Want to make creations as awesome as this one?

kemija, 8.r OŠ

Transcript

Ugljikohidrati

video lekcija- disaharidi

Disaharidi

video lekcija- ugljikohidrati

Što su to ugljikohidrati?

Video lekcija - monasaharidi

Monosaharidi

Zapišimo u bilježnicu

Zapišimo u bilježnicu:


Ugljikohidrati su organski spojevi sastavljeni od ugljika, vodika i kisika, u kojima je omjer vodika i kisika isti kao u vodi.

Na temelju razlike u građi ugljikohidate možemo podijeliti u tri skupine.

video lekcija polisaharidi

Polisaharidi

Zadatak

Vaš je zadatak izraditi digitalnu umnu mapu na temu:

UGLJIKOHIDRATI

Pojmovi koje trebate obraditi su : MONOSAHARIDI, DISAHARIDI, POLISAHARIDI.

Umnu mapu možete napraviti u alatu prema izboru: Coogle, Mindmap, Pictochart, Genial.ly, Canva...

Disaharidi su ugljikohidrati koji nastaju spajanjem dviju molekula monosaharida pri čemu se oslobađa jedna molekula vode.

Disaharidi se međusobno razlikuju po vrsti monosaharida koji ih čine i po vrsti glikozidne veze koja se stvara među monosaharidima.

Saharoza, C12H22O11, nastaje povezivanjem glukoze i fruktoze. Saharoza je pri sobnoj temperaturi bijela kristalna čvrsta tvar.

Monosaharidi su jednostavni ugljikohidrati koji u svojoj građi imaju od tri do devet ugljikovih atoma. Molekula monosaharida u svojoj strukturi sadrži aldehidnu ili keto skupinu, te hidroksilne skupine.

U prirodi su najzastupljeniji monosaharidi sa šest ugljikovih atoma (heksoze): glukoza i fruktoza.

Polisaharidi su složeni ugljikohidrati, makromolekule lančane strukture. Makromolekule nastaju povezivanjem velikog broja monosaharida glikozidnim vezama. Različita struktura uzrok je raznovrsnosti polisaharida. U velikoj se mjeri polisaharidi nalaze u sastavu živih bića, stoga takve spojeve nazivamo prirodnim polimerima.

Literatura za izradu umne mape:

http://eskola.chem.pmf.hr/udzbenik/u45/15%20ugljikohidrati.pdf

https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy-guest/7b5e1fe5-86e2-4142-af6c-5197c4a08148/kemija-8/m04/j07/index.html