈIXER necessitats

CONÈIXER necessitats i situacions personals de les famílies.

5TUTORIA FAMILIAR COTUTORIAIntermediació lingüística

TUTORIA FAMILIAR/COTUTORIA/TUTORIA COMPARTIDA: Un docent, tutor/tutora de grup o no, “tutoritza” i acompanya una família, o bé, dos docents comparteixen les tutories de les famílies .Intermediació lingüística. Des de l'aula d'acollida, cal vetllar per l’acompanyament i intermediació lingüística de les famílies i alumnes amb dificultats.

6 REUNIONS de famílies

Realitzar periòdicament reunions de TUTORIES FAMILIARS en grup o individual.

4 Establir INTERLOCUTORS

Crear XARXA d’interlocució amb famílies, a través de l’AFA/ CONSELL ESCOLAR.

ALUMNES.Un infant, una nova realitat.

1 PRIMER CONTACTE

Establir un PRIMER CONTACTE de cada tutora/tutor d’aula amb els infants.

2DIARI PERSONAL

Primera tasca: DIARI PERSONAL “vull destacar que...”, “em sento...”, “avui m’ha sorprès que...” (oral, escrit, dibuix, àudio, vídeo...) on periòdicament s’expressi com va tot.

3ÚS D’EINES INFORMÀTIQUES

Comprovar el CONEIXEMENT D’ÚS D’EINES INFORMÀTIQUES de l’alumne i la família (compartit amb tutor familiar) i necessitats d’ajuda.

5ACOMPANYAMENT ORIENTACIÓ

Vetllar per un ACOMPANYAMENT/ORIENTACIÓ en tots els àmbits, amb especial cura i intervenció de la figura de l’orientador del centre, en els cursos de canvi de cicle que vehiculin el rumb de futur i professional (segon cicle ESO i Batxillerat)

4 TROBADES VIRTUALS

Seqüenciar TROBADES VIRTUALS del grup classe.

PEL QUE FA A LES PROPOSTES DIDÀCTIQUES

Clica per saber-ne més

ACTIVITATS.Una activitat, una oportunitat per aprendre

1 OBJECTIUS. Pocs i concrets

OBJECTIUS: Ben definits. Pocs i concrets. Compartir significat amb l’alumnat. Atomitzats iseqüenciats. Diferents nivells d’assoliment.

2 DUA

Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA):crear dissenys flexibles personalitzats per a atendre la diversitat de l'alumnat.

3Confeccionar activitats consensuades

Confeccionar activitats consensuades, tasques, reptes, projectes... de manera consensuada, en equip, sense pressa i treballat horitzontalment i verticalment per bastir amb coherència, sense repeticions i amb diferents graus de complexitat.

5AVALUACIÓ per aprendre

AVALUACIÓ:L’avaluació al servei de l’aprenentatge. Decidir què volem fer per aconseguir l’objectiu de l’activitat. Escoltem als alumnes. Determinar com comprovarem que els alumnes han assolit aquests objectius. Potenciem l’autoavaluació i la reflexió dels aprenentatges. Diversitats de retorns (vídeos, fotos, escrits, dibuixos, explicacions...) important que l’alumne pugui comparar les tasques de l’inici del confinament amb com està en aquests moments (reflexió). Potenciar les creacions pròpies.

6 FEEDBACK: personalitzat i constructiu,

FEEDBACK: personalitzat i constructiu, amb oportunitat de revisió i millora. No imposar què està bé, sinó fer un guiatge per a la reflexió autònoma (aprendre a aprendre). Corregir menys i avaluar més.

4 SEQÜÈNCIACIÓ I INTERACCIÓ

Establir i seqüenciar les dates (amb la flexibilitat necessària) d’activitats intermitges i finals, amb mecanismes d’interacció i feedback que permetin una reflexió, revisió i millora, si s’escau, i, sobretot, una avaluació formativa i formadora, que inclogui l’autoavaluació i l’avaluació de la família. Cal donar l’oportunitat de decidir alguna activitat i un producte final lliurement.

