Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Regidoriad'Infànciai Joventut

Compleixo els requisits?

Consulta si compleixes els requisits generals i els específics en cadascuna de les modalitats: Activitats, menjador i diversitat funcionalAqui t'informem també del:Règim d'incompatibilitatsAmb caràcter general, les subvencions previstes en les seves bases i en la present convocatòria no són compatibles amb qualsevol altre de les concedides per altres administracions. Alhora, sota cap concepte, les subvencions que es percebin pels serveis no poden superar la quantia i finalitat d'aquest.Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió de subvencions amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta finalitat. Igualment seran incompatibles amb les subvencions concedides per altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.Tractament de dades personalsLa sol·licitud de subvenció implica l’autorització expressa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per accedir a qualsevol de les dades acreditatives d’informació personal sol·licitada per tal d’acreditar la seva autenticitatDins el marc establert per la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es garanteix la confidencialitat de les peticions efectuades, així com de qualsevol de les dades personals i familiars facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades.El responsable de tractament de dades és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les dades podran ser cedides a altres àrees de l’Administració i/o institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Per a més informació, es pot consultar la política de privacitat al web www.vilanova.cat.Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat

Subvencions activitats

Dubtes?

Connectaamb l'oficina Jovehttps://www.oficinajovegarraf.cat/per correu electrònicinfancia@vilanova.catper telèfon649 634 282

Consultales bases

Estiu 2 2

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

parla amb el servei d'infància

generals

1Requisits generals: els criteris que se seguiran per a l'atorgament de les subvencions seran els següents:Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/adisposi de NIF o NIE vigent (en el supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció).Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 5/2008, de 24 d'abril.Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure publicada en el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament.Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament.Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Ajuts per a:

Convocatòria de SubvencionsEN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L’ESTIU 2020Es destinaran un total decent tres mil sis cents seixanta euros 103.660 €

menjador

diversitat

Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes activitats. Dedicació pressupostària amb un màxim de trenta-sis mil sis cents cinc euros(36.605 €).

activitats

1

Terminis:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:FINALITZACIÓ EL 12 DE JUNY, INCLÓS PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU:25 DE JUNY DE 2020PERÍODE DE RECLAMACIONS:25 DE JUNY AL 14 DE JULIOL 2020PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 15 DE JULIOL DE 2020

Què he de fer?

Obigacions de les persones beneficiadesLes persones a les que s’hagi atorgat una subvenció tindran les següents obligacions:Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament.Notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el compliment de les obligacions establertes, mitjançant la presentació d’un informe per escrit amb justificació de les causes que l’originen.

Recolliu la documentació requerida

Descarregue-vos els formularis:Formulari de sol·licitud per a les modalitats 1 i 2Accés als tràmit amb DNI-NIE i telèfon MòbilAccés al tràmit amb certificat digitalFormulari de sol·licitud per a la modalitat 3Accés als tramits amb DNI-NIE i telèfon mòbilAccés al tràmit amb certificat digital

2

Presenteu-ladins el termini

Termini de presentació de sol·licitudsEl termini de sol·licituds acabarà el 12 de juny, inclós

3

en línia

Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les persones físiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran de presentar a través de la carpeta ciutadana, STA, la sol·licitud de la subvenció on s’especifiqui la demanda concreta de quines subvencions sol·licita, seguint el procediment, ladocumentació i el termini establert en aquesta convocatòria.

excepcionalment

1Requisits generals: els criteris que se seguiran per a l'atorgament de les subvencions seran els següents:Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/adisposi de NIF o NIE vigent (en el supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció).Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 5/2008, de 24 d'abril.Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure publicada en el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament.Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament.Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

presencial

En el cas que sigui impossible fer la tramitaciò en linia hi haurà un servei d'atenció presencialAMB CITA PRÈVIADemaneu-la al TOC, Regidoria d’Infància i Joventut, carrer de Sant Sebastià, 11, trucant al telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544 i 3035 o per correu electrònic a infancia@vilanova.cat

Valoració de les sol·licituds presentades

criteris

Requisits generals: els criteris que se seguiran per a l'atorgament de les subvencions seran els següents:Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/adisposi de NIF o NIE vigent (en el supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció).Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 5/2008, de 24 d'abril.Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure publicada en el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament.Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament.Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

4

5

Reclamacions

Procediment de concessió 5.1 Són subvencions de concurrència competitiva, és a dir, que la concessió de subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria pública, a la qual es podran presentar totes aquelles persones físiques que compleixin els requisits establerts al punt 3 de la convocatòria.5.2El procediment d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i demés normativa legal i reglamentària d’aplicació.5.3Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).5.4Les subvencions seran valorades en base als criteris d’atorgament prèviament fixats en les “Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats d’educació en el lleure a l’estiu” i en els criteris de valoració específics fixats en el punt 7.5.5 Totes les sol·licituds que reuneixin els requisits tindran dret a una determinada quantitat que estarà en funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.

