Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1rtrim. 2021

4uatre dades d'activitat i ocupació

persones residents ocupades

autònoms

llocs de treball assalariat

empreses

contractes de treball

taxa d'atur

contractes indefinits

atur registrat

Fonts consultades:

- Diputació de Barcelona. Promoció Econòmica i Ocupació. Programa Hermes- Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya.- Institut d’Estadística de Catalunya- OSOC de Barberà del Vallès- Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones- Instituto Nacional de la Seguridad Social

Realització:

Consulteu aquí les dades ampliades:

Consulteu aquí la sèrie història de butlletins:

9,6%

Proporció d'indefinits molt baixa, que mostra la incertesa en la generació d'ocupació estable atès la dificultat empresarial de fer previsions a mitjà termini.

14.120

17.822

1.258

1.951

6.157

2.046

41,3%

41,2%

58,8%

58,7%

mar'21*

1r trim. '21

1r trim. '21

mar'21

mar'21

mar '21*

set '20*

mar'21*

var. trimestral

var. anual

var. trimestral

var. anual

var. trimestral

var. anual

-0,1%

+0,5%

+0,2%

-9,0%

+4,7%

-1,2%

-9,7%

25,7%

37,4%

-11,0%

1,5%

13,2%

atur per edat i sexe

mar'21

Barberà del Vallès

12,7%

65 anys

16 anys

Empreses i ocupació:

Contractació laboral

Atur registrat

* % sobre el total de contractes indefinits

altres demandants d'ocupació

mar'21

3.860

-2,8%

659,8%

-0,8%

+0,1%

Actualitzat a 15 d'abril del.2021

Per a consultes: observatori@barberapromocio.cat

* % sobre el total de persones aturades

0,1 p.p.

1,2 p.p.

*Dades consultades provisionalment al Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones. Ultimes dades d'empreses disponibles 3r trim 2020.

Percentatge de contractes indefinits sobre el total.

Persones en situació d’atur registrat a les Oficines de Treball.

Habitants de Barberà del Vallès que disposen d'una ocupació.

Taxa d'atur registral, calculada en base als valors obtinguts de registres administratius, a partir de la relació existent entre l'atur registrat i la suma de l'atur registrat i la població afiliada segons residència padronal.

Contractes de treball a empreses que operen a Barberà del Vallès.

Treballadors autònoms que resideixen a Barberà del Vallès.

Llocs de treball que operen a Barberà del Vallès, amb independència del seu lloc de residència, associats a les empreses que figuren a sota.

Comptes de cotització que operen a Barberà del Vallès.

Piràmide de la població aturada resident a Barberà del Vallès.

Inclou demandants d'ocupació que no estan en situació d'atur registrat. Entren els afectats per Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació.

El nombre d’empreses i treballadors es publica un mes després de finalització del trimestre. Les dades de març, juny, setembre i desembre es publiquen a finals d’abril, juliol, octubre i gener, respectivament.http://www.bdv.cat/conjuntura-laboral-bdv

Variació respecte el mateix mes o mateix trimestre de l’any anterior.

Variació respecte fa tres mesos o el trimestre anterior.

Increment molt alt, atès que amb el concepte "altres demandants d'ocupació" es classifiquen els/les treballadors/res afectades per ERTO

Variacions entre +1% i -1% es consideren variacions estables, marcades amb una fletxa que recorda a un igual ("="), atès són variacions que retornen a un valor similar respecte el període anterior