Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

Periodizacija svjetske i hrvatske književnosti

5

od 13. st. pr. Kr. do 2. st.

8. st. pr. Kr. – 5. st.

Hebrejska književnost

Antička književnost

od 5. do 15. st.

Srednjovjekovna književnost

11. – 15. st.

Srednjovjekovna hrvatska književnost

13. i 14. st.

Humanizam i predrenesansa

igra

Antička književnost (8. st. pr. Kr. – 5. st.)


Grčka književnost


 • Homer: Ilijada, ep
 • Homer: Odiseja, ep
 • Eshil: Okovani Prometej, tragedija
 • Sofoklo: Kralj Edip, tragedija
 • Sofoklo: Antigona, tragedija
 • lirika: Anakreont, Sapfa


Rimska književnost


 • Vergilije: Eneida, ep
 • Plaut: Škrtac, komedija
 • lirika: Katul, Horacije


Hrvatska srednjovjekovna književnost (11. – 15. stoljeće)


 • Bašćanska ploča (1100.), najstariji hrvatski pisani spomenik
 • Vinodolski zakonik (1288.), pravni tekst
 • Misal po zakonu rimskoga dvora (1483.), prva hrvatska tiskana knjiga

Hebrejska književnost (od 8. st. pr. Kr. do 1. st.) ili Stare književnosti Bliskog i Dalekog istoka ili Književnosti starih naroda (oko 2400. pr. Kr. do 1. st.)


 • Pjesma nad pjesmama, himna ljubavi
 • priča o Juditi iz Staroga zavjeta
 • priča o izgubljenom sinu (Lukino evanđelje)
 • početak Ivanova evanđelja iz Novoga zavjeta

Srednjovjekovna književnost (od 5. do 15. st.)


 • nacionalni epovi: Beowulf, Pjesan o Rolandu, Pjesma o Cidu i dr.
 • Trubadurska lirika
 • srednjovjekovni romani

Humanizam i predrenesansa (13. i 14. st.)


 • Giovanni Boccaccio: Dekameron, zbirka novela
 • Dante Alighieri: Božanstvena komedija (Pakao I. – V. pjevanja), epski spjev
 • Francesco Petrarca: Kanconijer, zbirka pjesama

6

7

8

9

Periodizacija svjetske i hrvatske književnosti

10

Renesansa

17. st.

Humanizam u hrvatskoj književnosti

15. st.

15. i 16. st.

Renesansa u

hrvatskoj književnosti

16. st.

Barok

Barok u

hrvatskoj književnosti

17. st.

Renesansa (15. i 16. st.)


 • Ludovico Ariosto, Bijesni Orlando, ep
 • William Shakespeare: Hamlet, tragedija
 • Miguel De Cervantes Saavedra: Don Quijote, roman

Barok (17. st.)


 • Pedro Calderon de la Barca: Život je san, drama
 • Giambattista Marino, poezija
 • Luis De Gongora, poezija
 • Torquato Tasso, Oslobođeni Jeruzalem, ep

Humanizam u hrvatskoj književnosti (15. st.)


 • Marko Marulić, De institutione bene vivendi, moralno-didaktičko djelo
 • Marko Marulić, Davidias, ep
 • Ianus Pannonius (Ivan Česmički)


Renesansa u hrvatskoj književnosti (16. st.)


 • Marko Marulić: Judita, ep
 • Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje, putopisni ep
 • Petar Zoranić: Planine, prvi hrvatski roman u stihu i prozi
 • Hrvatska petrarkistička lirika (Šiško Menčetić, Džore Držić; Zbornik Nikše Ranjine)
 • Hanibal Lucić: Jur ni jedna na svit vila, pjesma
 • Marin Držić: Novela od Stanca, farsa
 • Marin Držić: Dundo Maroje, komedija

Barok u hrvatskoj književnosti (17. st.)


 • Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga, poema
 • Ivan Gundulić: Dubravka, pastorala
 • Ivan Gundulić: Osman, ep
 • Ivan Bunić Vučić – zbirka pjesama Plandovanja

11

12

13

14

Periodizacija svjetske i hrvatske književnosti

15

1800. – 1830.

Prosvjetiteljstvo

17. do druge polovice 18. st.

Klasicizam

18. st.

Prosvjetiteljstvo u Hrvatskoj

18. st.

1830. – 1860.

Romantizam

Hrvatski književni i narodni preporod

Prosvjetiteljstvo (18. st.)


 • Carlo Goldoni: Krčmarica Mirandolina, komedija
 • Voltaire: Candide, roman
 • Jean de la Fontaine, basne

Romantizam (1800. – 1830.)


 • Wolfgang Johann Goethe: Patnje mladog Werthera, roman
 • Friedrich Schiller: Razbojnici, drama
 • George Gordon Byron: Hodočašće Childea Harolda, poema
 • Edgar Allan Poe: Crni mačak, pripovijetka
 • Mihail Jurjevič Ljermontov: Junak našeg doba, roman
 • Alphonse De Lamartine, poezija

Klasicizam (17. st.)


 • Molière: Škrtac, komedija
 • Jean Racine, Fedra, tragedija
 • Pierre Corneille, Cid, tragedija

Prosvjetiteljstvo u Hrvatskoj (18. st.)