6

Publicacióllista debeneficiaris

PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU25 DE JUNY DE 2020PERÍODE DE RECLAMACIONS25 DE JUNY AL 14 DE JULIOL 2020

Adjudicació

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 15 DE JULIOL DE 2020

Viu l'estiu!

FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONSEl pagament es farà directament a les entitats organitzadores de les activitats d’estiu que, prèviament, hagin presentat la sol·licitud per tal de ser entitat col·laboradora dins el termini establert (veure punt 10 de la present Convocatòria). Els imports concedits en concepte de subvenció a les persones participants s’abonarà a les entitats col·laboradores de la manera següent:El 60% del totaldel import concedit: un cop redactada la resolució de concessió i aprovada per la Junta de Govern Local.El 40%restant del import: és farà efectiva un cop l’entitat col·laboradora hagi justificat correctament seguint el procediment establert en aquestes bases reguladores i demés normativa d’aplicació.

Aquest 2020 destinem 103.660 € per a què en puguin gaudir més infants

específics

Trobatotesles activitats

En el cas que sigui impossible fer la tramitació en línia hi haurà un servei d'atenció presencialAMB CITA PRÈVIADemaneu-la al TOC, Regidoria d’Infància i Joventut, carrer de Sant Sebastià, 11:Per WhatsApp 681 28 21 66Per correu electrònic a infancia@vilanova.catPer telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544 i 3035 a la Regidoria d’Infància i Joventut, de dilluns a divendres, de 10 a 14h .

Requisits generals: els criteris que se seguiran per a l'atorgament de les subvencions seran els següents:Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/adisposi de NIF o NIE vigent (en el supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció).Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 5/2008, de 24 d'abril.Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure publicada en el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament.Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament.Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.Procediment de concessió 5.1 Són subvencions de concurrència competitiva, és a dir, que la concessió de subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria pública, a la qual es podran presentar totes aquelles persones físiques que compleixin els requisits establerts al punt 3 de la convocatòria.5.2El procediment d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i demés normativa legal i reglamentària d’aplicació.5.3Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).5.4Les subvencions seran valorades en base als criteris d’atorgament prèviament fixats en les “Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats d’educació en el lleure a l’estiu” i en els criteris de valoració específics fixats en el punt 7.5.5 Totes les sol·licituds que reuneixin els requisits tindran dret a una determinada quantitat que estarà en funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.

PERÍODE DE RECLAMACIONS:25 DE JUNY AL 14 DE JULIOL 2020PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 15 DE JULIOL DE 2020

Atenciò Telefònicatruca'ns al649 634 282

Escriu un correu electrònic a:infancia@vilanova.cat Respondrem als dubtes i inquietuts sobre el procediment

Terminis El termini de sol·licituds acabarà el dia 12 de juny, inclós PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU:25 DE JUNY DE 2020PERÍODE DE RECLAMACIONS:25 DE JUNY AL 14 DE JULIOL 2020PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 15 DE JULIOL DE 2020

Per a les subvencions en les modalitats 1 i 2 (activitats d’estiu i menjador):Documentació necessàriaTipus 1 i 2 activitats i menjador:1.Preinscripció a l'activitat d'estiu (facilitada per l'entitat organitzadora de l'activitat)2. Imprès de la sol·licitud específica de subvencions activitats d'estiu emplenat i signat, 2 tipus segons la situació:FORMULARI 001A a emplenar per les FAMÍLIESque van rebre subvenció en la convocatòria de l’estiu 2019 i que es manté la seva situació econòmica o aquesta ha empitjorat. En aquest formulari heu de marcar la casella de Declaració responsable i no entregar cap altre tipus de documentació de situació econòmica.En aquest cas, es valorarà la documentació presentada l'any passatFORMULARI 001B FAMÍLIES que han d'acreditar la situació econòmica:B.1.Ingressos econòmics de tots els majors de 16 anys que convisquin amb l'infant/adolescent sol·licitant de subvenció (dues últimes nómines treballador fix / dues últimes nómines i contracte de treball -treballador eventual/certificat OTG en cas d'atur / fotocòpia resum ingressos anuals en cas de rebrepensió, estudiants < 16 anys cal aportar informe de vida laboral, fotocòpia sentència on s'especifiquin acords econòmics i guarda i custòdia de l'infant/adolescent en cas de divorci, altres ingressos).B.2.Despeses de l'habitatge: fotocòpia 2 últims rebuts pagats (hipoteca o lloguer) o declaració jurada.3. Si és el cas, certificat de grau de discapacitat de la persona sol·licitant o familiars4. Si és el cas, carnet família nombrosa o família monoparental.5. Si és el cas, acreditació de la situació de violència de gènere.6. Si és el cas, altres situacions recollides a la normativa Llei 5/2008, de 24 d’abril i Títol V de la Llei 14/2010, de 7 de maig

