Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Ronde tafels 6 maart 2020

Arbeidsongevallen

Hoe vergemakkelijken we het proces in de praktijk?

INHOUD

INLEIDING

IDEAAL PROCES

ALGEMENE PRINCIPES

THEMA'S

UITLEG PROJECTEN MEDEX

CONTACT

AANVULLENDE IDEEËN & GOEDE PRAKTIJKEN

Inleiding

INLEIDING

De zes rondetafels waren zeer informatief en leverden een aantal ideeën op van zowel partners, werkgevers als de slachtoffers zelf. Een aantal van de ideeën werd aan elke tafel besproken. Het doel van dit rapport is om de verschillende voorbeelden van ideale processen te belichten, evenals de concrete voorbeelden die in 5 thema's zijn onderverdeeld:

TOOLS, FORMULIEREN

COMMUNICATIE

TOEGANKELIJKHEID

DOORLOOPTIJDEN

JURIDISCHE VERANDERINGEN

Ideaal proces

01

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Ideaal proces

Overzicht

SLACHTOFFER

JURIDISCHE ERKENNING

AANGIFTE

BESLISSING & BETALING VAN MEDISCHE KOSTEN

MEDISCH ONDERZOEK

BEHANDELENDE ARTS

Tijdens het contact met het slachtoffer moet tegenstrijdige communicatie en informatie tussen de actoren (werkgever, Medex, herverzekeraar, enz.) worden vermeden. Het vermijden van dubbele onderzoeken wordt ook door sommige tafels gevraagd.

INFO

Ideaal proces

Slachtoffer

02

Wanneer er een arbeidsongeval plaatsvindt, is het slachtoffer daar serieus mee bezig en heeft de persoon in kwestie ondersteuning nodig. Het slachtoffer moet dus centraal in het proces staan.

Vanuit communicatieoogpunt moet elke oproep aan het Medex Contact Center geregistreerd worden als opmerking in het digitaal dossier. Daarnaast zouden er ook vragen moeten kunnen gesteld worden om snel een antwoord te krijgen (chatbot)

Uitleg Projecten Medex


Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Een chatbot neemt deel aan een getypte conversatie; vaak een dialoog, waarbij de gebruiker een vraag intikt en de chatbot antwoord geeft. Ook kan de chatbot een vraag stellen. Sommige chatbots zijn menu-gestuurd; dan krijgt de gebruiker een keuze voorgelegd.

De verjaring betreffende de aangifte moet ook worden geformaliseerd, idealiter 6 maanden voor sommige deelnemers.

INFO

Ideaal proces

Aangifte

03

De keuze van het type aangifte (elektronisch of op papier) wordt door het slachtoffer zelf gemaakt. Het slachtoffer kan zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer bijvoegen. De aangifte wordt vervolgens ingediend bij de werkgevers.

Het aangifteformulier zou vereenvoudigd moeten worden. Er wordt verwezen naar specifieke punten en enkele overbodige vragen. Het Only Once-principe moet worden gerespecteerd.

Only Once is een wetgeving (wet van 5 mei 2014) die gericht is op het hergebruik door administraties van gegevens uit authentieke bronnen die al beschikbaar zijn.

Ideaal proces

Juridische erkenning

Huidige situatie: de communicatie tussen de personeelsafdeling en de slachtoffers verloopt niet altijd even vlot. De communicatie is soms complex.

04

Doel: er is meer begeleiding en persoonlijke communicatie nodig. Erkenning moet ook sneller gaan. Er geldt al een termijn van 30 dagen in de wetgeving, maar er zijn geen boetes/gevolgen als dit niet wordt

Een centrale dienst zou kunnen helpen, zoals in het geval van de FOD Financiën. Deskundigen die de rapporten kunnen lezen en weten wat ze wel of niet mogen doen. Sommige werkgevers hebben niet veel arbeidsongevallen en kennen het onderwerp dus niet altijd.

De juridische erkenning moet door de werkgever worden gedaan volgens sommige deelnemers. Terwijl dit door een externe entiteit moet gebeuren voor andere deelnemers. De medische erkenning moet echter de verantwoordelijkheid van de artsen blijven.

Er moet op worden toegezien dat de termijnen niet te lang worden. Beschikken over de nodige expertise is daarom noodzakelijk voor de erkenning. Objectiviteit is belangrijk in deze beslissing. Aan een tafel werd vermeld dat de vereiste door sommige werkgevers van een getuige discriminerend zou kunnen zijn.

Ideaal proces

Medisch onderzoek

De oproeping voor dit onderzoek moet, voor sommige deelnemers, enkel tijdens de werkuren plaatsvinden. Bovendien moet het slachtoffer te allen tijde zijn of haar afspraak kunnen wijzigen.

05

Medex moet voldoende informatie hebben om te bepalen of het al dan niet een slachtoffer van een arbeidsongeval kan oproepen. Om dit te kunnen doen, moet het mogelijk zijn om van tevoren te communiceren dat een slachtoffer in behandeling is. Er werd ook gevraagd om het aantal onderzoeken op basis van het medisch dossier te verhogen (advies op stukken).

