Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

Transcript

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI DLA KLASY 8,Rozprawka,Klikaj na ruchome elementy slajdów,definicja,,,,Słowo „rozprawka” to zdrobnienie od „rozprawy”, a więc ‘obszernej pracy naukowej, która omawia jakieś ważne zagadnienie’. Gatunek ten należy zatem do stylu oficjalnego, naukowego, w którym podejmuje się ważny problem. Rozprawka wiąże się z argumentacją i rzeczowym przedstawieniem faktów, dowodów naukowych. Zawsze wymaga, aby udowodnić jakąś myśl (tezę). Uczy poważnej, rzeczowej, przemyślanej argumentacji i racjonalnej sztuki dyskusji.,Kompozycja rozprawki,W, W zależności od tego, jak sformułowany jest temat rozprawki, rozróżnia się: rozprawkę z tezą; rozprawkę z hipotezą. ,,Wstęp,Zwroty, z których warto korzystać podczas pisania rozprawki,Argumentacja,Wprowadzanie cytatów, czyichś sądów, opinii,Podsumowanie,Rozprawka z tezą,1. Wstęp:krótkie przedstawienie tematurozwinięcie głównej myśli, problemu, naświetlenie sprawy2. Przywołanie tezy postawionej w temacie. 3. Argumentacja potwierdzająca słuszność tezy zawartej w temacie. 4. Zakończenieogólna myśl (nawiązująca do tematu)nawiązanie do tezy spójny końcowy wniosek ,W rozprawce unikaj:,1. Argumentów emocjonalnych (np. obrażających)2. Argumentów przedstawiających bardzo subiektywne sądy na temat kogoś albo czegoś jako prawdy ogólne3. Argumentów odwołujących się do prawd ogólnych (powszechnie znanych)4. Argumentów odwołujących się do czyjejś wiedzy (przekonań)5.Argumentów odwołujących się do poczucia czasu, ilości informacji itp.,Przeczytaj rozprawkę,Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższyNa bogactwo świata składają się między innymi dziedzictwo kulturowe i przyroda,która nas otacza, zarówno ta dzika, jak i ujarzmiona przez człowieka. Ogrody stanowią istotną część tej ostatniej. Te najsławniejsze i najpiękniejsze powstały jako przejaw luksusu i choć nie są może niezbędne do życia, to odgrywają w nim znaczącą rolę. Jestem zwolennikiem stwierdzenia, że „świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy”. Postaram się to udowodnić, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki. Przeczytaj ciąg dalszy,Stwierdzenie, założenie, które ktoś zamierza uzasadnić,Hipotezę formułujemy, gdy nie jesteśmy przekonani, czy nasze stanowisko jest zgodne z prawdą.,np. Rozwój technologiczny przyczynił się do upadku czytelnictwa,VS,Teza,Tezę formułujemy jako zdanie oznajmujące, gdy jesteśmy przekonani co do słuszności zajętego stanowiska. ,,Hipoteza,Aby sprawdzić hipotezę i sformułować w zakończeniu jednoznaczną odpowiedź przedstawiamy argumenty i kontraargumenty,Założenie oparte na prawdopodobieństwie, wymagające sprawdzenia,Video,Dziękuję za uwagę,W opracowaniu wykorzystano jako platformę epodreczniki.pl,,VS,Argument,Dowód potwierdzający lub obalający sąd o czymś.W rozprawce argumentami mogą być przywoływane: fakty np. odniesienia do treści lektur i filmów, cytaty, osobiste doświadczenia autora.Zasada doboru argumentów często jest określona w temacie rozprawki np. Odwołaj się do utworów literackich,,Kontrargument,Argument zbijający inny argument,Rozprawka z hipotezą,1. Wstęp:krótkie przedstawienie tematurozwinięcie głównej myśli, problemu, naświetlenie sprawy2. Ustosunkowanie się do hipotezy zawartej w temacie i w zależności od przyjętego stanowiska przygotowanie określonego wywodu argumentacyjnego. 3. Wersja A Piszący w pełni zgadza się z twierdzeniem i gromadzi argumenty „za”.Wersja B Piszący zupełnie nie zgadza się z twierdzeniem i gromadzi wyłącznie argumenty „przeciw”.Wersja C Piszący zgadza się z twierdzeniem, ale ma wątpliwości, zajmuje stanowisko „za” i „przeciw”. Gromadzi argumenty i kontrargumenty, by na końcu sformułować tezę wynikającą z jego rozważań 4. Zakończenieogólna myśl (nawiązująca do tematu)nawiązanie do hipotezy spójny końcowy wniosek