Want to make creations as awesome as this one?

sikora_marta@poczta.fm

Transcript

Konstytucja 3 Maja

Wykonanie:Dominika Tuderek kl. 6Tomasz Węglarski kl. 6

Opieka merytoryczna: Beata Wolak Justyna TuderekOpieka nad oprawą techniczną:Marta WęglarskaOprawa muzyczna: Elżbieta Jabłońska - Krysa

Spis treści

Święta Majowe

1

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Święto pracy

2

Święto flagi

3

Symbole narodowe

4

Uchwalenie konstytucji 3 maja

Jan Matejko - opis obrazu

6

Twórcy Konstytucji 3 maja

7

8

Sejm wielki i jego reformy

5

+Reformy

•Zwiększenie liczby wojska do 100 tys. (w praktyce powołano 65 tys.) i uchwalenie podatków na utrzymanie wojska (opodatkowano szlachtę – 10% dochodów i duchowieństwo – 20 % dochodów, zwiększono podatki od miast i wprowadzono podatek, który mieli płacićŻydzi, przejęto na własność dobra biskupstwa krakowskiego). •Prawo o sejmikach (1791), pozbawiono praw politycznych szlachtę gołotę (nie posiadającą ziemi), uchwały miały zapadać większością głosów, zniesiono przysięgę posłów na instrukcje poselskie.•Prawo o miastach (1791), dotyczyło mieszczan miast królewskich. Otrzymali oni szerokie uprawnienia, które w praktyce zrównywały ich w prawach ze szlachtą: m.in. uzyskali nietykalność osobistą i majątkową, prawo do stopni oficerskich, prawo do nobilitacji (nadania szlachectwa). Miasta zostały wyłączone spod kontroli urzędników szlacheckich, a ich reprezentanci mogli zasiadać w sejmie (24 plenipotentów mogło zabierać głos tylko w sprawach miast).•Uchwalenie Konstytucji 3 Maja???

Sejm Wielki (Czteroletni) 1788-1792

Sejm Wielki i jego reformy

Sejm Wielki (Czteroletni) 1788 – 1792. Pod koniec lat 80-ych XVIII wieku królStanisław August Poniatowski oraz obóz patriotyczny po raz kolejny podjęli próbę przeprowadzenia koniecznych reform. Na skutek trudnej sytuacji politycznej Rosji, caryca Katarzyna II zgodziła się na zwołanie sejmu zawiązanego pod laską konfederacji – (decyzje zapadały większością głosów.) Marszałkiem został Stanisław Małachowski, jeden z przywódców obozu reform.Sejm ten do historii przeszedł jako Wielki ponieważobradował ostatecznie w podwójnym składzie, uchwalił przełomowe dla historii Polski reformy: reforma o miastach królewskich, reforma wojska, ustawa o sejmikach oraz najważniejsza ustawa rządowaKostytucja.

Jak powstała Konstytucja w Polsce

Konstytucja 3 Maja - oficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie, druga w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu 3 V 1791 przez Sejm Czteroletni;

Konstytucja 3 Maja - oficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie, druga w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu 3 V 1791 przez Sejm Czteroletni;Jej projekt powstał dzięki współdziałaniu od końca 1790 Stanisława Augusta Poniatowskiego ze stronnictwem patriotycznym, skupiającym znaczną liczbę posłów na sejm; ze stronnictwem była związana część dawnej antykrólewskiej opozycji magnackiej, kierownictwo sejmu (marszałek S. Małachowski) oraz H. Kołłątaj uchodzący za przywódcę obozu radykalnego. Konstytucja była zatem dziełem głównie króla, I. Potockiego, S. Piattolego i H. Kołłątaja. Ustawę z 3 maja poprzedziły 2 ustawy z tegoż roku, uznane za integralną część Konstytucji: z 24 III, o reorganizacji sejmików, i z 18 IV, o sprawach mieszczan i ustroju miast. Konstytucja pozostawiła ustrój stanowy, osłabiła pozycję magnaterii; usunięto z sejmików szlachtę gołotę; feudalny cenzus szlacheckiego urodzenia został ograniczony w prawie wyborczym przez dodanie burżuazyjnego cenzusu — posiadania. Mieszczaństwu umożliwiono nobilitację, m.in. z tytułu nabycia majątków ziemskich i zasług dla kraju; ogółowi mieszczan w miastach królewskich, ogłoszonych jako „wolne”, zapewniono wolności osobiste, prawo sprawowania urzędów i in.; potwierdzono opiekę władzy państwowej nad Żydami. Najmniej zmian wprowadzono w położeniu chłopów, utrzymano poddaństwo, wolność osobistą otrzymali tylko przybysze z zagranicy; na ogół chłopów rozciągnięto „opiekę prawa i rządu krajowego”. Konstytucja zniosła podział na Koronę i Litwę; naczelnym organem władzy pozostał sejm, któremu zapewniono pełnię władzy ustawodawczej, prawo stanowienia budżetu i podatków, daleko idącą kontrolę rządu; miał być złożony z 204 posłów, wybieranych na sejmikach przez szlachtę posesjonatów, oraz 24 tzw. plenipotentów miast, z ograniczonym głosem doradczym; zmniejszono rolę senatu; zniesionoliberum veto i zakazanokonfederacji. Wprowadzono zasadę dziedziczenia tronu (w saskiej dynastii Wettinów) i osobistej odpowiedzialności monarchy. Wzmocnieniu uległ rząd (z królem jako przewodniczącymStraży Praw na czele) oraz administracja; akty królewskie wymagały podpisu jednego z ministrów; ministrowie mieli odpowiadać za naruszenie prawa przed sądem sejmowym, a za kierunek polityki rządu — przed królem i sejmem; pod zwierzchnictwem króla i Straży Praw pozostawały komisje wielkie (ministerstwa): edukacji, policji, skarbu i wojska; zarząd krajem powierzono w tereniekomisjom porządkowym cywilno-wojskowym. Konstytucja poczyniła też pewne zmiany w sądownictwie szlacheckim i miejskim. W zamierzeniu części jej twórców stanowiła punkt wyjścia dalszych przemian ekonomiczno-społecznych i politycznych. Obalona w połowie 1792 wskutek działalności konfederacji targowickiej i przegranej wojny z Rosją. źródło: Encyklopedia PWN

