Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

¿Cómo es nuestro cole?

CEIP Gasparot

Centro moderno e innovador que apuesta por nuevas tendencias educativas desde infantil a primaria

Infantil

¿Quieres conocer nuestro cole?

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Nuestros proyectos

AMPA

Servicios

Actividades de centro

Primaria

Equip docent

Salidas

Concursos

Clica encima de la imágenes para saber un poco más

Construccióndel nuevoCEIP Gasparot

Si vols saber un poc del CEIP Gasparot dona play a aquest vídeo que varem fer a 2017 els alumnes i les alumnes per a mostrar que fem al nostre col·le.

Inici de les obres

Termini de finalitzacióde 12 mesos després de la firma

Anunci de licitació

Firma del projecte

28 de juliol de 2021

Expedient de construcció CEIP Gasparot

Construcció del nou CEIP Gasparot

El director general de Infraestructuras escolares de la Generalitat, Víctor García, y el alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, visitó el 14 de noviembre, por la mañana nuestro centro, el CEIP Gasparot.La reunión tenía como objetivo ver cómo evoluciona el proyecto previsto para el nuevo centro y comprobar que el proyecto presentado se adapta a la necesidad educativa.Después de la reunión se firmó el acta de replanteo para el inicio de las obras del nuevo CEIP Gasparot. Con esta firma se procederá a la ejecución de las obras en un plazo no superior a 10 meses por parte de la empresa adjudicataria.

Educación infantil

Cocina

Trabajo por proyectos

Fomento a la lectura

Ciencias

Plástica

Talleres de:

PÀGINA PRINCIPAL

Aprendemos jugando

Sentidos

Montessori

Jornada puertas abiertas (2019)

Metodologia activa

Waldorf

Actividades

Participaciónactiva de las familias

Proyecto innovación en ajedrez

Conta contesde Gracia Iglesias

Gràcies al taller de cuina, els xiquets i les xiquetes reforcen la seua automía i autoconfiança ja que són ells i elles, els i les que elaboren la recepta, netegen i ordenen els seus utensilis, i, per descomptat obrin la possibilitat de provar altres aliments.Gracias al taller de cocina, los niños y las niñas refuerzan su automía y autoconfianza ya que son ellos y ellas, los que y las que elaboran la receta, limpian y ordenan sus utensilios, y, por supuesto abren la posibilidad de probar otros alimentos.

Una de las sesiones de plástica la hacemos internivel, es decir que organizamos grupos de alumnado de 3, 4 y 5 años que cada semana están con una maestra y aula diferente. De esta manera, cambian de aula, de maestra y se trabaja de forma espontánea el compañerismo y la colaboración con todos los alumnos y alumnas de infantil.Una de les sessions de plàstica la fem internivel, és a dir que organitzem grups d'alumnat de 3, 4 i 5 anys que cada setmana estan amb una mestra i aula diferent. D'aquesta manera, canvien d'aula, de mestra i es treballa de manera espontània la companyonia i la col·laboració amb tots els alumnes i alumnes d'infantil.

Una vegada cada 15 dies anem a la biblioteca de l’escola, així els xiquets i xiquetes entren en contacte amb el món màgic dels llibres. Narrant o mirant contes podem recordar històries, aprenem a estimar els llibres i van adquirint el desig de llegir.Gaudir escoltant contes desenvolupen la fantasia i el món imaginari.Una vez cada 15 días vamos a la biblioteca, aquí los niños y niñas entran en contacto con el mundo mágico de los libros. Narrando o mirando cuentos con imágenes podemos recordar historias, aprendemos a querer a los libros y van adquiriendo el deseo de leer. Disfrutar escuchando cuentos desarrollan la fantasía y el mundo imaginario.

Aquest taller està dirigit al desenvolupament dels cinc sentits: oïda, vista, gust, tacte i olfacte. A través de jocs i activitats les xiquetes i xiquets reconeixen quins són els distints sentits y descobreixen el valor que tenen. Este tema és molt important en aquesta etapa ja que que és quan les xiquetes i els xiquets comencen a descobrir el seu propi cos.Este taller está dirigido al desarrollo de los cinco sentidos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. A través de juegos y actividades las niñas y niños reconocen cuales son los distintos sentidos y descubren el valor que tienen. Este tema es muy importante en esta etapa ya que es cuando las niñas y niños empiezan a descubrir su propio cuerpo.

Dediquem una estona al dia a que els infants puguen connectar amb els seus propis interessos i necessitats. Ho fem a través de material manipulatiu (pedagogia Montessori i Waldorf), material creatiu i el racó del joc simbòlic.Dedicamos un tiempo al día a que los niños puedan conectar con sus propios intereses y necesidades. Lo hacemos a través de material manipulativo (pedagogía Montessori i Waldorf) material creativo y el rincón del juego simbólico.

Com que les famílies son el més important per als nostres menuts, considerem que han de formar part activa del procés d’ensenyança -aprenentatge. Així doncs, aprofitem cada ocasió per que participen tant a activitats de tot el centre, com a activitats dins l’aula.Las familias son lo más importante para nuestros pequeños, por lo que consideramos que tienen que formar parte activa del proceso de enseñanza -aprendizaje. Así pues, aprovechamos cada ocasión para que participen tanto en actividades de todo el centro, como en actividades del aula.https://www.facebook.com/CEIPGasparot/videos/564452520708230/

Una vez a la semana realizamos el taller de ciencias. En este taller llevamos a cabo una serie de experimentos donde se dan diferentes reacciones con los elementos utilizados y que atraen la curiosidad de este pequeño alumnado. De esta manera “mágica” conseguimos que se motiven en este campo.Una vegada a la setmana realitzem el taller de ciències. En aquest taller duem a terme una sèrie d'experiments on es donen diferents reaccions amb els elements utilitzats i que atrauen la curiositat d'aquest xicotet alumnat. D'aquesta manera “màgica” aconseguim que es motiven en aquest camp.

En educación infantil aprendemos ajedrez a partir de una serie de actividades donde, trabajando otros contenidos, este es el eje central. De esta forma, de una manera muy natural, potenciamos en los pequeños/as un gran interés por el ajedrez, el cual consideramos imprescindible en todos los ámbitos educativos debido a la gran cantidad de habilidades que desarrolla en el ser humano.A l’educació infantil aprenem escacs a partir d'una sèrie d'activitats on, treballant altres continguts, aquest és l'eix central. D'aquesta forma, d'una manera molt natural, potenciem en els xicotets/as un gran interès pels escacs, el qual considerem imprescindible en tots els àmbits educatius a causa de la gran quantitat d'habilitats que desenvolupa en l'ésser humà.

A les nostres aules treballem per projectes que naixen dels interessos i necessitats del nostre alumnat. D’aquesta manera, a l’assemblea realitzem una votació per elegir la temàtica que, posteriorment, serà l’eix vertebrador de tots els continguts del currículum que anem a treballar. Així, partim de les seues idees prèvies i presenten una forta motivació a l’hora d’aprendre.En nuestras aulas trabajamos por proyectos que nacen de los intereses y necesidades de nuestro alumnado. De este modo, a la asamblea realizamos una votación para elegir la temática que, posteriormente, será el eje vertebrador de todos los contenidos del currículum que vayamos a trabajar. Así, partimos de sus ideas previas y presentan una fuerte motivación en la hora de aprender.

