Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BAFTA NOMINATED SHORTS AT IES

Generic Content

HAYDEN WALSH: A STAR IN THE MAKING

Generic Content

BIG MAC INDEX

Generic Content

FITNESS

Generic Content

CARNIVAL WITH GENIALLY

Generic Content

SHRM ANNUAL CONFERENCE

Generic Content

HOW-TO GUIDE TO OPINION ESSAY

Generic Content

Transcript

EQUIP ESPECIALITZAT DESUPORT A LA INCLUSIÓ,Treballemper afavorirla igualtat d'oportunitats educatives.,suports ESPEcialitzats,EDUCADORES,UNITAT ESPECÍFICADECOMUNICACIÓ I LLENGUATGE,PEDAGOGIA TERAPÈUTICA,AUDICIÓ I LLENGUATGE,ORIENTADORA EDUCATIVASPE-V1,Afavorir l'accessibilitat de l'alumnat amb NEE en l'aula.Suport a l'alumnat amb NEE en l'adquisició d' autonomia personal.,Programes personalitzats per a l'adquisició i l'ús funcional de la comunicació i el llenguatge.,Recurs especialitzat i intensiu per a l'alumnat amb TEA.,COM HO FEM?- Participem en la detecció de necessitats educatives especials.- Atenem de forma personalitzada al nostre alumnat.-Prioritzem l'atenció educativa dins de l'aula.- Col·laborem en l'elaboració i seguiment dels plans de suport personalitzats (PAP).- Treballem en equip amb tutores, tutors i especialistes.- Elaborem materials adaptats quan l'alumnat ho requereix.- Implementem sistemes alternatius de comunicació.- Participem activament en activitats de formació.- Realitzem contactes periòdics amb serveis externs (EAT-Nazaret, MIRA'M,ATTEM,...)- Col·laborem amb les famílies i els proporcionem estratègies d'actuació en casa.,Programes personalitzats per a l'aprenentatge de l'alumnat ACNEAE.,Assessorament iacompanyament escolar i familiar.,,Autor pictogrames: Sergio Palao. Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/),EQUIPO ESPECIALIZADO DEAPOYO A LA INCLUSIÓN,Trabajamospara favorecerla igualdad de oportunidades educativas.,APOYOS ESPEcializados,EDUCADORAS,UNIDAD ESPECÍFICADECOMUNICACIÓN Y LENGUAJE,PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA,AUDICIÓN Y LENGUAJE,ORIENTADORA EDUCATIVASPE-V1,Favorecer la accesibilidad del alumnado con NEE en el aula.Apoyo en la adquisición de autonomía personal para el alumnado con NEE.,Programas personalizados para la adquisición y el uso funcional de la comunicación y el lenguaje.,Recurso especializado e intensivo para alumnado con TEA.,¿CÓMO LO HACEMOS?- Participamos en la detección de necesiades educativas especiales.- Atendemos de forma personalizada a nuestro alumnado.-Priorizamos la atención educativa dentro del aula.- Colaboramos en la elaboración y seguimiento de losplanes de apoyo personalizados (PAP).- Trabajamos en equipo con tutoras, tutores y especialistas.- Elaboramos materiales adaptados cuando el alumnado lo requiere.- Implementamos sistemas alternativos de comunicación.- Participamos en actividades de formación.- Realizamos contactos periódicos con servicios externos (EAT-Nazaret, MIRA'M,ATTEM,...)- Colaboramos con las familias y les proporcionamos estrategias de actuación en casa.,Programas personalizados para el aprendizaje del alumnado ACNEAE.,Asesoramiento y acompañamiento escolar y familiar.,Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)