Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROVES D'ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Calendari

Requisits

Entrega documentació

Documentació a presentar

Informació de les proves

Taxes

Inscripció: 25-29 maigLlistat provisional d'admesos:10 junyLlistat definitiu: 19 junyTermini d'entrega de documentació justificativa: 18 maig- 8 juliolRealització prova accés: 1 i 2 juliolPublicació llistes definitives de qualificacions i entrega de certificats prova: 10 juliol

No complir els requisits acadèmics d'accés directe al CFGM/GS.Tindre 17 anys per a GM/ 19 per a GS, o complir-los durant l'any 2020.

De forma excepcional, per evitar desplaçaments, es podrà enviar la documentació al correu electrònic dels centres que impartisquen el cicle escollit.

DNISol·licitud d'inscripció prova accés.Declaració responsable de no complir el requisits d'accés directe.En el seu cas, sol·licitud d'exempcions.Justificant pagament taxes.

Estructura de les proves de GM/GS.

La prova d'accés al cicles formatius de grau mitjà i s'estructurarà en tres parts:1. Part Lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés). Constarà de dos apartats:a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar).a2) Anglés. Model d'examen2. Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història.3. Part científica-matemàtica-tècnica,versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres apartats:b1) Matemàtiques.b2) Ciències Naturals.b3) Tractament de la informació i competència digital. Model d'examenLa prova d'accés al cicles de grau superior constarà de dos parts: part comuna i part específica.1. La part comuna,igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:A1)Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar).A2) Llengua Estrangera (Anglés).A3) Matemàtiques.A4) Tractament de la informació i competència digital Model d'examen2. La part específicapresentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen:Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l'accés a les famílies professionals d'Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

Ordinaria: GM 6,42€ - GS 9,64 €.-FamÍlia Nombrosa/Monoparental General: GM 3,21 € - GS 4,82 €.-Família Nombrosa/Monoparental Especial: GM i GS exempció de taxes.Discapacidat acreditada igual o superior al 33%:- Ordinaria: GM 3,21 € - GS 4,82 €.- Família Nombrosa/Monoparental general i especial: exempció de taxes..

Departament d'Orientació IES l'Eliana

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció Gene-ral de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional

Annexos

Horari i lloc de realizatció de les proves.

Horari de les proves d'accés a GM:- 1 de juliol09:00-10:00: Part lingüística: Llengua y Literatura (1 h).10:15-11:15: Part social: Ciències Sociales, Geografia i Història (1 h).11:30-12:15: Part lingüística: Anglés (45 min).- 2 de juliol:09:00-10:00: Part científica-matemàtica-tècnica: Matemátiques (1 h).10:15-11:00: Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la natura (45 min).11:15-12:00: Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació y Competència Digital (45 min).Horari de les proves d'accés a GS:- 1 de juliol:15:00-16:15: Part General: Llengua y Literatura (1 h 15 min).16:30-17:45: Part General: Llengua Extranjera (Anglés) (1 h 15 min).18:00-19:15: Part General: Matemàtiques (1 h 15 min).19:30-20:15: Part General: Tractament de la informació y Competència Digital (45 min).- 2 de juliol:16:00-17:15: Part Específica: Apartat B1 (1 h 15 min).17:30-18:45: Part Específica: Apartat B2 (1 h 15 min).Lloc de realització de les proves:Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran en tots els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen cicles de GM/GS de l'opció escollida.- Per a realitzar les proves, els aspirants hauran de dur el document identificatiu: DNI,tarjeta d'identidat d'extrangers o visat d'estudios (règimen especial d'estudiants extrangers).

Exemplificacions de les diferents proves.

ANNEX III. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PROVA D'ACCÉS GMANNEX IV. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PROVA D'ACCÉS GSANNEX V. DECLARACIÓ RESPONSABLEANNEX VI. SOL·LICITUD D'EXCEMPCIÓ PROVA D'ACCÉS GMANNEX VII. SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PROVA D'ACCÉS GS