Requisits per a les persones beneficiàries dels tipus 1 i 2 (activitats de lleure i menjador):Que siguin menors de 18 anys.Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin cap immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.S’entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats en la present convocatòria. La renda neta per membre de la unitat de convivència s’obtindrà: suma dels ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig, que tindran un tractament especial.Llindars de renda de la unitat de convivènciaPersonesIngressos màxims/mes2<853,68€3<1.138,24€4<1.422,80€5<1.707,36€6<1.991,92€+ de 6<2.276,48€

Requisits per a les persones beneficiàries del tipus 3 (suport al monitoratge):Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 anys.Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%.Cal l’autorització de dades personals signada pel pare/mare o tutor legal de l’infant/jove: per tal que l’Ajuntament coordini la valoració amb el centre educatiu on assisteix la persona beneficiària per determinar el tipus de suport de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les seves necessitats. Per tal d’agilitzar la valoració, l’autorització s’haurà d’avançar via correu electrònic a la bústia infancia@vilanova.cat.

Documentació a presentar per a les subvencions en la modalitat 3 (monitoratge de suport):1. Preinscripció a l'activitat d'estiu(facilitada per l'entitat organitzadora de l'activitat)2. Imprès de la sol·licitud específica FORMULARI 002Ade subvenció de tipus 3 emplenat i signat, marcantla casella l'autorització de dades personals.3.Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària

Presentaciò en línia des de la carpeta ciutadanaEs pot demanar la subvenció per Internet mitjançant la carpeta ciutadana (amb el telèfon mòbil o l’ordinador) des del Servei de Tramitació Avançada, STA, presentant elformulari de sol·licitudque trobareu al tràmit emplenat i signat i adjuntant la documentació requerida(es poden adjuntar fotografies d'aquesta).Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia i adjuntar la sol·licitud específica i la documentació requerida.Si tens dubtes amb la tramitació en línia aqui tens eines per ajudar-te Com accedir a la Carpeta CiutadanaQuè fer si... Tinc problemes amb elEl Servei de Tramitació Avançada és la plataforma principal de tramitació municipal. El Servei de Tramitació Avançada incorpora mecanismes...VilanovaPresentació presencial en casos excepcionalsEn el cas que aquesta opció no sigui possible, es podrà sol·licitar cita prèvia:al TOC, Regidoria d’Infància i Joventut, carrer de Sant Sebastià, 11, trucant al telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544 i 3035 o per correu electrònic a infancia@vilanova.cat

Criteris generals de valoracióAnàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit administratiu.En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, s’informarà al sol·licitant perquè l’esmeni. Les persones interessades disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per a corregir els defectes o adjuntar els documents necessaris que s’hagin omès, amb l’advertiment que de no fer-ho es tindrà per desistida la seva sol·licitud (en aplicació de l’art. 68 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les administracions púbiques), prèvia resolució dictada a l’efecte. Les sol·licitants que no hagin presentat la documentació demanada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud.La persona sol·licitant es compromet a mantenir una entrevista personal amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, si així es requereix.L’obtenció de la subvenció pel mateix concepte en anys anteriors no generarà cap dret per l’obtenció de la subvenció de l’any de la convocatòria i no podrà al·legar-se com a precedent.Criteris generals d'exclusióL’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida.Les dades justificatives aportades podran ser sotmeses a constatació. En el cas que es comprovi que les esmentades dades no concorden amb la realitat, es perdrà el dret a la subvenció en aquesta convocatòria, i en el cas d’haver estat percebuda, comportarà l’obligatorietat de retornar-ne l’import.Altres criteris d’exclusió:El no compliment d’algun dels requisits establerts en el punt 3.La presentació de la sol·licitud fora del termini establertLa no presentació de tota la documentació requerida en el termini establertLa comprovació certa d’altres ingressos no relacionats en la sol·licitudEl falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants.