Om zijn missie uit te voeren, heeft de dokter de laatste rapporten van de slachtoffers nodig. De medische dossiers moeten kunnen worden verzonden door het slachtoffer (e-mail, ...)
of tussen artsen via CoZo of andere MijnGezondheid-platforms .

Artsen moeten de slachtoffers ook thuis onderzoeken wanneer dat gerechtvaardigd is.

Artsen moeten ook naar de expertise van de arbeidsrechtbank gaan om het standpunt van Medex te verdedigen.

INFO

INFO

Uitleg Projecten Medex


PROJECT PROXY SERVICE VAN E-HEALTH

Met de PROXY-functionaliteit geven we de burger de mogelijkheid om medische gegevens “zichtbaar te maken” aan de zorgverlener waarmee de burger in co-piloot-stijl samenwerkt om zijn/haar gezondheid zo optimaal te bespreken en te converteren in mogelijke heldere acties. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de zorgverlener exact hetzelfde ziet (of opmerkt dat er iets ontbreekt of verkeerd staat) als de burger waardoor er een “equal level playing field” wordt gecreëerd.


Bij Medex gaat het over (langdurige) zieken de mogelijkheid te geven om via een tijdelijke toegang inzage te bieden van hun PHV (personal health viewer) gezondheidsdossier aan zijn/haar Medex arts;

MEDEX-arts krijgt enkel tijdelijk digitaal toegang via een PROXY-service, naar de desbetreffende rapporten & resultaten die voor hem/haar belangrijk zijn (rest wordt afgeschermd – conform GDPR verordening EU 2016/679). Dus enkel en alleen mits toestemming van de patiënt!


PROJECT EHEALTH-BOX

Uitbreiding van de eHealth-box naar andere partners om het gemakkelijker en veiliger te maken om medische documenten tussen artsen te verzenden.

Uitleg Projecten Medex


PROJECT FRONT OFFICE

Een tool creëren om te communiceren met onze klanten: werkgevers + burgers


Klanten zouden veilig kunnen inloggen (GDPR-conform) en zouden :

 • Gegevens kunnen raadplegen: hun persoonlijke gegevens, de status van hun expertise, de documenten die ze ons hebben gestuurd, de documenten die we hen hebben gestuurd (e-Box burger), de facturen en de betalingen die zijn gedaan (link met de cel Medische Kosten)
 • Invoeren van gegevens: persoonlijke gegevens, verzoeken om expertise, documenten opladen, informeren over afspraken/afspraken met een besluit, bepalen van de data van de afspraken zelf
 • Het genereren van gegevens : Werkgevers kunnen enkele rapporten genereren

Ideaal proces

Behandelende arts

06

Het ter beschikking stellen van templates die specifiek zijn voor arbeidsongevallen is noodzakelijk voor de arts van het slachtoffer. Een communicatiecampagne zou deze weinig bekende documenten zichtbaarder moeten maken voor de therapeutische wereld.

Ideaal proces

Beslissing & betaling van medische kosten

07

Het systeem van het derdebetalerssyteem wordt aanbevolen

De zorgverlener zou rechtstreeks aan Medex moeten factureren. Een communicatie- en bewustmakingscampagne is ook aan te bevelen. 

INFO

INFO

Medex zou zich bij de applicatie van de apothekers moeten aansluiten.

Uitleg Projecten Medex


PROJECT FACTURATO

Het project zal de elektronische ontvangst mogelijk maken van zorgcertificaten die door medische zorgverleners (ziekenhuizen, huisartsen en specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, enz.) worden afgegeven voor slachtoffers van een arbeidsongeval, alsook de automatisering van hun codering (gegevens, facturen en diensten) in de medische kostenapplicatie om de verwerking te vergemakkelijken.


Het is nuttig om te herinneren aan het feit dat Medex enkel de kosten vergoedt van het personeel dat onderworpen is aan het Koninklijk Besluit van 24 januari 1969: federale staat, gemeenschappen (inclusief onderwijs) en gewesten.

Algemene principes

Algemene principes

01

7

Een efficiënt netwerk tussen de partners die bij deze missie betrokken zijn

INFO

INFO

INFO

INFO

2

Idee van een algemene tool/applicatie

3

Snelle reactie van Medex wanneer het volledige dossier naar Medex wordt gestuurd

4

Mogelijkheid om vragen te stellen en antwoorden te krijgen via chatbot.

5

Weten hoe de verschillende stappen op te volgen

6

Het slachtoffer zou zelf niet op zoek moeten gaan naar de verschillende documenten (templates) als hij/zij arbeidsongeschikt is.

1

Het SLACHTOFFER staat CENTRAAL in de procedure (klantgerichtheid).

De mogelijkheid van het geautomatiseerd verzenden van klevers (vignettes) en brieven moet worden bestudeerd.

