Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

r.,itd.,OŠ,KRATICE,min,kg,km,Kratimo samo neke, točno određene riječi.,kratice = skraćene riječi,U hrvatskome jeziku neke riječi pišemo skraćeno. Zovemo ih kratice.,NEKE RIJEČI NAPISANE SU SKRAĆENO.,r.tj.g.mj.hmin...,Što znače kratice na zaslonu računala?,r.tj.g.mj.hminstr.,= razred,= to jest,= godina,= mjesec,= sat,= minuta,= na primjer,npr.kgdaggkmmcmitd.,= stranica,= dekagram,= gram,= kilometar,= metar,= centimetar,= i tako dalje,= kilogram,Neke kratice pišemo s točkom, a neke bez točke.,tj.,str.,km,min,Opće kratice,r. = razredtj. = to jestg. = godinamj. = mjesecstr. = stranicanpr. = na primjer,itd. = i tako daljegosp. = gospodinsl. = sličnošk. = školauč. = učenik,Opće kratice pišemo s točkom.,Oznake za mjerne i novčane jedinice,h = satmin = minutas = sekundakg = kilogramdag = dekagramg = gram,km = kilometarm = metardm = decimetarmm = milimetarl = litrakn = kunalp = lipa,Oznake za mjerne i novčane jedinice pišemo bez točke.,ZAPAMTI!,Kratice ne moraju uvijek biti prva slova riječi.lipa = lp (ne li)dekagram = dag (d ili dek),Kratice nekih riječi možemo pisati na dva načina.gospodin = g. ili gosp.godina = g. ili god.,ZAPAMTI!,Ako izjavna rečenica završava kraticom s točkom, ne pišemo dvije točke na kraju rečenice.Npr. Jedinice za mjerenje mase su: kg, dag, g i sl.,Označi pravilno napisanu kraticu.,KVIZ!,Smisli dva matematička zadatka. U jednom se koristi kraticama koje se pišu s točkom, a u drugom kraticama koje se pišu bez točke.,ZADAĆA,1,4,Hvala na pažnji!,2,3,Škola na Trećem