Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Katechizmpamięciowy

0

1

3

2

4

5

6

7

10

Ojcze nasz0. Zdrowaś Maryjo1.Aniele Boży i Chwała Ojcu2.Dekalog3.Uczynki miłosierdzia4.Siedem grzechów głónych5.Przykazania miłości6.Główne Prawdy wiary7.Wierzę w Ciebie8.Akt nadziei9.Akt miłości10.Ach żalu11.Siedem sakramentów12.Pięć warunków13.Siedem grzechów14.Siedem cnót15.Dary i owoce Ducha św i Hymn O Stworzycielu16.Grzechy przeciwko Duchowi św.17.Pod Twoją Obronę18.3 cnoty Boskie i4 cnoty główne i Doskonałość chrześcijańska19.Grzechy cudze i Rady ewangeliczne20.8 Błogosławieństw21.Tajemnice Różańca22.Stacje Drogi Krzyżowej i śpiew Stała Matka Boeściwa23.Anioł Pański24.Pozdrowienia chrześcijńskie25 świety Boże- suplikacje śpiewane26.Koronka Mówiona27. Koronka śpiewana Jezu ufam Tobie i O Krwi i Wodo28 Litania Loretńska

8

111

9

12

13.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Mały Katechizm - modlitwy1. MODLITWA PAŃSKAOjcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje.Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw

2. POZDROWIENIE ANIELSKIEhttps://www.youtube.com/watch?v=5GeLgRzuXDI

Chwała OjcuChwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻAhttps://www.youtube.com/watch?v=DOB2XFw8Pnshttps://www.youtube.com/watch?v=MB1Ed2keQQ4

Uczynki miłosierne wobec ciała1. Głodnych nakarmić; 2. Spragnionych napoić;3. Nagich przyodziać;4. Podróżnych w dom przyjąć;5. Więźniów pocieszać;6. Chorych nawiedzać;7. Umarłych grzebać.Uczynki miłosierne wobec duszy1. Grzeszących upominać; 2. Nieumiejętnych pouczać;3. Wątpiącym dobrze radzić;4. Strapionych pocieszać;5. Krzywdy cierpliwie znosić;6. Urazy chętnie darować;7. Modlić się za żywych i umarłych.https://www.youtube.com/watch?v=bOb5wJADon8

Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną; 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno; 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił;4. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi;5. Nie zabijaj;6. Nie cudzołóż;7. Nie kradnij;8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu;9. Nie pożądaj żony bliźniego swego;10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.https://www.youtube.com/watch?v=kOLIfb3o0WM

Siedem grzechów głównych 1. Pycha2. Chciwość3. Nieczystość4. Zazdrość5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu6. Gniew7. Lenistwo

Przykazania miłości 1. będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich2. a bliźniego swego jak siebie samego

Główne prawdy wiary1. Jest jeden Bóg;2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze;3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty;4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia;5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna;6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.https://www.youtube.com/watch?v=wVVM50RK8Z4&feature=emb_title

Akt wiaryWierzę w Ciebie, Boże żywy,W trójcy jedyny, prawdziwy.Wierzę, coś objawił, Boże,Twe słowo mylić nie może.https://www.youtube.com/watch?v=ruiwE9mcZxs

Akt żaluAch, żałuję za me złości,Jedynie dla Twej miłości,Bądź miłościw mnie, grzesznemu,Do poprawy dążącemu.https://www.youtube.com/watch?v=DXUTCn0pxys

Akt nadzieiUfam Tobie, boś Ty wierny,Wszechmocny i miłosierny.Dasz mi grzechów odpuszczenie,Łaskę i wieczne zbawienie.https://www.youtube.com/watch?v=Qkg533wdULQ

7 Sakramentów świętych1. Chrzest; 2. Bierzmowanie;3. Najświętszy Sakrament;4. Pokuta;5. Namaszczenie chorych;6. Kapłaństwo;7. Małżeństwo

Akt miłościBoże, choć Cię nie pojmuję,Jednak nad wszystko miłuję,Nad wszystko, co jest stworzone,Boś Ty dobro nieskończone.

5 warunków Sakramentu Pokuty1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy;3. Mocne postanowienie poprawy;4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom

7 grzechów głównych1. Pycha;2. Chciwość;3. Nieczystość;4. Zazdrość;5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu;6. Gniew;7. Lenistwo.

7 cnót przeciwnych grzechom głównym1. Pokora;2. Hojność;3. Czystość;4. Miłość;5. Umiarkowanie;6. Cierpliwość;7. Gorliwość i pracowitość.

