Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе

Боље Организовани Ресурси за заштитуживотне средине

Милена Добершекдипл. инж. заштите животне срединеБор, мај 2020.год

Програм Еколошки дани Бора обухвата различите активности у оквиру обележавања 30 значајних еколошких датума и тема. Кроз сет информативних и образовних активности циљ је да се подигне еколошка свест и знање грађана, посебно младих, уз обезбеђивање принципа родне равноправности, као и да се мотивишу грађани за веће учешће у решавању еколошких проблема и у процесима одлучивања о еколошким политикама у локалној заједници и шире.

Пројекат Боље организовани ресурси за заштиту животне средине реализује се у оквиру глобалног пројекта Подршка грађанском активизму у заједницикоји спроводе British Counsil и Траг фондација а финансира Влада Уједињеног краљевства.Једна од активности овог пројекта је и АНКЕТА грађана о њиховим оценама и ставовима у вези заштите животне средине.

Циљ данашњег предавања: Подизање еколошке свести грађана, а пре свега младих о очувању водних ресурса, као и подстицање за учешће у доношењу одлука.

Пројекат: Боље Организовани Ресурси за заштиту животне средине

Нашем граду , као познатој црној еколошкој тачки, неопходно је брже решавање наслеђених проблема загађења животне средине, а нашој држави брже решавање еколошких проблема у процесу европских интеграција.Томе треба да допринесу грађани и остале заинтересоване стране кроз учешће у доношењу одлука.

Драган Ранђеловић, Друштво младих истраживача, Бор

Еколошке организације цивилног друштва (ОЦД) из Бора успоставиле су сталну сарадњу са представницима локалне самоуправе при доношењу одлука везаних за еколошку политику града.

Циљ и главни резултат овог пројекта јеДОПРИНОС ПОКРЕНУТИМ ПРОМЕНАМА ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БОРА КРОЗ ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ!

Планета Земља обележава велики број еколошких датума.

Значајни датумиу марту

23.март - Светски Дан метеорологије

21.март - Светски Дан шума

22.март - Светски Дан воде

Метеорологија је наука која проучава атмосферу и све процесе који се у њој дешавају. Многи је називају и науком о времену. Светски дан метеорологије се обележава сваког 23. марта од 1961. године, јер је на тај датум 1950. године основана је Светска метеоролошка организација (WМО).Подаци које сакупља ова организација, не односе се само на временску прогнозу, већ откривају и прате промене климе, тј. све оне параметре које је потребно да знамо да бисмо сагледали ширу слику. Осим тога прате настанак, развој и последице природних непогода и својим информацијама смањују негативан утицај истих било предлогом евакуације или бар неопходне припреме за непогоду.У Србији је државна метеоролошка служба основана 1888. године, али су редовна мерења започела раније, још 01.01.1848. године, када је професор Владимир Јакшић на свом имању на Сењаку почео да мери температуру и влажност ваздуха, количину падавина, брзину и правац ветра и ваздушни притисак. Професор Јакшић је за собом оставио и драгоцене податке о колебању водостоја на Сави.

Светски дан шума обележава се 21. марта. Овај датум је установљен још 1971. године, када се обележавао као Дан шума, и то на иницијативу Европске пољопривредне конфедерације, како би се указало на значај дрвећа и истакле бројне користи шумске вегетације.Тек 2012. године усвојила га је Генерална скупштина Уједињених нација у циљу јачања свести заједнице о значају шума и како би се допринело њиховом очувању и одрживом управљању.Шуме су једни од најсложенијих копнених екосистема. Представљају природно станиште бројним биљкама, животињама, гљивама и микроорганизмима и зато је код њих изражена спратовност, али и међусобна повезаност свих чланова заједнице.Србија спада у средње шумовите земље, односно просечне је покривености шумском вегетацијом. Под шумама се налази око 29 одсто територије Србије, према подацима Националног инвентара шума. Шуме у Србији богате су са готово 50 врсти дрвећа, тачније 40 лишћарских и 9 четинарских.

Светски дан вода се обележава сваке године 22. марта. Тај дан је усвојен резолуцијом УН-а у децембру 1992. године. Већ од 1993. године овај дан је почео да се обележава и временом значај овог дана је почео да расте. Сведоци смо свакодневних упозорења стручне јавности о смањивању количине чисте воде на планети.Циљ обележавања овог значајног датума је да се истакне значај ресурса чисте воде на планети и значај воде за здравље, привредни развој и цивилизацију уопште, као и да се спречи хуманитарна катастрофа и ратовање због воде.Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића. Вода заузима огроман део површине планете Земље, када се саберу сви океани, мора, реке и језера. Међутим, само је мали део те огромне количине доступан људима, у смислу да га могу користити за пиће и друге потребе.Србија је земља која се не сусреће са проблемима оскудице и несташице воде, међутим, све већи степан искоришћења и загађења површинских вода, утиче индиректно на промену квантитета и квалитета доступне воде за пиће.

