Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

التأمين التكافلي الإسلامي

Dossiers

Transcript

UITLEG PROJECTEN MEDEX,AANVULLENDE IDEEËN & GOEDE PRAKTIJKEN,INHOUD,THEMA'S,CONTACT,IDEAAL PROCES,INLEIDING,ALGEMENE PRINCIPES,Ideaal proces,Inleiding,Algemene principes,Aanvullende ideeën en goede praktijken,Ronde tafels6 maart 2020,Uitleg Projecten Medex,ArbeidsongevallenHoe vergemakkelijken we het proces in de praktijk?,Concrete voorstellen die door de discussietafels over de 5 eerder besproken thema's naar voren werden gebracht.,Thema's,Ronde tafels 6 maart 2020,Kent u onze video al?,VRAGEN OF SUGGESTIES?,www.medex.belgium.be,+32 (0)2 524.97.97,Eurostation II Victor Hortaplein, 40 bus 10 1060 Brussel,Contact,Doel: er is meer begeleiding en persoonlijke communicatie nodig. Erkenning moet ook sneller gaan. Er geldt al een termijn van 30 dagen in de wetgeving, maar er zijn geen boetes/gevolgen als dit niet wordt,Een centrale dienst zou kunnen helpen, zoals in het geval van de FOD Financiën. Deskundigen die de rapporten kunnen lezen en weten wat ze wel of niet mogen doen. Sommige werkgevers hebben niet veel arbeidsongevallen en kennen het onderwerp dus niet altijd.,Huidige situatie: de communicatie tussen de personeelsafdeling en de slachtoffers verloopt niet altijd even vlot. De communicatie is soms complex.,Ideaal proces,Er moet op worden toegezien dat de termijnen niet te lang worden. Beschikken over de nodige expertise is daarom noodzakelijk voor de erkenning. Objectiviteit is belangrijk in deze beslissing. Aan een tafel werd vermeld dat de vereiste door sommige werkgevers van een getuige discriminerend zou kunnen zijn.,Juridische erkenning,De juridische erkenning moet door de werkgever worden gedaan volgens sommige deelnemers. Terwijl dit door een externe entiteit moet gebeuren voor andere deelnemers. De medische erkenning moet echter de verantwoordelijkheid van de artsen blijven.,Ideaal proces,Om zijn missie uit te voeren, heeft de dokter de laatste rapporten van de slachtoffers nodig. De medische dossiers moeten kunnen worden verzonden door het slachtoffer (e-mail, ...)of tussen artsen via CoZo of andere MijnGezondheid-platforms .,Artsen moeten de slachtoffers ook thuis onderzoeken wanneer dat gerechtvaardigd is.,Medex moet voldoende informatie hebben om te bepalen of het al dan niet een slachtoffer van een arbeidsongeval kan oproepen. Om dit te kunnen doen, moet het mogelijk zijn om van tevoren te communiceren dat een slachtoffer in behandeling is. Er werd ook gevraagd om het aantal onderzoeken op basis van het medisch dossier te verhogen (advies op stukken).,Aanvullende ideeën en goede praktijken,Medisch onderzoek,Artsen moeten ook naar de expertise van de arbeidsrechtbank gaan om het standpunt van Medex te verdedigen.,De oproeping voor dit onderzoek moet, voor sommige deelnemers, enkel tijdens de werkuren plaatsvinden. Bovendien moet het slachtoffer te allen tijde zijn of haar afspraak kunnen wijzigen.,Interactie met personeelsdiensten om initiatieven te ontwikkelen,Goede praktijken die moeten worden gedeeld. De Vlaamse Gemeenschap heeft bijvoorbeeld een video gemaakt over dit onderwerp.,Juridische erkenning van arbeidsongevallen: een centrale dienst zou kunnen helpen, zoals in de FOD Financiën.,De eerste oproeping moet zeer snel plaatsvinden,Vraag een analyse van de situatie door studenten (AS IS),2,Informatie beschikbaar bij de inkom van de dienst en beschikbaar in het arbeidsreglement,Medex moet meer artsen hebben,1,3,Ideaal proces,Verslagen en statistieken,De verjaring betreffende de aangifte moet ook worden geformaliseerd, idealiter 6 maanden voor sommige deelnemers.,Aangifte,Wat is het aantal verplaatsingen? Hoeveel fietsongevallen? Het aantal ongevallen per werkgever en per afdeling ,De keuze van het type aangifte (elektronisch of op papier) wordt door het slachtoffer zelf gemaakt. Het slachtoffer kan zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer bijvoegen. De aangifte wordt vervolgens ingediend bij de werkgevers.,Het aangifteformulier zou vereenvoudigd moeten worden. Er wordt verwezen naar specifieke punten en enkele overbodige vragen. Het Only Once-principe moet worden gerespecteerd.,Ideaal proces,Behandelende arts,Het ter beschikking stellen van templates die specifiek zijn voor arbeidsongevallen is noodzakelijk voor de arts van het slachtoffer. Een