En aquesta etapa el joc és una eina indispensable per a estimular l'aprenentatge, sent el canal que permet a el mestre o mestra a propiciar situacions plaenteres mitjançant les quals busquem guiar el xiquet i la xiqueta en el conqueriment d'objectius per enriquir el seu desenvolupament integral. El joc afavoreix l'aprenentatge en totes les àrees del desenvolupament. Els jocs representen un conjunt de reptes que atrauen la motivació i l'atenció del xiquet i la xiqueta, i sense donar-se compte es dóna lloc l'aprenentatge. Jugant s'apren millor!En esta etapa el juego es una herramienta indispensable para estimular el aprendizaje, siendo el canal que permite al maestro o maestra a propiciar situaciones placenteras a través de las cuales buscamos guiar al niño y la niña en la conquista de objetivos para enriquecer su desarrollo integral.El juego favorece el aprendizaje de todas las áreas del desarrollo.Los juegos representan un conjunto de retos que atraen la motivación y la atención del niño y la niña, y sin darse cuenta se da lugar al aprendizaje. ¡Jugando se aprende mejor!

Educación primaria

Trabajo por proyectosa les ciencias sociales y naturales

Refuerzos

Trabajo cooperativo

Enseñanza indiviualizada

Desdobles

Auxiliar de conversación

Uso de las Tecnologías

¡Jugando se aprendre mejor!

Metodología innovadora

PÀGINA PRINCIPAL

Almuerzo saludable

Brain Gym

Jornada puertas abiertas (2019)

El CEIP Gasparot fem ús de les tecnologies de informació i de la comunicació. Tenim un aula d'informàtica amb 22 ordinadors i amb un servidor on el mestre o la mestra visualitza les activitats de cada alumne. A més a més, en totes les aules tant d'infantil com de primària tenim un ordinador portàtil amb projector per a fer de pissarra digital. A les aules de primària disposem de 2 tabletes per a treballar de forma individualitzada.A més les comunicacions amb les families són via telemàtica, excepte petició de la família, tenim la pàgina web www.ceipgasparot.com, pàgina de facebook on publiquem les activitats realitzades (prèvia autorització de les families) i telegram de difusió per a les comunicacions, amb un estalvi de paper considerable i contribuint a la cura de la Terra. El CEIP Gasparot utilizamos las tecnologías de la información y de la comunicación.Tenemos un aula de informática con 22 ordenadores y un servidor donde el maestro o la maestra visualiza las actividades de cada alumno o alumna. Además, en todas las aulas tanto de infantil como de primaria tenemos un ordenador portatil con proyector para a hacer de pizarra digital. En las aulas de primaria tenemos 2 tablets para trabajar de forma individualizada.Además las comunicaciones a las familias son telemáticas, excepto petición de la familia, tenemos página web, página de facebook donde publicamos las actividades que realizamos (previa autorización de las familias) y telegram de difusión para las comunicaciones, con un ahorroo de papel considerable y contribuyendo al cuidado de la Tierra.

Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.Desenvolupament de les competències bàsiques amb metodologia activa. Ensenyament amb treball coopertatiu.Utilización de las tecnologías de la comuniación y de la información.Desarrollo de las competencias báscias con metodología activa.Enseñanza a través del trabajo cooperativo

Les ciències naturals i socials les treballem mitjançant projectes, dividits en cadascú dels nivells. Aquests projectes es treballen de forma més motivadora, pràctica i activa, el que fa que les alumnes i els alumnes aprenguen els continguts amb major facilitat.Las ciencias naturales y sociales las trabajamos mediante proyectos, divididos en cada uno de los niveles. Estos proyectos se trabajan de forma más motivadora, práctica y activa, con el resultado que los alumnos y las alumnas aprendan los contenidos con mayor facilidad.

Al CEIP Gasparot les alumnes i els alumnes estan disposat en equips. Amb aquesta disposició podem realitzar tasques individuals, per parelles o per equips.El treball cooperatiu es una eina d'aprenentatge on els alumnes s'organitzen en xicotets grups per a conseguir un objectiu comú per a tots i totes, el que fa que les tasques siguen més enriquedores i motivadores.Al CEIP Gasparot las alumnas y los alumnos están dispuestos en equipos. En esta disposción podemos realizar actividades individuales, por parejas o por equipos.El trabajo cooperativo es una herramiento de aprendizaje donde los alumnos y alumnas se organizan en pequeños grupos para conseguir objetivos comunes para todos y todas, lo que hace que las actividades sean más enriquecedoras y motivantes.

Els desdoblaments són un forma d'organització de les grups - classe on dividim el grup en dos, i uns realitzen un àrea amb un mestre o mestra i l'altre grup realitzen un altra àrea.Al CEIP Gasparot realitzem dos desdoblaments setmanals a les àrees d'educació física i matemàtiques, on la mitad del grup classe es queda amb el tutor o tutora en matemàtiques, podent realitzar sessions més individualitzades, i els altres grups del A i B eixen a fer eduació física, millorant la socialització entre ells. A la següent sessió són els que estàven a matemàtiques els que eixen a fer educació física.Aquest mateix mètode utilitzem en una sessió de música amb el valencià, deixant el grup reduït en les sessions de valencià.Los desdobles son una forma de organización de los grupos - clase donde dividimos el grupo en dos, y unos realizan un área con una mestra o maestro y el otro grupo realizan otra área.Al CEIP Gasparot realizamos dos desdobles semanales en las áreas de educación física y matemáticas, donde la mitad del grupo clase se queda con el tutor o tutora en matemáticas, pudiendo realizar sesiones más individualizadas, y los otros grupos del A y B salen a realizar educación física, mejorando la socialización entre ellos y ellas. A la siguiente sesión cambian los roles.Este mismo método utilizamos en una sesión de música y valenciano, dejando el grupo reducido en las sesiones de valenciano.

Al CEIP Gasparot realitzem recolzaments individualitzats o grupals dins de l'aula, segons les necessitats de cada grup disposen de major o menor número de sessions de recolzaments.A cada avaluación analitzem els recolzaments per a modificar i adaptar a les necessitats noves de la següent avaluació.En el CEIP Gasparot realizamos refuerzos individualizados o grupales dentro de clase, según las necesidades de cada grupo disponen de mayor o menor número de sesiones de refuerzos.En cada evaluación analizamos los refuerzos realizados para modificar y adaptar a las necesidadesd nuevas de la siguiente trimestre.

Al CEIP Gasparot contem amb una auxiliar d'anglés que acompanya en algunes sessions a la mestra d'anglés i en altres a la mestra de plàstica, ja que la plàstica és en anglés. D'aquesta manera poder individualitzar les tasques orals i tindre major soltura.Al CEIP Gasparot contamos con una auxiliar de inglés que acompaña en algunas sesiones a la maestra de ingles y en otras a la maestra de plástica, ya que la plástica es en inglés. De eesta forma poder individualizar las actividades orales y tener mayor soltura.

