Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pope John Paul II

Important quotes from John Paul II

etwinning education project

Dôležité citácie od Jána Pavla II

Ważne cytaty Jana Pawła II

Citazioni importanti di Giovanni Paolo II

Pope John Paul II

Important quotes from John Paul II

"Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia".

"Per un cristiano, la situazione non è mai senza speranza. Un cristiano è un uomo di speranza. Questo ci rende diversi."

"Pre kresťana je situácia nikdy beznádejná. Kresťan je človek nádeje. To nás odlišuje."

"For a Christian, the situation is never hopeless. A Christian is a man of hope. This makes us different.".

Pope John Paul II

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia".

XXXV World Day of Peace, January 1, 2002

"Neexistuje mier bez spravodlivosti, spravodlivosť bez odpustenia.“

"Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono".

"There is no peace without justice, there is no justice without forgiveness."

Pope John Paul II

“Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego “ja” na rzecz tych, których dotyka cierpienie “.

"Utrpenie je vo svete preto, aby vzbudzovalo v nás lásku, ten veľkorysý a nezištný dar nášho “ja” v prospech tých, ktorí trpia."

"Suffering is also in the word to unleash a generous love and selfless gift in us for the benefit of those who suffer”.

"La sofferenza è anche nel mondo per scatenare l'amore, quel dono generoso e altruista da parte nostra a favore di coloro che soffrono".

Pope John Paul II

“Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się MIŁOść, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa…”.

"L'uomo non può vivere senza amore. L'uomo rimane incomprensibile con se stesso, la sua vita è insignificante se l'amore non viene rivelato, se non incontra l'amore, se non lo tocca e non lo fa in qualche modo, se non trova una partecipazione vivace in esso ... ".

“Man cannot live without love. Man remains an incomprehensible being, his life is meaningless, if love is not revealed, if he does not encounter love, if he does not touch it and does not make his own in some way, if he does not find living participation in it”.

“Človek nemôže žiť bez lásky. Človek zostáva pre seba nepochopiteľným , jeho život nemá zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa s Láskou nestretne, ak sa jej nedotkne a ak si ju nejakým spôsobom neosvojí, ak nenájde živú účasť na nej ... “.

Pope John Paul II

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".

"Devi chiedere a te stesso, anche se gli altri non lo chiederebbero"

“Musíte od seba vyžadovať viac, aj keby ostatní od vás nič nežiadali.”

"You must demand from yourself, even if others would not demand from you."

Pope John Paul II

“Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają

"Oggi, il mondo e la Polonia hanno bisogno di persone forti con il cuore, che umilmente servono e amano, benediscono, non contaminano e benediscono la terra che conquistano"

“Svet a Poľsko dnes potrebujú ľudí s veľkým srdcom, ktorí v pokore slúžia a milujú, žehnajú a nezlorečia a požehnaním dobývajú zem.”

“Today the world and Poland need people who are strong with their hearts, who humbly serve and love, bless, not with evil and blessing, they conquer the earth”.

Pope John Paul II

Homilia, Gdańsk, 1987 r.)

“Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu”

"Il Decalogo è come una bussola su un mare in tempesta che ci consente di mantenere la rotta e navigare a terra."

“Desatoro je ako kompas na rozbúrenom mori, ktorý nám umožňuje udržať smer a doplávať na breh."

“The Decalogue is like a compass on a stormy, sea that allows us to keep our course and reach land”.

Pope John Paul II

“ Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.

"Il ricco non è colui che possiede, ma colui che dà."

“Bohatým nie je ten, kto vlastní, ale ten, kto dáva.”

"The rich is not the one who possesses, but the one who gives”.

Pope John Paul II

“ Miejcie odwagę żyć dla MIłOŚCI, Bóg jest Miłością”.

"Abbi il coraggio di vivere per AMORE, Dio è Amore."

„Majte odvahu žiť pre Lásku, Boh je Láska.“

“Have the courage to live for LOVE, God is love”.

Pope John Paul II

“Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”.

"Dio è la prima fonte di gioia e speranza umana".

“Boh je prvým zdrojom ľudskej radosti a nádeje.”

“God is the first source of human joy and hope”.

Pope John Paul II

"Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała -dlatego uwielbiam tę Miłość,gdziekolwiek by przebywała."

"L'amore mi ha spiegato tutto, l'amore ha risolto tutto, ecco perché amo questo amore ovunque possa essere."

"Láska mi všetko vysvetlila, Láska všetko vyriešila - preto zvelebujem túto Lásku, kdekoľvek by prebývala."

"Love explained everything to me. Love solved everything for me. That is why I admire love wherever it is found."