Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Prawa autorskie

Prawa autorskie to ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

"Znak Copyright oznaczany przez abrewiaturę © (litera C w okręgu) – symbol używany jako oznaczenie praw autorskich dla dzieł innych niż nagrania muzyczne (które są oznaczane przez znak praw autorskich do nagrańmuzycznych ℗).Oznaczenie zostało wprowadzone przez Stany Zjednoczone w ustawieo prawach autorskichz roku 1909.W krajach, które ratyfikowały konwencję berneńską, stosowanie tego znaku nie jest konieczne, ponieważ uznaje się, że samo utworzenie dzieła jest wystarczające do ustanowienia prawa autorskiego.W systemie Microsoft Windows znak jest dostępny jako Alt-kod, tzn. trzymając wciśnięty lewy klawisz Alt wprowadzamy kod 0169 na klawiaturze numerycznej.Z powodu długiej niedostępności znaku © na maszynach do pisania lub systemach komputerowych (kod ASCII), pospolitym symbolem zastępczym jest zestaw znaków (C).W systemie składu tekstu TeX/LaTeX istnieje alternatywny zapis: copyright lub\textcopyright."Źródła: Pixabay/Wikipedia

"Prawo autorskie, część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydanez myślą o ochronie interesów twórcówi dotycząca stosunków prawnych związanychz tworzeniem,korzystaniem z utworów i ich ochroną;w szerszym znaczeniu prawo autorskie obejmuje także uregulowania dotyczące tzw. praw pokrewnych (przyznanych m.in. artystom wykonawcom, producentom fonograficznym, nadawcom radiowym i telew.)"Źródło: Encyklopedia PWN

"Prawo autorskie obejmuje ogół uprawnień majątkowych i osobistych twórcy do stworzonego przezeń dzieła (znaczenie podmiotowe), m.in. prawo do autorstwa i do wyłącznego rozporządzania dziełem. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać zbyte. Prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne; wygasają z upływem czasu określonego przepisami prawa, w Polsce trwają przez czas życia twórcy i z reguły 50 lat po jego śmierci lub opublikowaniu utworu(gdy prawa autorskie majątkowe przysługują osobie prawnej). Naruszenie praw autorskich pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną". Źródło: Encyklopedia PWN

"Podstawowe znaczenie w odniesieniu do praw autorskich ma konwencja berneńska z 1886 (ostatnia zmiana 1971, berneńskie konwencje) i genewska konwencja powszechna z 1952 (zmiana 1971), a w odniesieniu do praw pokrewnych — konwencja rzym. z 1961; Polska jest sygnatariuszem tych konwencji. W Polsce od 1994 obowiązuje ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Źródło: Encyklopedia PWN