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 15 DE JULIOL DE 2020

PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU:25 DE JUNY DE 2020PERÍODE DE RECLAMACIONS:25 DE JUNY AL 8 DE JULIOL 2020PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 15 DE JULIOL DE 2020

Recorda que abans de presentar la sol·licitud has de formalitzar la preincripció a l'activitat per a la qual es demana la subvenció.https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/LLIBRET%20ACTIVITATS%20ESTIU%202020.pdfEn aquest enllaç trobaràs en línia tota l'oferta d'activitats de lleure per aquest estiu 2020. Un cop escollida l'activitat i formalitzada la preinscripciò pots comenár a tramitat l'ajuda.Aquí trobaràs tots els formularis necessaris i l'accés alstràmits en líniaSubvencions adreçades a infants, adolescents i joves per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2020Es pot demanar la subvenció per Internet mitjançant la carpeta ciutadana (amb el telèfon mòbil o l'ordinador) des del Servei de Tramitació Avançada,...Vilanova

No oblideu d'incloure la instància de sol·licitud ben complimentadaAqui tobareu els models per als tràmits en línia o presencials en cadascuna de les tres modalitats previstesDescarregue-vos els formularis:Formulari de sol·licitud per a les modalitats 1 i 2Accés als tràmit amb DNI-NIE i telèfon MòbilAccés al tràmit amb certificat digitalFormulari de sol·licitud per a la modalitat 3Accés als tràmits amb DNI-NIE i telèfon mòbilAccés al tràmit amb certificat digital

Modalitat 1: Subvenció per a activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents i joves menors de 18 anys.

Modalitat 2: Menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu.

Modalitat 3: Monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes activitats de lleure d'estiu

Activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents i joves menors de 18 anys.Requisits per a les persones beneficiàries dels tipus 1 i 2 (activitats de lleure i menjador):Que siguin menors de 18 anys.Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin cap immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.S’entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats en la present convocatòria. La renda neta per membre de la unitat de convivència s’obtindrà: suma dels ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig, que tindran un tractament especial.Llindars de renda de la unitat de convivènciaPersonesIngressos màxims/mes2<853,68€3<1.138,24€4<1.422,80€5<1.707,36€6<1.991,92€+ de 6<2.276,48€

Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu.Requisits per a les persones beneficiàries dels tipus 1 i 2 (activitats de lleure i menjador):Que siguin menors de 18 anys.Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin cap immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.S’entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats en la present convocatòria. La renda neta per membre de la unitat de convivència s’obtindrà: suma dels ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig, que tindran un tractament especial.Llindars de renda de la unitat de convivènciaPersonesIngressos màxims/mes2<853,68€3<1.138,24€4<1.422,80€5<1.707,36€6<1.991,92€+ de 6<2.276,48€

Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes activitatsRequisits per a les persones beneficiàries del tipus 3 (suport al monitoratge):Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 anys.Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%.Cal l’autorització de dades personals signada pel pare/mare o tutor legal de l’infant/jove: per tal que l’Ajuntament coordini la valoració amb el centre educatiu on assisteix la persona beneficiària per determinar el tipus de suport de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les seves necessitats. Per tal d’agilitzar la valoració, l’autorització s’haurà d’avançar via correu electrònic a la bústia infancia@vilanova.cat.

Activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents i joves menors de 18 anys.Requisits per a les persones beneficiàries dels tipus 1 i 2 (activitats de lleure i menjador):Que siguin menors de 18 anys.Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin cap immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.S’entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats en la present convocatòria. La renda neta per membre de la unitat de convivència s’obtindrà: suma dels ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig, que tindran un tractament especial.Llindars de renda de la unitat de convivènciaPersonesIngressos màxims/mes2<853,68€3<1.138,24€4<1.422,80€5<1.707,36€6<1.991,92€+ de 6<2.276,48€

Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu.Requisits per a les persones beneficiàries dels tipus 1 i 2 (activitats de lleure i menjador):Que siguin menors de 18 anys.Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin cap immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.S’entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats en la present convocatòria. La renda neta per membre de la unitat de convivència s’obtindrà: suma dels ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig, que tindran un tractament especial.Llindars de renda de la unitat de convivènciaPersonesIngressos màxims/mes2<853,68€3<1.138,24€4<1.422,80€5<1.707,36€6<1.991,92€+ de 6<2.276,48€

Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes activitatsRequisits per a les persones beneficiàries del tipus 3 (suport al monitoratge):Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 anys.Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%.Cal l’autorització de dades personals signada pel pare/mare o tutor legal de l’infant/jove: per tal que l’Ajuntament coordini la valoració amb el centre educatiu on assisteix la persona beneficiària per determinar el tipus de suport de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les seves necessitats. Per tal d’agilitzar la valoració, l’autorització s’haurà d’avançar via correu electrònic a la bústia infancia@vilanova.cat.

