Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

Jest Jeden Bóg

1

Pytanie - odpowiedź

Co to oznacza dla nas?

Monoteizm

1.A

1.B

1.C

Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze

2

Pytanie - odpowiedź

Bóg sprawiedliwy

Bóg miłosierny

2.A

2.B

2.C

Są trzy Osoby Boskie

3

Duch Święty

Syn Boży

Bóg Ojciec

3.A

3.B

3.C

Syn Bożystał sięczłowiekiem iumarł na krzyżu dla naszego zbawienia

4

Pytanie - odpowiedź

Męka, śmierć i zmartwychwstanie

Wcielenie

4.A

4.B

4.C

Dusza ludzka jest nieśmiertelna

5

Pytanie - odpowiedź

Ciało ludzkie

Dusza ludzka

5.A

5.B

5.C

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

6

Pytanie - odpowiedź

Sakramenty

Co to jest łaska Boża?

6.A

6.B

6.C

MOI DRODZY!Zapraszam Was dzisiaj na katechezę o sześciu głównych prawdach wiary - ponumerowane widzicie na głównej tablicy. Należy kliknąć w każde hasło przy danym punkcie i zapoznać się z informacjami tam zawartymi (np. Monoteizm, Co to dla nas znaczy, itd.)Poza tekstem znajdziecie tu kilka piosenek, krótkich filmików i odnośników do Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.Aby powrócić do głównej tablicy i przejść do kolejnego hasła - klikacie w "domek".Zadanie na odesłanieOdnajdź wszystkie 13 pytań i udziel na nie pisemnej odpowiedzi na kartce. Wykonaj telefonem zdjęcie odpowiedzi i odeślij w wiadomości zwrotnej e-mailem.Powodzenia!

1. Jest Jeden Bóg

Chrześcijaństwo, podobnie jak judaizm oraz islam, jest religią monoteistyczną. Wierzymy, że istnieje jeden, jedyny Bóg, który jest najwyższym i duchowym Bytem.Bóg objawił się Izraelowi jako Jedyny: "Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym." (Pwt 6, 4)

Monoteizm

1. Jest Jeden Bóg

Istnienie jedynego Boga oznacza dla nas zobowiązanie do poznawania Go. Bóg daje się nam poznawać przez objawienia, Pismo Święte i rzeczy stworzone.Oznacza to także życie w dziękczynieniu, ponieważ my sami i wszystko co posiadamy i co istnieje pochodzi od Niego.

Co to oznacza dla nas?

1. Jest Jeden Bóg

1. Co to jest monoteizm?2. Do czego nas zobowiązuje wiara w Jednego Boga?

Odpowiedz na pytania:

2. Bóg jest sedzia sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zlo karze

Boże miłosierdzie

"Zastanawiamy się niejednokrotnie, co to Miłosierdzie. Często kojarzy nam się ze współczuciem dla biednych, ubogich. Ale to nie tak, bowiem Miłosierdziem jest sam Bóg, Miłosierdzie to Miłość, która rzeczywiście pochyla się nad słabością, niedolą materialną i duchową, nad cierpieniem. Na ziemi przez cały czas naszego pobytu doznajemy różnych przejawów Bożego Miłosierdzia."

Miłosierny SamarytaninŁk 10, 30-3730 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". 36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»

2. Bóg jest sedzia sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zlo karze

Boża sprawiedliwość

"U źródeł połączenia sprawiedliwości i miłosierdzia w Bogu leży to, że On stworzył świat i człowieka. Dlatego za wszelką cenę chce ocalić swoje dzieło, nawet, gdy nie jest ono posłuszne Jego poleceniom. Tylko Bóg, znając do głębi nasze słabości, może nas w pełni sprawiedliwie osądzić. Ofiaruje każdemu swoje miłosierne przebaczenie. To ciągłe darowanie się Boga człowiekowi nazywa się miłosierdziem i jest najwspanialszym przymiotem Stwórcy i Odkupiciela. Gdy jednak człowiek je odrzuci, wtedy Panu Bogu pozostaje jedynie wydanie sprawiedliwego wyroku."

