Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

Transcript

Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе,Боље Организовани Ресурси за заштитуживотне средине,Милена Добершекдипл. инж. заштите животне срединеБор, мај 2020.год,Пројекат: Боље Организовани Ресурси за заштиту животне средине,Драган Ранђеловић, Друштво младих истраживача, Бор,Нашем граду , као познатој црној еколошкој тачки, неопходно је брже решавање наслеђених проблема загађења животне средине, а нашој држави брже решавање еколошких проблема у процесу европских интеграција.Томе треба да допринесу грађани и остале заинтересоване стране кроз учешће у доношењу одлука.,Еколошке организације цивилног друштва (ОЦД) из Бора успоставиле су сталну сарадњу са представницима локалне самоуправе при доношењу одлука везаних за еколошку политику града.,Циљ и главни резултат овог пројекта јеДОПРИНОС ПОКРЕНУТИМ ПРОМЕНАМА ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БОРА КРОЗ ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ!,,Планета Земља обележава велики број еколошких датума.,Значајни датумиу марту,23.март - Светски Дан метеорологије,21.март - Светски Дан шума,22.март - Светски Дан воде,01,Користе се за водоснабдевање, али су и реципијенти за рудрске , индустријске и комуналне отпадне воде,Водни ресурси у Бору и околини,Снабдевање сеоског становништва,Снабдевање становништва,Сеоско становништво снабдевало се водом из бунара које је изградила рударска компанија као надокнаду,*,Становништво Бора се снабдевало водом за пиће из градских бунара,02.Водоснабдевање у Бору до средине 20.века,Индустрија се снабдевала водом из Борске реке и оближњег потока,*,*,Снабдевање индустрије,Снабдевање једног дела сеоског становништва,Снабдевање становништва,Лука, Танда, Горњане, Бучје и делом Метовница снабдевају се водом из сеоских бунара,*,Каптирани су извори за снабдевање становништва Бора и околних села,02.Водоснабдевање у Бору до краја 20.века,За потребе индустрије, изграђено је Борско језеро на Брестовачкој реци,*,*,Снабдевање индустрије,Снабдевање сеоског становништва,Снабдевање становништва,Лука, Танда, Горњане и Бучје и даље се снабдевају из бунара,*,Због опадања издашности Злотских изворишта, на постојеће стање изграђен је водосистем Боговина, као допунски ситем,02.Водоснабдевање у Бору почетком 21.века,Индустрија се и даље снабдевала водом из Борског језера,*,*,Снабдевање индустрије,03,Водоводна мрежа,Квалитет подземних изворишта,04,Потрошња воде,05,Санитарни проблеми,Стање површинских вода,Борска река, Кривељска река, Брестовачка река,Борска река је у ранијем периоду пресечена површинским копом. Њене воде се захватају и користе за водоснабдевање рударских погона у Великом Кривељу. Низводно од Бора остало је корито Борске реке без природног дотока воде.,У празно корито се испуштају отпадне воде из рударства, металургије и домаћинства. Тако је корито Борске реке постало отворни колектор отпадних вода Бора.,06. Површинске воде,Индустрија,Рударство,Металургија,Домаћинства,Депонијске процедне воде,07.Отпадне воде,Пољопривреда,08. Еколошки проблеми,Колектор отпадних вода испод флотацијског јаловишта прети пуцањем због дотрајалости!,Уништено је преко 2 000 ha плодног пољопривредног земљишта,Цурењем старог борског флотацијског јаловишта, у Борску реку и Велики Тимок доспеле су велике количине флотацијске јаловине,Велика количина тешких метала и сулфата уништиле су живот у рекама,,09.Решавање еколошких проблема,Кораци у решавању проблема,Министарство заштите животне средине,Закон о заштити животне средине,На основу Закона, локална самоуправа у сарадњи са организацијама цивилног друштва конструише Програм заштите животне средине града Бора 2022-2035.,Тренутни документ под називом ЛЕАП 2013-2022. налази се на сајту града Бора,Потпуна санација и изградња канализационе мреже за сва насеља,Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са новим колекторима - индустријских и комуналних,Редовни мониторинг вода,Шта би требало изменити у просторном плану?,10. Програм заштите животне средине града Бора 2021-2035,Изградња акумулације Боговина и реконструкција водоводне мреже,Забрана изградњи мини хидроелектрана,Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе!,Изнеси свој став,Оцени предавање,Техничка школа Бор,Друштво младих истраживача,11. Реализатори предавања,Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе!,Милена Добершек,01. Водни ресурси у Бору и околини,Садржај,04. Потрошња воде,07.Отпадне воде,05.Санитарни проблеми,11.Реализатори предавања,10. Програм заштите животне средине града Бора2021-2035.,08. Еколошки проблеми,02.Водоснабдевање у Бору,03.Квалитет подземних изворишта,06.Стање површинских вода,09. Решавање еколошких проблема,Хвала на пажњи!