Król Stanisław August Poniatowski

Twórcy Konstytucji 3 Maja

Stanisław Staszic

Hugo Kołłątaj

IgnacyPotocki

Stanisław Małachowski

Polityk, marszałek Sejmu Czteroletniego. W jego mieszkaniu (Pałacu Czapskiego) redagowano na tajnych zebraniach tekst konstytucji.

W1764 roku królem Polski zostałStanisław August Poniatowski.Zaraz po wstąpieniu na tron król (dzięki poparciu Katarzyny II) rozpoczął reformy.

Czołowy ideolog polskiego oświecenia, ksiądz, pisarz, publicysta, rektor i reformator Akademii Krakowskiej, Działacz KEN i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych.

Stanisław Małachowski herbu Nałęcz ur. 24 sierpnia 1736 w Końskich, zm. 29 grudnia 1809 w Warszawie) – hrabia na Końskich i Białczewie, prezes Senatu Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1809, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego w 1809 roku, stały przedstawiciel stanów w Straży Praw[3], starosta sądecki, marszałek konfederacji Korony Królestwa Polskiego i marszałek Sejmu Czteroletniego w 1788.Źródło: https://pl.wikipedia.org

Polski działacz oświeceniowy, ksiądz, pisarz, publicysta. Działał na rzecz rozwoju przemysłu, Propagator i zwolennik reform.

Czołowy działacz obozu reform w czasie Sejmu Wielkiego, Marszałek Wielki Litewski, Działacz KEN, Inicjator Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych.

Dlaczego Konstytucja jest dla nas ważna???

Jan Matejko - opis obrazu

W pierwszych dniach moja świętujemy również:

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004r.)

Święto Flagi RP (2 maja)

Święto Pracy (1 maja)

Wiesz dlaczego flaga jestbiało-czerwona?

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Święto Flagi RP

Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zostało uchwalone 20 maja 2004r. lecz obchodzimy je 2 maja. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej i wywieszanie flagi.

W ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ustawodawca określił: Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

+info

Symbole narodowe

Flaga biało - czerwona

Godło- Orzeł biały

Hymn: Mazurek Dąbrowskiego

Pamiętaj o szanowaniu symboli narodowych!!!Szanowanie symboli narodowych polega na właściwym zachowaniupodczas słuchania czy śpiewania hymnu (spokój i powaga) oraz na właściwym traktowaniu flagi i godła (nie można po nich pisać, deptać, celowo brudzić).

Nasze państwo jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Członkostwo w Unii Europejskiej niesie za sobą niezliczoną ilość korzyści, ale wiąże się także z pewnymi obowiązkami. Lata członkostwa przyniosły za sobą rozwój w wielu sektorach gospodarczych naszego kraju. W tym czasie powstały miliony nowych miejsc pracy, wybudowano tysiące kilometrów nowych dróg, powstały nowe elektrownie wiatrowe, nastapiło otwarcie rynku pracy dla Polaków, swoboda podróżowania, poprawa bezpieczeństwa państwa. To tylko niektóre korzyści jakie czerpie Polska jako członek UE.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Święto Pracy

Dziękujemyza uwagę!