Want to make creations as awesome as this one?

видео презентација #уписи

More creations to inspire you

BITCOIN TIMELINE

Video Presentation

BLOOD PRESSURE

Video Presentation

WELCOME!

Video Presentation

IPHONE MODELS VIDEO PRESENTATION

Video Presentation

RESTYLING OF GENIALLY VIDEOPRESENTATION

Video Presentation

Transcript

Зошто да одберам стручно училиште?,сепугс „арсени Јовков“ - Скопје,„АРСЕНИ ЈОВКОВ“,Одберете го СЕПУГС,струки,ЕКОНОМИЈА,предности на стручното образование,СЕПУГС „Арсени Јовков“ - Скопје,модуларни наставни програми,ТРГОВИЈА,ПРАВО,СЕПУГС „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ - СКОПЈЕ,45 % општообразовни предмети,55 % стручни предмети,ДОБРЕДОЈДОВТЕ,сепугс „аРСЕНИ ЈОВКОВ“ - сКОПЈЕ,и површина од 7240 м².,со 140 наставници, 2000 ученици,во еден од најголемите образовни центри во Македонија ,arseni_jovkov2004@yahoo.com,www.arsenijovkov.edu.mk,БЛАГОДАРИМЕ,02 261 1195,вештини: - планирање- организирање- финансиско работење- сметководство- банкарско работење- маркетинг- осигурување- комерцијално работење,економски техничар,ПЛАТЕНА ПРАКСА- учење преку работа кај работодавач,СЕПУГС „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ - СКОПЈЕ,занимања:- финансиски референт - сметководител - маркетинг референт - банкарски службеник - агент за осигурување,СЕПУГС,сепугс „Арсени јовков“ - скопје,Платена пракса и полесно до вработување,„Арсени јовков“,образовни профили / КВАЛИФИКАЦИИ,СЕПУГС „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ - СКОПЈЕ,03,предности на стручното образование,БИЗНИС АДМИНИСТРАТОР,02,ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР,Комбинација на теорија (учење) и пракса (практична примена на наученото),03,02,01,Од рана возраст може да се насочите кон идната професија и да стекнете искуство ,ПРАВЕН ТЕХНИЧАР,01,„АРСЕНИ ЈОВКОВ“,Одберете го СЕПУГС,вештини: - административно- техничко работење-асистирање при планирање, подготовка, операционализација, организација и контрола на проекти- односи со јавност- книговодствено работење,ПЛАТЕНА ПРАКСА- учење преку работа кај работодавач,СЕПУГС „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ - СКОПЈЕ,бизнис администратор,занимања:- технички администратор- референт за административни работи- проектен асистент- асистент за односи со јавност- книговодител,СЕПУГС „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ - СКОПЈЕ,ПЛАТЕНА ПРАКСА- учење преку работа кај работодавач,правен техничар,занимања:- референт за административни работи- архивар- технички администратор- судски референт- агент за осигурување,вештини: -административно- техничко работење- канцелариско работење- секретарско работење- архивско работење- банкарско работење,НОВО!,НОВО!,НОВО!,СЕПУГС „Арсени Јовков“ - Скопје,ПРоекти, натпревари, иницијативи,Одберете го СЕПУГС,„АРСЕНИ ЈОВКОВ“