01

Водни ресурси у Бору и околини

Користе се за водоснабдевање, али су и реципијенти за рудрске , индустријске и комуналне отпадне воде

02.Водоснабдевање у Бору до средине 20.века

Индустрија се снабдевала водом из Борске реке и оближњег потока

Снабдевање индустрије

*

Становништво Бора се снабдевало водом за пиће из градских бунара

Снабдевање становништва

*

Сеоско становништво снабдевало се водом из бунара које је изградила рударска компанија као надокнаду

Снабдевање сеоског становништва

*

02.Водоснабдевање у Бору до краја 20.века

За потребе индустрије, изграђено је Борско језеро на Брестовачкој реци

Снабдевање индустрије

*

Каптирани су извори за снабдевање становништва Бора и околних села

Снабдевање становништва

*

Лука, Танда, Горњане, Бучје и делом Метовница снабдевају се водом из сеоских бунара

Снабдевање једног дела сеоског становништва

*

Домаћинства градаи околних села, снабдевају се водом из следећих извора:Сурдуп(у близини села Доња Бела Река)Кривељска бањица ( из правца КривељаОштрељска бањица( из правца Оштреља)Село Злот(4.извора - највеће количине)

02.Водоснабдевање у Бору почетком 21.века

Индустрија се и даље снабдевала водом из Борског језера

Снабдевање индустрије

*

Због опадања издашности Злотских изворишта, на постојеће стање изграђен је водосистем Боговина, као допунски ситем

Снабдевање становништва

Лука, Танда, Горњане, Бучје

*

Лука, Танда, Горњане и Бучје и даље се снабдевају из бунара

Снабдевање сеоског становништва

*

Вода из сеоскихбунара у близини рударских објеката и приобаља Борске и Кривељске реке је загађена и неупотребљива за пиће и наводнавање. Проблем водоснабдевања је делимично решен прикључењем ових села (Слатина, Брестовац, Оштрељ, Кривељ и Доња Бела Река) на централни водоводни систем Бора. Део села Злот је прикључен на исти систем. Села Шарбановац и Метовница граде своје водоводе који су прикључени на водосистем ”Боговина”.Остала села ( Лука, Танда, Горњане и Бучје) имају локалне системе са здравом пијаћом водом,

Потрошња воде у рударству и индустрији је готово константна без обзира на обим производње. То показује да се вода нерационалнотроши и да не постоји систем управљања водним ресурсима.Велика потрошња воде у индустрији и рударству условљава велики притисак на водне ресурсе. Борско језеро, које је изграђено за потребе водоснабдевања индустрије и развоја туризма, често не може да задовољи потребе. Зато се у зимском и кишном периоду године, подземна вода из Злотских врела доводи у језеро како би се обезбедило водоснабдевање индустрије. Овакво управљање водним ресурсима утиче на снижавање нивоа воде у подземним депоима крашких терена.

03

Квалитет подземних изворишта

Водоводна мрежа

Чини је:црпна станицаградски резервоар Топовске шупецевовод

Квалитет подземних изворишта водоснабдевања је изузетно добар– не захтева додатни третман, осим дезинфецијезбог дистрибуције кроз водоводну мрежу.

Дужина водоводне мреже је 380 km

04

Потрошња воде

Честа појава сушеутиче на издашностизвора. У таквим условима не поштује се биолошки минимум који из каптираних извора треба испуштати у водотокове. Због тога је у летњим месецима смањена количина воде у Злотској реци, чији се извори користе за водоснабдевање, што доводи до њене еутрофикације.

Санитарни проблеми

10 km водоводних цеви израђене су од АЗБЕСТА!Отпадне воде сеоских домаћинстава испуштајусе у непрописноурађене спетичке јаме.

05

Мини хидроелектранаПросторним планом Републике Србије за период до 2021.године планирана је изградња мини хирдоелектрана на следећим рекама у нашем окружењу:Злотка рекарека БељевинаБрестовачка рекаТимокЉубова рекаИзградња ових електрана у великој мери нарушила би целокупни систем водоснабдевања града и околних сеоских средина.