Des de l'àrea d'Eduació física es du a terme un projecte d'esmorzar saludable. Cada dia el mestre o la mestra realitza un registre dels esmorzar, a la setmana aquests registres són entregats al mestre d'educació física i aquest valora quin és el grup - classe més saludable de la setmana. D'aquesta manera tractem de donar importància als esmorzars que realizen els xiquets i les xiquetes del col·le tractant de minoritzar els productes industrials, sucs... i estem molt contents dels resultats.Desde el área de Educación Física se lleva a termino un proyecto de almuerzo saludable. Cada día el maestro o maestra realiza un registro de los almuerzos, a la semana estos registros son entregados al maestro de educación física i este valora que grupo - clase ha sido más saludable. De esta forma tratamos de dar importancia el almuerzo que realizan los niños y las niñas del cole tratando de minorizar los productos industriales, zumos... y estamos muy contentos con los resultados.

La gimnasia cerebral o brain gym és un sistema basat en el moviment que utilitza senzills exercicis per a que el cervell treballe de forma integra amb el cos, mitjançant aquests simples exercicis conseguim realitzar de forma molt més eficaç qualsevol tasca del camp educatiu com per exemple l'aprenentatge.Al col·le després de cada esplai realitzem uns minuts de brain gym per poder continuar de forma eficaç el procés d'ensenyament - aprenentatge.La Gimnasia Cerebral o Brain Gym es un sistema basado en el movimiento que utiliza sencillos ejercicios para que el cerebro trabaje de forma íntegra con el cuerpo, mediante estos simples ejercicio conseguimos realizar de una forma mucho más eficaz cualquier tarea en el campo educativo como por ejemplo en el aprendizaje. En el cole después de cada recreo los alumnos y las alumnas realizan unos minutos de brain gym para poder continar de forma eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje.

El joc és ú dels aspectes protagonistes a la vida dels xiquets i xiquetes, és on ocupen la major part del seu temps, i quan no, estan pensant en quant van a poder fer-ho.Per aquest motiu, utilitzem el joc com a metodologia d'aprenentatge, ja que és una bona forma de captar i mantindre la seva atenció i aprendre mentre es diverteixen. Jugant s'apren millor!El juego es uno de los aspectos protagonistas en la vida de los niños y las niñas, pues es en lo que ocupan la mayor parte de su tiempo, y cuando no, están pensando en cuándo van a poder hacerlo.Por ello, utilizamos el juego como metodología de aprendizaje, ya que es una buena forma de captar y mantener su atención y que aprendan mientras se divierten. ¡Jugando se aprende mejor!

Treballa individualitzat o per equips dins de classe o fóra d'ella segons les necessitats de cada xiqueta o xiquet per part dels especialistes d'audició i llenguatge, pedagogia terapèutica i la mestra del Pla de millora.Trabajo individualizado o por equipos dentro de clase o fuera según las necesidades de cada niña o niño por parte de los especialistas de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y la maestra del Plan de mejora.

Equipo docente

El equipo docente del CEIP Gasparot está formado por:- 4 maestras tutoras deeducación infantil.- 1 maestra de refuerzo en infantil.- 11 maestr@s tutoras y tutores de educación primaria.- 1 maestro de educación física.- 1 maestra de música.- 1 maestra de religión.- 1 maestra el Plan de Mejora.- 1 maestro de audición y lenguaje.- 1 maestra de pedagogía terapéutica.- 1 maestra de inglés.- 1 maestra de plástica en inglés.

Canción"Vivir"

"Mannequin challenge"

Cuento"Las princesas también se tiran pedos "

Cuento "Cómo mola tu escoba"

PÀGINA PRINCIPAL

Clica encima de las imágenes para ver las actuaciones

AMPA CEIP Gasparot

Escuela matinera

Servicios

Extra de comedor

Construcción del NOU CEIP GASPAROT

Representación y lucha

PÀGINA PRINCIPAL

Actividades en familia:

1a Milla escolar

Fiesta fin de curso

Carnaval

Alu-cine

Rutas en familia

https://ampaceipgasparot.blogspot.com/

ampagasparot@gmail.com

Ajedrez

Arte

Robótica

Patinaje

Inglés

Extraescolares

L'AMPA és l'Assocació de Mare i Pares d'alumnes del CEIP Gasparot amb l'únic objectiu d'ajudar en el bon funcionament del centre, dins de les seves competències: organització activitats extraescolars, escola matinera, activitats lúdiques, representació de les famílies...El AMPA es la Asociación de Madres y Padres de los alumnos y alumnas del CEIP Gasparot con el único objetivo de ayudar en el buen funcionamiento del centro, dentro de sus competencias: organización de actividades extraescolares, escola matinera, actividades lúdicas, representación de las familias...

L'ESCOLA MATINERA és un servei que oferta l'AMPA del CEIP Gasparot per a faciliar el dia a dia de les famílies que inicien la seva jornada laboral abans de l'horari lectiu. Aquest servei inicia a les 8 hores i finalitza a les 9 hores on comencen amb la jornada lectiva. Els alumnes i les alumnes durant aquest temps està amb un o una monitora realitzant acitivitats.La ESCOLA MATINERA es un servicio que oferta el AMPA del CEIP Gasparot para facilitar el día a día de las familias que inician su jornada laboral antes del horario lectivo. Este servicio inicia a las 8 horas y finaliza a las 9 horas cuando empieza la jornada lectiva. Los alumnos y las alumnas durante este tiempo permanecen con un o una monitora realizando actividades.

L'AMPA del CEIP Gasparot oferta el servei d'un hora extra al menjador escolar per a conciliar amb les famílies la seva jornada laboral. (De 14:30 hores a 15:00 hores)El AMPA del CEIP Gasparot oferta el servicio de una hora extra en el comedor escolar para conciliar con las familias su jornada laboral. (De 14:30 horas a 15:00 horas)

L'AMPA del CEIP Gasparot un diumenge de cada cert temps organitza una ruta per gaudir de la companyia de la comunitat educativa i conèixer el nostre entorn.Hem realitzat una a la Torre de l'Aguiló, un altra a la Torre del Xarco i pel casc antic. L'última va ser pel casc antic de la Vila Joiosa contant amb la presència d'Albert Alcaraz on ens va contar un poc d'història de la nostra població, després vam anar a la llotja on Fèlix Blanco, germà de la nostra mestra Vicenta Blanco, ens va mostrar el seu vaixell "Manuela" i ens va explicar el funcionament de la llotja. Experiències per a recordar!El AMPA del CEIP Gasparot un domingo de cada cierto tiempo organiza una ruta para disfrutar de la compañía de la comunidad educativa y conocer nuestro entorno.Hemos realizado una a la Torre del Aguiló, otra por la Torre del Charco y por el casco antiguo.La última fue por el casco antiguo de Villajoyosa contando con la presencia de Alberto Alcaraz donde nos contó un poco de historia de nuestra población, después fuimos a la lonja donde Félix Blanco, hermano de nuestra maestra Vicenta Blanco, nos enseñó su barca "Manuela" y nos explicó el funcionamiento de la lonja. ¡Experiencias para recordar!

