Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Original Idea:

סימן קריאה

סימן שאלה

נקודה

פסיק

מרכאות

נקודותיים

גֶרֵש / גרשיים

תרגול

מצגת הקנייה

קו מפריד

הכירו את סימני הפיסוק

סימני הפיסוק

?

!

.

,

" "

-

'

:

סימני הפיסוק מסייעים לקורא להבין את הנקרא; הם מציינים את מבנה המשפט, סוף והתחלה, ויוצרים הטעמהלמשפטים

גֶרֵש / גרשייםסימן הגרש יופיע בסיום האות האחרונה הנכתבת של המילה המקוצרת.סימן הגרשיים (") יופיעו באמצע מילת ראשי תיבות.תפקידם : לקצר מילה, ליצור איחוד ראשי אותיות של מספר מילים.לדוגמה:רחוב -רח', כו'בית הספר -ביה"ס.

סימן שאלהסימן שאלה יופיע בסוף משפטהמביע שאלה. בתחילת המשפט תופיע מילת שאלה. (מה, למה, איפה, מתי..)תפקידו : הבעת שאלה.לדוגמה:מתי אתה מגיע?איפה הנחת את הכיסא?מי יכול לעזור?

סימן פסיקסימן הפסיק יופיע בין חלקי משפטים.תפקידו : חיבור בין חלקי משפטי, הפסיק מורה על הפסקה בתוך משפטלדוגמה:אתמול רבתי עם חבר בהפסקה,אבל אחר הצהריים השלמנו ודיברנו בטלפון.

סימן נקודהסימן נקודה יופיע בסוף משפט.תפקידו : סיום המשפט.(משפטי חיווי = חוויה, משפט רגיל)לדוגמה:אתמול בערב קניתי חולצה לבנה לטקס.

סימן המירכאותסימני המירכאות יופיעו בתחילת ובסוף משפט, הם מהווים סוגר ופתיח למשפטים הבאים:תפקידו : משפט ציטוט (אמירה של מישהו, פתגם) משפט דיבור ישיר. שם של יצירה. שם פרטי של מוסד/ארגון.לדוגמה:"איזהו גיבור הכובש את יצרו"."ממש לא התכוונתי שכך יקרה" אמר דני.

סימן נקודתייםסימן נקודה יופיע לפני ציטוט, פירוט או דיבור ישיר.תפקידו : להפריד בין חלקי המשפט ולהבין את המכלול.לדוגמה:1. המורה אמרה: "בסיום השיעור נצא לשחק בחצר".2.אמא ביקשה שאקנה במכלת: חלב, לחם, ביצים וקמח.

סימן קו מפרידסימן קו מפריד יופיע בין מילים, ביטויים במשפט.צורתו קו ארוך שלפניו ולאחריו יש רווח.תפקידו : הפרדה בין מילים לצורך הסבר, פירוט.לדוגמה:אפליקציה - נקראת בעברית אייקון ושימושה במכשיר טלפון חכמים.

סימן קריאהסימן קריאה יופיע בסוף משפט.תפקידו : הדגשה, ציווי, הוראה, קריאת שמחה.לדוגמה:עכשיו!הצילו! סכנה כאן בונים!בהצלחה! כל הכבוד!