Want to make creations as awesome as this one?

Zapraszamy do zwiedzania!

Transcript

Mapa

Historia Szkoly


Rozpocznij zwiedzanie

Harmonogram

Mapa

Historia Szkoly


Rozpocznij zwiedzanie

Harmonogram


Harmonogram

Parter

I piętro

2 piętro

Sale gimnastyczne

Osiągnięcia szkoły

Biblioteka

Wspomnienia


Prezentacja profili

Akcje charytatywne

Współpraca międzynarodowa

Sesja matematyczna

Sekretariat

Dyktando

Historia szkoły

Mapa

Występy uczniów

Wydarzenia sportowe


Liczba odwiedzin:

PARTER

Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna B

Korytarz parter - w stronę gabinetu higienistki

Parter od strony wejścia głównego

Biblioteka


Sala gimnastyczna A


Boisko szkolne

Wejście od ul. Kilińskiego

Wejście od ul. Głowackiego

Wejście główne

Boisko szkolne

Wejście główne

Sklepik przy sali gimnastycznej A

Wejście główne - portiernia


Hades


Zachęcamy do wykupienia obiadów w naszej stołówce. Zestaw dwudaniowy plus kompot

Gabinet pedagogów szkolnych

(019)

Gabinet medyczny

(030)

I PIETRO

Boisko

Sala informatyczna

Korytarz - kierunek sale gimnastyczne

Korytarz - w stronę schodów głównych

Korytarz

Basen

Boczna klatka schodowa - przejście z I piętra

Sala 105 - fizyczna


Sala 107-matematyczna


II PIETRO

Sekretariat

Korytarz w stronę sekretariatu

Górna sala gimnastyczna

Korytarz - kierunek sale gimnastyczne

Boczna klatka schodowa - przejście z II piętra

Półpiętro - pokój nauczycielski

Sala 201


Spotkanie przewodniczących
Samorządu Uczniowskiego

Wspomnienia ...

Matura 2019


Odsetek sukcesów w szkole: 100%

Zdawalność w kraju: około 80,5%.

Zdawalność w liceach ogólnokształcących: 86,4%Kliknij w napis

Czytelnia jest przeznaczona dla 20 osób. Znajduje się w niej 16 stolików oraz 4 biurka dla uczniów. Ponadto jest wyposażona w cztery stanowiska komputerowe dla czytelników i dwa dla nauczycieli bibliotekarzy.


Jeden z komputerów jest serwerem projektu Biblioteki Narodowej Academica – cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej. Academica to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotece szkolnej kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy czytelni mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy.


W czytelni odbywają się:

 • indywidualne zajęcia doradztwa zawodowego;
 • pozalekcyjne zajęcia z historii sztuki;
 • zajęcia przygotowawcze do gry miejskiej Fair Train;
 • zajęcia opiekuńcze dla uczniów;
 • loterie fantowe;
 • tematyczne wystawy książek;
 • wystawy prac plastycznych i fotograficznych uczniów (w tym zakresie współpracujemy również z MBP, Filią Nr 4);
 • bookcrossing dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • flashmob Jak nie czytam, jak czytam;
 • akcje czytelnicze: m.in. Upoluj książkę - darmowy dostęp do najnowszych wydawnictw w formie e-booka


Wypożyczalnia jest czynna codziennie od 7.00 do 15.00 (w piątki, ze względu na organizację pracy szkoły, do 14.00).


Księgozbiór szkolny liczy 19385 książek i multimediów .


Na zbiory składają się z książki naukowe i popularnonaukowe oraz literatura piękna (lektury i inne powieści z literatury polskiej i powszechnej).


Ponad 3000 książek stanowią publikacje w językach nauczanych w szkole - angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Są to książki literackie oraz podręczniki i ćwiczenia (na różnych poziomach – od A2 do C2). Zbiory multimedialne tworzą przede wszystkim filmy i materiały do słuchania: anglo- i hiszpańskojęzyczne oraz kolekcja klasyki z Filmoteki Polskiej. Biblioteka posiada również 4 czytniki książek elektronicznych Manta.


Wypożyczalnia jest w pełni skomputeryzowana, korzysta z programu VULCAN MOLNET+.


Ponad 1000 egzemplarzy książek z najnowszej oferty wydawniczej zakupiono z dwóch projektów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2017/18 i 2018/19. W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: Biblioteka licealna: nowoczesna biblioteka naukowa z kolekcją literatury pięknej.


II LO współpracuje z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINIBA).

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

dla II Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach


Założenia WSD

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 1. Podstawę prawną funkcjonowania WSD i organizacji działań w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów stanowi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 2. Za realizację WSD w szkole odpowiedzialni są:

Doradca zawodowy

Pedagog szkolny

Nauczyciele przedmiotów

Wychowawcy klas

 1. WSD zakłada możliwość podejmowania współpracy z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.


Cele WSD oraz ogólne kierunki działań:

 1. Przygotowanie uczniów do:

- świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

- budowania postawy gotowości do podnoszenia swoich kwalifikacji i dokształcania się

 1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Wskazywanie źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 4. Współpraca Rady Pedagogicznej w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki.
 5. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, centrami informacji i planowania kariery oraz innymi instytucjami zajmującymi się poradnictwem i specjalistyczną pomocą uczniom i rodzicom.
 6. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców uczniów.


Zadania

I. Praca nauczycieli i wychowawców mająca na celu koordynację i maksymalizację działań mających na celu wspomaganie ucznia w procesie rozwoju zawodowego w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, zgodny ze statutem szkoły:

a/ Zapewnienie uczniom dostępu do konsultacji i porad indywidualnych w zakresie planowania kariery (pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel przedsiębiorczości);

b/ Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych (np. informacji o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia);

c/ Organizowanie dni kariery, w ramach których mogą odbywać się np. spotkania z przedstawicielami zawodów, z absolwentami, którzy osiągnęli sukces, z przedstawicielami firm, pracodawców itp. - Europejski Dzień Prawnika, Akademia Młodego Lekarza;

d/ Organizowanie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej:

- na lekcjach wychowawczych – dwa razy w semestrze;

- na lekcjach przedsiębiorczości i WOS oraz wszystkich innych lekcjach;

e/ Organizowanie udziału uczniów w międzynarodowych programach edukacyjnych online (np. Agenda 21 NOW, Let's Take Care of the Planet, Goi Peace Foundation);

f/ Wymiana doświadczeń i dzielenia się wiedzą – zespoły przedmiotowe;


PRZYKŁADOWE TEMATY ZAJĘĆ dla uczniów

Zajęcia integracyjne (klasy pierwsze - wrzesień).

Moje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, wyznawane wartości, cechy osobowości – jak wykorzystać wiedzę o sobie w procesie planowania kariery zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny, czyli autoprezentacja na papierze.

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w życiu zawodowym człowieka – kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak przekonać do siebie pracodawcę. Ćwiczenia praktyczne z autoprezentacji.

Formy zatrudnienia i wynagradzania, czyli co jest dla mnie najlepsze?

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czyli o prawie i regulaminach.

Zarządzam przedsiębiorstwem.

Menedżer w firmie, czyli o kierownikach słów kilka.

Negocjacje, czyli o rozwiązywaniu konfliktów.

Współpraca między pracownikami, czyli o pracy grupowej.

Etyczny pracownik, etyczne przedsiębiorstwo czyli o uczciwości w pracy.

Etyczne przedsiębiorstwo czyli o uczciwości wobec kontrahentów.

Mobbing czyli o terrorze w pracy.

Sposoby radzenia sobie ze stresem (klasy trzecie).

Zagadnienia poruszane w czasie zajęć indywidualnych z uczniami:

Moje mocne i słabe strony.

Jak i gdzie zdobywać informacje o świecie zawodów?

Współczesny rynek pracy – tendencje i trendy.

Jak stworzyć dobry plan? – kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej.

Aktywne metody poszukiwania pracy.

II. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:

a/ udział w targach edukacyjnych oraz dniach otwartych uczelni:

- Salon Maturzystów PERSPEKTYW - wrzesień;

- wyjścia na uczelnie wyższe (UE, Politechnika Śląska, UŚ), podczas których uczniowie zapoznają się z aktualna ofertą edukacyjną;

b/ organizowanie spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych w szkole;

c/ organizowanie zajęć (lekcji, warsztatów) prowadzonych przez pracowników naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (klasy drugie i trzecie) – m. in. z zakresu autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, wyboru ścieżki kariery;

d/ organizowanie zajęć z zakresu edukacji prawnej z Regionalną Izbą Radców Prawnych (Europejski Dzień Prawnika, symulacje rozpraw, konkursy);

e/ organizowanie kontaktów i wymian uczniów ze szkołami zagranicznymi (np. w ramach programu The Baltic Sea Project oraz Szkół Stowarzyszonych UNESCO);

f/ współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

g/ korzystanie ze stron internetowych WUP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz innych portali na temat rynku pracy.

III. Współpraca z rodzicami:

a/ prezentacja założeń działań podejmowanych przez szkołę i mających na celu pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kariery;

b/ udostępnianie rodzicom uczniów informacji o charakterze edukacyjno - zawodowym (o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i zatrudnienia);

c/ włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjnych szkoły (Akademia Młodego Lekarza, Regionalna Sesja Matematyczna, spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych);

d/ umożliwienie rodzicom dostępu do aktualnych prognoz dotyczących ryku pracy w Polsce oraz aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego (np. wskazanie źródeł informacji).

Współpraca z instytucjami

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2019/20 (nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy)

Uczelnie wyższe:

Akademia Sztuk Pięknych – udział w konferencji naukowej W stronę Bauhausu;

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej: Dostrzec to, czego nie widać .Wykład na temat metod przetwarzania obrazu z wykorzystaniem technik cyfrowych;

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – udział w warsztatach i wykładach pod wspólnym tytułem Modern trend in consumer behavior;

Uniwersytet Śląski, Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich - warsztaty w języku hiszpańskim i angielskim poświęcone kulturze i geografii Hiszpanii;

Uniwersytet Śląski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - budowa oraz działanie różnych mikroskopów;

Uniwersytet Śląski – Wydział Fizyki – warsztaty Osobliwości świata fizyki;

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – warsztaty;

Project 2020 - konferencja edukacyjna, której celem jest przedstawienie możliwości kształcenia za granicą;

Uniwersytet Navarry w Pampelunie – spotkanie dla klas dwujęzycznych hiszpańskich oraz lingwistycznych;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5:

Warsztaty Budowanie poczucia własnej wartości;

Warsztaty Efektywne uczenie się;

Regionalna Izba Radców Prawnych:

Symulacja rozpraw sadowych z okazji Europejskiego Dnia Prawnika – konkurs z nagrodami;

Przedstawiciele ciekawych zawodów:

Spotkanie z tłumaczem przysięgłym i konferencyjnym, absolwentem II LO;

Spotkanie z dyplomatą – byłym konsulem RP, kierownikiem Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Przejście na stołówkę

Zachęcamy do wykupienia obiadów w naszej stołówce. Zestaw dwudaniowy plus kompot

Korytarze naszej szkoły nadal pozostają puste, a tymczasem na terenie zielonym należącym do II LO pojawiły się krzewy owocowe i budki lęgowe dla ptaków. Owoce mają stanowić źródło pokarmu dla ptaków, które – mamy nadzieję – zalęgną się w budkach zawieszonych na drzewach powyżej krzewów. Być może kiedy wrócimy już do nauki stacjonarnej będziemy mogli śledzić fascynujące życie ptaków.
Akcja została zainicjowana przez Klub Gaja przy współpracy z naszym liceum i wsparciem finansowym Prezydenta Miasta Katowice.

Święto drzewa w Katowicach


Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

nie potrafisz porozumieć się z innymi ; czujesz się samotny ; odczuwasz złe samopoczucie ;
masz problemy rodzinne ; masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać ;
chciałbyś z kimś porozmawiać ;
chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem ; chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób ;
masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

WSPOMNIENIA ...


Otwarcie boiska


IV Festiwal poloneza


20-lecie UNESCO

2018

2014

2014

2014

2016

2016

10 lat sekcji hiszpańskiej

III festyn charytatywny

Dzień otwarty sekcji dwujęzycznej

Obchody 70-lecia szkoły

Dzień otwarty

2019

2019

Dzień otwarty

2019

Osiągnięcia

Szkoła

Indywidualne


Tytuły zdobyte przez szkołę

Matura 100%

Złota Szkoła 2020 (ranking "Perspektyw")

Brązowa Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Szkoła Stowarzyszona UNESCO

Szkoła humanitarna - PAH

Ranking Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2018

Kliknij napis

Kliknij napis

Kliknij napis

Kliknij napis

Kliknij napis

Kliknij napis

Szkoła humanitarna

Opis i fotorelacja

certyfikat

Indywidualne sykcesy uczniów

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach chętnie uczestniczą w olimpiadach i konkursach różnego typu, często uzyskując w nich doskonałe wyniki. W zależności od zainteresowań uczniów, którzy w danym roku uczęszczają do naszego liceum, w niektórych latach braliśmy udział w prawie trzydziestu olimpiadach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych. Oto informacja o sukcesach uczniów KONOPY w ciągu ostatnich lat.

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Finaliści i laureaci olimpiad:

X Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku - laureatka (II miejsce), wyróżnienie nagrodą specjalną: Nagroda im. Łucji Staniczkowej

Ogólnopolski Konkurs Szkolnych Filmów Krótkometrażowych w Języku Hiszpańskim - dwie uczennice otrzymały tytuł finalisty.

Również w tym roku szkolnym liczna grupa uczniów naszego liceum otrzymała stypendia naukowe różnego typu, na przykład stypendium PRYMUS lub Śląskie. Inwestujemy w talenty.


ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Finaliści i laureaci olimpiad:

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH - finalistka

Olimpiada Wiedzy o III RP - finalistka

Olimpiada OLIMPUS - troje laureatów


Wyróżnienia w konkursach:

Ogólnopolski konkurs Discover Canada - finalistka (III miejsce)

XIX Wojewódzki Konkurs Artystyczny Młode Talenty - 1. miejsce w kategorii scenicznej

XV Ogólnopolski Konkurs Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim - 1. Miejsce (8 aktorów z klas dwujęzycznych)

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX – 3 wyniki bardzo dobre i 7 wyników dobrych

The LLE: 25th Anniversary Summer 2020 Competition - wyróżnienie


Liczna grupa uczniów naszego liceum pobiera stypendia naukowe różnego typu, na przykład stypendium PRYMUS lub Śląskie. Inwestujemy w talenty.

Uczniowie naszego liceum mogą również ubiegać się o zdobycie specjalnego wyróżnienia przed zakończeniem nauki w naszej szkole. Od 2008 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach zasłużony absolwent o wybitnej osobowości otrzymuje najwyższe wyróżnienie szkoły – Laur Absolwenta, który przyznawany jest przez dziesięcioosobową Kapitułę Lauru Absolwenta. W skład Kapituły wchodzi dyrektor jako przewodniczący i nauczyciele wszystkich specjalności. Nominacje do Lauru zgłaszane są przez uczniów oraz wychowawców klas trzecich.

Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka w obecności całej społeczności szkolnej, Rady Rodziców i zaproszonych gości Laureat otrzymuje Laur w kształcie medalu odlanego z brązu, na którym widnieje grawer z nazwiskiem Laureata i rok otrzymania nagrody. Projektantem i wykonawcą naszego szkolnego Lauru jest wybitny rzeźbiarz – Gerard Grzywaczyk, uznany śląski artysta nagrodzony w wielu konkursach w kraju i za granicą.


ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Finaliści i laureaci olimpiad:

L Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalistka

VI Olimpiada o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - finalistka

X Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie - finalistka

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – dwoje finalistów

XXIV Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu - finalistka


Wyróżnienia w konkursach:

Wojewódzki Konkurs W świecie roślin i zwierząt - finalistka

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX - wyróżnienia


ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Finaliści i laureaci olimpiad:

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finalista

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie – finalistka

VII Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku – dwie laureatki


Wyróżnienia w konkursach:

Dyktando Hiszpańskie organizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 1 miejsce (zespół trzyosobowy)

III Powiatowy Turniej Farmaceutyczny – II miejsce (zespół dwuosobowy), II miejsce (zespół dwuosobowy)

VI Konkurs Realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec pod hasłem Kraj Saary organizowany przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego – II miejsce

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim – laureatka

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Hiszpanii – I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Neurobiologiczny BrainBee – finalista

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2018 – wyróżnienie

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Finaliści i laureaci olimpiad:

LXVIII Olimpiada Matematyczna – finalista

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – dwoje finalistów

II Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH – finalistka

III Olimpiada Wiedzy o Mediach - laureatka


Wyróżnienia w konkursach:

Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej – Brain Bee 2017 – II miejsce/etap ogólnopolski

UNESCO Let’s Take Care of the Planet International Contest Biodiversity in Europe – I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego Día a día – finalistka

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX – wyróżnienia

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta - 3 wyróżnienia

II Powiatowy Turniej Farmaceutyczny - III miejsce (zespół trzyosobowy)

Regionalny konkurs fotograficzny Śląskie Judaika – I miejsce

XXI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim – dwoje laureatówROK SZKOLNY 2015 / 2016

Finaliści i laureaci olimpiad:

VI Olimpiada Języka Hiszpańskiego – laureatka 1. miejsca i dwie finalistki

XLVII Olimpiada Języka Rosyjskiego – finalistka

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista

XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej – finalista

IX Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH – laureat

III Ogólnopolska Olimpiada Społeczna Zwolnieni z teorii – dziewięć finalistek


Wyróżnienia w konkursach:

Konkurs Filharmonia Śląska – przestrzeń oswojona. F.A.M.A – I miejsce (6 laureatek)

XVI Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury – wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej – Trzeba pamiętać – 2. miejsce

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – 3 wyróżnienia

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX – 4 wyróżnienia

XI Konkurs Historyczny – 2. Miejsce

IV Konkurs Realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec i Mieście Kolonii – I miejsce

XI Ogólnopolski Konkurs Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim - I miejsceROK SZKOLNY 2014 / 2015

Finaliści i laureaci olimpiad:

V Olimpiada Języka Hiszpańskiego – laureatka i dwie finalistki

XLV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – laureatka 2. miejsca

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – dwoje laureatów


Wyróżnienia w konkursach:

X Ogólnopolski Konkurs Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim - 1. miejsce

Powszechny Konkurs Matematyczny (Politechnika Warszawska) - finalista

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży 2015 pt. Dwie książki - laureatka

XXII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki - finalistka

Ogólnopolski Konkurs Giner de los Rios – laureatka 1. miejsca

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX - wyróżnienia
MATURA 2021

 • Odsetek sukcesów w szkole: 99,21%
 • Zdawalność w kraju: 74,5%
 • Zdawalność w liceach ogólnokształcących: 81%

 • przedmiot
  klasa CKE (stanin)
  Konopnicka

  j. polski PP
  7 -wysoki
  68%
  j. angielski PP
  6 - powyżej średniej
  95%
  matematyka
  6 - powyżej średniej
  78%


MATURA 2020

 • Odsetek sukcesów w szkole: 100%
 • Zdawalność w kraju: 74%
 • Zdawalność w liceach ogólnokształcących: 82%

 • przedmiot
  klasa CKE (stanin)
  Konopnicka

  j. polski PP
  6 - powyżej średniej
  64,0%
  j. angielski PP
  7 - wysoki
  94,10%
  matematyka
  7 - wysoki
  75,3%


sala 035

sala 037

sala 036

NASZE SUKCESY

SPORT w KONOPIE


„KONOPA” to bardzo dobry wybór. Ucząc się u nas zdobędziesz różne kompetencje,

w tym także sportowe.


Szkoła startuje we wszystkich dyscyplinach sportowych objętych rywalizacją międzyszkolną, organizuje zawody wewnątrzszkolne i międzyszkolne. Docenia każdą aktywność sportową swoich uczniów, indywidualną i zespołową, również w dyscyplinach nie objętych rywalizacją międzyszkolną. Jest różnorodna sportowo.

Konopę ukończyło wielu reprezentantów Polski i Śląska w różnych dyscyplinach sportowych. Do szkoły uczęszczają aktualni kadrowicze Polski i Śląska, którzy dzięki wielu udogodnieniom i pomocy nauczycieli, z powodzeniem łączą wyczynowe uprawianie sportu z nauką. Pomaga w tym między innymi indywidualny tok nauki, przyznawany na wniosek rodziców ucznia, który osiąga znaczące sukcesy sportowe.

Uczeń drugiej klasy naszej szkoły zajął II miejsce w Mistrzostwach Śląska w pływaniu na dystansie 100m stylem zmiennym i klasycznym, a uczennica klasy drugiej, zajęła II miejsce w Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym i Fudokan.

Do naszej szkoły uczęszcza także reprezentantka Polski w kręglach, która w Mistrzostwach Świata, rozegranych w 2019 roku, wywalczyła Mistrzostwo Świata w duecie i zajęła indywidualnie III miejsce.

Uczniem naszej szkoły jest także lekkoatleta, wicemistrz Polski Juniorów w biegu na 200 metrów oraz Mistrz Polski Juniorów w strzelectwie sportowym, w kategorii pistoletu pneumatycznego, a reprezentant Polski w La Crossie w kategorii U18, został w tym roku szkolnym abiturientem.


Najlepsze obiekty sportowe w Katowicach to wizytówka naszej szkoły.


Konopa to także świetna baza sportowa: pływalnia, trzy sale gimnastyczne, sala fitness, salka do tenisa stołowego oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko sportowe. Dzięki temu, dzień szkolny nie trwa do późnych godzin popołudniowych, a lekcje wf odbywają się w komfortowych warunkach, w małych grupach i na wszystkich dostępnych obiektach, bez konieczności kumulacji kilku grup na jednym obiekcie.

Oczywiście jest także czas na dodatkową aktywność sportową i rozwijanie swoich zainteresowań.


Szkoła uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu „Szkolny Klub Sportowy”, realizując pozalekcyjne zajęcia sportowe z siatkówki i koszykówki, otrzymała tytuł szkoły, w której odbywa się „Wf z klasą”.


Od wielu lat organizujemy spływy kajakowe dla uczniów, kontynuując tradycje dawnej Konopy, mistrzostwa szkoły w tenisie ziemnym, Grand Prix w tenisie stołowym, wyjazdy narciarskie i snowboardowe, wycieczki górskie i turystyczno-krajoznawcze. Tradycją szkoły stał się także udział w Ogólnopolskim Konkursie Tańców Ludowych w kategorii „Polonez”, w którym nasi tancerze i tancerki nie mają sobie równych, plasując się w nim na najwyższym stopniu podium.


W szkole promujemy zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie się, a dla uczniów, w szkole dostępna jest bezpłatna woda pitna z dystrybutorów, które rozmieszczone są w różnych miejscach budynku szkolnego, w tym przy obiektach sportowych.


Nasza szkoła od lat plasuje się w czołówce rywalizacji sportowej katowickich szkół średnich. Spacerując po szkole warto spojrzeć na witryny pełne pucharów sportowych z ostatnich lat, galerię Mistrzów Sportu Konopy i ściany pełne dyplomów naszych uczniów, świadczące o poziomie sportowym szkoły i sukcesach jej uczniów.


Obecny rok szkolny, podobnie jak poprzednie, był pełen sukcesów sportowych naszych reprezentacji. Jak co roku, od wielu lat, zdobyliśmy Mistrzostwo Katowic w pływaniu, w kategorii dziewcząt i chłopców, a w Finale Wojewódzkim chłopcy wywalczyli wicemistrzostwo Śląska, a dziewczęta zajęły III miejsce.

Reprezentacja szkoły została mistrzem Katowic w narciarstwie. Nasze reprezentantki wywalczyły Mistrzostwo Katowic w badmintonie, zdobyły wicemistrzostwo w piłce ręcznej i koszykówce, zajęły 3 miejsce w siatkówce halowej. Reprezentacje dziewcząt i chłopców zdobyły wicemistrzostwo Katowic w lekkiej atletyce, zajęły 3 miejsce w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, 4 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych. Ze względu na stan epidemiczny nie zdołaliśmy dokończyć rywalizacji w pozostałych dyscyplinach sportowych.

Nasi uczniowie triumfowali w X Ogólnopolskim Konkursie Tańca Śląskiego „Trojak 2019”, zajmując I i II miejsce.


Minione lata również pełne były sukcesów sportowych naszych uczniów. Na podium w roku 2018/19 znalazła się mistrzowska reprezentacja szkoły w pływaniu drużynowym dziewcząt i chłopców, reprezentacja w piłce nożnej dziewcząt, która zdobyła tytuł Wicemistrza Katowic, reprezentanci szkoły w narciarstwie alpejskim stając na II stopniu podium, wicemistrzowie Katowic w tenisie stołowym chłopców, brązowi medaliści w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców, brązowe medalistki w piłce ręcznej dziewcząt i siatkówce plażowej dziewcząt oraz tuż za podium na IV miejscu w siatkówce halowej dziewcząt.