Het hebben van eenvoudige processen waar het slachtoffer zich gemakkelijk kan door navigeren. Mogelijkheid om de live-status van het slachtoffer te zien met bijvoorbeeld "status bij werkgever", "status bij Medex". Slachtoffers moeten worden begeleid.

Alle instellingen die aan het proces deelnemen, moeten op deze applicatie (app) aangesloten zijn: werkgever, slachtoffer, Medex, arbeidsgeneeskundige arts en behandelende arts.

dat als een team werkt en een snellere behandeling tussen deskundigen en Medex-artsen mogelijk maakt. Dit netwerk zou zowel mutualiteiten als herverzekeraars moeten omvatten.

Thema's

Concrete voorstellen die door de discussietafels over de 5 eerder besproken thema's naar voren werden gebracht.

01

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Thema's

Overzicht

COMMUNICATIE

TOOLS, FORMULIEREN

JURIDISCHE VERANDERINGEN

Concrete voorstellen die door de discussietafels over de 5 eerder besproken thema's naar voren werden gebracht.

DOORLOOPTIJDEN

TOEGANKELIJKHEID

Overzicht Communicatie

02

INFO

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

Applicatie (app)

Contact Center

Website

Documenten

Medisch

Ondersteuning

SPOC

Werkgever

Mogelijkheid om de status stapsgewijs te bekijken (bv. bij de werkgever, Medex, enz.)

 • Verhoging van de beschikbaarheid /tijdschema
 • Correcte informatie
 • De rol van SPOC (single point of contact/uniek aanspreekpunt) opnemen?

Eén bron. Kan Medex deze rol opnemen ?

 • Duidelijke informatie voor slachtoffers in begrijpbare taal.
 • Informatie over de toepasselijke rechten en sancties (bijvoorbeeld over de gevolgen van het niet bijwonen van medische onderzoeken).
 • Verbeteren van de duidelijkheid van het genezingsattest
 • Leg het begrip "consolidatie", dat door het publiek nog te weinig wordt begrepen, duidelijker uit.
 • Wettelijke vermeldingen onderaan de pagina.
 • Informeren over wat er mogelijk is na de consolidatie (herzieningsperiode, enz.).
 • Template medische twijfel: verander de boodschap “de werkgever heeft twijfels over het ongeval” en breng de werkgever op de hoogte via een ontvangstbevestiging.
 • Informeer de werkgever over de start van de procedure bij Medex.
 • Brochures: Goede praktijken. Promoot de digitale versie met behoud van een papieren versie.

 • Juridische ondersteuning van slachtoffers in geval van geschillen (rechtbank, enz.)
 • Personeelsdiensten

Single point of contact:


 • Vind alle informatie op één enkele applicatie/app
 • Stuur een e-mail of bel een specifiek contactpersoon (per onderwerp).

Slachtoffers moeten door de werkgevers beter worden geïnformeerd over het feit dat een oproeping in het kader van een arbeidsongeval tijdens de werkuren plaatsvindt en dat zij in dit verband geen verlof moeten nemen.

Uitleg Projecten Medex


PROGRAMMA HARMONISATIE

Het project "Communicatie (ProgHarm)" heeft tot doel alle brieven van de verschillende Medex-missies te herzien om ze te harmoniseren en, indien nodig, te moderniseren, rekening houdend met de evolutie van de nieuwe communicatiestandaarden en de eventuele kritiek die op onze brieven werd geuit.


Het project “Medische Documenten (ProgHarm)” maakt deel uit van het harmonisatieprogramma.

Het doel van dit project is het uniform maken van een reeks documenten, zoals medische vragenlijsten.

Thema's

Communicatie

03

INFO

Medisch

Medex artsen

 • Transparante informatie van artsen voor consolidatie, zelfs als dit ongemakkelijk is voor het slachtoffer (bijv. genezing, enz.)
 • Juridische en communicatie coaching (wanneer een moeilijke boodschap moet worden overgebracht)

Behandelende arts

 • Informeer de behandelende arts over wat er op model A staat. De letsels en het oorzakelijk verband worden er anders op uitgedrukt.

Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer (PAAG)

 • Betere informatiedoorstroming tussen de Medex-arts en de PAAG
 • Tijdens een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval, mogelijkheid tot medisch onderzoek van het slachtoffer met het oog op re-integratie.
 • Communiceren van alle beslissingen met betrekking tot een arbeidsongeval aan de PAAG.

Uitleg Projecten Medex


PROJECT RE-INTEGRATIE
Het project "Re-integratie van statutaire ambtenaren die langdurig afwezig zijn door medische redenen" beoogt de ontwikkeling van een nieuwe "Re-integratie"-missie. Het doel van deze nieuwe re-integratiemissie is om federale statutaire ambtenaren te re-integreren die langdurig ziek zijn. Het is met name de bedoeling dat Medex de bevoegde instantie in deze zaak zal zijn, door assimilatie met de adviserende artsen van de ziekenfondsen.