Faryzeusz i celnikŁk 18, 9-149 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". 13 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" 14Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

2. Bóg jest sedzia sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zlo karze

Odpowiedz na pytania:

1. W czym przejawia się Boże miłosierdzie?2. W czym przejawia się Boża sprawiedliwość?

3. Sa trzy Osoby Boskie

Wzywanie Boga jako "Ojca" jest znane w wielu religiach. W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, dlatego że jest stwórcą świata. W sposób szczególny jest "Ojcem ubogich", sierot i wdów, którzy są objeci Jego miłującą opieką.Jezus nauczył nas modlić się do Boga jak o do Ojca najczulszymi słowami - "Abba - Ojcze, Tatusiu".

Bóg Ojciec

Dlaczego wierzymy, że Bóg jest naszym Ojcem?

3. Sa trzy Osoby Boskie

O Jezusie Synu Bożym najpełniej mówi nam rozszerzone wyznanie wiary, które wypowiadamy podczas Mszy świętej:"I w jednego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłosci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało (...)"

Syn Boży równy Bogu Ojcu

Jak "powstał" Jezus Chrystus i dlaczego jest Bogiem?

3. Sa trzy Osoby Boskie

Przed swoją Paschą Jezus zapowiada posłanie "innego Parakleta" , czyli Ducha Świętego. W ten sposób Duch Święty zostaje objawiony jako odrębna Osoba Boska w relacji do Jezusa i do Ojca.Już Stary Testament mówi nam o Duchu Świętym, nazywając Go "Ruah Jahwe". Stwarza on świat, napełnia proroków i namaszcza królów.

Duch Święty równy Ojcu i Synowi

Jakie działania Ducha Świętego umiesz wymienić?

4. Syn Bozy stal sie czlowiekiem i umarl na krzyzu dla naszego zbawienia

Kościół nazywa "Wcieleniem" fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia.Wcielenie nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, albo że jest pomieszaną istotą Bosko-ludzką. Jest On w całości prawdziwym Bogiem i w całości prawdziwym człowiekiem.

Wcielenie

4. Syn Bozy stal sie czlowiekiem i umarl na krzyzu dla naszego zbawienia

Męka, śmierć i zmartwychwstanie

Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstanie Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej Nowiny głoszonej światu.Nasze zbawienie wypływa z miłości Boga do nas, a jednocześnie Jezus ofiarował się w sposób dobrowolny, nieprzymuszony, dla naszego zbawienia.Nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko przez przyjęcie Jezusa i Jego ofiary za nas.

4. Syn Bozy stal sie czlowiekiem i umarl na krzyzu dla naszego zbawienia

1. Co to jest Wcielenie?2. Czym jest dla nas męka, smierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Odpowiedz na pytania

5. Dusza ludzka jest niesmiertelna

Każdy człowiek od chwili poczęcia posiada pierwiastek duchowy nazywany duszą. Jest ona nieśmiertelna i nigdy nie przestanie istnieć.Kiedy nastąpi koniec świata, wszyscy ludzie zmartwychwstaną, to znaczy, że dusza połączy się znowu z ciałem, które powróci do życia.Wówczas odbędzie się sąd ostateczny.

Ludzka dusza

5. Dusza ludzka jest niesmiertelna

Ciało człowieka uczestniczy w godności "obrazu Bożego". Jest ono ciałęm ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową.Dusza i ciało tworzą w człowieku jedną naturę, to znaczy, że nasze materialne ciało jest żywe właśnie dzięki duchowej duszy.Cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać się w Ciele Chrystusa świątynią Ducha.

Ludzkie ciało

5. Dusza ludzka jest niesmiertelna

1. Po co człowiek ma duszę?2. Po co człowiek ma ciało?

Odpowiedz na pytania

6. Laska Boza jest do zbawieniakoniecznie potrzebna

Łaska Boża to inaczej dar Pana Boga, Jego pomoc. Ta prawda wiary uczy nas, że to Pan Bóg nas zbawia, a nie my zbawiamy sami siebie.Nikt nie może osiągnąć zbawienia bez Bożej pomocy, bo bez niej nie potrafimy przezwyciężyć pokus i popełniamy grzechy.

Co to jest łaska Boża?

6. Laska Boza jest do zbawieniakoniecznie potrzebna

Łaska Boża, potrzebna do zbawienia, jest obecna przede wszystkim w sakramentach.Sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa i jest ich siedem.. Obejmują one wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój życia wiary, uzdrowienie i dar posłania.

Sakramenty

6. Laska Boza jest do zbawieniakoniecznie potrzebna

1. Co to jest łaska Boża?2. Co jeszcze, obok sakramentów, jest nam pomocne w drodze do zbawienia?

Odpowiedz na pytania