W końcowej klasyfikacji sportowej, rozdzielonej ze względu na płeć, zajęliśmy III miejsce w kategorii chłopców i IV miejsce w kategorii dziewcząt.


W roku szkolnym 2017/18 reprezentacje szkoły zdobyły tytuły mistrzowskie w pływaniu drużynowym, dziewczęta wywalczyły tytuł Mistrza w piłce nożnej, tytuł Wicemistrza w siatkówce halowej i w siatkówce plażowej, dziewczęta wywalczyły Mistrzostwo w sztafetowych biegach przełajowych, chłopcy i dziewczęta zdobyły wicemistrzostwo w lekkiej atletyce, chłopcy wicemistrzostwo w koszykówce, wicemistrzostwo w tenisie stołowym wywalczyli chłopcy a dziewczęta zajęły III miejsce.

W klasyfikacji generalnej zajęliśmy I miejsce wśród 32 szkół średnich Miasta Katowice. W poprzednich latach zajmowaliśmy miejsca w pierwszej trójce klasyfikacji sportowej szkół średnich Miasta Katowice.


Lista sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły jest bardzo długa, nie sposób wymienić ich wszystkich. Możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy w czołówce sportowej Miasta Katowice od 25 lat. I nadal zamierzamy w niej pozostać.

SPORT w KONOPIE


„KONOPA” to bardzo dobry wybór. Ucząc się u nas zdobędziesz różne kompetencje,

w tym także sportowe.


Szkoła startuje we wszystkich dyscyplinach sportowych objętych rywalizacją międzyszkolną, organizuje zawody wewnątrzszkolne i międzyszkolne. Docenia każdą aktywność sportową swoich uczniów, indywidualną i zespołową, również w dyscyplinach nie objętych rywalizacją międzyszkolną. Jest różnorodna sportowo.

Konopę ukończyło wielu reprezentantów Polski i Śląska w różnych dyscyplinach sportowych. Do szkoły uczęszczają aktualni kadrowicze Polski i Śląska, którzy dzięki wielu udogodnieniom i pomocy nauczycieli, z powodzeniem łączą wyczynowe uprawianie sportu z nauką. Pomaga w tym między innymi indywidualny tok nauki, przyznawany na wniosek rodziców ucznia, który osiąga znaczące sukcesy sportowe.

Uczeń drugiej klasy naszej szkoły zajął II miejsce w Mistrzostwach Śląska w pływaniu na dystansie 100m stylem zmiennym i klasycznym, a uczennica klasy drugiej, zajęła II miejsce w Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym i Fudokan.

Do naszej szkoły uczęszcza także reprezentantka Polski w kręglach, która w Mistrzostwach Świata, rozegranych w 2019 roku, wywalczyła Mistrzostwo Świata w duecie i zajęła indywidualnie III miejsce.

Uczniem naszej szkoły jest także lekkoatleta, wicemistrz Polski Juniorów w biegu na 200 metrów oraz Mistrz Polski Juniorów w strzelectwie sportowym, w kategorii pistoletu pneumatycznego, a reprezentant Polski w La Crossie w kategorii U18, został w tym roku szkolnym abiturientem.


Najlepsze obiekty sportowe w Katowicach to wizytówka naszej szkoły.


Konopa to także świetna baza sportowa: pływalnia, trzy sale gimnastyczne, sala fitness, salka do tenisa stołowego oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko sportowe. Dzięki temu, dzień szkolny nie trwa do późnych godzin popołudniowych, a lekcje wf odbywają się w komfortowych warunkach, w małych grupach i na wszystkich dostępnych obiektach, bez konieczności kumulacji kilku grup na jednym obiekcie.

Oczywiście jest także czas na dodatkową aktywność sportową i rozwijanie swoich zainteresowań.


Szkoła uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu „Szkolny Klub Sportowy”, realizując pozalekcyjne zajęcia sportowe z siatkówki i koszykówki, otrzymała tytuł szkoły, w której odbywa się „Wf z klasą”.


Od wielu lat organizujemy spływy kajakowe dla uczniów, kontynuując tradycje dawnej Konopy, mistrzostwa szkoły w tenisie ziemnym, Grand Prix w tenisie stołowym, wyjazdy narciarskie i snowboardowe, wycieczki górskie i turystyczno-krajoznawcze. Tradycją szkoły stał się także udział w Ogólnopolskim Konkursie Tańców Ludowych w kategorii „Polonez”, w którym nasi tancerze i tancerki nie mają sobie równych, plasując się w nim na najwyższym stopniu podium.


W szkole promujemy zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie się, a dla uczniów, w szkole dostępna jest bezpłatna woda pitna z dystrybutorów, które rozmieszczone są w różnych miejscach budynku szkolnego, w tym przy obiektach sportowych.


Nasza szkoła od lat plasuje się w czołówce rywalizacji sportowej katowickich szkół średnich. Spacerując po szkole warto spojrzeć na witryny pełne pucharów sportowych z ostatnich lat, galerię Mistrzów Sportu Konopy i ściany pełne dyplomów naszych uczniów, świadczące o poziomie sportowym szkoły i sukcesach jej uczniów.


Obecny rok szkolny, podobnie jak poprzednie, był pełen sukcesów sportowych naszych reprezentacji. Jak co roku, od wielu lat, zdobyliśmy Mistrzostwo Katowic w pływaniu, w kategorii dziewcząt i chłopców, a w Finale Wojewódzkim chłopcy wywalczyli wicemistrzostwo Śląska, a dziewczęta zajęły III miejsce.

Reprezentacja szkoły została mistrzem Katowic w narciarstwie. Nasze reprezentantki wywalczyły Mistrzostwo Katowic w badmintonie, zdobyły wicemistrzostwo w piłce ręcznej i koszykówce, zajęły 3 miejsce w siatkówce halowej. Reprezentacje dziewcząt i chłopców zdobyły wicemistrzostwo Katowic w lekkiej atletyce, zajęły 3 miejsce w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, 4 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych. Ze względu na stan epidemiczny nie zdołaliśmy dokończyć rywalizacji w pozostałych dyscyplinach sportowych.

Nasi uczniowie triumfowali w X Ogólnopolskim Konkursie Tańca Śląskiego „Trojak 2019”, zajmując I i II miejsce.


Minione lata również pełne były sukcesów sportowych naszych uczniów. Na podium w roku 2018/19 znalazła się mistrzowska reprezentacja szkoły w pływaniu drużynowym dziewcząt i chłopców, reprezentacja w piłce nożnej dziewcząt, która zdobyła tytuł Wicemistrza Katowic, reprezentanci szkoły w narciarstwie alpejskim stając na II stopniu podium, wicemistrzowie Katowic w tenisie stołowym chłopców, brązowi medaliści w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców, brązowe medalistki w piłce ręcznej dziewcząt i siatkówce plażowej dziewcząt oraz tuż za podium na IV miejscu w siatkówce halowej dziewcząt.

W końcowej klasyfikacji sportowej, rozdzielonej ze względu na płeć, zajęliśmy III miejsce w kategorii chłopców i IV miejsce w kategorii dziewcząt.


W roku szkolnym 2017/18 reprezentacje szkoły zdobyły tytuły mistrzowskie w pływaniu drużynowym, dziewczęta wywalczyły tytuł Mistrza w piłce nożnej, tytuł Wicemistrza w siatkówce halowej i w siatkówce plażowej, dziewczęta wywalczyły Mistrzostwo w sztafetowych biegach przełajowych, chłopcy i dziewczęta zdobyły wicemistrzostwo w lekkiej atletyce, chłopcy wicemistrzostwo w koszykówce, wicemistrzostwo w tenisie stołowym wywalczyli chłopcy a dziewczęta zajęły III miejsce.

W klasyfikacji generalnej zajęliśmy I miejsce wśród 32 szkół średnich Miasta Katowice. W poprzednich latach zajmowaliśmy miejsca w pierwszej trójce klasyfikacji sportowej szkół średnich Miasta Katowice.


Lista sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły jest bardzo długa, nie sposób wymienić ich wszystkich. Możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy w czołówce sportowej Miasta Katowice od 25 lat. I nadal zamierzamy w niej pozostać.

