Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

CFGS Documentaciói administració sanitàries

Famila sanitat

Què estudiaràs?Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altresestudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Índex decontinguts

Title 1

Organitzar/gestionar els arxius.Definir o avaluar el procés de tractamentde la informació.Identificar i codificar dades de la documentació sanitària.Validar i explotar les dades del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD)

Competènciageneral

Definir i organitzar processos de tractament de la informació i de la documentació clínica.Codificar la informació i garantir el compliment de les normes de l'administració sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals.

Competènciaprofessional

Requisits accés

Durada: 2000 hores ( en dos cursos)1550hores en el centre docent450hores en el centre de treball ( pràctiques d'empresa)

Horari de matíMarc horari: 8:00 - 14:30.En el període que realitzis les FCT només assistiràs a classe dimarts i dijous de 8-14:30

Títol de batxillerat (o equivalent)

Títol de tècnic o tècnic especialista

Durada

Horari

Títol universitari o prova d’accés als cicles formatius de grau superior o prova d'accés a la universitat per majors de 25

Tècnic/a superior en Documentació i administració sanitàries

Title 1

Extracció de diagnòstics i Procediments

Gestió de pacients

Terminologia clínica i patologia

Arxiu i documentació sanitaris

Sistemes d’informació i classificació Sanitaris

Ofimàtica i procés de la informació

M8

M9

M10

M11

M12

Codificació sanitària

Atenció psicosocial al pacient/usuari

Validació i explotació de dades

Gestió administrativa sanitària

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Mòduls

M13

Anglès técnic

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M14

Projecte

Formació en centres de treball

M15

Aprendrem l'entorn sanitari, analitzant com ha evolucionat amb el temps, quines lleis el regulen i com està estructurat tant a nivell territorial com assistencial. D'una altra banda es tracta la gestió de llits, ingressos, altes, agendes i derivacions intercentres així com les peticions de transport sanitari i altres prestacions.

Aprendrem terminologia clínica i sobre les malalties; el llenguatge de les ciències de la salut.

Selecció i extracció de diagnòstics i procediments dels diferents episodis assistencials.

Aprendrem a elaborar i tramitar documents i comunicacions pròpies dels serveis sanitaris,i a gestionar l'arxiu d'HC i altra documentació segons els procediments establerts, i criteris de confidencialitat i protecció de dades.

Aprrendre a relacionar les dades clíniques i no clíniques; les xifres tenen molt que contar.

Aprendrem totes les eines d’ofimàtica necessàries per a la gestió d’un centre sanitari.

Aprendrem a realitzar processos de codificació de diagnòstics i procediments clínics dels diferents episodis assistencials.

Aprendrem a atendre i orientar pacients i familiars aplicant tècniques de comunicació per a la millora de qualitat assistencial i satisfacció dels mateixos.

Aprendrem processos de gestió administrativa bàsica (contractació de personal, compres...) i a desenvolupar projectes sanitaris i de recerca clínica.

Adquiriem les competències necessàries per poder entendre l’entorn laboral en el que desenvoluparà la seva professió com a tècnic/a superior en documentació i administració sanitàries.

Aquest mòdul fomenta l'esperit emprenedor de l'alumnat, dotant-li de competències i eines per poder desenvolupar una idea de negoci que li faciliti l’autoocupació i el reconeixement d’oportunitats de negoci en el mercat.

Aplicarem la llengua anglesa en el context de la documentació i administració sanitàries de manera oral i escrita. Estuadiarem, entre d'altres, quins són els símptomes i malalties més comunes, quins són els departaments i especialitats hospitalàries, així com emplenar una admissió hospitalària mitjançant el "writing, listening i speaking".

Aplicarem tots els coneixements adquirits i consolidats en la resta de mòduls. Desenvoluparàs un projecte basat en un cas pràctic contextualitzat en circumstàncies reals que simularan la pràctica professional i t’ajudaran a aprendre a fer recerca i adquirir coneixement de forma autònoma pel teu aprenentatge futur.

Aprendrem conceptes bàsics d’epidemiologia i tractament avançat de dades (validació i explotació) i com es treballens des del Conjunt Mínim bàsic de dades (CMBD), aglutinant la informació de tots els centres sanitaris nacionals a través del Sistema d’informació sanitari del servei nacional de salut.

En el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) és un dels mòduls on més aprendremLa FCT consisteix en fer una estada de pràctiques de 449h en una empresa. Actualment disposem de places en grans hospitals i centres de recerca.

Title 1

1.- Atenció primària i comunitària: Admissió i atenció a l’usuari Documentació Arxiu 2.- Hospitals Serveis d’admissiód’urgències, consultes externes ihospitalitzacióServei de Documentació i arxiu Servei d’atenció a l’usuari

Accés a altres estudis

Altres CCFF de la branca de sanitatAccés a qualsevol estudi universitari oficial de grau; es poden obtenir convalidacions de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

3.- Serveis de salut pública:Equips d'avaluació i control de qualitat dels serveis sanitaris iServeis d’epidemiologia d’institucions públiques

Sortides professionals

Title 1

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T'hi esperem!