Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

CFGS Laboratori clínici biomèdic

Família sanitat

Què estudiaràs?Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altresestudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Índex decontinguts

Title 1

Obtenir i condicionar mostres biològiques i distribuir-les segons demandes clíniques i/o analítiques.Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars.Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics Realitzar anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i cultius Aplicar tècniques immunològiques.Realitzar tècniques d'anàlisi hematològic.

Competènciageneral

Realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació.

Competènciaprofessional

Requisits accés

Durada: 2.000 hores (2 cursos)1551h en el centre educatiu449h en el centre de treball (FCT)

Horari de matíMarc horari: 8:00-14:30.En el període que realitzis les FCTnomés assistiràs a classe dilluns idivendres de 8-14:30

Títol batxillert o equivalent

Títol de tècnic, o de tècnic especialista.

Durada

Horari

Títol universitari, o prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Tècnic/a superior en laboratori clínic i biomèdic.

Title 1

Biologia molecular i citogenètica.

M1

Gestió de mostres biològiques.

M2

Tècniques generals de laboratori.

M3

M4

Anàlisis bioquímic.

Microbiologia clínica.

M5

Tècniques d’anàlisi hematològic.

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Tècniques d’immunodiagnòstic.

Fisiopatologia general.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Formació en centres de treball..

Mòduls

L’objectiu d’aquest mòdul transversal és capacitar-vos per realitzar tasques administratives i d’organització d’un laboratori, així com proporcionar una visió global del sistema sanitari. Tanmateix, en aquest mòdul estudiarem les tècniques i processos d’obtenció i processament de mostres biològiques, incidint en les fases pre- i postanalítiques.

Aprendrem a fer dissolucions, dissolucions amortidores de pH i bancs de dilucions. També treballaràs tècniques bàsiques de separació de substàncies, com la centrifugació, la filtració i l’electroforesi.

Aprendrem les competències professionals en anàlisi molecular d'ADN i ARN que es requereixen per treballar en hospitals, clíniques i altres centres. Treballem al laboratori de biologia molecular i realitzarem allà experiments d'extracció i anàlisi d'ADN, aprenent les tècniques moleculars més avançades. A més a més, estudiarem les cèl·lules i els seus cromosomes des d'un punt de vista clínic, modern i incidint en els procediments que actualment es porten a terme als laboratoris.

Aprendrem a determinar paràmetres bioquímics en mostres humanes (sang, orina, femtes,...). Estudiarem els mètodes de determinació més habituals, fent patrons i corbes de calibratge. Vincularem alteracions dels paràmetres bioquímics amb patologies. Estudiarem patrons d’alteració hormonal. Determinarem marcadors tumorals. Detectarem i quantifiquem drogues d’abús.

Aprendrem continguts relatius a la seguretat en el laboratori de microbiologia. Es descriuran els procediments i tècniques més comunes en l'estudi dels bacteris, fongs, paràsits i virus, centrats en l'àmbit de la Microbiologia clínica.Tenint en compte que aquest sector està en un continuo canvi, us ajudem a tenir uns coneixements bàsics sòlids, que us permetin comprendre les noves tècniques i procediments, i incorporar-los a l'activitat quotidiana.

Aprendrem les tècniques bàsiques per analitzar lesmostressang, i poder extreure'n la informació més rellevant per la salut dels pacients. I, alhora, també aprendrem com determinar el grup sanguini dels pacients i els secrets de les transfusions de sang i els seus derivats.

Aprendrem tant de manera teòrica com pràctica, l'ús de diferents tècniques per al diagnòstic immunològic.Per tal de fer-ho, veurem com funciona la resposta immunològica en el cos humà així com les malalties associades a aquest (malalties autoimmunes, al·lèrgies...)

En aquest mòdul transversal de la família sanitària, té dues unitats formatives: a la primera estudiarem la fisiologia dels aparells i sistemes del nostre organisme (respiratori, digestiu, circulatori, urinari, reproductor, hormonal i nerviós) i les seves principals patologies.A la segona unitat formativa estudiarem la fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies.

El mòdul/crèdit deFOLet permet adquirir les competències necessàries per poder entendre l'entorn laboral en el qual desenvoluparàs la teva professió com a tècnic/a en laboratori clínic i biomèdic.

Aquest mòdul fomenta el teu esperit emprenedor donant-te competències i eines per poder desenvolupar una idea de negoci que et faciliti l’autoocupació i el reconeixement d’oportunitats de negoci en el mercat.

El mòdul de projecte té un pes molt important en la teva formació. Es plantejaran diferents projectes i reptes apropant-te a l'entorn laboral. Enfortiràs les teves competències professionals, personals i socials.

Podrem fer pràctiques als laboratoris més punters.Recorda, durant el teu període de pràctiques, només vindràs a l'institut dos dies a la setmana (dilluns i divendres)

Title 1

El títol permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.Per a més informació, consulteu elCanal Universitat.Accés a cicles de grau superior (possibles convalidacions)

Inserció laboral

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir almón laboralcom a:Tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic;Tècnic o tècnica especialista en laboratori; Ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació; Ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia;Delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Sortides professionals

Accés a altres estudis

(dades anteriors al març 2020)

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } td p { background: transparent } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } La teva feina actual està relacionada amb els estudis de CF que vas realitzar? % de 'SI' : 90.90% % de 'NO' : 9.09%

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } td p { background: transparent } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } Què estàs estudiant actualment? % de 'Estudio a la universitat a partir del CGS que vaig realitzar' : 83.33% % de 'Altres' : 16.66%

Title 1

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T'hi esperem!