Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Arbeidsongevallen Hoe vergemakkelijken we het proces in de praktijk?

Ronde tafels 6 maart 2020

AANVULLENDE IDEEËN & GOEDE PRAKTIJKEN

CONTACT

UITLEG PROJECTEN MEDEX

THEMA'S

ALGEMENE PRINCIPES

IDEAAL PROCES

INLEIDING

INHOUD

Inleiding

JURIDISCHE VERANDERINGEN

DOORLOOPTIJDEN

TOEGANKELIJKHEID

COMMUNICATIE

TOOLS, FORMULIEREN

De zes rondetafels waren zeer informatief en leverden een aantal ideeën op van zowel partners, werkgevers als de slachtoffers zelf. Een aantal van de ideeën werd aan elke tafel besproken. Het doel van dit rapport is om de verschillende voorbeelden van ideale processen te belichten, evenals de concrete voorbeelden die in 5 thema's zijn onderverdeeld:

INLEIDING

Ideaal proces

BEHANDELENDE ARTS

MEDISCH ONDERZOEK

BESLISSING & BETALING VAN MEDISCHE KOSTEN

AANGIFTE

JURIDISCHE ERKENNING

SLACHTOFFER

Overzicht

Ideaal proces

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

01

Vanuit communicatieoogpunt moet elke oproep aan het Medex Contact Center geregistreerd worden als opmerking in het digitaal dossier. Daarnaast zouden er ook vragen moeten kunnen gesteld worden om snel een antwoord te krijgen (chatbot)

Wanneer er een arbeidsongeval plaatsvindt, is het slachtoffer daar serieus mee bezig en heeft de persoon in kwestie ondersteuning nodig. Het slachtoffer moet dus centraal in het proces staan.

02

Slachtoffer

Ideaal proces

INFO

Tijdens het contact met het slachtoffer moet tegenstrijdige communicatie en informatie tussen de actoren (werkgever, Medex, herverzekeraar, enz.) worden vermeden. Het vermijden van dubbele onderzoeken wordt ook door sommige tafels gevraagd.

Het aangifteformulier zou vereenvoudigd moeten worden. Er wordt verwezen naar specifieke punten en enkele overbodige vragen. Het Only Once-principe moet worden gerespecteerd.

De keuze van het type aangifte (elektronisch of op papier) wordt door het slachtoffer zelf gemaakt. Het slachtoffer kan zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer bijvoegen. De aangifte wordt vervolgens ingediend bij de werkgevers.

03

Aangifte

Ideaal proces

INFO

De verjaring betreffende de aangifte moet ook worden geformaliseerd, idealiter 6 maanden voor sommige deelnemers.

Er moet op worden toegezien dat de termijnen niet te lang worden. Beschikken over de nodige expertise is daarom noodzakelijk voor de erkenning. Objectiviteit is belangrijk in deze beslissing. Aan een tafel werd vermeld dat de vereiste door sommige werkgevers van een getuige discriminerend zou kunnen zijn.

De juridische erkenning moet door de werkgever worden gedaan volgens sommige deelnemers. Terwijl dit door een externe entiteit moet gebeuren voor andere deelnemers. De medische erkenning moet echter de verantwoordelijkheid van de artsen blijven.

Een centrale dienst zou kunnen helpen, zoals in het geval van de FOD Financiën. Deskundigen die de rapporten kunnen lezen en weten wat ze wel of niet mogen doen. Sommige werkgevers hebben niet veel arbeidsongevallen en kennen het onderwerp dus niet altijd.

Doel: er is meer begeleiding en persoonlijke communicatie nodig. Erkenning moet ook sneller gaan. Er geldt al een termijn van 30 dagen in de wetgeving, maar er zijn geen boetes/gevolgen als dit niet wordt

04

Huidige situatie: de communicatie tussen de personeelsafdeling en de slachtoffers verloopt niet altijd even vlot. De communicatie is soms complex.

Juridische erkenning

Ideaal proces

INFO

INFO

Artsen moeten ook naar de expertise van de arbeidsrechtbank gaan om het standpunt van Medex te verdedigen.

Artsen moeten de slachtoffers ook thuis onderzoeken wanneer dat gerechtvaardigd is.

Om zijn missie uit te voeren, heeft de dokter de laatste rapporten van de slachtoffers nodig. De medische dossiers moeten kunnen worden verzonden door het slachtoffer (e-mail, ...) of tussen artsen via CoZo of andere MijnGezondheid-platforms .

