Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Vols fer el Batxillerat al Pla Farreras?

Benvinguts/des!

Línies de centre

Com s'organitza?

Quines modalitats oferim?

Batxillerat orientat a la Selectivitat (PAU)

Batxillerat orientat a Cicles Formatius de Grau Superior

El Batxillerat orientat a la selectivitat (PAU) té per objectiu impartir una formació general que afavoreixi en una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats i preparar-te assegurant les bases per a estudis posteriors.


El batxillerat s'estructura en:

•Part comuna: matèries comunes i Treball de Recerca.

•Part diversificada: matèries comunes d’opció i matèries de modalitat triades per l'alumnat.


S’escull una modalitat que s’ha de mantenir durant tot el cicle, tot i que hi ha possibilitats de canviar-la.


Càlcul de la nota mitjana del batxillerat:


90% mitjana aritmètica de les matèries cursades

10% Treball de Recerca.


Aquesta mitjana aritmètica representa, de moment, el 60% de la nota final de la prova d'accés a la universitat (les PAU).+ informació:

https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/selectivitat/


Aquesta modalitat de batxillerat està destinada a aquells alumnes amb projectes de formació més professionals que, volent cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior concret, no tenen l’opció d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà afí que els permeti accedir-hi des de la Formació Professional (com per exemple el CFGS d’Educació Infantil) ,o bé interessats per Cicles Formatius de Grau Mitjà amb molta demanda i, per tant, amb poques possibilitats d’accés (com per exemple els CFGM relacionats amb les activitats físiques i esportives).


Aquesta opció possibilita complementar la formació professional amb una millor base acadèmica i donar un valor afegit al currículum de l’alumnat: el títol del Batxillerat. Aquest binomi contribueix a reduir la distància que hi ha entre la formació i les necessitats del mercat de treball.

Assignatures

Itineraris

Treball de recerca

Els nostres alumnes

Batxillerat orientat a la Selectivitat (PAU)

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.


Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació. S'avalua tenint en compte l'actuació de l'alumne/a durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.


Es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

 • És una petita investigació.
 • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
 • Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • Per norma general, al nostre centre, es tracta d'un treball de grup.
 • El treball de l’alumnat està fora del seu horari lectiu.


Molts dels treballs dels nostres alumnes han estat premiats:


+ info:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/btx-treball-recerca.pdf


Assignatures

Estada a l'empresa

Treball de recerca

Els nostres alumnes

Batxillerat orientat a Cicles Formatius

El currículum del Batxillerat orientat a Cicles Formatius de Grau Superior pertany a la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials. Té, però, algunes característiques peculiars com:


 • Assignatures d'altres modalitats com p.e. la biologia o la cultura audiovisual per donar una formació més polivalent de cara a la tria del CFGS.
 • Assignatures relacionades directament amb el món laboral com la Formació i l'Orientació Laboral (FOL) o l'Estada a l'Empresa.
 • A l'assignatura de filosofia es prioritzen els continguts d'introducció a la psicologia.
 • El treball de recerca té destinades dues hores lectives al 2n curs i té unes característiques concretes.
 • A les assignatures comuns es prioritzen aquells continguts més competencials i significatius.


Assignatures:
L’Estada a l’Empresa es realitza al finalitzar el 1r curs (juny-juliol). L’oferta de les empreses s’intenta ajustar a les necessitats i l’orientació de cada alumne/a. L’objectiu de l’estada l’empresa, en el currículum de batxillerat, és fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa (aproximadament 70 hores) amb una funció bàsicament orientadora i, per tant, no s’ha de confondre amb unes pràctiques laborals.El treball de recerca del Batxillerat Cicles consisteix en dissenyar una actuació en l’entorn a partir del desenvolupament d’una sèrie de fases. Es tracta, doncs, d’una recerca-acció que es defineix com una recerca sobre el terreny que es caracteritza per la participació i actuació de les persones que la realitzen.


La finalitat última d’aquest tipus de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències en l’àmbit personal i social, les competències comunicativa lingüística i audiovisual, la competència digital i la competència social i ciutadana. Aquesta última pren molta rellevància donat que la part pràctica del projecte consisteix en un voluntariat.


Es realitza al llarg del 2n curs i té destinades dues hores dins de l’horari lectiu. En les quals amb el seguiment de tres tutors es van treballant les diferents fases del treball fins arribar a la seva presentació a mitjans de maig.


Fases:
Batxillerat orientat Cicles Formatius

Aspectes a tenir en compte:

 • Tenir molt clar perquè es vol cursar aquest batxillerat i el què implica.
 • Complir els requisits d'accés.

La clau de l’èxit d’aquest batxillerat és ajustar el perfil de l’alumnat que hi accedeix. Per aquest motiu és important reunir els següents requisits:


 • Tenir assolides les proves de competències de 4t
 • Haver obtingut el graduat de l’ESO sense ajustaments curriculars significatius
 • Tenir motivació i hàbits de treball per aquest tipus d’estudi
 • Mostrar interès per un Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Hi ha d'haver una coherència amb el Consell Orientador de final d'etapa

Els alumnes que no han cursat el 4t d’ESO al Pla Farreras caldrà que facin una prova de nivell i presentin la documentació (resultats proves CCBB, expedient acadèmic, consell orientador o recomanació de l’orientador/a de centre d’on provenen). Data pendent de concretar

+ informació

Procés de matriculació

Dates:

Preinscripció: entre el 27 de maig i el 3 de juny*

Matrícula: entre el 8 i el 14 de juliol*

(*) pot canviar en funció de la situació

Qualsevol dubte o qüestió podeu enviar un mail al centre i/o assistir a la reunió virtual el

dimecres 27 de maig a les 18:00.
+ info: www.plafarreras.cat