Pokój naucycielski (górny)

W szkole zatrudnionych jest 80 nauczycieli i pracowników pedagogicznych, z czego 64 posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, a 7 tytuł naukowy doktora.

POSŁUCHAJ

Muzyka, tekst i wykonanie: Emilia Prządo

Współpraca międzynarodowa

COP 24 Spotkanie w szkole

Konferencja COP 24 -2019 r.

Konferencja COP 25

OPIS

Lekcje otwarte2021
Hiszpański

Oddział dwujęzyczny z językiem hiszpańskim – klasa wstępna


Oddział pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii:

 • języki obce: hiszpański, angielski,
 • język hiszpański na poziomie dwujęzycznym,
 • literatura hiszpańska, historia Hiszpanii oraz geografia Hiszpanii nauczane w języku hiszpańskim przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z Hiszpanii,
 • przygotowanie do matury hiszpańskiej „Titulo de Bachiller”,
 • przygotowanie do studiów na wydziałach uniwersytetów wymagających posiadania certyfikatu matury międzynarodowej,
 • przygotowanie do studiów na uniwersytetach w Hiszpanii,
 • Szkolny Teatr „Titiriteros” – fakultatywne zajęcia teatralne, sukcesy w Krajowych i Międzynarodowych Przeglądach Teatrów Hiszpańskich,
 • wieloletnia tradycja w organizacji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hispanojęzycznych,
 • warsztaty kulturowo-językowe w Madrycie i Barcelonie,
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Hiszpańskiego, Literatury i Języka Polskiego, Filozofii, Lingwistyki Matematycznej Teoretycznej i Stosowanej oraz Wiedzy o Kulturze Popularnej,
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Teatralna w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Granadzie, Barcelonie i Madrycie, uniwersytety w Danii i Wielkiej Brytanii.

Lekcje otwarte 2021
hiszpański

Wideo z Live Chat z nauczycielami i uczniami
klas hiszpańskich

Lekcje otwarte 2021
Angielski i Historia

OPIS

Oddział humanistyczny, ekonomiczno-prawny, matematyczno-językowy


Oddziały pod patronatem Wydziału Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 • języki obce: angielski, hiszpański,
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych,
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów,
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych regionu,
 • międzyszkolne konkursy filmowe oraz szkolne konkursy literackie i filmowe,
 • organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach,
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Angielskiego, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Kulturze Popularnej i konkursach językowych, historycznych oraz wiedzy o społeczeństwie,
 • losy absolwentów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Lekcje otwarte
2021

Angielski

Historia

Wideo z Live Chat

z nauczycielami i uczniami
klas lingwistycznych

Lekcje otwarte
2021

Angielski

Historia

Wideo z Live Chat

z nauczycielami i uczniami
klas lingwistycznych

OPIS

Quiz
Czy jesteś chemikiem?

Lekcje otwarte 2021
Biologia i Chemia

Oddział biologiczno-chemiczny


Oddziały pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • języki obce: angielski, niemiecki lub hiszpański,
 • zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii z podziałem na grupy prowadzone w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych,
 • wykłady lekarzy i pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Akademii Młodego Lekarza,
 • ćwiczenia laboratoryjne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
 • możliwość ubiegania się o indeks studenta Uniwersytetu Licealisty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • ćwiczenia z fantomami z ratownictwa medycznego w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • uczestnictwo w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • sukcesy w Olimpiadach: Biologicznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Chemicznej,
 • przygotowanie do studiów medycznych w kraju i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Cambridge,
 • wyjazdy na warsztaty naukowe i ekologiczne w ramach międzynarodowego Projektu Państw Bałtyckich (Baltic Sea Project w UNESCO ASP-net) do Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Estonii,
 • współpraca ze schroniskami dla zwierząt,
 • losy absolwentów: studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Cambridge University, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny Kielcach; Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski w Katowicach (studia prawnicze, chemia), Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Lekcje otwarte
2021

Chemia

Wideo z Live Chat

z nauczycielami
i uczniami biol-chemu

Biologia

OPIS

Konkurs dla klas 8

Lekcje otwarte 2021
Fizyka

Konopa to nie zabawa,
przejść przez Sigmę – trudna sprawa.
U nas matma to podstawa,
a przed matmą zawsze kawa.
Gdy w fizyce coś nie styka
– uderz do informatyka.
Polski czasem zaskakuje,
rymów nagle nam brakuje.
I choć matma to udręka,
wiedza ścisła to potęga!

Lekcja otwarta
2021

Fizyka

Gdyby nie pandemia Covid-19, w marcu odbyłaby się kolejna edycja Regionalnej Sesji Matematycznej. Konferencja organizowana przez naszą szkołę na stałe wpisała się w tradycję obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby Pi.
Z tej okazji, od dziewiętnastu lat spotykamy się w gronie nauczycieli śląskich szkół oraz uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice i Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W spotkaniach naukowych wzięło udział ponad trzy tysiące pasjonatów „królowej nauk”.
Stałymi punktami programu Regionalnej Sesji Matematycznej są:
- wykłady pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach;
- referaty uczniów;
- konkurs dla uczniów szkół podstawowych Matematyka – nie taka straszna;
- koncert muzyczny zespołu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach;
- występ artystyczny uczniów naszego Liceum.

Matematyka jest dla człowieka deską ratunku. Nie ma tam fantazji, anegdot, błąkania się w kole bez wyjścia. Dowód, kontrola, trwałość, wieczność. Żadnych izmów, tylko posuwanie się po linii prostej.
Georges Vantongerloo – „Cercle et carre”

Regionalne konferencje matematyczne z okazji Międzynarodowego Dnia liczby 𝜋

Szlachetna paczka

Szkolny Klub Wolontariatu

Mikołajki

I Koncert charytatywny

2020

2021

WOŚP

II Koncert charytatywny

Szkolny Klub Wolontariatu zrzesza wszystkich uczniów liceum. Nasza działalność to inicjatywy samodzielnie opracowane i przeprowadzone przez wolontariuszy oraz akcje zaproponowane nam przez organizacje pozaszkolne, w które chętnie się włączamy propagując ideę dobroczynności wśród społeczności Konopy.


1) współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” - cykliczne spotkania mikołajkowe dla małych podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, wspieranie dzieci w nauce oraz odrabianiu zadań domowych, prowadzenie warsztatów tematycznych dla maluchów; wspieranie grudniowej akcji „Uskrzydlamy”

2) inicjatywa charytatywna pt. „Podaruj Ciepło” - zimowe zbiórki ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

3) akcje charytatywne w ramach Szlachetnej Paczki

4) Szkolny Patrol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bijący rekordy w zbiórkach pieniędzy na terenie Śląska

5) przedsięwzięcia, których celem jest pomoc zwierzętom – Akcja „Pies” (koordynowana rokrocznie przez nauczycieli biologii), „Pomóż Australii”, wsparcie Fundacji Przystań Ocalenie

6) kiermasze książek, słodkości, bary sałatkowe i lemoniadowe, dzięki którym możemy wesprzeć osoby potrzebujące i zmagające się z poważnymi chorobami

7) dbałość o stałe wzbogacanie wiedzy wolontariuszy na temat podstaw prawnych regulujących działalność charytatywną oraz zapoznawanie się z nowymi ofertami wolontariatu

Od kilku lat jesteśmy współorganizatorami gry miejskiej Fair Train. Wydarzenie to odbywa się już od 10 lat w ramach międzynarodowej akcji Tydzień Edukacji Globalnej.
Gra uczy między innymi o prawach człowieka, świadomej konsumpcji, odpowiedzialności za środowisko. Stacje gry nazwiązują do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Ze względu na okoliczności w 2020 roku, X jubileuszowa edycja gry, nie mogła rozgrywać się w przestrzeni miejskiej. Szkoły zaangażowane w organizację gry opracowały swoje stacje w wersji online.

My wybraliśmy temat „Problem śmieciowy”, w którym chcieliśmy zaprezentować Japonię, jako dobry przykład w segregowaniu i przetwarzaniu śmieci.
Zachęcamy do wirtualnego udziału w całej grze lub od razu zajrzyjcie do Japonii.

W roku szkolnym 2020/2021 braliśmy udział w europejskim projekcie #KlimatNaZmiany, realizowanym przez 16 organizacji europejskich.