Het doel van de re-integratiemissie is dan ook om na het begin van de arbeidsongeschiktheid snel te handelen om de medische situatie van een personeelslid met ziekteverlof tijdig te kunnen analyseren.

Doorlooptijden

04

Thema's

Aangifte

 • Communicatie van de volgende stappen (tijdslijn).
 • Doorlooptijd van de aangifte aan de werkgever: idealiter 6 maanden (3 jaar in de privésector)
 • Verzending van medische documenten: doorlooptijd 30 dagen + 30 dagen = administratief

Wetgeving moet aangepast worden om duidelijke doorlooptijden te hebben

Het respecteren van de doorlooptijden is belangrijk om verjaring te voorkomen.

Versturen van Medex-documenten (nadat het dossier compleet is): maximaal 2 werkdagen

Plan om het genezingsattest af te drukken 30 dagen na ontvangst Publiato

Doorlooptijd voor de eerste oproeping: 1 maand (de post moet binnen 7 dagen worden verzonden)

Oproepingstijd afhankelijk van het soort letsel (bijv. 6 maanden voor een breuk, 2 maanden voor een verstuiking, etc.).

Besluitvorming door de Medex-arts: 48u

Betaling van medische kosten: sommigen opteren voor 15 dagen, anderen voor 30 dagen.

Geen tijdslimiet voor consolidatie (hangt af van de ene persoon tot de andere)

De maximumtermijn voor de behandeling van een beroep wordt bij wet vastgesteld. Als de tijdslimiet niet wordt gerespecteerd, geef dan een reden aan het slachtoffer.

Consolidatiebesluit van de werkgever: 1 maand.

1

2

3

4

5

11

6

7

8

9

10

12

Overzicht Tools

05

(gecentraliseerd) voor de hele procedure van arbeidsongevallen

Andere deelnemers spraken over het verwijderen van Publiato om alleen de algemene app te gebruiken. Voor sommigen zou de applicatie door Medex ontwikkeld kunnen worden.

Idee van een algemene applicatie/app

De tool zou Publiato kunnen zijn

INFO

BEKIJKEN

 • Idee van een interactieve eBox
 • eBox werkgever :
  • Klik op een persoon om alle gerelateerde documenten te zien
  • Uitbreiding van de filtermogelijkheden
 • eBox burger
  • Het slachtoffer ontvangt zijn of haar documenten op deze manier. Het slachtoffer beslist op elk moment hoe te communiceren.

eBox

 • Medex zou zich moeten aansluiten op een applicatie met apothekers.
 • Mogelijkheid om geen originele documenten te moeten versturen.
 • Automatische verzending van kosten naar Medex, vergelijkbaar met het systeem van derdebetaler voor ziekenhuisopnames.

Medische kosten

heeft de voorkeur (maar vervangt niet de papieren procedure die nog steeds bestaat).

Digitaal verzenden

Uitleg Projecten Medex


PROJECT E-BOX BURGER

Het project heeft tot doel om onze post naar burgers te vervangen door beveiligde elektronische mailings via e-Box burger. De e-Box is een elektronische brievenbus, veilig en gratis. Er is een e-Box voor elk nationaal registratienummer.

Tools

Applicatie

06

Thema's

Mogelijkheid om de status per fase te bekijken (bv. bij de werkgever, Medex, enz.)

 • Checklist en tijdslijn

Voordeel: meer duidelijkheid. Het slachtoffer zou het verhaal van het ongeval maar één keer moeten vertellen (respect voor het Only Once principe).

Verbinding maken met ItsMe en eID

Beschikbaarheid op Smartphone

Bij het inloggen moet er een link zijn met Dimona om het bedrijfsnummer en dus de werkgever te vinden.

Het slachtoffer kan een arts aanwijzen die bevoegd is om gegevens te ontvangen en door te geven.

Medex, die niet de behandelende arts is, moet toegang hebben tot alle medische gegevens van het arbeidsletsel. Op dit moment is dit niet het geval, maar het zou wel moeten.

1

2

3

4

5

11

6

7

8

9

10

12

Aangifte van het ongeval op dit platform en vervolgens communicatie met de werkgever.

De eBox zou ook kunnen worden geïntegreerd in de applicatie/app.

Toegangsrechten beheren om nuttige informatie te geven aan elke bevoegde instantie (werkgever, Medex, huisarts, Fedris, PAAG, enz.).

Vereenvoudiging van een federale ".be" website

De behandelende arts moet in geval van nood een aangifte (in plaats van het slachtoffer) kunnen indienen.