 • Matija Antun Reljković: Satir iliti divji čovik, ep
 • Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga, ep

Hrvatski narodni preporod (1830. – 1860.)


 • Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića, ep
 • Petar Preradović, poezija
 • Stanko Vraz, Đulabije, zbirka pjesama
 • Antun Mihanović, Horvatska domovina, himna
 • Matija Mažuranić, Pogled u Bosnu, putopis


16

17

18

194

Periodizacija svjetske i hrvatske književnosti

20

1880./81. – 1892./95.

Realizam u hrvatskoj književnosti

Naturalizam

1830. – 1870.

Realizam

1870. – 1890.

Predrealizam u hrvatskoj književnosti ili Šenoino doba

1860. – 1880./1881.

kraj 19. st.

Modernizam

Naturalizam (1870. – 1890.)


 • Émile Zola: Germinal, roman

Realizam u hrvatskoj književnosti (1880./81. – 1892./95.)


 • Ante Kovačić: U registraturi, roman
 • Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići, roman
 • Silvije Strahimir Kranjčević, poezija
 • Josip Kozarac: Tena, pripovijetka
 • Ksaver Šandor Gjalski, Perillustris ac generosus Cintek

Realizam (1830. – 1870.)


 • Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Kabanica, pripovijetka
 • Honoré de Balzac: Otac Goriot, roman
 • Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna, roman
 • Lav Nikolajevič Tolstoj: Ana Karenjina, roman
 • Gustav Flaubert: Gospođa Bovary, roman

Predrealizam u hrvatskoj književnosti ili Šenoino doba (1860. – 1880./1881.)


 • August Šenoa: Prijan Lovro, pripovijetka
 • August Šenoa: Povjestice, epske pjesme
 • August Šenoa: Seljačka buna, roman
 • August Šenoa: Zlatarovo zlato, prvi hrvatski povijesni roman

Modernizam (kraj 19. st.)


 • Charles Baudelaire: Cvjetovi zla, zbirka pjesama
 • Arthur Rimbaud, poezija
 • Paul Verlaine, poezija
 • Henrik Ibsen: Nora, drama
 • Anton Pavlovič Čehov, Tri sestre, drama

21

22

23

24

Periodizacija svjetske i hrvatske književnosti

25

1930. – 1970.

Moderna u hrvatskoj književnosti

Avangarda

1892./95. – 1914./16.

početak 20. st.

Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti

početak 20. st.

Kasni

modernizam

1928. – 1952.

II. razdoblje u hrvatskoj književnosti 20. st.

Avangarda (početak 20. st.)


 • Franz Kafka: Preobrazba, pripovijetka
 • Marcel Proust: Combray, roman

Kasni modernizam (1930. – 1970.)


 • Albert Camus: Stranac, roman
 • Ivo Andrić: Prokleta avlija, roman (priča u priči)
 • Jerome David Salinger: Lovac u žitu, roman (proza u trapericama)
 • Bertolt Brecht: Majka Hrabrost i njezina djeca, drama (epsko kazalište)

Moderna u hrvatskoj književnosti (1892./95. – 1914./16.)


 • Janko Leskovar: Misao na vječnost, novela
 • Antun Gustav Matoš, izbor iz poezije
 • Antun Gustav Matoš: Cvijet sa raskršća, novela
 • Antun Gustav Matoš: Camao, novela
 • Vladimir Vidrić: Pejzaž I., Pejzaž II.
 • Dinko Šimunović: Muljika, novela
 • Milutin Cihlar Nehajev: Bijeg, roman
 • Ivan Kozarac: Đuka Begović, roman

Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti (početak 20. st.)


 • Antun Branko Šimić, poezija
 • Miroslav Krleža, poezija
 • Miroslav Krleža: Baraka Pet Be, novela

II. razdoblje u hrvatskoj književnosti 20. st. (1928. – 1952.)


 • Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi, drama
 • Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza, prvi hrvatski moderni roman
 • Tin Ujević, poezija
 • Dobriša Cesarić, poezija
 • Dragutin Tadijanović, poezija

26

27

28

Periodizacija svjetske i hrvatske književnosti

1952. – 1969.

Postmodernizam u hrvatskoj književnosti

od 70-ih godina 20. st.

Postmodernizam

od 70-ih godina 20. st.

Druga moderna u hrvatskoj književnosti

Igra - spoji djela s
razdobljima

Postmodernizam (od 70-ih godina 20. st.)


 • Gabriel Garcia Marquez: Sto godina samoće, roman
 • Italo Calvino: Ako jedne zimske noći neki putnik, roman

Druga moderna u hrvatskoj književnosti (1952. – 1969.)


 • Slavko Mihalić, poezija
 • Ranko Marinković: Prah, novela
 • Ranko Marinković: Ruke (zbirka novela)
 • Ranko Marinković: Kiklop, roman
 • Vesna Parun - poezija
 • Josip Pupačić- poezija
 • Ivan Slamnig - poezija
 • Jure Kaštelan - poezija
 • Antun Šoljan: Kratki izlet, roman

Postmodernizam u hrvatskoj književnosti (od 70-tih godina 20. stoljeća)


 • Ivo Brešan: Predstava Hamleta u seli Mrduša Donja, drama
 • Zvonimir Majdak: Kužiš, stari moj
 • Pavao Pavličić: Koraljna vrata, roman