Konkurs debat klimatycznych był jednym z działań projektu i został zorganizowany
w 13 krajach.

Był to konkurs stworzony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, obejmujący ważne tematy globalne, takie jak: prawa człowieka, integracja, uczestnictwo, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, niedyskryminacja, migracja i rozwój, polityka młodzieżowa.

Po fazie wstępnej, która odbywała się pomiędzy klasami, nastąpiła faza szkolna pomiędzy zwycięskimi drużynami w szkole, a końcowym etapem był finał ogólnopolski w czerwcu 2021 roku. Finał ogólnoeuropejski odbył się w listopadzie 2021 r. w Brukseli.
---------------------
Szkolne debaty są ćwiczeniem w zakresie demokracji i obywatelstwa, ponieważ uczestnicy uczą się wyrażać siebie, porównując swoje argumenty w kontekście wspólnych zasad i respektując wyznaczony czas i przestrzeń.

Od 10 lat w naszej szkole organizowany jest Regionalny Konkurs Ortograficzny DICTATION - DICTADO - DIKTAT - DYKTANDO, czyli Dyktando w 4 językach.

Celem konkursu jest motywowanie uczniów najstarszych klas szkół podstawowych do rozwijania i doskonalenia kompetencji językowych, w szczególności w zakresie znajomości ortografii języka polskiego i języków obcych nowożytnych. Uczniowie piszą dyktanda aż z czterech języków: polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

Rekrutacja

e-legitymacje

odznaki

patroni naukowi

ulotka

dyrekcja szkoły

harmonogram

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach


Dyrektor szkoły
dr Jacek Pruciak

Wicedyrektor szkoły
mgr Anastazja Nędzi

Wicedyrektor szkoły
dr Małgorzata Matyja

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji
znajdują się na
stronie internetowej szkoły.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Rekrutacja

Strona internetowa

Planowane oddziały

Strona internetowa

Kryteria punktacji

W naszej szkole zainstalowane są czytniki rejestrujące wejście i wyjście.
E-legitymacja, oprócz swoich zwykłych zastosowań, działa jak klucz.

Historia szkoły

Liceum powstało w 1948 roku na bazie Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej, która funkcjonowała od 1922 roku z przerwą w czasie okupacji.

Liceum kształtuje osobowość, zachowania i postawy wychowanków w oparciu o system wartości i ideałów, akceptowanych przez rodziców, szkołę i środowisko, przygotowuje ich do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu regionu i poza regionem (misja liceum).

Do tradycji liceum należy, że uczęszczają do niego dzieci absolwentów, a babcie przyprowadzają swoich wnuków. Świadczy to o tym, że szkoła związana jest ze środowiskiem lokalnym i ugruntowała mocno swoją pozycję znajdując się w czołówce liceów w regionie. Liceum posiada swój sztandar oraz hymn, do którego słowa i muzykę napisali uczniowie (1976 r.).
Jest szkołą, w której uczniowie już w latach siedemdziesiątych mieli nowoczesną pracownię językową i uczyli się języka angielskiego w zakresie poszerzonym lub uczyli się w klasach o profilach matematyczno-fizycznych i biologiczno- chemicznych.

Dzięki staraniom dyrektora liceum i rodziców szkoła wybudowała basen i drugą salę gimnastyczną.
W grudniu 1993 roku w liceum otwarta została pierwsza pracownia komputerowa dla uczniów szkół średnich w Katowicach Od 1994 roku liceum należy do szkół stowarzyszonych przy PK UNESCO.
Daje to możliwość uczestniczenia w wielu programach i projektach międzynarodowych, np. The Baltic Sea Project, Phenological Studies, Bird Counting, Environmental History. Właśnie dlatego liceum odnosi szczególne sukcesy w edukacji ekologicznej i biologicznej młodzieży. Każdego roku młodzież naszego liceum uczestniczy w krajowych obozach językowych organizowanych przez UNESCO.


.

Kalendarium

1911

 • Budynek zostaje oddany do użytku szkolnego. Powstaje w nim powszechna szkoła niemiecka (Kleistschule).

1922

 • Rozpoczyna działalność Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 im. Marii Konopnickiej, jej rektorem zostaje Józef Cieślik.

1945

 • Ponownie zostaje otwarta Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 im. Marii Konopnickiej z kierownikiem Emilem Kujawskim na czele.

1948

 • Przekształcenie szkoły publicznej w Ogólnokształcącą Szkołę Żeńską Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Marii Konopnickiej, której dyrektorem jest dalej Emil Kujawski.

1949

 • Przełożoną szkoły zostaje mgr Irena Wojciechowska.

1952

 • Szkoła przyjmuje nazwę IV Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, funkcje dyrektora obejmuje dr Aniela Gralakowa.

1953

 • Utworzono klasy koedukacyjne.

1954

 • Funkcję dyrektora liceum pełni mgr Maria Greszczukowa.

1958

 • Dyrektorem szkoły, która jest typową „jedenastolatką” o nazwie Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach, zostaje dr Michał Nowakowski.

1960

 • Po nieoczekiwanej śmierci dyr. Nowakowskiego tymczasowo obowiązki dyrektora pełni mgr Stefania Thallowa, od września dyrektorem zostaje mgr Zygmunt Surowiak. Grono Pedagogiczne liczy 19 osób. Także w tym roku samodzielny byt rozpoczyna Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickej.

1962

 • Szkoła przyjmuje nazwę II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

1963

 • W liceum wprowadza się klasy eksperymentalne z poszerzonym programem języka angielskiego. Nauczanie języka angielskiego w poszerzonym zakresie prowadzone jest do dziś. Odtąd liceum nasze postrzegane jest jako szkoła humanistyczna, nastawiona na naukę języków obcych. Także od tego czasu liceum nasze należy do szkół wiodących w Katowicach. Istniejąca w szkole 12 Katowicka Drużyna Harcerska im. Bohaterów Wieży Spadochronowej otrzymuje sztandar ufundowany przez Dyrekcję Liceum i Komitet Rodzicielski.

1967

 • Z okazji 125-lecia urodzin Marii Konopnickiej zakład opiekuńczy funduje szkole sztandar.

1969

 • Obowiązki dyrektora przejmuje mgr Wacław Frankowski.

1972

 • Na stanowisko dyrektora powołana zostaje mgr Stefania Izydorczyk.

1973

 • Założono Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny PTTK. W latach 80. klub został nazwany „Arkadia”.

1975

 • XVI Drużyna HSPS IX Szczepu „Orląt Sląskich” otrzymuje tytuł drużyny sztandarowej.

1976

 • Powstaje hymn szkoły.

1977

 • Oddano do użytku nowy kompleks sportowy- salę gimnastyczną i basen pływacki.

1991

 • W wyniku konkursu, dyrektorem liceum zostaje mgr Iwona Sienkiewicz-Zychla, która po dwóch latach rezygnuje z funkcji.

1993

 • Funkcję dyrektora obejmuje mgr Maria Szweda. Powstaje Szkolny Klub Ekologiczny „Demeter”.

1994

 • W liceum odbywa się wojewódzka inauguracja roku szkolnego.
 • Liceum zostaje przyjęte do Szkół Stowarzyszonych przy PK UNESCO.
 • Powstaje pracownia komputerowa z programem autorskim z informatyki,
 • Założony zostaje Fanklub Jerzego Dudy-Gracza.

1995

 • Liceum uczestniczyło w obchodach 10- lecia istnienia Teatru Witkacego w Zakopanym.
 • Delegacja liceum wzięła udział w Regionalnym Zjezdzie Szkół imienia Marii Konopnickiej.
 • Odbyła się pierwsza zagraniczna wycieczka licealistów do Danii.
 • Maturzyści wzięli udział w wyjazdowych rekolekcjach.

1996

 • Odbyły się wyjazdy ekologiczne do Finlandii oraz Szwecji.
 • Kurator Anton Romaniuk z Kijowa odwiedził liceum.
 • Powołana została w liceum Państwowa Komisja Egzaminacyjna przy Kuratorze Oświaty (dwa lata).
 • Zakończony został remont kapitalny budynku (szkody górnicze).

1997

 • Dyrektor liceum Mgr M. Szweda zorganizowała robocze spotkanie dyrektorów szkół licealnych z udziałem ks. arcybiskupa D. Zimonia dotyczącego problemów edukacji w regionie.
 • Uczniowie wyjechali do Danii, Francji oraz Szwecji.
 • Odbyła się wycieczka uczniów do Lwowa, i złożenie kwiatów na grobie M. Konopnickiej.
 • Liceum współorganizowało Salon Literacki w Miejskim Domu Kultury na Koszutce.