06. Површинске воде

Стање површинских вода

Борска река, Кривељска река, Брестовачка река

Отпадне воде насеља Бањско поље, које се испуштају уБрестовачку реку, пречишћавају себиодисковима који су често у квару.80%ових вода испушта се у Борску реку без пречишћавања!

Борска река је у ранијем периоду пресечена површинским копом. Њене воде се захватају и користе за водоснабдевање рударских погона у Великом Кривељу. Низводно од Бора остало је корито Борске реке без природног дотока воде.

У празно корито се испуштају отпадне воде из рударства, металургије и домаћинства. Тако је корито Борске реке постало отворни колектор отпадних вода Бора.

Велике количине отпадних вода,које се испуштају из рударстваи металургијеуништиле су живот у Борској и Кривељској реци!

07.Отпадне воде

Депонијске процедне воде

Металургија

Домаћинства

Индустрија

Пољопривреда

Рударство

Отпадне воде из технолошких процеса (ниска pHвредност, суспендоване честице, тешки метали),Процедне воде са јаловишта (нискаpH вредност, суспендоване честице, тешки метали),Воде из рударских копова (нискаpHвредност, тешки метали)Атмосферске воде са одлагалишта раскривки површинских копова (нискаpHвредност, суспендоване честице, тешки метали),Воде од истражних радова

тешки металиуљаотпадне воде из галванизације

Отпадне воде Фабрика сумпорне киселине (нискаpHвредност, тешки метали),Отпадне воде из погона електролизе (нискаpHвредност, тешки метали),Отпадне воде топионице (термичка загађеност);

Најчешће садрже:- микроорганизме- биоразградиве и бионеразградиве органске супстанце- нутријенте (азотна и фосфорна једињења)- детерџенте- јоне тешких метала- непријатне мирисе- термално загађење

Најкомплекснија мешавина органских и неорганских материја!

Пестициди и вештачка ђубрива.

08. Еколошки проблеми

Цурењем старог борског флотацијског јаловишта, у Борску реку и Велики Тимок доспеле су велике количине флотацијске јаловине

Велика количина тешких метала и сулфата уништиле су живот у рекама

Уништено је преко 2 000 ha плодног пољопривредног земљишта

Колектор отпадних вода испод флотацијског јаловишта прети пуцањем због дотрајалости!

Кораци у решавању проблема

09.Решавање еколошких проблема

Кораци за решавање еколошких проблема обухватају:уочавање проблемаодређивање одговорности субјекта или појединцазаконска обавеза из области заштите животне срединеправо на здраву животну срединупредлог решења

Министарство заштите животне средине

Закон о заштити животне средине

На основу Закона, локална самоуправа у сарадњи са организацијама цивилног друштва конструише Програм заштите животне средине града Бора 2022-2035.

Тренутни документ под називом ЛЕАП 2013-2022. налази се на сајту града Бора

10. Програм заштите животне средине града Бора 2021-2035

Шта би требало изменити у просторном плану?

Редовни мониторинг вода

Потпуна санација и изградња канализационе мреже за сва насеља

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са новим колекторима - индустријских и комуналних

Изградња акумулације Боговина и реконструкција водоводне мреже

Забрана изградњи мини хидроелектрана

Замена азбестно – бетонских цевиРеконструкција дотрајалих и оштећених мрежаРеконструкција магистралних водоводаИзградња резервоара за сигурно водоснабдевање свих делова општинеСмањење губитка воде у водоводној мрежи

Реконструкција постојећих биодискова за пречишћавање комуналних отпадних водаРеконструкција дотрајале канализационе мрежеИзградња система за пречишћавање комуналних отпадних вода града БораИзградња система за пречишћавање металуршких отпадних водаСанација оштећених колектора испод флотацијских јаловишта

Увођење система мониторинга квалитета површинских и подземних водаУвођења система мониторинга отпадних вода из рударства, металургије, индустрије и домаћинставаПримена хидрометалуршких технологија у рударству и преради рудничких отпадних вода

Реконструкција магистралних водоводаИзградња резервоара за сигурно водоснабдевање свих делова општине

Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе!

Изнеси свој став

Оцени предавање

11. Реализатори предавања

Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе!

Милена Добершек

Техничка школа Бор

Друштво младих истраживача

Садржај

01. Водни ресурси у Бору и околини

02.Водоснабдевање у Бору

03.Квалитет подземних изворишта

04. Потрошња воде

05.Санитарни проблеми

06.Стање површинских вода

07.Отпадне воде

10. Програм заштите животне средине града Бора2021-2035.

08. Еколошки проблеми

11.Реализатори предавања

09. Решавање еколошких проблема

Хвала на пажњи!