Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

wiara

TEMAT: Wielcy apostołowie - Święci Piotr i Paweł

Piotr

Paweł

Jezus

podróże

Pójdźcie za mną,a uczynię was rybakami ludzi(Mt 4,19)

Święty Piotr&Święty Paweł

Uroczystość dwóch największych Apostołów- Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca.Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa dopełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwośćmisyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielumiejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły.Zyskał miano "Apostoła Narodów". Obaj przezswoje męczeństwo są związani z Rzymem.

P I O T Rz łaciny - Paulus, z greki - Petros,z aramejskiego - Kefas, czyli skała, opoka

PISMO ŚWIĘTE O PIOTRZE:

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr:«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Mt 16, 15-16

Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. Łk 5,10-11

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą Mt 16, 18

Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Mt 26,75

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» Mt 26,75

Kilka informacji o św. Piotrze:

był rybakiem w Galilei,gdy Chrystus szedł po wodzie, wezwał Piotra by szedł wraz z Nim. Piotr wkroczył odważnie, lecz po chwili poczuł trwogę i zaczął tonąć, trzykrotnie zaprzeczył, że zna Pana - zaparł się Jezusa, Jezus nadaje Szymonowi nowe imię, imię, które oznacza skałę. Zmiana ta symbolizuje początek nowego życia, zaś jego znaczenie świadczy o misji, jaką Jezus wyznaczył swemu następcy, Piotr to skała, na której ma powstać nowy kościół.Jezus powierzył Piotrowi opiekę nad swoim Kościołem: "Paś baranki moje". Piotr został tym samym pierwszym papieżem,po Zesłaniu Ducha Świętego Piotr przewodził Kościołowi w Jerozolimie, udał się do Rzymu, gdzie zginął śmiercią męczeńską - miał zostać ukrzyżowany, ale stwierdził, że nie jest godzien umrzeć śmiercią taką samą jak Jezus Chrystus i zażądał, aby ukrzyżowano go głową do dołu,Piotr zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim. Później w tym miejscu postawiono kościół, w którym złożono jego ciało. Dziś w tym miejscu stoi Bazylika św. Piotra.

Bazylika św. Piotra w Rzymie

Widok z Bazylikina plac św. Piotra

Piotr zapierający się Jezusa

Jezus przekazuje Piotrowi władzę pasterską - ustanawia go pierwszym papieżem

P A W E Ł z T A R S Uz łaciny - Paulus, z greki - Paulos,z aramejskiego - Szaul (Szaweł)

PISMO ŚWIĘTE O PAWLE:

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Dz 9, 3-5

Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, Ga 1,13

Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwachw mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimniei nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. 2 Kor 11, 25-28

Kilka informacji o Pawle:

Paweł z Tarsu (wcześniej noszący imię Szaweł), znany też jako Apostoł Narodów, był w młodości przeciwnikiem chrześcijan,pochodził z rodziny mającej obywatelstwo rzymskie, przełomowym momentem w życiu Pawła było objawienie się Jezusa - stało się to na drodze do Damaszku, Chrystus uświadomił mu, że prześladować Kościół znaczy prześladować Jego samego - czyli Jezusa,Paweł przyjął chrzest i stał się najgorliwszym i najważniejszym głosicielem nauki Chrystusa w czasach pierwotnego Kościoła,Paweł odbył trzy podróże misyjne, podczas których napotykał wiele trudności i niebezpieczeństw., jednakżez miłości do Chrystusa odważnie stawiał im czoło,Paweł został ścięty w Rzymie za czasów prześladowań chrześcijan przez Nerona, pozostawił po sobie najbogatszą literaturę, bo aż 14 Listów.

Nawrócenie Szawłazobacz film do 4:40 min.

Bazylika św. Pawła za Muramiw Rzymie

Nawrócenie św. Pawła

Pierwsza podróż misyjna:- Antiochia- Seleucja- Salomina- Pafos- Perge- Antiochia Pizydyjska- Ikonium- Listra- Derbe- Atalia- Antiochia- Jerozolima

Podróże św. Pawła

Druga podróż misyjna:- Antiochia- Derbe- Listra- Ikonium- Antiochia Pizydyjska- Troada- Filippia- Tesalonika- Berea- Ateny- Korynt- Efez- Cezrea- Antiochia

Podróże św. Pawła

Trzecia podróż misyjna:- Antiochia- Torsus- Ikonium- Efez- Filippia- Troada- Mitylena- Milet- Tyr- Ptolemaida- Cezarea- Jerozolima

Podróże św. Pawła

Ostatnia podróż św. Pawła:- Cezarea- Tyr- Sydon- Myra- Dobre Porty na Krecie- Malta- Regium- Puetoli- Rzym

Podróże św. Pawła

Święci Piotr i Paweł są wiarygodnymi świadkami Kościoła.Ich drogi do wiary wprawdzie były różne, jednak poświęcenie,z jakim ją głosili, świadczy o odpowiedzialnym podjęciu zadania, któreprzed każdym z nas postawił zmartwychwstały Chrystus: „Idźcie więci nauczajcie wszystkie narody (...). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).Jakże nie podziwiać tych ludzi, którzy zostawili wszystko, aby nieść Dobrą Nowinę aż do najdalszych granic znanej wtedy Ziemi, którzy za swą wiarę oddali życie? Obaj zginęli śmiercią męczeńską w trudnych dla chrześcijan czasach prześladowań Nerona.

Wiarygodni świadkowie Kościoła