1998

 • Uczniowie wyjechali z opiekunami do Szkocji i Wiednia.
 • Absolwenci i dyrekcja liceum zorganizowali obchody jubileuszowe
  50- lecia istnienia liceum.
 • W liceum odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Katowicach, której przewodniczył Jerzy Dolinkiewicz.

1999

 • dyr M. Szweda uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji w Rytrze koło Nowego Sącza, temat konferencji „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole”.
 • Fanklub Jerzego Dudy-Gracza obchodził piątą rocznicę działalności.
 • Odbyły się wycieczki uczniów do Londynu i Szwecji.
 • W liceum spotkały się Szkolne Kluby Europejskie szkół średnich.
 • Uczniowie uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika W. Korfantego w Katowicach.
 • Społeczność liceum spotkała się z arcybiskupem Damianem Zimoniem.
 • delegacja młodzieży i nauczycieli wzięła udział w warsztatach w Sonnenbergu w Niemczech.

2000

 • Liceum otrzymało nagrodę za najlepiej prowadzona działalność ekologiczną w województwie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Odbył się pierwszy bal szkolny w stylu lat 60.
 • Wraz z Biblioteką śląską liceum współorganizowało Dzień Irlandii czyli śląskiego świętego Patryka.
 • Dyrektor, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w jubileuszu 60 lecia urodzin Jerzego Dudy-Gracza.
 • Delegacja liceum uczestniczyła w EXPO 2000 w Hannoverze, w Niemczech.
 • Uczniowie zorganizowali w szkole Dzień Wiedźmina.

2001

 • Liceum brało udział w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy.
 • Po raz drugi szkoła współorganizowała z Biblioteką śląską śląskiego
  świętego Patryka.
 • Odbyło się spotkanie z rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach
  z prof. J. Wojtyłą.

2002

 • Delegacja liceum uczestniczyła w Konsekracji i Wprowadzeniu w Urząd Zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Biskupa Tadeusza Szurmana.
 • Liceum otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół średnich organizowanym przez miesięcznik Perspektywy.
 • Młodzież wyjechała do Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz na konferencję do Sonnenbergu w Niemczech.
 • Uczniowie i nauczyciele liceum brali udział w rekolekcjach wielkopostnych z udziałem Jerzego Dudy-Gracza.
 • Dyrektor Maria Szweda uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • W szkole powstała klasa sportowo – pływacka.
 • Młodzież brała udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Ekologicznej w Petersburgu.
 • Został wprowadzony trzeci język obcy jako język obowiązkowy w klasach humanistycznych (hiszpański, rosyjski).

2003

 • Zorganizowano międzyszkolny konkurs na wywiad prasowy, radiowy i telewizyjny na temat „Nadzieje Polaków związane z integracją europejską”.
 • Uczniowie i nauczyciele brali udział w międzynarodowej konferencji w Plon, w Niemczech.
 • dr Jolanta Mol została koorynatorem Baltic Sea Project.
 • Uczniowie wyjechali na międzynarodowe warsztaty ekologiczne do Pori w Finlandii.
 • W liceum zorganizowano wystawę fotografii rodzinnych „Pamiątki serdeczne” oraz wydanie katalogu we współpracy z Muzeum Katowic.
 • Uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym Mitingu Pływackim w Niemczech i Francji.

2004

 • W Bibliotece Sląskiej liceum uroczyście obchodziło 10 lecie Fanklubu Jerzego Dudy- Gracza.
 • W szkole odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego, doradców metodycznych i wiceprezydent Katowic K. Siejnej, podsumowujące działalność sportową szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach, (II LO zajęło miejsce I).
 • W liceum zorganizowany został Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, Poezji Niemieckojęzycznej dla szkół ponadgimnazjalnych w regionie.
 • Uczniowie wyjechali na wymianę do Danii.
 • Zakończył się remont boisk szkolnych.

2005

 • Otwarta została klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim (z udziałem ambasadora Hiszpanii).
 • Zakończyła się przebudowa wejścia do szkoły, otwarta została portiernia.
 • Zastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Jerzemu Dudzie- Graczowi.
 • Zakończony został remont basenu.

2006

 • W ramach szkolnego programu Sokrates Comenius pt. „Młodzi ludzie i ich miasta” liceum gościło nauczycieli i uczniów z Portugalii, Niemiec i Włoch.
 • Wbudowana została tablica pamiątkowa poświęcona Patronce liceum Marii Konopnickiej.
 • We wrześniu liceum było współorganizatorem międzynarodowej konferencji The Baltic Sea Project pt. „Diversity and Sustainability”, która odbyła się w Katowicach i Złotym Potoku.
 • Uczniowie uczestniczyli w Euroweek 2006, w Tilburgu, w szkolnej wycieczce do Wielkiej Brytanii.
 • Szkoła gościła hiszpańskich nauczycieli z Alicante, delegacje partnerów programu Sokrates Comenius z Niemiec, Włoch i Portugalii wraz z uczniami.
 • W listopadzie odbył się finał Festiwalu Języka Polskiego oraz Dzień Tolerancji przygotowany przez młodzież liceum.

2007

 • W lutym odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru liceum,
 • Klasa hiszpańska wzięła udział w konkursie teatrów w języku hiszpańskim, uzyskała najwyższą lokatę i w nagrodę wyjechała do Sofii na festiwal międzynarodowy tego konkursu,
 • Odbyły się wycieczki do Porugalii, Wloch i Hiszpanii,
 • We wrześniu odbyło sie pożegnanie dyrektor Marii Szwedy, ktora zrezygnowała z pełnienia tego stanowiska,- obowiązki dyrektora liceum prezydent miasta powierza pani Grażynie Paździorek, dotychczasowej wicedyrektor.,
 • Delegacja uczniów szkoły w październiku wzięła udział w warsztatach w Ustce na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego w ramach programu UNESCO”Great Volga River Route”.
 • Przedstawiciele uczniów szkoły wraz z mgr Barbarą Stawowczyk i mgr Anastazją Nędzi uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu popiersia profesora Jerzego Dudy – Gracza w plenerowej galerii artystycznej na Placu Grunwaldzkim w Katowicach.
 • II LO było współorganizatorem warsztatów dla nauczycieli polskich szkół biorących udział w The Balic Sea Project na temat Różnorodność biologiczna na terenach przemysłowych Górnego Śląska a zrównoważony rozwój w Regionie Bałtyckim”.
 • W listopadzie delegacja uczniów pod opieką mgr Krystyny Pytlik i mgr Izabeli Arciuch uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Euroweek” w Kalundborgu (Dania). Młodzież przygotowała znakomitą prezentację szkoły, regionu, zwyczajów, kuchni i ludowego tańca.
 • Konkurs na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach wygrywa nauczycielka biologii, koordynator programu The Baltic Sea Project i opiekunka olimpijczyków – dr Jolanta Mol. Swoją funkcję obejmuje 28 stycznia 2008 r.
 • Na początku marca podczas szkolnej wycieczki do Niemiec na Międzynarodowe Targi IT CEBIT 2008 dla klas matematyczno-informatycznych, młodzież zwiedziła Berlin, Hanower i Poczdam.
 • 6 edycja Międzyszkolnej Sesji Matematycznej odbyła się pod hasłem „Matematyka-niewidzialna kultura”
 • Po raz piąty zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka-tradycyjnego pożegnania uczniów klas trzecich przez młodszych kolegów, po raz pierwszy w historii szkoły, dyrektor II LO wręczyła Laur Absolwenta-płaskorzeźbę autorstwa artysty rzeźbiarza, Gerarda Grzywaczyka. Otrzymał go uczeń klasy 3 B-Korneliusz Keller. Laudację wygłosiła wychowawczyni laureata-mgr Krystyna Sojka.
 • Nowym wicedyrektorem II LO została mgr Anastazji Nędzi