Medex moet voldoende informatie hebben om te bepalen of het al dan niet een slachtoffer van een arbeidsongeval kan oproepen. Om dit te kunnen doen, moet het mogelijk zijn om van tevoren te communiceren dat een slachtoffer in behandeling is. Er werd ook gevraagd om het aantal onderzoeken op basis van het medisch dossier te verhogen (advies op stukken).

05

De oproeping voor dit onderzoek moet, voor sommige deelnemers, enkel tijdens de werkuren plaatsvinden. Bovendien moet het slachtoffer te allen tijde zijn of haar afspraak kunnen wijzigen.

Medisch onderzoek

Ideaal proces

Het ter beschikking stellen van templates die specifiek zijn voor arbeidsongevallen is noodzakelijk voor de arts van het slachtoffer. Een communicatiecampagne zou deze weinig bekende documenten zichtbaarder moeten maken voor de therapeutische wereld.

06

Behandelende arts

Ideaal proces

Medex zou zich bij de applicatie van de apothekers moeten aansluiten.

INFO

INFO

De zorgverlener zou rechtstreeks aan Medex moeten factureren. Een communicatie- en bewustmakingscampagne is ook aan te bevelen.

Het systeem van het derdebetalerssyteem wordt aanbevolen

07

Beslissing & betaling van medische kosten

Ideaal proces

Algemene principes

Het SLACHTOFFER staat CENTRAAL in de procedure (klantgerichtheid).

Het slachtoffer zou zelf niet op zoek moeten gaan naar de verschillende documenten (templates) als hij/zij arbeidsongeschikt is.

Weten hoe de verschillende stappen op te volgen

Mogelijkheid om vragen te stellen en antwoorden te krijgen via chatbot.

Snelle reactie van Medex wanneer het volledige dossier naar Medex wordt gestuurd

Idee van een algemene tool/applicatie

INFO

INFO

INFO

INFO

Een efficiënt netwerk tussen de partners die bij deze missie betrokken zijn

01

Algemene principes

Concrete voorstellen die door de discussietafels over de 5 eerder besproken thema's naar voren werden gebracht.

Thema's

TOEGANKELIJKHEID

DOORLOOPTIJDEN

Concrete voorstellen die door de discussietafels over de 5 eerder besproken thema's naar voren werden gebracht.

JURIDISCHE VERANDERINGEN

TOOLS, FORMULIEREN

COMMUNICATIE

Overzicht

Thema's

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

01

Werkgever

SPOC

Ondersteuning

Medisch

Documenten

Website

Contact Center

Applicatie (app)

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

INFO

02

Overzicht Communicatie

 • Betere informatiedoorstroming tussen de Medex-arts en de PAAG
 • Tijdens een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval, mogelijkheid tot medisch onderzoek van het slachtoffer met het oog op re-integratie.
 • Communiceren van alle beslissingen met betrekking tot een arbeidsongeval aan de PAAG.

Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer (PAAG)

 • Informeer de behandelende arts over wat er op model A staat. De letsels en het oorzakelijk verband worden er anders op uitgedrukt.

Behandelende arts

 • Transparante informatie van artsen voor consolidatie, zelfs als dit ongemakkelijk is voor het slachtoffer (bijv. genezing, enz.)
 • Juridische en communicatie coaching (wanneer een moeilijke boodschap moet worden overgebracht)

Medex artsen

Medisch

INFO

03

Communicatie

Thema's

12

10

11

Consolidatiebesluit van de werkgever: 1 maand.

De maximumtermijn voor de behandeling van een beroep wordt bij wet vastgesteld. Als de tijdslimiet niet wordt gerespecteerd, geef dan een reden aan het slachtoffer.

Geen tijdslimiet voor consolidatie (hangt af van de ene persoon tot de andere)

Betaling van medische kosten: sommigen opteren voor 15 dagen, anderen voor 30 dagen.

Besluitvorming door de Medex-arts: 48u

Oproepingstijd afhankelijk van het soort letsel (bijv. 6 maanden voor een breuk, 2 maanden voor een verstuiking, etc.).

Doorlooptijd voor de eerste oproeping: 1 maand (de post moet binnen 7 dagen worden verzonden)

Plan om het genezingsattest af te drukken 30 dagen na ontvangst Publiato

Versturen van Medex-documenten (nadat het dossier compleet is): maximaal 2 werkdagen

Het respecteren van de doorlooptijden is belangrijk om verjaring te voorkomen.