L'AMPA organitza diferents activitats per als xiquets i xiquetes del Gasparot al centre. Vam iniciar amb el Alu-cine, on vam projectar al col·le una vesprada de setembre la pel·lícula d'animació "Lorax".A més a més, organitzem la festa de Carnestoltes i la festa de Fi de curs amb diferents jocs i atraccions per als xiquets i xiquetes.Per últim, organitzem la Milla Escolar pels voltants del col·le, cursa que per a nosaltres es tot un èxit de participació tant d'alumnes del centre com d'altres col·legis.El AMPA organiza diferentes actividades para las niñas y los niños del Gasparot. Empezamos con el Alu-cine, donde proyectamos en el colegio una tarde - noche de septiembre la película de animación de "Lorax".Además, organizamos la fiesta de Carnaval y la fiesta de Fin de Curso con diferentes juegos y atracciones para las niñas y los niños.Por último, organizamos la Milla Escolar por alrededor del cole, carrera que para nosotros y nosotras es todo un éxito de participación tanto de alumos del centro com de otros colegios.

Nuestros proyectos

Actividades con instituciones

Proyecto de eco cole

Asemblea patio y convivencia

Fomento a la lectura

Proyecto de innovación en ajedrez

Coeducación

PÀGINA PRINCIPAL

Patios activos

Emocionesy empatía

Huerto escolar

Actividad intergeneracional

Programa de Tutoría entre iguales

Clica en la imagen para saber más

Des del CEIP Gasparot llutiem per la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Per aquest motiu aquest curs hem REDUÏT el consum de paper passant a realitzar les informacions via telemàtica, excepte petició de les famílies que siga amb paper.A més a més diposem de diferents paperes distribuides pels corredors i pati per a RECICLAR.Per altre costat, Toni, el nostre conserje, realitza compost per a l'hortet reciclant les pells de fruites... Hem realitzat tallers de reciclatge de paper i després reutilitzar-lo per a fer cartellets.Treballem per a crear consciència i sensibilitat amb l'ús desproporcionat del plàstic, ara gran nombre d'alumnes porten l'aigua en botelles reutilitzables i reduït l'ús de materials com el paper d'alumini, difíficl de reciclar.En suma, crear sensibilitat per la cura de la TERRA.Desde el CEIP Gasparot luchamos por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por este motivo este curso hemos REDUCIDO el consumo de papel pasando a realizar las informaciones vía telemática, excepto petición de las familias que sea con papel.Además disponemos de diferentes papeleras distribuidas por los pasillos y el patio para RECICLAR.Por otro lado, Toni, nuestro consereje, realiza compuesto para el huerto reciclando las pieles de las frutas... Hemos realizado talleres de reciclaje de papel y después reutilizarlo para hacer carteles.Trabajamos para crear consciencia y sensibilidad con el uso desproporcionado del plástico, en la actualidad un gran número de alumnos y alumnas traen botellas reautilizables de agua y reducido el uso de materiales como el papel de aluminio, difícil de reciclar.En suma, crear sensibilidad por el cuidado de la TIERRA.

Al CEIP Gasparot tenim organitzades dos assemblees de participació de l'alumnant de primària. Aquests són els representants de cada grup - classe. L'últim divendres final de mes se reuneixen per a tractar temes que abans s'han treballat a classe, tant de convivència, com aspectes de millora de l'esplai.Dins dels aspecte de millora del pati després de vàries assemblees hem posat bancs, una pissarra per a pintar a dibuixar, un taller d'art, racó de la música amb instruments musicals...En el CEIP Gasparot tenemos organizados dos asambleas de participación del alumnado de primaria. Estos son los representantes de cada grupo - clase. El último viernes final de mes se reunen para tratar temas que antes se han trabajado en clase, tanto de convivencia, com aspectos de mejora del recreo.Dentro de los aspectos de mejora del patio después de varias asambleas hemos puesto bancos, una pizarra para dibujar, un taller de arte, rincón de la música con instrumentos musicales...

Al CEIP Gasparot tenim dos hortets, ú a infantil i un altre a primària. Cada grup classe planta i té cura de la seva plantació. Per l'equip docent l'hort escolar és una valuosa ferramenta que fomenta el respecte al medi ambient, valors ecològics, coneixement de sostenibilitat, permet recollir el propi cultiu i valorar les seves propietats... molts són els ventajes que ens proporciona a més del seu caràcter dinàmic i lúdic.Al CEIP Gasparot tenemos dos huertecitos, uno en infantil y otro en primaria. Cada grupo clase planta y cuida de su plantación. Para el equipo docente el huerto escolar es una valuosa herramienta que fomenta el respeto al medio ambiente, valores ecológicos, conocimiento de la sostenibilidad, permite recolectar nuestro propio cultivo y valorar sus propiedades... muchos son los beneficios que nos proporciona además de su carácter dinámico y lúdico.

Aquest any hem iniciat un projecte molt bonic amb la Residencia de Dia Fundació Aragonés. Cada dilluns les i els alumnes de quart, cinqué o sisé visiten el centre, i durant un hora juguen a jocs de taula, es conten anècdotes... socialitzen. Des de que ho van iniciar ens pareix un projecte meravellós però cada dia ens donem conte que tant per als usuaris de la residència que cada dilluns esperen impacients l'arribada dels seus "amiguets i amiguetes" com per als nostres alumnes que esperen impacients l'arribada del dilluns que el ho toca per a veure a Paqui, Joan... i riure un poc.Amb xicotetes accions es fan coses molt grans!! Molt orgullosos del projecte.Este año hemos iniciado un proyecto muy bonito con la Residencia de Día Fundación Aragonés. Cada lunes los alumnnos y las alumnas de cuarto, quinto o sexto visitan el centro, y durnate una hora juegan a juegos de mesa, se cuentan anécdotas... sociabilizan. Desde que iniciamos nos parece un proyecto maravilloso pero cada día nos damos cuenta que tanto para los usuarios y las usuarias de la residencia que esperan impacientes la llegada de sus "amiguitos y amiguitas" como para nuestros y nuestras alumnas que esperan impacientes el lunes que les toca para ver a Paqui, Juan...y reir un poco.¡Con pequeñas acciones se hacen cosas muy grandes! ¡Muy orgullosos del proyecto!

Entrega de carnets TEI

TOLERANCIA CERO

Gymkana TEI

Entrevista

Buzón TEI

Formación alumnos y familias

Actividades de cohesión

PÀGINA PRINCIPAL

Programa de Tutoria entre iguals

A principi de cada curs escolar lliurem els carnet TEI als alumnes de cinqué i asignem les parelles. Aquestes parelles realitzaran diferents activitats de cohesió per a que haja un vincle de confiança entre ells i elles.A principio de cada curso escolar entregamos los carnet TEI a los alumnos de quinto y asignamos las parejas. Estas parejas realizarán diferentes actividades de cohesión para que haya un vínculo de confianza entre ellos y ellas.

A principis d'octubre es realitzen jornades de formació tant als alumnes de cinqué, tercer com a les famílies per explicar el funcionament del programa i els seu beneficis.A principios de octubre se realizan jornadas de formación tanto a los alumnos de quinto, tercero como a las familias para explicar el funcionamiento del programa y sus beneficios.