VERVOLG

Tools

Application
vervolg

07

Thema's

Alle templates zouden moeten beschikbaar zijn

 • Beschikbaar afhankelijk van de locatie of het tijdstip van de procedure

INFO

INFO

14

15

Informatie voor experten (idee van bijscholing)

Geef de werkgever en het slachtoffer toegang zodat zij het dossier kunnen opvolgen

Uploaden van medische kosten en andere documenten

Afspraakplanning


 • Mogelijkheid online
 • Mogelijkheid voor de werkgever om een afspraak te maken in de plaats van het slachtoffer
 • Een herinneringsbericht sturen

13

16

17

Uitleg projecten Medex


PROJECT FRONT OFFICE

Een tool creëren om te communiceren met onze klanten: werkgevers + burgers


Klanten zouden veilig kunnen inloggen (GDPR-conform) en zouden :

 • Gegevens kunnen raadplegen: hun persoonlijke gegevens, de status van hun expertise, de documenten die ze ons hebben gestuurd, de documenten die we hen hebben gestuurd (e-Box burger), de facturen en de betalingen die zijn gedaan (link met de cel Medische Kosten)
 • Invoeren van gegevens: persoonlijke gegevens, verzoeken om expertise, documenten opladen, informeren over afspraken/afspraken met een besluit, bepalen van de data van de afspraken zelf
 • Het genereren van gegevens : Werkgevers kunnen enkele rapporten genereren

Uitleg Projecten Medex


PROJECT FRONT OFFICE

Een tool creëren om te communiceren met onze klanten: werkgevers + burgers


Klanten zouden veilig kunnen inloggen (GDPR-conform) en zouden :

 • Gegevens kunnen raadplegen: hun persoonlijke gegevens, de status van hun expertise, de documenten die ze ons hebben gestuurd, de documenten die we hen hebben gestuurd (e-Box burger), de facturen en de betalingen die zijn gedaan (link met de cel Medische Kosten)
 • Invoeren van gegevens: persoonlijke gegevens, verzoeken om expertise, documenten opladen, informeren over afspraken/afspraken met een besluit, bepalen van de data van de afspraken zelf
 • Het genereren van gegevens : Werkgevers kunnen enkele rapporten genereren

Overzicht formulieren

08

 • Communicatiecampagne

Ter beschikking stellen van medische templates aan artsen en ziekenhuizen

 • Vereenvoudiging
 • Persoonsgegevens worden slechts één keer verstrekt (naleving van het Only Once-principe)
 • Mogelijkheid om het e-mailadres + het mobiele telefoonnummer op te geven (respecteren van het GDPR-principe)
 • Mogelijkheid om de papierstroom te behouden (voor wie geen computer heeft)
 • Kwaliteitscontrole door personeelsdiensten

Model A

Overzicht juridische veranderingen

09

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

Arbeidsongeschiktheid

Doorlooptijden

Uniformiteit en harmonisatie

Herverzekeraars

Verduidelijking van de rol van elke belanghebbende

Integreren

Medische onderzoeken

Juridische erkenning

Medische kosten

Genezingsattest

Dossiers van arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen

 • Medex zou het slachtoffer kunnen oproepen als het slachtoffer geen antwoord geeft op het genezingsattest.
 • Doorlooptijd voor het versturen van het genezingsattest

Duidelijke doorlooptijden voor de hele procedure formaliseren

 • Consolidatiebesluit van de werkgever: 1 maand
 • Doorlooptijd van de aangifte aan de werkgever: idealiter 6 maanden (3 jaar in de privésector)
 • De maximumtermijn voor de behandeling van een beroep is wettelijk vastgelegd. Als de tijdslimiet niet wordt gerespecteerd, geef dan een reden aan het slachtoffer.

 • Rol van de preventieadviseur
 • Bevoegdheden van Medex

 • Materiële schade (bijv. elektrische fietsen)
 • Schadevergoeding voor esthetische verwondingen

 • Beslissing op basis van stukken (op basis van de documenten in het dossier) op verzoek van het slachtoffer.
 • Het vaststellen van een termijn voor de toezending van de door Medex gevraagde (medische of andere) documenten. Zo niet, gebeurt de behandeling op basis van stukken (documenten).

 • Oprichting van één unieke, neutrale en snelle instantie die verantwoordelijk is voor deze beslissingen.
 • Geen getuigen meer eisen voor de erkenning van een arbeidsongeval.
 • Onderzoek om misbruik te voorkomen + mogelijkheid om Medex te informeren bij twijfel.

Zorg voor een procedure waarbij het niet mogelijk is om twee keer medische kosten in te dienen tussen ziekenhuizen, verzekeraars en Medex.