2008/09

 • Po raz pierwszy zorganizowano wycieczki integracyjne dla klas pierwszych do Górek Wielkich-w programie przewidziano zwiedzanie muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej, jazdę konną oraz spacer ścieżką edukacyjną na górę Bucze.
 • Europejski Dzień Języków Obcych- uczniowie uczestniczyli w otwartych zajęciach językowych, warsztatach piosenki obcojęzycznej, w pierwszej edycji konkursu „The School Idol” oraz w konkursie z okazji Światowego Dnia Turystyki, dotyczącym zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Przedstawiciele młodzieży pod opieką mgr Anny Richter wzięli udział w debacie zorganizowanej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki (aula Collegium Civitas) na temat- „Rzeczpospolita wielokulturowa i wielojęzyczna-dobrodziejstwo czy obciążenie?”.
 • Święto Edukacji Narodowej początkiem obchodów 60-Lecia Pierwszej Matury w II LO. W uroczystej akademii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz emerytowani nauczyciele szkoły.
 • W październiku odbyły się międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli szkół stowarzyszonych w UNESCO w ramach The Baltic Sea Project – „Śląski region górniczy-wczoraj i dziś -zmiany klimatu”.
 • W listopadzie grupa maturzystów pod kierunkiem dr Agnieszki Litwińskiej-Pruciak i mgr Anny Richter przeszła do drugiego etapu konkursu tanecznego „Studniówka marzeń”, zorganizowanego przez stację telewizyjną TVN. Uczniowie przygotowali film p.t. „Polonez nie musi być nudny” zawierający podstawowe kroki poloneza. Podczas realizacji filmu o szkole przez ekipę TVN, trzecioklasiści zaprezentowali różne gatunki tańca- m. in. klasyczny i latynoamerykański taniec towarzyski, flamenco, hip-hop oraz aqua aerobik.
 • I miejsca w Mistrzostwach Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem Prezydenta Miasta Katowic w Zwardoniu na „Skalance”; klasyfikacja – kobiety: Zuzanna Górska (1f) (I miejsce), Agnieszka Kasperek (2e) (II miejsce), Filip Marona (0e) (II miejsce), Bartosz Bielski (1f) (III miejsce), Michał Kopeć (1c) (IV miejsce), Roch Sobula (2f) (VIII miejsce); opiekunem drużyny narciarskiej była dr Agnieszka Litwińska-Pruciak;
 • VII edycja Międzyszkolnej Sesji Matematycznej pod hasłem „Liczby rządzą”;
 • Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka, Laur Absolwenta 2009 otrzymał z rąk dyr. Jolanty Mol – Paweł Zieliński z klasy dwujęzycznej;
 • W kwietniu odbyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej. Laureatką I miejsca została Roksana Krotla z II LO;
 • Kolejna wycieczka śladami Światowego Dziedzictwa Kulturowego do Pragi i Paryża (marzec);
 • V Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii. Po raz pierwszy w historii konkursu zwycięstwo odniosła drużyna II LO w składzie Justyna Tomeczek i Natalia Karpacz;
 • Przedstawicielki II LO pod opieką dra Przemysława Raczyńskiego uczestniczyły w ogólnopolskiej konferencji „Lasy-różnorodność biologiczna a rozwój zrównoważony” w Krośnie. Konferencja była częścią programu The Balic Sea Project;
 • W kwietniu – uczniowie klas biologiczno –- chemicznych pod opieką dr Jolanty Mol i mgr. Jacka Pruciaka reprezentowali naszą szkołę na konferencji w Sztokholmie w ramach BSP Project;
 • II LO jest od czerwca sponsorem lemura (lemur catta) ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zwierzątko otrzymało imię Julian Konopek;
 • Podczas akademii zakończenia roku szkolnego, dyr. Jolanta Mol po raz pierwszy w historii szkoły wręczyła nagrody dyrektora dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – statuetki sowy oraz laur olimpijski dla najlepszego sportowca II LO. Nagrody otrzymali – Paulina Konca, Jakub Gubała i Mateusz Kiliński, natomiast laur-Arkadiusz Braszczok

2009/10

 • We września przedstawiciele uczniów II LO uczestniczyli w inauguracji I Śląskiego Festiwalu Kreatywności na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego;
  3-16 września – zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych odbyły się po raz drugi w Górkach Wielkich;
 • Delegacja II LO wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Urban Ecology In Baltic Sea Region”, zorganizowanej w ramach BSP w Wilnie;
 • W październiku nasza szkoła gościła grupę 28 duńskich uczniów ze szkoły średniej w Kopenhadze;
 • Podczas wielkiej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyr. Jolanta Mol po raz pierwszy w historii szkoły wręczyła Laury Zasłużonego Pedagoga II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej;
 • W październiku nasza szkoła była gospodarzem warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół stowarzyszonych UNESCO w ramach Balic Sea Projekt. Warsztaty odbywały się pod hasłem „Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych a globalne zmiany klimatu”;
 • Dyrektor szkoły, dr Jolanta Mol, otrzymała godność Honorowego Wolontariusza od Kapituły Honorowego Odznaczenia Serduszkiem „Deus Caritas Est”, za prowadzoną przez II LO działalność charytatywną;
  23 listopada klasa 0e pod opieką nauczycieli – hispanistów uczestniczyła w „Spotkaniach z Hiszpanią”, cyklu wykładów zorganizowanych dla licealistów przez Zakład Hispanistyki UŚ w Sosnowcu;
 • W grudnia w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie Absolwentek – pierwszych maturzystek II LO z dyrekcją szkoły oraz przedstawicielami stowarzyszenia „KONOPA”

Historia szkoły

Liceum uczestniczy w wymianie młodzieży. Nasi uczniowie wyjeżdżają do Szwecji, Finlandii, Niemiec, Danii, Egiptu, Hiszpanii. Przygotowują projekty i prezentacje na konferencje i warsztaty międzynarodowe, które sami przedstawiają.


Na szczególną uwagę zasługuje powstanie w 1994 roku jedynego w kraju, Fan Klubu Jerzego Dudy Gracza, współpraca z profesorem, rozszerzenie edukacji humanistycznej i uczestniczenie młodzieży w ważnych wydarzeniach kulturalnych regionu i kraju wraz z profesorem do 2004 roku.

Uczniowie liceum wydają na bardzo wysokim poziomie, wielokrotnie nagradzaną, gazetkę szkolną „RzeczNiepospolitą” i czasopismo „E’vviva I’arte”, która jest jedyną młodzieżową gazetką kulturalną w regionie.

Tradycją szkoły jest organizowanie cyklicznych spotkań ze znaczącymi postaciami w regionie i w kraju: ludźmi kultury, polityki, naukowcami, pisarzami i poetami.
W 1998 roku liceum obchodziło jubileusz 50- lecia istnienia, na który przybyło prawie 2000 absolwentów z wszystkich zakątków świata. Z tej okazji wydana została pierwsza monografia liceum oraz plakat przedstawiający prace znanych artystów plastyków absolwentów szkoły. Liceum wydało także dwa tomiki wierszy swoich uczniów i absolwentów.

Absolwenci i uczniowie liceum cenią sobie wypracowane metody pracy z uczniami, uzyskiwanie wysokich wyników nauczania, pozycję szkoły w regionie i w mieście. W roku szkolnym 2005/2006 dzięki staraniom dyrektora i przychylności władz miasta Katowice liceum wprowadza klasę dwujęzyczną z języka hiszpańskiego z klasę zerową.

26 października 2018 roku odbyły się w szkole uroczyste obchody 70-lecia. Z tej okazji przygotowana została okolicznościowa publikacja podsumowująca siedem dekad Konopy.


.

Tradycje szkoły

Laur absolwenta

Hymn szkoły

Akademia ostatniego dzwonka

Dzień maturzysty

Od 2008 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach zasłużony absolwent o wybitnej osobowości otrzymuje najwyższe wyróżnienie szkoły – Laur Absolwenta, który przyznawany jest przez dziesięcioosobową Kapitułę Lauru Absolwenta. W skład Kapituły wchodzi dyrektor jako przewodniczący i nauczyciele wszystkich specjalności. Nominacje do Lauru zgłaszane są przez uczniów oraz wychowawców klas trzecich.

Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka w obecności całej społeczności szkolnej, Rady Rodziców i zaproszonych gości Laureat otrzymuje Laur w kształcie medalu odlanego z brązu, na którym widnieje grawer z nazwiskiem Laureata i rok otrzymania nagrody. Projektantem i wykonawcą naszego szkolnego Lauru jest wybitny rzeźbiarz – Gerard Grzywaczyk, uznany śląski artysta nagrodzony w wielu konkursach w kraju i za granicą.


Talenty Konopy

Dominika Dybich "Dziwny jest ten świat"