EL PERQUÈ de l'aprenentatge: Implicar l’alumnat en el propi aprenentatge.Oferir diferents estratègies per despertar i mantenir l’interès i la motivació

EL COM de l'aprenentatge: Crear oportunitats per a la manipulació, l'acció i l'experimentació.Possibilitar diferents formes d'expressió.Oferir seqüenciacions clares que permetin enllaçar els coneixements previs

EL QUÈ de l'aprenentatge:Enllaçar els coneixements a treballar per crear xarxes i connexions consistents.Presentar la informació de diferents maneres.Oferir continguts a través de diferents canals sensorials i de diferents mitjans.

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATSUna activitat, una oportunitat per aprendre

GLOBALS I TRANSVERSALS

CRÍTIQUES

ACTIVES

SIGNIFICATIVES I CONTEXTUALITZADES

INCLUSIVES I INTEGRADORES

PRODUCTIVES

SOSTENIBLES

METACOGNITIVES

COMPETÈNCIA DIGITAL

SOSTENIBLES

Globals i transversals,que intentin trobar una possible solució a una situació problemàtica real.

Actives:que fomentin la proactivitat de l’alumnat en la consecució dels seus objectius, és a dir: ser investigador, creador, cercador de solucions, dissenyador, avaluador... i, per això, es treballen i desenvolupen aspectes com la curiositat, la formulació de preguntes, el “tinkering“, la gestió de l’error i de la frustració...entre altres. Que permetin la manipulació diversos materials i la confecció manual.

Crítiques,que promoguin l’argumentació, la interpretació, el debat el posicionament i presa de decisions reflexionada..

Productives: que tinguin com objectiu un producte final (maqueta, vídeo, anunci, monòleg, escrit, dibuix, presentació, estadística, plànol...)

Significatives i contextualitzades,que parteixen de la realitat de l’alumnat i dels seus coneixements i experiències prèvies. No manar tasques amb coneixements nous. Partir d’on són no d’on haurien de ser. Partir de la realitat domèstica actual: la casa, la família, les activitats, la informació...

Sostenibles, que les estratègies puguin reproduir-se en diferents situacions, temes, moments….de la manera més sostenible possible

Metacognitives,per permetin l’anàlisi de les capacitats individuals d’aprenentatge i la reflexió sobre les estratègies personalitzades d’adquisició de coneixements de cada aprenent (autoregulació)

Basades en la competència digital per aprofundir en el seu coneixement i ús

Inclusives i integradoresen un sentit ampli, atenent a diferents escenaris i realitats relacionades amb els agents del procés d’aprenentatge, tenint en compte la perspectiva de gènere i l'equitat social. Diversitat de tasques segons situacions personals. Que facilitin l’èxit en un moment o altre del procés

PER PODER APROFUNDIR MÉS

Clica per saber-ne més

REFLEXIÓ.De la diversificació a l’atenció a la diversitat

INFORMACIÓ

ESTRATÈGIES DIVERSES

CANALS DE COMUNICACIÓ

GESTIÓ DE LA INCERTESA

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

PERSPECTIVA DE FUTUR

Evitar la informació supèrflua i els exemples llunyans.

Les eines digitals no poden ser una càrrega, són un suport per l'accés de l'aprenentatge (eliminació de barreres per a l'aprenentatge). Flexibilitzar els canals de comunicació, en funció de cada realitat.

Proporcionar esquemes clars, facilitar l’accés a la informació, repetir la informació més important, fomentar l’ús d’instruments i estratègies com a suports, explicar els procediments i dissenyar suports visuals i auditius (si és possible).

Incloure un acompanyament tutorial en l'àmbit de l'educació emocional. Les activitats també han d'oferir a l'alumnat espais d'expressió i reflexió on es treballin la consciència emocional, la regulació, la calma, etc.

El treball on-line com a perspectiva de futur: aprofitar totes les eines a l’abast al centre al servei de la globalitat i del treball en equip. Un temps de crisi que ha de permetre cohesionar el centre en un treball compartit i una potenciació de la competència digital docent, facilitant la incorporació de tots i cadascun dels integrants de l’equip per l’acompanyament de famílies i alumnat.

Visió positiva de l’actual situació: gestionar el dia a dia des de la incertesa, on guanya importància un propòsit educatiu ferm enfront d’un pla de futur fixe i inamovible.

Serveis Territorials a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran

Àrea de Serveis Educatius i Formació Permanent