Verbeteren van de duidelijkheid van het genezingsattest

Thema's

Juridische veranderingen

10

INFO

INFO

INFO

Uniformiteit en harmonisatie

 • In het kader van de wet van 3 juli 1967 (wet op de arbeidsongevallen in de publieke sector)
  • Politiesector (Koninklijk Besluit van 30 maart 2001) met andere publieke instellingen (Koninklijke Besluiten van 24 januari 1969, 12 juni 1970 en 13 juli 1970)
 • Harmonisatie van de publieke en de privésector

Herverzekeraars

 • Het principe is om te voorkomen dat slachtoffers worden gezien door artsen van verschillende instanties. De beslissing van de herverzekeraar zou rechtstreeks door Medex of de werkgever moeten worden bekrachtigd. Desalniettemin zou Medex moeten tussenkomen in geval van een beroep.
 • Vermijd "dubbele onderzoeken" door het uitwisselen van medische rapporten (wettelijke toelating).
 • Vermijd tegenstrijdigheden tussen deze actoren

Uitleg Projecten Medex


PROJECT BUSINESS PROCESS REENGINEERING ARBEIDSONGEVALLEN POLITIE

Dit project heeft als doel de wetgeving arbeidsongevallen die van toepassing is voor de politie, te harmoniseren met de rest van de publieke sector.

Herverzekeraars hebben een mogelijke rol voor het personeel van de lokale sector, rechtspersonen (instellingen van openbaar belang, openbare sociale zekerheidsinstellingen, ...) die afhankelijk zijn van de federale staat en de gefedereerde entiteiten, alsook voor de politiezones.

Uitleg Projecten Medex


NATIONAAL COLLEGE VOOR SOCIALE VERZEKERINGSGENEESKUNDE

In december 2016 werd het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid op initiatief van de Minister van Sociale Zaken opgericht.


Het College heeft onder andere als taak om gestandaardiseerde methoden voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid voor te stellen om de evaluaties op elkaar af te stemmen in de verschillende takken van de sociale zekerheid. Het gaat ook om het voorstellen van standaarden voor medische communicatie, met de instemming van de patiënt, tussen de verschillende takken van de sociale zekerheid.


Medex neemt actief deel aan het werk van de commissies die deel uitmaken van het Nationaal College.

Overzicht Toegankelijkheid

11

INFO

INFO

 • De beschikbaarheid verhogen
 • Chat mogelijkheid

Contact Center

 • Soms te ver weg
 • Medische centra dichter bij de stations
 • Bredere tijdspanne bij de medische centra
 • Keuze van het centrum door het slachtoffer
 • Het slachtoffer kan te allen tijde zijn of haar documenten in de Medex-kantoren deponeren.

Medische Centra

BEKIJKEN

Medisch onderzoek

 • Vind alle informatie in een unieke applicatie/app
 • Stuur een e-mail of de mogelijkheid om een specifiek contactpersoon te bellen (per onderwerp).

SPOC (single point of contact)

Uitleg Projecten Medex


PROGRAMMA ORGANISATIE MEDEX
Het programma heeft als doel de interne organisatie bij Medex aan te passen om de dossiers efficiënter te behandelen nu ze gedigitaliseerd zijn. Hierbij wordt uitgegaan van digitale uitwisseling van informatie vanuit het perspectief van de gebruikers, die zowel interne medewerkers als patiënten en werkgevers omvatten. Om de scope van het project beter af te lijnen zal worden gestart met een analysefase en pas daarna een uitvoeringsfase.


De analysefase bestaat erin om te komen tot een uitgewerkte business case/beleidsnota waarin beschreven staat hoe we de organisatie van Medex het beste kunnen verbeteren waarbij we onze eindgebruiker centraal zetten.

Uitleg Projecten Medex


PROJECT GEOGRAFISCHE VERDELING VAN MEDISCHE CENTRA

Evalueren of de grootte en ligging van onze medische centra nog overeenkomt met de verdeling van de woonplaatsen van onze patiënten. Klantgerichtheid, één van de waarden van de FOD, vereist dat we oplossingen vinden om dichter bij onze klanten te staan. Het project hier zal de verschillende Medex-gebruikers in staat stellen om zich minder te moeten verplaatsen.

Thema's

Toegankelijkheid

12

INFO

Medisch onderzoek

Meer flexibiliteit in het plannen van afspraken

 • Het slachtoffer kan de beschikbare tijdsslots voorstellen en kiezen
 • Pas de duur van de tijdspanne aan de complexiteit van arbeidsongeval aan
 • Het slachtoffer kan te allen tijde zijn of haar afspraak wijzigen

Oproepingen alleen tijdens de werkuren

Stuur een sms de dag voordien

 • De informatie staat ofwel in de aangifte ofwel kan het slachtoffer deze toevoegen in de app.

De arts moet huisbezoeken afleggen

Uitleg Projecten Medex


PROJECT FRONT OFFICE

Een tool creëren om te communiceren met onze klanten: werkgevers + burgers


Klanten zouden veilig kunnen inloggen (GDPR-conform) en zouden :

 • Gegevens kunnen raadplegen: hun persoonlijke gegevens, de status van hun expertise, de documenten die ze ons hebben gestuurd, de documenten die we hen hebben gestuurd (e-Box burger), de facturen en de betalingen die zijn gedaan (link met de cel Medische Kosten)
 • Invoeren van gegevens: persoonlijke gegevens, verzoeken om expertise, documenten opladen, informeren over afspraken/afspraken met een besluit, bepalen van de data van de afspraken zelf
 • Het genereren van gegevens : Werkgevers kunnen enkele rapporten genereren


PROJECT GEOGRAFISCHE VERDELING VAN MEDISCHE CENTRA

Evalueren of de grootte en ligging van onze medische centra nog overeenkomt met de verdeling van de woonplaatsen van onze patiënten. Klantgerichtheid, één van de waarden van de FOD, vereist dat we oplossingen vinden om dichter bij onze klanten te staan. Het project hier zal de verschillende Medex-gebruikers in staat stellen om zich minder te moeten verplaatsen.