Criteris de puntuació objectivaLa quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.Per tenir dret a la subvenció caldrà obtenir una puntuació en els criteris de selecció generals de com a mínim de 1 punt.Pels Tipus 1 i 2 (activitat de lleure i menjador):Els criteris d’admissió de les sol·licituds serà la comprovació efectiva dels requisits sol·licitats. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l'esmeni. Si en el termini de 10 dies hàbils les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud.La subvenció serà per una sola activitat d’educació en el lleure d’estiu, amb una durada màxima de subvenció serà de 4 setmanes.A l'hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents:Ingressos: renda per unitat de convivència.Descripció: Suma ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta.PUNTS MÀXIMSPersonesIngressos màxims/mesIgual o Inferior a 33%3 puntsMes de 33% i inferior o igual al 65%2 puntsIgual o Superior a 66%1 punt2<853,68€281,71 €de 281,72 € a 554,89 €de 554,90 € a 853,68 €3<1.138,24€375,62 €de 375,63 € a 739,86 €de 739,87 € a 1.138,24 €4<1.422,80€469,52 €de 469,53 € a 924,82 €de 924,83 € a 1.422,80 €5<1.707,36€563,43 €de 563,44 € a 1.109,78 €de 1.109,79 € a 1.707,36 €6<1.991,92€657,33 €de 657,34 € a 1.294,75 €de 1.294,76 € a 1.991,92 €+ de 6<2.276,48€751,24 €de 751,25 € a 1.479,71 €de 1.479,72 € a 2.276,48 €Família.Descripció: Document acreditatiu de:família nombrosa, expedit pel departament de Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya.família monoparental, expedit pel departament de Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya.acolliment familiarquan un infant o adolescent es troba en una situació que fa que hagi de viure fora de la seva família biològica.Família Nombrosa1 puntFamília nombrosa especial2 puntsFamília Monoparental1 puntFamília Monoparental especial2 puntsInfant/adolescent en acolliment1 punt Violència de gènere.Descripció: acreditació de la situació mitjançant sentència o mitjançant ordre de protecció vigent o altre document establert per disposició legal.Violència de gènere1 punt Grau de diversitat funcional física, psíquica i/o sensorial igual o superior al 33%.Descripció: acreditació del grau de diversitat funcional.Infant, adolescent o jove sol·licitant de la subvenció2 puntsPersona de la unitat de convivència1 punt Habitatge: % despeses habitatge fins a un màxim de 569,12€/ mes respecte els ingressos de la unitat de convivència. Descripció: Despeses derivades del lloguer o préstec hipotecari per a l’adquisició del primer habitatge.0%29,99%1 punt30%39,99%2 punts40%49,99%3 punts50%< 50%4 puntsSituació social: seguiment serveis socials municipalsDescripció: situació social que comporta un grau de risc o de vulnerabilitat per l'infant i/o adolescent degudament acreditada pels Serveis Socials Basics.Família que està sent atesa i té seguiment dels serveis socials1 puntSituació sociofamiliar amb risc greu2 puntsSituació sociofamiliar excepcionalment greu4 puntsLa puntuació és acumulativa, en el sentit que les sol·licituds obtindran la puntuació total resultant del compliment dels diferents criteris.L’import corresponent a les subvencions per als Tipus 1 i 2 (activitats de lleure i menjador) s’establirà segons el barem següent:Punts mínimsPunts màximsPercentatge que correspon1325%4650%78 o més75%Aquelles sol·licituds que des d’Acció Social de l’Ajuntament s’informi d’una situació sociofamiliar excepcionalment greu s’atorgarà el 100% de l’import de la inscripció a l’activitat d’estiu i del menjador.IMPORT MÀXIM DE SUBVENCIÓ(durada màxima subvenció: 4 setmanes)Subvenció per a activitats d'estiu260 €Subvencions per a menjador activitat estiu150 € IVA inclòs

