Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 56

Być dobrym czy świętym ?

Podczas dzisiejszej katechezy spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czm jest świętość, kto jest powołany do świętości, czy lepiej być dobrym czy świętym? Zapraszam.Zaczynamy modlitwą.

Drodzy Uczniowie

Spróbujcie się zastanowić nad słowami piosenki i odpowiedzieć na pytania: - O czym mówi piosenka?– Przed czym szukamy ochrony u Pana Jezusa?– Co daje nam schronienie u Boga?– Komu możemy zaufać w trudnych chwilach?

Każdy z nas pragnie być jak najlepszy. Każdy pragnie pięknie śpiewać, najlepiej się uczyć, mieć najlepsze wyniki sportowe, zdobywać sukcesy. Chcielibyśmy być doskonali. Czy w naszym życiu duchowym również do tego dążymy?

Świętość

Czy wszyscy są wezwani do świętości ?

"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski (Mt 5,48)."

"Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19,2b)"

Pan Bóg, po trzykroć święty, jest źródłem wszelkiej świętości. Jest On całkowicie inny od wszystkiego, co stworzone, ponieważ jest Stwórcą. Przewyższa wszystko i wszystkich swą doskonałością, potęgą i chwałą. Pan Bóg chce dzielić się swoją świętością z człowiekiem, dlatego wzywa:

Każdy człowiek na chrzcie świętym otrzymuje od Pana Boga zaproszenie do świętości. Pan Jezus wskazuje, na czym ta nasza świętość ma polegać

Katechizm Kościoła przypomina: „Wszyscy wierni są powołani do świętości chrześcijańskiej. Jest ona pełnią życia chrześcijańskiego i doskonałą miłością, a wypełnia się przez wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem, a w Nim z Trójcą Świętą”. Należymy do Kościoła, który jest świętym ludem Bożym. W nim, dzięki łasce Bożej, osiągamy świętość.

Żyjąc wiarą, nadzieją i miłością, spełniając wolę Boga, chrześcijanin dąży do świętości. W tym dążeniu pomaga nam Duch Święty, który przez swoje dary i charyzmaty uzdalnia nas do służenia z miłością wspólnocie Kościoła i innym ludziom. Niedziela – dzień święty – to dzień, który ma nas uświęcać przez spotkanie z Bogiem i innymi ludźmi na Mszy Świętej.

Co zrobić aby zostać świętym ?

Podczas Eucharystii najdoskonalej jednoczymy się z Bogiem i wspólnotą Kościoła przez słuchanie słowa Bożego, pojednanie z braćmi, przyjęcie Komunii Świętej. Obdarowani łaską Bożą i umocnieni mamy iść i czynić dobro w świecie. Naszej miłości oczekują inni, zwłaszcza potrzebujący pomocy.

Eucharystia

Sakrament pokuty

Dla pragnących nawrócenia Kościół przychodzi z pomocą przez sakrament pokuty i odpusty. Od każdego z nas zależy, czy otworzymy się na łaskę Boga, na dar świętości, czy ją odrzucimy.Dla pragnących nawrócenia Kościół przychodzi z pomocą przez sakrament pokuty i odpusty. Od każdego z nas zależy, czy otworzymy się na łaskę Boga, na dar świętości, czy ją odrzucimy.

Być dobrym człowiekiem to nie tylko pragnąć dobra dla siebie, ale pragnąć dobra dla innych ludzi !

Dobroć jest pierwszym i podstawowym stopniem na drodze do świętości.Nasza wiara otwiera nas na Pana Boga, który jest święty i uświadamia, że wszelkie dobro, które czynimy, ma swoje źródło w Nim, a my tylko z tego źródła miłości i dobra czerpiemy i dajemy je innym.

Być dobrym czy świętym ?

Źródło: W Kościele umacniamy wiarę, podręcznik do klasy 6, wyd. Św. Stanisława

Z Panem Bogiem

Być świętym to żyć w przyjaźni z Bogiem i być Mu posłusznym.