Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

הקשר בין מין המתבגר למוטיבציה לגיוס לצה"ל

אוכלוסיית המחקר

המתודה: שאלון

שאלת המחקר

השערת המחקר

תוצאות המחקר

בכדי שתוכלו לראות את נתוני העבודה לחצו על ה-+ מתחת לכל עמודה

?למה בחרנו את הנושא הזה

מגישים: ישראל ישראלי, דני דין ויוני יונתן

+

עשרים בנים ועשרים בנות משכבת יב

תלמידי תיכון XXX

מתגוררים בYYY

+

לשאלון שהנחקרים מילאו לחצו כאן

+

?האם יש קשר בין מין המתבגר למוטיבציה לגיוס לצה"ל


?האם לבנים תהיה מוטיבציה גדולה יותר להתגייס לצה"ל מאשר לבנות

+

המוטיבציה של הבנים להתגייס לצה"ל תהיה גבוהה יותר מפני שהם ירגישו שהם יכולים לתרום יותר לצבא ולמדינה

+

המוטיבציה של הבנים להתגייס לצה"ל הייתה נמוכה מהמוטיבציה של הבנות ולכן השערת המחקר הופרכה

+

EVALUATION GUIDELINES

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
  • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
  • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
  • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
  • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
  • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

+

הנושא עליו נכתוב בעבודה הוא מוטיבציה לגיוס לצה"ל בקרב מתבגרים , נושא זה הינו מאוד אקטואלי ומאוד משמעותי בקרב בני נוער כיום. בחרנו בנושא כיוון שאנו מתחברות לנושא זה ורואות בו עניין מרכזי בחיי היום יום בקרב בני נוער מתבגרים הנמצאים בשלב זה בחייהם , בכך שהתחילו את תהליכי המיון לצבא.

בעבודה זו נחקור האם קיים קשר בין מוטיבציה לגיוס לצה"ל להבדלים בין המינים, כאשר המשתנה הבלתי תלוי הוא הבדלי מין והמשתנה התלוי הוא המוטיבציה לגיוס לצה"ל.

השערתנו היא שלבנים תהיה יותר מוטיבציה לגיוס מאשר לבנות.


בחלק התיאורטי נרחיב על כל אחד ממשתנים אלו. הפרק הראשון יעסוק במשתנה התלוי מוטיבציה לגיוס לצה"ל ובו נפרט מהי מוטיבציה, ניתן רקע על הגיוס לצה"ל, מוטיבציה לגיוס לאורך השנים וסוגי מוטיבציה.

הפרק השני יעסוק במשתנה הבלתי תלוי הבדלים בין המינים ובו נפרט מהם מושגי מין ומגדר, מדוע ישנם הבדלים מגדריים ותרבותיים והבדלים פסיכולוגיים בין המינים.

כאשר בפרק השלישי ננסה לקשור בין מוטיבציה לגיוס לצה"ל להבדלים בין המינים.


שאלת המחקר שלנו תיבדק ע"י איסוף נתונים, תיאוריות ומחקרים על גיוס לצה"ל בקרב מתבגרים כאשר כלי המחקר יהיה שאלונים.

המחקר הוא מחקר כמותי, יחולקו 40 שאלונים, ל20 בנים ול20 בנות. לאחר מכן נאסוף את השאלונים וננתח את הממצאים בכדי לדעת האם השערת המחקר אושרה או הופרכה.