Want to make creations as awesome as this one?

Joanna Adamska

More creations to inspire you

EDWARD HOPPER

Presentation

SANTIAGOVR_EN

Presentation

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

Transcript

,2020.05.mgr Joanna Adamska,REkrutacja do szkół ponadpodstawowych,2020/2021,Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie,Co po szkole podstawowej?,,.01,BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIACZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEPIĘCIOLETNIETECHNIKUM,INFO,matura- szkoła policelana ,,np. kosmetolog, informatyk, ,matura- studia,studia- licencjat 3 latastudia- mgr 5 lat (lub 2 po licencjacie),Liceum- 4 lata,,.02,,,INFO,.03,Przygotowuje do egzaminu kompetencji zawodowych,Technikum- 5 lat nauki,Kończy się egzaminem maturalnym,mozna uzupełnić wyksztalcenie szkołą policealną,,,.04,Przygotowuje do egzaminu kompetencji zawodowych,Szkoła branżowa I stopnia,Kończy się po rzech latach,mozna uzupełnić wyksztalcenie szkołą branżową II stopnia,zdać maturę,INFO,,,.05,Terminy składania dokumentów,Kryteria przyjęcia do klasy Itrzeba sprawdzić klasę, profil, specjalność na stronie szkoły https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx,O czym trzeba wiedzieć?,Przeliczanie wyników egzaminu klasie ósmej,Wyniki egzaminu po klasie ósmej są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego; matematyki; języka obcego nowożytnegoMaksymalna liczba punktów za 3 wyników procentowych wynosi 300% Uzyskane wyniki procentowe z 1, 2, zakresu mnożone są przez przelicznik 0,35 np. matematyka 70% = 70 * 0,35 = 24,5 pkt.zaś z 3 zakresu przez 0,30np. język angielski 70% = 70 * 0,30 = 21 pkt.https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/,,.06,Wyniki egzaminu po klasie ósmej - 100 pkt.Oceny z języka polskiego i matematyki i 2 wybranych zajęć edukacyjnych - 72 pkt. za 6 (celujący) - 18 punktów za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów za 4 (dobry) - 14 punktów za 3 (dostateczny) - 8 punktów za 2 (dopuszczający) - 2 punkty Inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia po klasie ósmej - 28 pktświadectwo z wyróznieniem- 7 punktówwolontariat- 3 punkty,O przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej decyduje łączna liczba punktów.,.07,Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 z podziałem na,Informacje o rekrutacji,,Szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły - 18 pkt.: ,,,.10,,dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt, tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt, tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt; ,.11,Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy, wydawane będą przez technika i szkoły branżowe I stopnia po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydataw terminie od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. Kandydaci zgłaszają się na badania do lekarza medycyny w terminie rekrutacji ,Jakie i jak należy przygotować dokumenty?,Elektroniczny System Rekrutacji dostępny od 15 VI 2020 r.https://bialystok.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html,Uczeń składa komplet dokumentów do szkoły pierwszego wyboru i są to:Wniosek o przyjęcie do szkoły średniej wraz z załącznikami,kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych ,Uzupełnienie wniosku o:- Kopię świadectwoukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca- Kopię zaświadczenieo wynikach egzaminu (dokument z OKE) : od 31 lipca do 4 sierpnia godz.15,12 sierpnia,.12,Ważne terminy ,Złożenie wnioskuo przyjęcie do szkoły w wybranej placówce: ,od 15 czerwca do 10 lipca,Ogłoszenie listy,19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00.,,,.13,Ważne terminy ,Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzezzłożenie,,Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,- oryginału świadectwa ukończenia szkoły - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (dokument z OKE)od 13 sierpna do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00,Kandydaci do techników i szkół branżowych zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinni posiadać: ,Skierowanie w oryginale. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna). Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada). Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada). Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada). ,,.14,Dziękuję za uwagę,Joanna Adamskaw razie pytań, prosze pisać przez e-dziennik, lub na psycholog@sp1wasilkow.pl