Aanvullende ideeën en goede praktijken

01

Aanvullende ideeën en goede praktijken

Goede praktijken die moeten worden gedeeld. De Vlaamse Gemeenschap heeft bijvoorbeeld een video gemaakt over dit onderwerp.

Vraag een analyse van de situatie door studenten (AS IS)

Interactie met personeelsdiensten om initiatieven te ontwikkelen

Juridische erkenning van arbeidsongevallen: een centrale dienst zou kunnen helpen, zoals in de FOD Financiën.

INFO

INFO

De eerste oproeping moet zeer snel plaatsvinden

Medex moet meer artsen hebben

Informatie beschikbaar bij de inkom van de dienst en beschikbaar in het arbeidsreglement

1

2

3

4

5

6

7

8

Verslagen en statistieken

 • Wat is het aantal verplaatsingen?
 • Hoeveel fietsongevallen?
 • Het aantal ongevallen per werkgever en per afdeling

Uitleg Projecten Medex


PROJECT PUBLICATIE ARBEIDSONGEVALLEN

Een publicatie van gegevens over arbeidsongevallen wordt verwacht, zoals de studie Ziekteverzuim die nu jaarlijks gepubliceerd wordt.

Uitleg Projecten Medex


PROJECT ARTSENTEKORT

Doel van dit project is om te kijken naar initiatieven om het artsentekort weg te werken. Dit zowel op niveau van de FOD Volksgezondheid in samenwerking met interne diensten die ook artsen nodig hebben voor bepaalde functies alsook met haar externe partners. Daarnaast lopen er ook initiatieven op niveau van Medex. We willen hierbij het statuut van artsen herbekijken, het budget van verloning, meer communiceren met medische beroepsverenigingen en universiteiten, betere samenwerking met SELOR enzovoort…

Uitleg Projecten Medex

Uitleg Projecten Medex

01

PROJECT
HARMONISATIE

PROJECT FACTURATO

CHATBOT

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

PROJECT
BPR AO POLITIE

PROJECT

RE-INTEGRATIE

PROJECT
E-BOX BURGER

PROGRAMMA ORGANISATIE MEDEX

PROJECT
GEOGRAFISCHE
VERDELING VAN
MEDISCHE CENTRA

NATIONAAL COLLEGE VOOR SOCIALE VERZEKERINGS-GENEESKUNDE

PROJECT
eHEALTH-BOX

PROJECT

FRONT OFFICE

PROJET PROXY SERVICE VAN E-HEALTH

PROJECT

ARTSENTEKORT

PROJECT
PUBLICATIE ARBEIDSONGEVALLEN

Het project zal de elektronische ontvangst mogelijk maken van zorgcertificaten die door medische zorgverleners (ziekenhuizen, huisartsen en specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, enz.) worden afgegeven voor slachtoffers van een arbeidsongeval, alsook de automatisering van hun codering (gegevens, facturen en diensten) in de medische kostenapplicatie om de verwerking te vergemakkelijken.

Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Een chatbot neemt deel aan een getypte conversatie; vaak een dialoog, waarbij de gebruiker een vraag intikt en de chatbot antwoord geeft. Ook kan de chatbot een vraag stellen. Sommige chatbots zijn menu-gestuurd; dan krijgt de gebruiker een keuze voorgelegd.

Het project "Communicatie (ProgHarm)" heeft tot doel alle brieven van de verschillende Medex-missies te herzien om ze te harmoniseren en, indien nodig, te moderniseren, rekening houdend met de evolutie van de nieuwe communicatiestandaarden en de eventuele kritiek die op onze brieven werd geuit.


Het project “Medische Documenten (ProgHarm)” maakt deel uit van het harmonisatieprogramma.

Het doel van dit project is het uniform maken van een reeks documenten, zoals medische vragenlijsten.

Het project "Re-integratie van statutaire ambtenaren die langdurig afwezig zijn door medische redenen" beoogt de ontwikkeling van een nieuwe "Re-integratie"-missie. Het doel van deze nieuwe re-integratiemissie is om federale statutaire ambtenaren te re-integreren die langdurig ziek zijn. Het is met name de bedoeling dat Medex de bevoegde instantie in deze zaak zal zijn, door assimilatie met de adviserende artsen van de ziekenfondsen.