Wetgeving moet aangepast worden om duidelijke doorlooptijden te hebben

 • Communicatie van de volgende stappen (tijdslijn).
 • Doorlooptijd van de aangifte aan de werkgever: idealiter 6 maanden (3 jaar in de privésector)
 • Verzending van medische documenten: doorlooptijd 30 dagen + 30 dagen = administratief

Aangifte

Thema's

04

Doorlooptijden

Digitaal verzenden

heeft de voorkeur (maar vervangt niet de papieren procedure die nog steeds bestaat).

Medische kosten

 • Medex zou zich moeten aansluiten op een applicatie met apothekers.
 • Mogelijkheid om geen originele documenten te moeten versturen.
 • Automatische verzending van kosten naar Medex, vergelijkbaar met het systeem van derdebetaler voor ziekenhuisopnames.

eBox

 • Idee van een interactieve eBox
 • eBox werkgever :
  • Klik op een persoon om alle gerelateerde documenten te zien
  • Uitbreiding van de filtermogelijkheden
 • eBox burger
  • Het slachtoffer ontvangt zijn of haar documenten op deze manier. Het slachtoffer beslist op elk moment hoe te communiceren.

BEKIJKEN

INFO

De tool zou Publiato kunnen zijn

Idee van een algemene applicatie/app

Andere deelnemers spraken over het verwijderen van Publiato om alleen de algemene app te gebruiken. Voor sommigen zou de applicatie door Medex ontwikkeld kunnen worden.

(gecentraliseerd) voor de hele procedure van arbeidsongevallen

05

Overzicht Tools

VERVOLG

De behandelende arts moet in geval van nood een aangifte (in plaats van het slachtoffer) kunnen indienen.

Vereenvoudiging van een federale ".be" website

Toegangsrechten beheren om nuttige informatie te geven aan elke bevoegde instantie (werkgever, Medex, huisarts, Fedris, PAAG, enz.).

De eBox zou ook kunnen worden geïntegreerd in de applicatie/app.

Aangifte van het ongeval op dit platform en vervolgens communicatie met de werkgever.

12

10

11

Medex, die niet de behandelende arts is, moet toegang hebben tot alle medische gegevens van het arbeidsletsel. Op dit moment is dit niet het geval, maar het zou wel moeten.

Het slachtoffer kan een arts aanwijzen die bevoegd is om gegevens te ontvangen en door te geven.

Bij het inloggen moet er een link zijn met Dimona om het bedrijfsnummer en dus de werkgever te vinden.

Beschikbaarheid op Smartphone

Verbinding maken met ItsMe en eID

Voordeel: meer duidelijkheid. Het slachtoffer zou het verhaal van het ongeval maar één keer moeten vertellen (respect voor het Only Once principe).

 • Checklist en tijdslijn

Mogelijkheid om de status per fase te bekijken (bv. bij de werkgever, Medex, enz.)

Thema's

06

ToolsApplicatie

17

16

13

 • Mogelijkheid online
 • Mogelijkheid voor de werkgever om een afspraak te maken in de plaats van het slachtoffer
 • Een herinneringsbericht sturen

Afspraakplanning

Uploaden van medische kosten en andere documenten

Geef de werkgever en het slachtoffer toegang zodat zij het dossier kunnen opvolgen

Informatie voor experten (idee van bijscholing)

15

14

INFO

INFO

 • Beschikbaar afhankelijk van de locatie of het tijdstip van de procedure

Alle templates zouden moeten beschikbaar zijn

Thema's

07

ToolsApplicationvervolg

Model A

 • Vereenvoudiging
 • Persoonsgegevens worden slechts één keer verstrekt (naleving van het Only Once-principe)
 • Mogelijkheid om het e-mailadres + het mobiele telefoonnummer op te geven (respecteren van het GDPR-principe)
 • Mogelijkheid om de papierstroom te behouden (voor wie geen computer heeft)
 • Kwaliteitscontrole door personeelsdiensten

Ter beschikking stellen van medische templates aan artsen en ziekenhuizen

 • Communicatiecampagne

08

Overzicht formulieren

Genezingsattest

Medische kosten

Juridische erkenning

Medische onderzoeken

Integreren

Verduidelijking van de rol van elke belanghebbende

Herverzekeraars

Uniformiteit en harmonisatie

Doorlooptijden

Arbeidsongeschiktheid

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN

09

Overzicht juridische veranderingen

 • Het principe is om te voorkomen dat slachtoffers worden gezien door artsen van verschillende instanties. De beslissing van de herverzekeraar zou rechtstreeks door Medex of de werkgever moeten worden bekrachtigd. Desalniettemin zou Medex moeten tussenkomen in geval van een beroep.
 • Vermijd "dubbele onderzoeken" door het uitwisselen van medische rapporten (wettelijke toelating).
 • Vermijd tegenstrijdigheden tussen deze actoren

Herverzekeraars

 • In het kader van de wet van 3 juli 1967 (wet op de arbeidsongevallen in de publieke sector)
  • Politiesector (Koninklijk Besluit van 30 maart 2001) met andere publieke instellingen (Koninklijke Besluiten van 24 januari 1969, 12 juni 1970 en 13 juli 1970)
 • Harmonisatie van de publieke en de privésector

Uniformiteit en harmonisatie

INFO

INFO

INFO

10

Juridische veranderingen

Thema's

SPOC (single point of contact)

 • Vind alle informatie in een unieke applicatie/app
 • Stuur een e-mail of de mogelijkheid om een specifiek contactpersoon te bellen (per onderwerp).

Medisch onderzoek

BEKIJKEN

Medische Centra

 • Soms te ver weg
 • Medische centra dichter bij de stations
 • Bredere tijdspanne bij de medische centra
 • Keuze van het centrum door het slachtoffer
 • Het slachtoffer kan te allen tijde zijn of haar documenten in de Medex-kantoren deponeren.

Contact Center

 • De beschikbaarheid verhogen
 • Chat mogelijkheid

INFO

INFO

11

Overzicht Toegankelijkheid

De arts moet huisbezoeken afleggen

 • De informatie staat ofwel in de aangifte ofwel kan het slachtoffer deze toevoegen in de app.

Stuur een sms de dag voordien

Oproepingen alleen tijdens de werkuren

 • Het slachtoffer kan de beschikbare tijdsslots voorstellen en kiezen
 • Pas de duur van de tijdspanne aan de complexiteit van arbeidsongeval aan
 • Het slachtoffer kan te allen tijde zijn of haar afspraak wijzigen

Meer flexibiliteit in het plannen van afspraken

Medisch onderzoek

INFO

12

Toegankelijkheid

Thema's

Aanvullende ideeën en goede praktijken

 • Wat is het aantal verplaatsingen?
 • Hoeveel fietsongevallen?
 • Het aantal ongevallen per werkgever en per afdeling

Verslagen en statistieken

Informatie beschikbaar bij de inkom van de dienst en beschikbaar in het arbeidsreglement

Medex moet meer artsen hebben

De eerste oproeping moet zeer snel plaatsvinden

INFO

INFO

Juridische erkenning van arbeidsongevallen: een centrale dienst zou kunnen helpen, zoals in de FOD Financiën.

Interactie met personeelsdiensten om initiatieven te ontwikkelen

Vraag een analyse van de situatie door studenten (AS IS)

Goede praktijken die moeten worden gedeeld. De Vlaamse Gemeenschap heeft bijvoorbeeld een video gemaakt over dit onderwerp.

Aanvullende ideeën en goede praktijken

01

Uitleg Projecten Medex

PROJECT PUBLICATIE ARBEIDSONGEVALLEN

PROJECT ARTSENTEKORT

PROJET PROXY SERVICE VAN E-HEALTH

PROJECT FRONT OFFICE

PROJECT eHEALTH-BOX

NATIONAAL COLLEGE VOOR SOCIALE VERZEKERINGS-GENEESKUNDE

PROJECT GEOGRAFISCHE VERDELING VAN MEDISCHE CENTRA

PROGRAMMA ORGANISATIE MEDEX

PROJECT E-BOX BURGER

PROJECT RE-INTEGRATIE

PROJECT BPR AO POLITIE

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

CHATBOT

PROJECT FACTURATO

PROJECT HARMONISATIE

01

Uitleg Projecten Medex

Contact

Kent u onze video al?

Eurostation II Victor Hortaplein, 40 bus 10 1060 Brussel

+32 (0)2 524.97.97

www.medex.belgium.be

VRAGEN OF SUGGESTIES?

Ronde tafels 6 maart 2020