Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Ogłaszamy I Grajewski Międzyświetlicowy konkurs "Najciekawsza budowla z klocków"

UWAGA KONKURS !

swietlicasp2grajewo@wp.pl

REGULAMIN

Miłej zabawy.

KONKURS TRWA:11.05.2020r.-24.05.2020r.

Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki.

ORGANIZATORZY KONKURSU:Wychowawcy świetlicy: Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie.

PROSIMY KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSUZDJĘCIA PRAC RAZEM ZE WSZYSTKIMI ZGODAMI PODPISANYMI WŁASNORĘCZNIE PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA STRONĘ:

REGULAMIN I GRAJEWSKIEGO MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU "Najciekawsza budowla z klocków"I. Organizatorzy konkursu:wychowawcy świetlicy: Szkoła Podstawowa nr 4 wGrajewie, szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie i Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie.II. Cele konkursu:- rozwój wyobraźni i zainteresowań dzieci,- kształtowanie uzdolnień manualnych,- umiejętność projektowania budowli.III. Zasady uczestnictwa:1. Konkurs skierowany jest do dzieci z klasI-III szkół podstawowych:SP4 Grajewo, SP2 Grajewo i SP1 Grajewo)2. Tematyka prac jest dowolna.3. Możecie korzystać z różnych rodzajów klocków. 4. Konkurs trwa dwa tygodnie (od 11.05.-24.05.2020r.), podczas którychbędziecie w domu tworzyli swoje budowle.5. Każdy uczeń wysyła na konkurs tylko jedną pracę.6. Do każdej pracy powinny być dołączone KARTA ZGŁOSZENIA (Załacznik nr 1) zawierającą następujące informacje: nazwa budowli, imię i nazwisko ucznia,klasa, nazwa szkoły, e-mail uczestnika konkursu oraz OŚWIADCZENIEwypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (Załącznik nr 2)7. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń (Załącznik nr 1)i oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów dziecka(Załącznik nr 2) proszę przesłać w terminie do 24 maja 2020r. na adresswietlicasp2grajewo@wp.pl Kryteria oceny prac konkursowychprace bez wyżej wymienionych zgód nie będą uwzględnianepodczas oceny pracy będą brane pod uwagę następujące elementy:zgodność pracy z tematem, pomysłowośćzdjęcia muszą być wyraźne tak aby komisja widziała tylko sfotografowaną budowlęIV. Wyłonienie laureatów1. Prace konkursowe oceni komisja wyłoniona z wychowawców świetlicy.2. Organizacja i przebieg konkursu odbywają się zdalnie droga mailową między świetlicami grajewskimi oraz uczestnikami konkursu.V. Nagrody1. Zwycięzcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone29 maja 2020r.i zamieszczone na stronie każdej ze szkół.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, adekwatnie do protokołu jury.VI. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych1. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw do zgłoszonych prac konkursowych, który zastrzega sobie możliwość ich publikacji na stronach internetowych szkół.2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatorów.VII. Uwagi końcowe1. Prace bez karty zgłoszenia i oświadczeń nie będą brane pod uwagę.2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację prac do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.Załącznik nr 1do regulaminu I Grajewskiego Międzyświetlicowego Konkursu"Najciekawsza budowla z klocków" KARTA ZGŁOSZENIAUCZESTNIKAWYPEŁNIANA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA1. NAZWA BUDOWLI...............................................................................................2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA...............................................................................................3. KLASA.............................4. NAZWA SZKOŁY......................................................................5. ADRES E-MAILOWY UCZESTNIKA KONKURSU............................................................................ *OŚWIADCZENIEWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zdjęć prac na potrzeby organizacji I Grajewskiego Międzyświetlicowego Konkursu "Najciekawsza budowla z klocków", którego organizatorem są wychowawcy świetlicy ze szkół:SPnr 4 Grajewo, SP nr 2 Grajewo i SP nr 1 Grajewo.Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu. ......................................................................................... data i czytelny podpis rodzica/lub prawnego opiekuna dzieckaZałącznik nr 2do regulaminu I Grajewskiego Międzyświetlicowego Konkursu"Najciekawsza budowla z klocków"*OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/LUB PRAWNEGOOPIEKUNADZIECKAbiorącego udział w I Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najciekawsza budowla z klocków"Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)...................................................w I Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najciekawsza budowla z klocków", którego organizatorami są wychowawcy świetlic szkół: SP 4 w Grajewie, SP 2 w Grajewiei SP 1 w Grajewie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu. ..........................................................................................................data i czytelny rodzica/lub prawnego opiekuna dzieckaOŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) ................................................................... w zakresie imienia, nazwiska, klasy i szkoły do której uczęszcza dziecko, adresu e-maila z którego wysyłana jest praca oraz pracy konkursowej w celu związanym z organizacją konkursu, w tym na potrzeby publikacji na stronach internetowych szkołół lub w innej formie wyników w I Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najciekawsza budowla z klocków" , którego organizatorami są wychowawcy świetlicy ze szkół: SP4 Grajewo, SP2Grajewo, SP1 Grajewo.Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu......................................................................................................data i czytelny rodzica/lub prawnego opiekuna dzieckaKopiujecie Państwo ten dokument, wypełniacie, własnoręcznie podpisujecie, robicie zdjęcie i wysyłacie wraz ze zdjęciem pracy dziecka e-mailem na stronę swietlicasp2grajewo@wp.plZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE29 maj 2020r. na stronie każdej ze szkół