Dary Ducha Świętego1. Dar mądrości;2. Dar rozumu;3. Dar umiejętności;4. Dar rady;5. Dar męstwa;6. Dar pobożności;7. Dar bojaźni Bożej.Owoce łaski Ducha Świętego1. Miłość; 2. Radość; 3. Pokój; 4. Cierpliwość; 5. Łaskawość; 6. Dobroć; 7. Uprzejmość; 8. Cichość; 9. Wierność; 10. Skromność; 11. Wstrzemięźliwość; 12. Czystość.https://www.youtube.com/watch?v=vOTXdsSuOUI

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego; 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej;3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej;4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej; 5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia;6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Pod Twoją obronęPod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

3 cnoty Boskie1. Wiara; 2. Nadzieja; 3. Miłość.4 cnoty główne (kardynalne)1. Roztropność; 2. Sprawiedliwość;3. Umiarkowanie; 4. Męstwo.Doskonałość chrześcijańska1. Czyń dobrze;2. Unikaj złego;3. Naśladuj Chrystusa.

Rady ewangeliczne1. Dobrowolne ubóstwo; 2. Dozgonna czystość;3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa.Grzechy cudze1. Radzić do grzechu; 2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć;3. Zezwalać na grzech drugiego;4. Pobudzać do grzechu;5. Pochwalać grzech drugiego;6. Milczeć na grzech cudzy;7. Nie karać grzechu;8. Pomagać do grzechu;9. Uniewinniać grzech cudzy.

Osiem błogosławieństw (Mt 5,3-11)1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.7. Błogosławieni, ktorzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Tajemnice Różańca św.Część I – tajemnice radosne1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; 2. Nawiedzenie św. Elżbiety;3. Narodzenie Pana Jezusa;4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni;5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.Część II – tajemnice światła1. Chrzest Jezusa w Jordanie; 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie;3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;4. Przemienienie na górze Tabor;5. Ustanowienie Eucharystii.Część III – tajemnice bolesne1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu; 2. Biczowanie Pana Jezusa;3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa;4. Droga krzyżowa Pana Jezusa;5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.Część IV – tajemnice chwalebne1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa; 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa;3. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów;4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;5. Ukoronowanie N.M.P. na Królową nieba i ziemi.Kiedy którą część odmawiamy?Część I – taj. radosne: poniedziałek, sobotaCzęść II – taj. światła: czwartekCzęść III – taj. bolesne: wtorek, piątekCzęść IV – taj. chwalebne: środa, niedziela

Stacje Drogi Krzyżowej1. Jezus na śmierć skazany;2. Jezus bierze krzyż na swe ramiona;3. Pierwszy upadek pod krzyżem;4. Jezus spotyka swoją Matkę;5. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż;6. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi;7. Drugi upadek pod krzyżem;8. Jezus napomina płaczące niewiasty;9. Trzeci upadek pod krzyżem;10. Obnażenie z szat;11. Jezus przybity do krzyża;12. Jezus umiera na krzyżu;13. Jezus zdjęty z krzyża;14. Jezus złożony do grobu.https://www.youtube.com/watch?v=0cLPeIQBgKA&list=RD0cLPeIQBgKA&start_radio=1&t=16

Anioł PańskiAnioł Pański zwiastował Pannie Maryi.– I poczęła z Ducha Świętego.Zdrowaś Maryjo…Oto Ja Służebnica Pańska.– Niech ni się stanie według słowa twego.Zdrowaś Maryjo…A Słowo stało się ciałem.– I zamieszkało między nami.Zdrowaś Maryjo…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!– Na wieki wieków. Amen.(również przy pracy) Szczęść Boże!– Szczęść Boże! (lub: Daj, Panie Boże!)Chrystus Zmartwychwstał!– Prawdziwie Zmartwychwstał!Zostańcie z Bogiem!– Boże prowadź!Króluj nam Chryste!– Zawsze i wszędzie!

https://www.youtube.com/watch?v=tB9PPKqyAmU&list=RDtB9PPKqyAmU&start_radio=1&t=15Święty Boże, Święty mocny Święty Boże, Święty Mocny,– Święty a Nieśmiertelny; – zmiłuj się nad nami. /x31. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, – wybaw nas Panie.2. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, – zachowaj nas Panie.3. My grzeszni Ciebie Boga prosimy: – wysłuchaj nas Panie.https://www.youtube.com/watch?v=iBJ0TbKId_A

var el = document.getElementById('jExt124'); if(el) {el.style.display += el.style.display = 'none';} Koronka do Miłosierdzia Bożego Odmawiaj z Różańcem w ręku.Ojcze nasz /.../Zdrowaś Mario /.../Wierzę w Boga /.../Na dużych paciorkach:Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze i świata całego.Na małych paciorkach:Dla Jego bolesnej Mękimiej miłosierdzie dla nas i świata całego.Na zakończenie x 3:Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,zmiłuj się nad nami i nad całym światem.O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie"AmenObietnice związane z odmawianiem koronki"W pewnej chwili, gdy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łask z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu.""Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie ich w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie."Źródło: Dzienniczek św. Siostry Faustyny

Koronka do Miłosierdzia Bożego (Promyczki Dobra)https://www.youtube.com/watch?v=fu56WV2fwfYhttps://www.youtube.com/watch?v=EUuxEtTihZohttps://www.youtube.com/watch?v=h43-nvudrVE

https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY