Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Razlomci1 1 5 8

Izaberi jednu figuru i nacrtaj u svesci.

jedna petina

Figure su podeljene na 5 jednakih delova.Jedno celo (krug, pravougaonik, pica....) ima pet petina.Kada se u zadacima tražipetina nekog broja delimo sa 5!Pažnja, novo!Odredi broj čija 1 iznosi 6. 5 5 * 6 = 30 (pet delova po 6)

jedna osmina

Izaberi jednu figuru i nacrtaj u svesci.

Figure su podeljene na 8 jednakih delova.Jedno celo (krug, pravougaonik, pica....) ima osam osmina.Kada se u zadacima traži osmina nekog broja delimo sa 8!Pažnja!Ako je 1 nekog broja 9, odredi taj broj. 8 8 * 9 = 72 (osam delova po 9)

tri osmine

dve petine

Figura je podeljena na 8 delova, to znači da je imenilac 8 (piše se ispod razlomačke crte).Obojena su 3 dela - brojilac je 3. (piše se iznad razlomačke crte)38

Figura je podeljena na 5 delova, to znači da je imenilac 5 (piše se ispod razlomačke crte).Obojena su 2 dela - brojilac je 2. (piše se iznad razlomačke crte)25

Zadatak

Nacrtaj figure prema slećem zapisu.4 5 35 8 4

Najlakše će ti biti ako crtaš kvadrat ili pravougaonik. Razmisli prvo na koliko delova treba da podeliš jedno celo.