Het doel van de re-integratiemissie is dan ook om na het begin van de arbeidsongeschiktheid snel te handelen om de medische situatie van een personeelslid met ziekteverlof tijdig te kunnen analyseren.

Het project heeft tot doel om onze post naar burgers te vervangen door beveiligde elektronische mailings via e-Box burger. De e-Box is een elektronische brievenbus, veilig en gratis. Er is een e-Box voor elk nationaal registratienummer.

BPR AO POLITIE = Business Process Reengineering Arbeidsongevallen

Dit project heeft als doel de wetgeving arbeidsongevallen die van toepassing is voor de politie, te harmoniseren met de rest van de publieke sector.

Het programma heeft als doel de interne organisatie bij Medex aan te passen om de dossiers efficiënter te behandelen nu ze gedigitaliseerd zijn. Hierbij wordt uitgegaan van digitale uitwisseling van informatie vanuit het perspectief van de gebruikers, die zowel interne medewerkers als patiënten en werkgevers omvatten. Om de scope van het project beter af te lijnen zal worden gestart met een analysefase en pas daarna een uitvoeringsfase.

De analysefase bestaat erin om te komen tot een uitgewerkte business case/beleidsnota waarin beschreven staat hoe we de organisatie van Medex het beste kunnen verbeteren waarbij we onze eindgebruiker centraal zetten.


Evalueren of de grootte en ligging van onze medische centra nog overeenkomt met de verdeling van de woonplaatsen van onze patiënten. Klantgerichtheid, één van de waarden van de FOD, vereist dat we oplossingen vinden om dichter bij onze klanten te staan. Het project hier zal de verschillende Medex-gebruikers in staat stellen om zich minder te moeten verplaatsen.


In december 2016 werd het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid op initiatief van de Minister van Sociale Zaken opgericht.

Het College heeft onder andere als taak om gestandaardiseerde methoden voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid voor te stellen om de evaluaties op elkaar af te stemmen in de verschillende takken van de sociale zekerheid. Het gaat ook om het voorstellen van standaarden voor medische communicatie, met de instemming van de patiënt, tussen de verschillende takken van de sociale zekerheid.

Medex neemt actief deel aan het werk van de commissies die deel uitmaken van het Nationaal College.

Een tool creëren om te communiceren met onze klanten: werkgevers + burgers


Klanten zouden veilig kunnen inloggen (GDPR-conform) en zouden :

 • Gegevens kunnen raadplegen: hun persoonlijke gegevens, de status van hun expertise, de documenten die ze ons hebben gestuurd, de documenten die we hen hebben gestuurd (e-Box burger), de facturen en de betalingen die zijn gedaan (link met de cel Medische Kosten)
 • Invoeren van gegevens: persoonlijke gegevens, verzoeken om expertise, documenten opladen, informeren over afspraken/afspraken met een besluit, bepalen van de data van de afspraken zelf
 • Het genereren van gegevens : Werkgevers kunnen enkele rapporten genereren

Met de PROXY-functionaliteit geven we de burger de mogelijkheid om medische gegevens “zichtbaar te maken” aan de zorgverlener waarmee de burger in co-piloot-stijl samenwerkt om zijn/haar gezondheid zo optimaal te bespreken en te converteren in mogelijke heldere acties. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de zorgverlener exact hetzelfde ziet (of opmerkt dat er iets ontbreekt of verkeerd staat) als de burger waardoor er een “equal level playing field” wordt gecreëerd.


Bij Medex gaat het over (langdurige) zieken de mogelijkheid te geven om via een tijdelijke toegang inzage te bieden van hun PHV (personal health viewer) gezondheidsdossier aan zijn/haar Medex arts;

MEDEX-arts krijgt enkel tijdelijk digitaal toegang via een PROXY-service, naar de desbetreffende rapporten & resultaten die voor hem/haar belangrijk zijn (rest wordt afgeschermd – conform GDPR verordening EU 2016/679). Dus enkel en alleen mits toestemming van de patiënt!


Uitbreiding van de eHealth-box naar andere partners om het gemakkelijker en veiliger te maken om medische documenten tussen artsen te verzenden.

Doel van dit project is om te kijken naar initiatieven om het artsentekort weg te werken. Dit zowel op niveau van de FOD Volksgezondheid in samenwerking met interne diensten die ook artsen nodig hebben voor bepaalde functies alsook met haar externe partners. Daarnaast lopen er ook initiatieven op niveau van Medex. We willen hierbij het statuut van artsen herbekijken, het budget van verloning, meer communiceren met medische beroepsverenigingen en universiteiten, betere samenwerking met SELOR enzovoort…

Een publicatie van gegevens over arbeidsongevallen wordt verwacht, zoals de studie Ziekteverzuim die nu jaarlijks gepubliceerd wordt.

Ronde tafels 6 maart 2020

VRAGEN OF SUGGESTIES?

www.medex.belgium.be

+32 (0)2 524.97.97

Eurostation II

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Kent u onze video al?

Contact