Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

Famila transport i manteniment de vehicles

Què estudiaràs?

Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altres estudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Índex de continguts

Title 1

.

Competència

general

Realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Competència professionalRequisits accés


Durada: 2000 hores ( 2 cursos)

  • 1584h en el centre educatiu.
  • 416 h en el centre de treball (FCT).

El horari és de matí

Marc horari: 8:00h a 14:30h

Títol de graduat en ESO o equivalent

Tècnic o tècnic especialista de grau mitjà

Durada


Horari

a) Seleccionar els processos de reparació.

b) Localitzar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics-electrònics, del vehicle
c) Reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars
d) Reparar conjunts, subconjunts i elements dels sistemes elèctrics-electrònics del vehicle
e) Substituir i ajustar elements dels sistemes de suspensió i direcció.
f) Reparar els sistemes de transmissió de forces i frenada

Prova d'accés a grau mitjà

Tècnic/a en Electromecànica de vehicles automòbils.

Title 1


M1

MOTORS

M2

SISTEMES AUXILIARS
DEL MOTOR

M3

M4

M5

CIRCUITS ELÈCTRICS AUXILIARS
DEL VEHICLE

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

SISTEMES DE SEGURETAT i

CONFORABILITAT

MECANITZAT BÀSIC

FORMACIÓ

i ORIENTACIÓ
LABORAL

EMPRESA i
INICIATIVA
EMPRENEDORA

ANGLÈS TÈCNIC

SÍNTESI

Mòduls

M13

FORMACIÓ

CENTRES
DE TREBALL

CIRCUITS DE FLUIDS,

SUSPENSIÓ i DIRECCIÓ

SISTEMES DE TRANSMISSIÓ

i FRENADA

SISTEMES DE CÀRREGA

i ARRENCADA

Aquest mòdul ofereix un ampli coneixement dels motors tèrmics des del seu origen fins l’actualitat. Els eixos d’aprenentatge són teòrics i pràctics dels motors d’explosió i dièsel.

Tractament els principals sistemes de funcionament dels motors; el sistema d'encesa, el d'injecció de motors de gasolina i dièsel, o els sistemes d'anticontaminació i sobrealimentació dels vehicles.Aquest mòdul professional ofereix un ampli coneixement dels circuits pneumàtics i hidràulics així com dels diferents elements que els componen, servint de base per a l'estudi dels sistemes de suspensió i direcció utilitzats en els vehicles actuals.Aquest mòdul ofereix un ampli coneixement teòric i pràctic dels diferents sistemes de transmissió i de frenat utilitzats en l'automòbil.

A més d'abordar els continguts curriculars, fa especial esment als diferents sistemes que han estat desenvolupats gràcies a la tecnologia electrònica.


Aquest mòdul professional mitjançant el coneixement dels principis físics que van donar origen a l'electricitat i l'electrònica, aprendem quina és la missió i funcionament dels elements que s'incorporen en circuits analògics i digitals al igual forma d'estudiar i aprendre en profunditat l'aplicació d'aquests circuits en l'automòbil, especialment en els sistemes de càrrega i arrencada.

Al mòdul de circuits elèctrics auxiliars un ampli coneixement de la instal.lació elèctrica de l'automòbil, així com els circuits auxiliars que la componen.

En aquest mòdul es descriuen detalladament les xarxes multiplexades de comunicació més actuals, com el CAN-BuS, LIN-Bus, Most i Bluetooth. A més, s'estudia tecnològicament els fonaments d'il.luminació i la seva aplicació en els sistemes d'enllumenat i senyalització.Per ser també circuits auxiliars, s'analitzaran sistemes com el quadre d'instruments, neteja-vidres, renta-fars, enllumenat interior, etc.

La Seguritat i la confortabilitat són elements indispensables per a una conducció.

Aquest mòdul ofereix un ampli coneixemet dels diferents sistemes de seguretat passiva emprats en els vehicles actuals, així com altres actius que fan dela conducció una tasca segura i confortable.

El mòdul professional 8 Mecanitzat, des d'un enfocament molt pràctic de les operacions bàsiques de mecanitzat dels materials metàl.lics, aprendrem d'aquesta forma les tècniques més actuals mitjantçant els equips i productes d'última generació en el camp de la mecanització.

El mòdul/crèdit de FOL permet a l’alumnat, adquirir les competències necessàries per poder entendre l’entorn laboral en el que desenvoluparà la seva professió com a tècnic/a en electromecànica de vehicles.

Aquest mòdul fomenta l'esperit emprenedor de l'alumnat, dotant-li de competències i eines per poder desenvolupar una idea de negoci que li faciliti l’autoocupació i el reconeixement d’oportunitats de negoci en el mercat.

L'alumne ha de ser capaç en finalitzar aquest mòdul de conèixer el nom dels elements i mecanismes en llengua anglesa necessaris per a entendre els manuals tècnics i programes que necessitarà al llarg de la seva vida professional.

Al mòdul d'anglès amb l'aprenentatge aplicat a les noves tecnologies mitjançant diferents materials audiovisuals els alumnes estarà envoltat en tot moment del món tècnic de l'automoció.

El mòdul professional 12 és el crèdit de síntesi i consisteix en ver un treball aplicant els conceptes apresos durant el cicle formatiu.

S'avalua l'oportunitat i la viabilitat de la reparació, relacionant-la amb l'estat del vehicle. Organitza, el procés de reparació, identificant les fases i les actuacions necessàries.
Documenta els diferents aspectes de l'activitat, el servei o el producte, integrant els coneixements aplicats en el desenvolupament del supòsit pràctic i/o la informació cercada.

En aquest mòdul portem a la pràctica tots els coneixements adquirits en un entorn laboral.

Alguna de les empreses que col·laboren amb nosaltres són:


Title 1

La finalització d’aquests estudis els permet accedir a:

- Batxillerat
- Curs d’accés a cicles de grau superior.
- Cicles de grau superior. de formació professional

Inserció laboral

Sortides professionals

Él/la tècnic/a en electromecànica de vehicles automòbil exercirà la seva activitat en el sector de manteniment de vehicles, de l’àrea d’electromecànica, desenvolupant-hi els processos d’execució.


Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:
  • En la reparació d’automòbils: mecànica i electricitat.
  • En la reparació de maquinària agrícola i obres públiques: mecànica, electricitat, equips, ormeigs i transformacions opcionals.
  • En altres sectors productius on es realitzin treballs de manteniment electromecànic de motors tèrmics de cicle “Otto” i “Diesel” (manteniment dels motors dels grups autopropulsats, …). En general, pot desenvolupar aquest treball en les grans, mitjanes i petites empreses on es realitzi el manteniment de vehicles autopropulsats

Accés a altres estudis

(dades anteriors al març 2020)

Què estàs estudiant actualment?

% de 'Un estudi de estudis de GM' :

66.66%

% de 'Altres' :

33.33%

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T'hi esperem!