Una de les activitats de cohesió estrela és la Gimkana TEI. En aquesta es plantegen activitats i jocs per parelles on entre les parelles TEI han de col·laborar, creant un vincle afectiu.Una de las actividades de cohesión estrella es la Gymkana TEI. En esta se plantean actividades y juegos por parejas donde entre las parejas TEI deben colaborar, creando un vínculo afectivo.

Aquesta és la primera activitat de la parella TEI. Entre ells o elles es realitzen unes preguntes per saber un poc més de cadascú i així iniciar el vincle.Esta es la primera actividad de la pareja TEI. Entre ellos o ellas se realizan unas preguntas para saber un poco más de cada uno y así iniciar el vínculo.

La bústia TEI és una bústia que hi ha a la porta de cada classe de cinqué o tercer per a que les parelles TEI es comuniquen entre ells i elles, els agrada molt, enviar dibuixos, frases...El buzón TEI es un buzón que hay en la puerta de cada clase de quinto o tercer para que las parejas TEI se comuniquen entre ellos y ellas, les gusta mucho enviar dibujos, frases...

Actividades de centro

Fiesta bienvenida(2018)

Taller antiguos oficios de Villajoyosa

GaspaVella (Cap d'any al Gasparot)

Día de la Paz

Lipdub 10 aniversario (2.0 17)

Lipdub de la Pau(2017)

Lucha contra el cambio climático

IV Carrera solidaria

PÀGINA PRINCIPAL

Actividades de Navidad

Taller de RCP básica

Carnaval

Festival Fin de curso

2 019

2 017

2 016

2 018

Gràcies, iaios!

La mar: un lloc divertit

Concierto música

Graduaciones deinfantil y primaria

La volta al mónen 2000 dies

Gala de premis del Gasparot

y muchas más..

Fiesta Holi(2018)

Clica en una imagen para conocer un poco más

La castanyera

Reina o Rey de carnaval

Els dies previs a les vacances de Nadal realitzem vàries activitats com decoració de les portes, corredors... a més de la visita que ens realitzen els Reis Mags i la visita que realitzem al Centre de Dia per a cantar als nostres majors unes nadales.Los días previos a las vacaciones de Navidad realizamos varias actividades como decoración de las puertas, pasillos... además de la visita que nos realizada los Reyes Magos y la visita que realizamos al Centro de Día para cantar a nuestros mayores unos villancicos.

Des de fa cinc cursos escolars des del centre realitzem Tallers de RCP bàsica, realitzats per Marcos (metge del SAMU) i Juani (infermera de l'UCI) pares de Pablo i Oscar. Aquests tallers són realitzats des d'infantil 3 anys fins a sisé de primària i als docents del centre. Considerem que unes nocions bàsiques poden ajudar a salvar vides.Desde hace cinco cursos escolares desde el centro realizamos Talleres de RCP báscia, impartidos por Marcos (médico del SAMU) y Juani (enfermera de la UCI) padres de Pablo y Oscar. Estos talleres son realizados desde infantil 3 años a sexto de primaria y a los y las docentes. Consideramos que unas nociones básicas pueden ayudar a salvar vidas.https://www.facebook.com/CEIPGasparot/videos/592094247915760/

Encuentros y concursos

Escoles en valencià

Asociación Santa Marta

Concurso de dibujo

Embajada infantil

Trobada

Sambori

Concursos literarios

8 de maig

Concurso de Aleluyas

Reciclamos pilas

PÀGINA PRINCIPAL

Medio ambiente

Concurso Zampapilas

Participació de forma activa a les Trobades de les escoles en valencià on cada centre realitza tallers. El CEIP Gasparot realitzem un esmorzar o berenar antic de la Vila Joiosa, pa, oli i xocolate.Participación de forma activa en los Encuentros de las escuelas en valencià donde cada centro realiza talleres. El CEIP Gasparot realizamos un almuerzo o merienda antiguo de Villajoyosa, pan, aceite y chocolate.

Concurs literari en valencià organizat per la Fundació Sambori.Concurso literario en valenciano organizado por la Fundación Sambori.

Concurs literari organitzat per l'Ajuntament de la Vila Joiosa.Concurso literaio organizado por el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Concurs de dibuix per a infantil i primària organitzat per l'Associació Santa Marta.Concurso de dibujo para infantil y primaria organizado por la Asociación Santa Marta.

Aquest concurs és un gran estímul i motivació per als nostres i les noestres alumnes. Memoritzen l'ambaixada, la interpreten, es lleven la por escénica de actuar davant el públic. Al nostre centre tenim una alta participació d'aquest concurs.Abans del concurs com activitat motivadora ens visita el "nostre" ambaixador Estanislao, que ens aconsella i recita amb nosaltres les ambaixades.Després del concurs, no hem acabat. Anem al centre de Dia a representar als usuaris les ambaixades, entrevistes a la radio, representació el 8 de maig de l'ambaixada per tota la població... és tota una experiència!Este concurso es un gran estímulo y motivació para nuestros y nuestras alumnas. Memorizan la embajada, la interpretan, se quitan el miedo escénico de actuar ante el público. En nuestro centro hay una alta participación de este concurso.Antes del concurso como actividad motivadora nos visita "nuestro" embajador Estanislao, que nos aconseja y recita con nosotros y nosotras las embajadas.Después del concurso, no hemos terminado. Vamos al centro de Día a representarlas a las y los usuarios, entrevistas en la radio, representación el 8 de mayor de la embajada para toda la población... ¡es toda una experiencia!

Salidas excursiones

Alcalá del Júcar

1r i 2n

Salida fin de curso

3r i 4t

Viaje fin de etapa (6é)

Multiaventura La Nucia

5é i 6é

Banyeres de Mariola

Chocolates Valor

Finca Daroca(2019)

Indrustria localchocolaterías

Cuevas de canelobre

PÀGINA PRINCIPAL

Refugis antiaeris

Albufera de València

Castillo Sta.Barbara

Natural Schooll (2018)

Beneficios del ajeddrez:

Formación:

Familias

Jornada de conviencia con otroscentros y familias

Docent

Organización de los Juegos escolare:

Proyecto de innovación en ajedrez

Rincón de ajedrez

Tablero gigante

PÀGINA PRINCIPAL

Partida simultánea

Alumn@s

Primaria

Infantil

El CEIP Gasparot amb la col·laboració del nostre mestre d'escacs, Manolo Riquelme, hem estat organitzadors dels Jocs Escolar de la Generalitat, modalitat escacs. Per a nosaltres tota una experiencia poder compartir dins del nostre centre aquest esport amb xiquets i xiquetes de tota la provincia.El CEIP Gasparot con la colaboración de nuestro maestro de ajedrez, Manolo Riquelme, hemos organizado los Juegos Escolares de la Generalitat, modalidad ajedrez. Para nosotros y nosotras toda una experiencia poder compartir dentro de nuestro centro este deporte con niñas y niños de toda la provincia.

