Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zagrożenia naturalne – powodzie

Skutki zmian klimatu, przede wszystkim wzrost średnich temperatur, ale także wydłużenie występowania okresów suszy, większa ilość intensywnych opadów powodujących podtopienia i powodzie, większa częstotliwość i natężenie silnych wiatrów, pogłębiają się i zaczynają stanowić zagrożenie dla wielu mieszkańców. Zanik chłodnych zim z pokrywą śnieżną oraz podniesienie temperatur w okresach letnich powodują w wielu rejonach deficyt wody. Jednocześnie gwałtowne i obfite opady są przyczyną wielu lokalnych podtopień i powodzi. Coraz częściej ekstremalne zjawiska klimatyczne mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu miejscowości i obszarów w Polsce.

źródło: https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/DmBpBjN0o

źródło:http://www.malaretencja.pl/images/publikacje/Broszura_retencyjna_2.pdf

Watch


Przyczyny powodzi


Przyczyny wystąpienia powodzi mogą być różne:
- intensywne opady deszczu,
- roztopy wiosenne,
- zatamowanie biegu rzeki przez zator lodowy lub osuwisko,
- uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy),
- cofka powodziowa (podnoszenie się poziomu wody w górę cieku na skutek podniesionego poziomu wody w zbiorniku końcowym),
- wezbranie sztormowe,
- cyklon tropikalny,
- tsunami


Polecenie 1

Zastanów się, jakiego rodzaju powódź może – z największym prawdopodobieństwem – wystąpić w twojej okolicy.

Skutki powodzi

Watch


Zadanie

Zanotuj w zeszycie jakie są skutki powodzi. Weź pod uwagę życie mieszkańców, gospodarkę, infrastrukturę oraz inne obszary życia całego społeczeństwa dotkniętego klęską powodzi.

Najpoważniejszym możliwym skutkiem powodzi jest utrata życia i zdrowia przez ludzi i zwierzęta. Zazwyczaj człowiek jest w stanie uratować życie swoje i zwierząt domowych, nie ma jednak możliwości, aby uratować życie dzikich zwierząt zamieszkujących zagrożony teren.

10 najpotężniejszych powodzi na świecie

Watch


Dziękuję za uwagę.