Criteris de puntuació objectivaLa quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.Per tenir dret a la subvenció caldrà obtenir una puntuació en els criteris de selecció generals de com a mínim de 1 punt.Pels Tipus 1 i 2 (activitat de lleure i menjador):Els criteris d’admissió de les sol·licituds serà la comprovació efectiva dels requisits sol·licitats. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l'esmeni. Si en el termini de 10 dies hàbils les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud.La subvenció serà per una sola activitat d’educació en el lleure d’estiu, amb una durada màxima de subvenció serà de 4 setmanes.A l'hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents:Ingressos: renda per unitat de convivència.Descripció: Suma ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta.PUNTS MÀXIMSPersonesIngressos màxims/mesIgual o Inferior a 33%3 puntsMes de 33% i inferior o igual al 65%2 puntsIgual o Superior a 66%1 punt2<853,68€281,71 €de 281,72 € a 554,89 €de 554,90 € a 853,68 €3<1.138,24€375,62 €de 375,63 € a 739,86 €de 739,87 € a 1.138,24 €4<1.422,80€469,52 €de 469,53 € a 924,82 €de 924,83 € a 1.422,80 €5<1.707,36€563,43 €de 563,44 € a 1.109,78 €de 1.109,79 € a 1.707,36 €6<1.991,92€657,33 €de 657,34 € a 1.294,75 €de 1.294,76 € a 1.991,92 €+ de 6<2.276,48€751,24 €de 751,25 € a 1.479,71 €de 1.479,72 € a 2.276,48 €Família.Descripció: Document acreditatiu de:família nombrosa, expedit pel departament de Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya.família monoparental, expedit pel departament de Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya.acolliment familiarquan un infant o adolescent es troba en una situació que fa que hagi de viure fora de la seva família biològica.Família Nombrosa1 puntFamília nombrosa especial2 puntsFamília Monoparental1 puntFamília Monoparental especial2 puntsInfant/adolescent en acolliment1 punt Violència de gènere.Descripció: acreditació de la situació mitjançant sentència o mitjançant ordre de protecció vigent o altre document establert per disposició legal.Violència de gènere1 punt Grau de diversitat funcional física, psíquica i/o sensorial igual o superior al 33%.Descripció: acreditació del grau de diversitat funcional.Infant, adolescent o jove sol·licitant de la subvenció2 puntsPersona de la unitat de convivència1 punt Habitatge: % despeses habitatge fins a un màxim de 569,12€/ mes respecte els ingressos de la unitat de convivència. Descripció: Despeses derivades del lloguer o préstec hipotecari per a l’adquisició del primer habitatge.0%29,99%1 punt30%39,99%2 punts40%49,99%3 punts50%< 50%4 puntsSituació social: seguiment serveis socials municipalsDescripció: situació social que comporta un grau de risc o de vulnerabilitat per l'infant i/o adolescent degudament acreditada pels Serveis Socials Basics.Família que està sent atesa i té seguiment dels serveis socials1 puntSituació sociofamiliar amb risc greu2 puntsSituació sociofamiliar excepcionalment greu4 puntsLa puntuació és acumulativa, en el sentit que les sol·licituds obtindran la puntuació total resultant del compliment dels diferents criteris.L’import corresponent a les subvencions per als Tipus 1 i 2 (activitats de lleure i menjador) s’establirà segons el barem següent:Punts mínimsPunts màximsPercentatge que correspon1325%4650%78 o més75%Aquelles sol·licituds que des d’Acció Social de l’Ajuntament s’informi d’una situació sociofamiliar excepcionalment greu s’atorgarà el 100% de l’import de la inscripció a l’activitat d’estiu i del menjador.IMPORT MÀXIM DE SUBVENCIÓ(durada màxima subvenció: 4 setmanes)Subvenció per a activitats d'estiu260 €Subvencions per a menjador activitat estiu150 € IVA inclòs

Criteris de puntuació objectivaLa quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.Per tenir dret a la subvenció caldrà obtenir una puntuació en els criteris de selecció generals de com a mínim de 1 punt.Pel Tipus 3 (suport al monitoratge):En les subvencions per cobrir part del cost del monitoratge de suport per a infants, adolescents i joves amb diversitat funcional major o igual al 33% es portarà a terme una valoració personalitzada (en funció de la valoració entre el centre educatiu i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la valoració del tipus d’activitat d’estiu i de les característiques del participant) Subvenció per a cobrir una part del cost del suport al monitoratgeSuport total: 279 €/setmanaSuport parcial: 180 €/setmana