Les i els docents del CEIP Gasparot hem realitzat varios cursos de formació del CEFIRE, a més de la formació de centre per a seguir implementant els escacs com a eina educativa. Hem assistit a un Congrés Internacional d'escacs educatiu i pedagogia on participàvem ponent de renom de tota Espanya, inclòs d'Amèrica on els escacs ja estan inclosos dins del currículum educatiu. A més a més, hem participat com a ponents per a mostrar el nostre projecte d'innovació a altres companys i companyes docents, tota una experiència!Las y los docentes del CEIP Gasparot hemos realizado varios cursos de formación del CEFIRE, además de la formación en centro para seguir implementando el ajedrez como herramienta educativa. Hemos asistido a un Congreso Internacional de ajedrez y pedagogía donde participaban ponentes de renombre de toda España, incluso de América donde el ajedrez ya está dentro del currículum educativo.Y además, participamos como ponentes para mostrar nuestro proyecto de innovación a otras compañeras y compañeros docentes, ¡toda una experiencia!

Dins del projecte d'innovació s'ha ofertat una Jornada amb un psicòleg i un entrenador nacional de la regió de Murcia, on són els responsables d'un projecte educatiu, amb els escacs com a eina pedagògica i social, a més a més ens van explicar els beneficis dels escacs dins l'escola.Per últim, cal dir que s'han ofertat classes d'escacs gratuïtes per a les famílies.Dentro del proyecto de innovación se ha ofertado una Jornada con un psicólogo y un entrenador nacional de ajedrez de la región de Murcia, donde son responsables de un proyecto educativo, con el ajedrez como herramienta pedagógica y social, además nos expicaron los beneficios del ajedrez dentro de la escuela.Por último, decir que se han ofertado clases de ajedrez gratuitas para las familias.

Als patis del CEIP Gasparot hi ha tres taulers gegants: dos al pati de primària i u al d'infantil. On podem adquirir conceptes de forma més activa les línees, paral·leles, verticals, diagonals, moviments de les peces... inclòs jocs adaptats d'escacs (torre vs peons) o partides vivents.En los patios del CEIP Gasparot hay tres tableros gigantes: dos en el patio de primaria y uno en el de infantil. Donde podemos adquirir conceptos de forma más activa y lúdica, las líneas, paralelas, verticales, diagonales, movimientos de las piezas... incluso juegos adaptados de ajedrez (torre vs peones) o partidas vivientes.

Hem realitzat una partida simultànea entre els i les alumnes del col·le, per torns, anàven passant d'u en u, en grups de 20, per a jugar contra Àngela i Manolo, mestre d'escacs. Activitat que va resultar ser molt motivadora per als alumnes.Hemos realizdo una partida simultanea entre los y las alumnas del colegio, por turnos, iban pasando de uno en uno, en grupos de 20, per a jugar contra Àngela y Manolo, maestro de ajedrez. Actividad que resultó muy motivadora.

Al CEIP Gasparot tenim un pati actiu dividit en varis racons, entre ells, està el racó dels escacs. En ell, els i les xiquetes de forma voluntaria participen en una o varies partides acompanyades per Manolo (dilluns, dimarts i divendres) i per dos mestres més que els ajuden davant els seus dubtes.En el CEIP Gasparot tenemos un patio activo dividido en varios rincones, entre ellos, está el rincón del ajeddrez. En él las niñas y los niños de forma voluntaria partipan en una o varias partidas acompañados por Manolo (lunes, martes y viernes) y por dos maetros más que les ayudan ante sus dudas.

Dins del projecte d'innovació s'ha realitzat vàries jornades de convivència tant a nivell intercentres o amb les famílies, les dos amb un resultat més que positiu pel seu valor socialitzador.Dentro del proyecto de innovación se han realizado varias jornadas de convivencia tanto a nivel intercentros o a con las familias, ambas con un resultado más que positivo por su valor socializador.

Al Gasparot dins de les sessions de matemàtiques, quincenalment Manolo, mestre d'escacs, ens dona sessions per aprendre a jugar als escacs. Moviments, estrategia, tàctiva, resolució de problemes, pensament crític... tot a nivell bàsic. Després els i les docents utilitzem els escacs com a eina educativa transversal per a jugar i aprendre verbs, paraules, les taules de multiplicar...Jugant s'apren millor!Al Gasparot dentro de las sesiones de matemáticas, quincenalmente Manolo, maestro de ajedrez, nos da sesiones para aprender a jugar al ajedrez. Movimientos, estrategia, táctica, resolución de problemas, pensamiento crítico... todo ello a nivel básico. Después las y los docentes utilizamos el ajedrez com herramienta transversal para jugar y aprender verbos, palabras, las tablas de multiplicar...¡Jugando se aprende mejor!

En educación infantil aprendemos ajedrez a partir de una serie de actividades donde trabajando otros contenidos, este es el eje central. De esta forma, de una manera muy natural, potenciamos en los pequeños y las pequeñas un gran interés por el ajedrez, el cual consideramos imprescindible en todos los ámbitos educativos debido a la gran cantidad de habilidades que desarrolla en el ser humano.A l’educació infantil aprenem escacs a partir d'una sèrie d'activitats on treballant altres continguts, aquest és l'eix central. D'aquesta forma, d'una manera molt natural, potenciem en els xicotets i les xicotetes un gran interès pel escacs, el qual considerem imprescindible en tots els àmbits educatius a causa de la gran quantitat d'habilitats que desenvolupa en l'ésser humà.

PÀGINA PRINCIPAL

Fomento a la lectura

Biblioteca

Centro

Aula

Bibliopatio

Cuenta cuentos

Los maestros y maestras del col·le

Alberto Celdrán

Gracia Iglesias

¡Nos encanta leer!

Cuento"Las princesas también se tiran pedos "

El Principito

Cuento "Cómo mola tu escoba"

L@s alumn@s

PÀGINA PRINCIPAL

Mercat solidari del llibre

Som portada!

Aquest any a més de la presència de Alberto Celdrán i Gracia Iglesias hem tingut la gran sort que ens representaren el Principito al col·le. Qué història més bonica la del Principito, "sols amb el cor es pot veure bé, l'esencial és invisible per als ulls" El Principito.Este año además de la presencia de Alberto Celdrán y Gracia Iglesias hemos tenido la gran suerte que nos representaran el Principito en el cole. ¡Qué historia más bonita!, "sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos" El Principito.

La biblioteca de centre està oberta per al prèstec de llibres a les hores de l'esbarjo, on els alumnes i les alumnes van amb el seu carnet de biblioteca i trien el llibre que els agrada, d'aquesta manera, poder gaudir de la lectura.La biblioteca de centro está abierta para el préstamo de libros a las horas de recreo, donde los alumnos y las alumnas van con su carnet de biblioteca y escogen el libro que les apetece leer, y así, poder disfrutar de la lectura.

La bibliopati és un dels racons que tenim a l'hora de l'esbarjo. En aquest racó el nivell que els ho toca, de forma voluntària van i lligen un còmic, llibre, revista...La bibliopatio es uno de los rincones que tenemos en la hora del recreo. En este rincón al nivel que le toca, de forma voluntaria van y leen un cómic, libro, revista...

