Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Prawa autorskie

Prawa autorskie to ogół praw

przysługujących twórcy utworu,

w tym prawo twórcy do decydowania

o sposobie korzystania z utworu

i czerpania z niego korzyści.


"Znak Copyright oznaczany przez abrewiaturę © (litera C w okręgu) – symbol używany jako oznaczenie praw autorskich dla dzieł innych niż nagrania muzyczne (które są oznaczane przez znak praw autorskich do nagrań

muzycznych ).

Oznaczenie zostało wprowadzone przez Stany Zjednoczone w ustawie

o prawach autorskich z roku 1909.

W krajach, które ratyfikowały konwencję berneńską, stosowanie tego znaku nie jest konieczne, ponieważ uznaje się, że samo utworzenie dzieła jest wystarczające do ustanowienia prawa autorskiego.

W systemie Microsoft Windows znak jest dostępny jako Alt-kod, tzn. trzymając wciśnięty lewy klawisz Alt wprowadzamy kod 0169 na klawiaturze numerycznej.

Z powodu długiej niedostępności znaku © na maszynach do pisania lub systemach komputerowych (kod ASCII), pospolitym symbolem zastępczym jest zestaw znaków (C).

W systemie składu tekstu TeX/LaTeX istnieje alternatywny zapis: copyright lub \textcopyright."


Źródła: Pixabay/Wikipedia

"Prawo autorskie, część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydane
z myślą o ochronie interesów twórców
i dotycząca stosunków prawnych związanych
z tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną;
w szerszym znaczeniu prawo autorskie obejmuje także uregulowania dotyczące tzw. praw pokrewnych (przyznanych m.in. artystom wykonawcom, producentom fonograficznym, nadawcom radiowym i telew.)"

Źródło: Encyklopedia PWN

"Prawo autorskie obejmuje ogół uprawnień majątkowych i osobistych twórcy do stworzonego przezeń dzieła (znaczenie podmiotowe), m.in. prawo do autorstwa i do wyłącznego rozporządzania dziełem.

Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają

i nie mogą zostać zbyte.

Prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne; wygasają z upływem czasu określonego przepisami prawa, w Polsce trwają przez czas życia twórcy i z reguły 50 lat po jego śmierci

lub opublikowaniu utworu (gdy prawa autorskie majątkowe przysługują osobie prawnej). Naruszenie praw autorskich pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną".


Źródło: Encyklopedia PWN

"Podstawowe znaczenie w odniesieniu do praw autorskich ma konwencja berneńska z 1886 (ostatnia zmiana 1971, berneńskie konwencje)

i genewska konwencja powszechna z 1952 (zmiana 1971), a w odniesieniu do praw pokrewnych — konwencja rzym. z 1961;

Polska jest sygnatariuszem tych konwencji.

W Polsce od 1994 obowiązuje ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych".


Źródło: Encyklopedia PWN