A la nostra webhttp://www.ceipgasparot.com/?page_id=1900 hi ha una secció "Ens encanta llegir" on puntualment publiquem recomanacions per a fomentar el gust per la lectura.En nuestra web hay una sección "Ens encanta llegir" donde puntualmente publicamos recomendaciones para fomentar el gusto por la lectura.ENS ENCANTA LLEGIR!!Seguro que sabes que Marie Curie desarrolló la teoría de la radioactividad, que Rita Levi Montalcini ganó un premio Nobel y fue neurocientifica o que...Ceipgasparot

Aquest any dins de les nostres activitats de fi d'any, hem celebrat la I Fira del Llibre solidària. Les famílies adquirien per un preu simbólic contes, llibres text... i un percentatge de la recaptació anava destinada en llibres de text a la planta infantil del Hospital de Sant Joan. Orgullosos d'aquesta comunitat educativa, va ser un éxit!!Este año dentro de nuestras actividades de año, hemos celebrado la I Feria del Libro solidaria. Las familias adquirían por un precio simbólico cuentos, libros de texto... y un porcentaje de la recaudación era destinada en cuentos a la planta infantil del Hospital de San Juan. ¡Orgullosos de esta comunidad educativa, fue todo un éxtio!Para ver más: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1029406064099392&id=299219493784723

Actividades con otras admnistraciones

Plan director: Guardia Civil

Educación VialPolicía Local

Vila Museu

Fundació Trinidad AlonsoDia de l'Esport

Concejalía de Igualdad

Concejalía Medio Ambiente

Policía localPatrulla canina

JocseJocs Esportius:Escacs

y alguna más...

PÀGINA PRINCIPAL

Encuentro escuelasPilota Valenciana

Biblioteca Municipal

El CEIP Gasparot amb la col·laboració del nostre mestre d'escacs, Manolo Riquelme, hem estat organitzadors dels Jocs Escolar de la Generalitat, modalitat escacs. Per a nosaltres tota una experiencia poder compartir dins del nostre centre aquest esport amb xiquets i xiquetes de tota la provincia.El CEIP Gasparot con la colaboración de nuestro maestro de ajedrez, Manolo Riquelme, hemos organizado los Juegos Escolares de la Generalitat, modalidad ajedrez. Para nosotros y nosotras toda una experiencia poder compartir dentro de nuestro centro este deporte con niñas y niños de toda la provincia.

Participació en les activitats proposades per la Regidoria d'igualtat.Participanción en las actividades propuestas por la Concejalía de Igualdad.

Participació en les activitats proposades per la Regidoria de medi ambient. Des de la visita i guia a l'embassament de l'Amadori, al dia de l'aigua, arbre o tallers de reciclatge. Activitats lúdiques i atractives per als nostres i les nostres alumnes.Participación en las actividades propuestas por la Concejalía de medio ambiente. Desde la visita y guía al embalse del Amadorio, el día del agua, árbol o talleres de reciclaje. Actividades lúdicas y atractivas para nuestras y nuestros alumnos.

Participació en les activitats de la Guàrdia Civil des del taller per als més major de la bona utilització de les tecnologies, el ciberassejament escolar fins activitats de familiarització amb els més menuts del col·le.Particicpación en las actividades de la Guardia Civil desde el taller para los más mayore de la eficaz utilización de las tecnologías, el ciberacoso hasta actividades de familiarización con los más peques del cole.

Exhibició per part de la unitat canina de la Policia Local on ens van mostrar el bon fer del gossos de la policia.Exhibición por parte de la unidad canina de la Policía Local donde nos mostraron el buen hacer de los perros de la policía.

Activitats organitzades per la policia local des d'infantil fins a sisé de primària on realitzem sessions pràctiques i teòriques d'educació vial.Els més menuts fem les pràctiques al centre, mentre els majors de primària ens anem al parc vial de la Vila Joiosa.Actividades organizadas por la policiía local desde infantil a sexto de primaria donde realizamos sesiones prácticas y teóricas de educación vial.Los más pequeños hacemos las prácticas en el centro, mientras los mayores de primaria nos vamos al parque vial de Villajoyosa.

Ens considerem un centre que promou l'activitat física i la vida saludable, per aquest motiu, participem de forma activa en el dia de l'esport promocionat per la Fundació Trinidad Alonso i la Generalitat Valenciana.Nos consideramos un centro que promueve la actividad física y la vida saludable, por este motivo, participamos de forma activa en el día del deporte promocionado por la Fundación Trinidad Alonso y la Generalitat Valenciana.

Creem en la importància de la nostra cultura i patrimoni històric, per aquest motiu, participem a les activitats que ens oferta Vila Museu. Tallers per a tots els nivells tant de primària com infantil, inclòs enguany a infantil anàvem a fer la ruta guiada per la Malladeta, que tan prop tenim, però finalment no ha pogut ser.Creemos en la importancia de nuestra cultura y patrimonio histórica, por ello, participamos en las actividades que nos ofrece Vila Museu. Talleres para todos los niveles tanto de primaria como infantil, incluso este año en infantil íbamos a realizar la ruta guiada por la Malladeta, que tan cerca tenemos, pero finalmente no ha podido ser.

Tots els anys els alumnes i les alumnes de quart de primària participem en la Trobada de Pilota Valenciana organitzada per la Generalitat Valenciana i la Federació de Pilota Valenciana.Aquesta es realitza en vàries sessions d'educació física, visita al centre d'un pilotari on explica les seves experiències i la Trobada final amb altres centres de la provincia.Todos los años los alumnos y las alumnas de cuarto de primaria participamos en las Jornadas de Pelota Valenciana organizada por la Generalitat Valenciana y la Federación de Pelota Valenciana.Esta se realiza con varias sesiones de educación física, visita al centro de un jugador de pelota donde explica sus experiencias y la Jornada final con otros centros de la provincia.

Tots els anys participem a les activitats que oferta la Biblioteca Municipal Cristóbal Zaragoza. Per al centre el foment a la lectura és una de les bases de l'eduació i les activitats que es realitzen a la biblioteca són participatives i motivadores per a que els alumnes gaudisquen de la lectura.Todos los años participamos en la actividades que oferta la Biblioteca Municipal Cristóbal Zaragozal. Para el centro el fomento a la lectura es una de las bases de la educación y las actividades que se realizan en la biblioteca son participativas y motivadoras para que los alumnos y las alumnas disfruten de la lectura.

Patio activo

Rincón de ajedrez

Rincón de arte

Juegos de pelota

Rincón de juegos construcción

Rincón de la música

Rincón de baile

Bibliopatio

Para nosotros el patio debe ser un lugar donde las y los alumnos tengan la oportunidad de jugar, bailar, cantar o hacer lo que más les guste. Por eso, en el Gasparot tenemos establecidos rancons i horaris donde las niñas y los niños puede participar de forma voluntaria. (Clica y verás un video de los rincones, 2017)

PÀGINA PRINCIPAL

Taller interpretación

Pizarra al patio

Al racó dels escacs participem de forma voluntària jugant partides entre amics i amigues del centre, a més a més, aprenem amb els conselles dels mestres que estan allí.En el rincón del ajedrez participamos de forma voluntaria jugando partidas entre amics i amigues del centre, además, aprendremos con los consejos de los maestros que están allí.

Al racó del baló tenim un horari establert mensualment on una vegada cada set dies ens toca participar, a cada nivell, en un joc de baló: handbol, baló presoner, futbol, bàsquet, jocs alternatius... jocs marcats a l'horari per a que cap esport siga monopolitzat.En el rincón del balón tenemos un horario establecido mensualmente donde una vez cada siete días nos toca, a cada nivel, participar en un juego de balón: balónmano, balón prisionero, fútbol, baloncesto, juegos alternativos... juegos marcados en el horario para que ningún deporte sea monopolizado.

Al racó de les construccion tenim una gran varietat de jocs de construccions, "tendetes" de campanya... on desenvolupament la nostra imaginació jugant.En el rincón de las construcciones tenemos una gran variedad de juegos de construcción, "tiendas" de campaña... donde desarrollando nuestra imaginación jugando.

Les pissares al pati de primària va ser una de les propostes realitzades a l'Assemblea de pati. En aquesta, cada grup quan li toca escriu, pinta, dibuixa... a la pissarra.Diem a primària perquè a infantil fa temps que tenim les pissarres al pati, lloc que ens agrada molt per a pintar.Las pizarras al patio de primaria fué una de las propuestas realizadas en la Asamblea de patio. En esta, cada grupo cuando le toca escribe, pinta, dibuja... en la pizarra.Decimos en primaria porque en infantil hace tiempo que tenemos las pizarras en el patio, lugar que nos gusta mucho para dibujar.

El racó d'art ha estat una altra proposta realitzada a l'Assemblea de pati. Allí realizem dibuixos grupals en murals o de forma individual, pintem mandales, dibuixos...El rincón del arte fué otra propuesta realiada en la Asamblea de patio. Allí realizamos dibujos grupales en murales o de forma indivdiual, pintamos mandalas, dibujos...

La bibliopati és un altre racó on passar una estona del pati llegint, fullejant algun còmic o buscant a a Wally amb el amics i amigues.La bibliopatio es otro rincón donde pasar un rato del patio leyendo, hojeando algún cómic o buscando a Wally con las amigas o amigos.

Al racó del ball realitzem peticions musicals als mestres que els ho toca eixe racó i desemvolupem coreografies, ballem en grup o de forma individual o sols cantem, el més important, és poder fer el que t'agrada.En el rincón del baile realizamos peticiones musicales a los maestros o maestras que les toca en ese rincón y desarrollamos coreografías, bailamos en grupo o de forma individual o sólo cantamos, lo más imortante, es poder hacer lo que nos apetece.

El racó de la música és una altra de les peticions de l'Assemblea de pati. Allí els mestres porten una sèrie d'instruments on poder experimentar diferents ritmes en conjunt o individual. El gust per la música és un valor molt important a la nostra societat.El rincón de la música es otra de las peticiones de la Asamblea de patio. Allí los maestros o maestras llevan una serie de instrumentos donde poder experimentar diferentes ritmos en conjunto o individual. El gusto por la música es un valor imporante dentro de nuestro sociedad.

En l'arribada del segon trimestre és l'hora del Taller d'interpretació. Al taller cada dia de la setmana representem una ambaixada de moros i cristians. Els i les alumnes de forma voluntaria anem a interpretar l'ambaixada, rebem els consells dels mestres que estan amb nosaltres i escoltem als companys i companyes. Qué bé ho fan!Con la llegada del segundo trimestre es la hora del Taller de interpretación. En el talller cada día de la semana representamos una embajada de moros y cristianos. Los y las alumnas de forma voluntaria vamos a interpretar la embajada, recibimos los consejos del maestro o maestra que está con nosotros y escuchamos a los compañeros o compañeras. ¡Qué bien lo hacen!

Empatía y coeducación

Científicas(2019)

Proyectos con la concejalía de igualdad

La mujer en la historia(2018)

La caseta del Gasparot

Tutoría

Celebración del día de la dona

PÀGINA PRINCIPAL

A les sessions de tutoria la comissió de convivència ens facilita contes, curts, pel·licules, activitats... per a treballar valors com l'amistat, empatia, solidaritat...En las sesiones de tutoría la comisión de convivencia nos faciliat cuentos, cortos, películas, actividades... para trabajar valores como la amistad, empatía, solidaridad...

PÀGINA PRINCIPAL

Desde el CEIP Gasparot creemos en el aprendizaje de valores fundamentales en la sociedad como la empatía, la solidaridad, la tolerancia... por ello, participamos en muchas actividades al respecto.

"Día del abrazo"21 de enero

I Feria del Llibro

Día de la Paz30 de enero

Día de concienciación del síndrome de down21 de marzo

Día internacional contra el canvio climático24 de octubre

Lucha contra el canvio climático

Somos solidarios:

IV Carrera solidaria

Día de concienciación del autismo2 de abril

Uno entre cien mil

Recogida de ropa

Recogida de material escolar

PÀGINA PRINCIPAL

Després de les inundacions del DANA a octubre de 2019, la comunitat educativa del CEIP Gasparot vam arreplegar material escolar per a ser enviat i per aportar un mínim gra d'arena, per ajudar als xiquets i xiquetes que es van quedar sense material degut a les inundacions.Después de las inundaciones del DANA en octubre de 2019, la comunidad eduactiva del CEIP Gasparot recogimos material educativo para ser enviado y aportar un mínimo grano de arena, para ayudar a los niños y niñas que se quedaron sin material por las inundaciones.

Participem i col·laborem en campanyes de donació de roba per a paÏsos africans.Participamos y colaboramos en campañas de donación de ropa para países africanos.

Aquest any dins de les nostres activitats de fi d'any, hem celebrat la I Fira del Llibre solidària. Les famílies adquirien per un preu simbólic contes, llibres text... i un percentatge de la recaptació anava destinada en llibres de text a la planta infantil del Hospital de Sant Joan. Orgullosos d'aquesta comunitat educativa, va ser un éxit!!Este año dentro de nuestras actividades de año, hemos celebrado la I Feria del Libro solidaria. Las familias adquirían por un precio simbólico cuentos, libros de texto... y un porcentaje de la recaudación era destinada en cuentos a la planta infantil del Hospital de San Juan. ¡Orgullosos de esta comunidad educativa, fue todo un éxtio!Para ver más:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1029406064099392&id=299219493784723

PÀGINA PRINCIPAL

Servicios al CEIP Gasparot

Transporte

Comedorescolar

Canal de difusión

Canalde difusión

Página web

Web familia

Banco de libros

CEIP GasparotAvda. Marina Baixa, s/n03570 La Vila Joiosa966870810Correo electrónico:03017928@gva.esceipgasparot@ceipgasparot.com

PÀGINA PRINCIPAL

El CEIP Gasparot participa al Programa del Banc de Llibres. Des de 3r a 6é de primària els llibres de text són prestats pel centre i reutilitzats per als cursos vinents.Els alumnes de 1r i 2n particien en el xec - llibre, ja que els seus llibres no poden ser reutilitzats. El CEIP Gasparot participa en el Program del Banco de Libros. Desde 3o a 6o de primaria los libros de texto son prestados por el centro y reutilizados para los cursos siguientes.Los alumnos de 1o y 2o participan en el cheque - libro, ya que sus libros no pueden ser reutilitzados.

El CEIP Gasparot disposa de transport escolar per als alumnes i les alumnes que viuen a la cala de la Vila Joiosa.El CEIP Gasparot dispone de transporte escolar para los alumnos y las alumnas que viven en la cala de Villajoyosa.