communicatiecampagne zou deze weinig bekende documenten zichtbaarder moeten maken voor de therapeutische wereld.,04,Wanneer er een arbeidsongeval plaatsvindt, is het slachtoffer daar serieus mee bezig en heeft de persoon in kwestie ondersteuning nodig. Het slachtoffer moet dus centraal in het proces staan.,Transparante informatie van artsen voor consolidatie, zelfs als dit ongemakkelijk is voor het slachtoffer (bijv. genezing, enz.) Juridische en communicatie coaching (wanneer een moeilijke boodschap moet worden overgebracht) ,Slachtoffer,Ideaal proces,Vanuit communicatieoogpunt moet elke oproep aan het Medex Contact Center geregistreerd worden als opmerking in het digitaal dossier. Daarnaast zouden er ook vragen moeten kunnen gesteld worden om snel een antwoord te krijgen (chatbot),Tijdens het contact met het slachtoffer moet tegenstrijdige communicatie en informatie tussen de actoren (werkgever, Medex, herverzekeraar, enz.) worden vermeden. Het vermijden van dubbele onderzoeken wordt ook door sommige tafels gevraagd.,Behandelende arts,Thema's,Medisch,Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer (PAAG),Communicatie,Informeer de behandelende arts over wat er op model A staat. De letsels en het oorzakelijk verband worden er anders op uitgedrukt.,De zes rondetafels waren zeer informatief en leverden een aantal ideeën op van zowel partners, werkgevers als de slachtoffers zelf. Een aantal van de ideeën werd aan elke tafel besproken. Het doel van dit rapport is om de verschillende voorbeelden van ideale processen te belichten, evenals de concrete voorbeelden die in 5 thema's zijn onderverdeeld:,Medex artsen,Wetgeving moet aangepast worden om duidelijke doorlooptijden te hebben,Betere informatiedoorstroming tussen de Medex-arts en de PAAG Tijdens een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval, mogelijkheid tot medisch onderzoek van het slachtoffer met het oog op re-integratie. Communiceren van alle beslissingen met betrekking tot een arbeidsongeval aan de PAAG.,Thema's,8,INLEIDING,Doorlooptijden,Versturen van Medex-documenten (nadat het dossier compleet is): maximaal 2 werkdagen,Het respecteren van de doorlooptijden is belangrijk om verjaring te voorkomen.,Plan om het genezingsattest af te drukken 30 dagen na ontvangst Publiato,7,Doorlooptijd voor de eerste oproeping: 1 maand (de post moet binnen 7 dagen worden verzonden),4,11,Aangifte,Besluitvorming door de Medex-arts: 48u,De maximumtermijn voor de behandeling van een beroep wordt bij wet vastgesteld. Als de tijdslimiet niet wordt gerespecteerd, geef dan een reden aan het slachtoffer.,Betaling van medische kosten: sommigen opteren voor 15 dagen, anderen voor 30 dagen.,1,2,Communicatie van de volgende stappen (tijdslijn). Doorlooptijd van de aangifte aan de werkgever: idealiter 6 maanden (3 jaar in de privésector) Verzending van medische documenten: doorlooptijd 30 dagen + 30 dagen = administratief ,Consolidatiebesluit van de werkgever: 1 maand.,10,3,9,Oproepingstijd afhankelijk van het soort letsel (bijv. 6 maanden voor een breuk, 2 maanden voor een verstuiking, etc.).,Overzicht formulieren,Geen tijdslimiet voor consolidatie (hangt af van de ene persoon tot de andere),5,6,12,Model A,Ter beschikking stellen van medische templates aan artsen en ziekenhuizen,Vereenvoudiging Persoonsgegevens worden slechts één keer verstrekt (naleving van het Only Once-principe) Mogelijkheid om het e-mailadres + het mobiele telefoonnummer op te geven (respecteren van het GDPR-principe) Mogelijkheid om de papierstroom te behouden (voor wie geen computer heeft) Kwaliteitscontrole door personeelsdiensten ,Communicatiecampagne,01,6,05,5,8,INFO,4,INFO,06,INFO,INFO,INFO,7,03,Het systeem van het derdebetalerssyteem wordt aanbevolen,Ideaal proces,De zorgverlener zou rechtstreeks aan Medex moeten factureren. Een communicatie- en bewustmakingscampagne is ook aan te bevelen. ,3,Algemene principes,Beslissing & betaling van medische kosten,Idee van een algemene tool/applicatie,1,Medex zou zich bij de applicatie van de apothekers moeten aansluiten.,Het SLACHTOFFER staat CENTRAAL in de procedure (klantgerichtheid).,4,2,6,7,Snelle reactie van Medex wanneer het volledige dossier naar Medex wordt gestuurd,5,Mogelijkheid om vragen te stellen en antwoorden te krijgen via chatbot.,Een efficiënt netwerk tussen de partners die bij deze missie betrokken zijn,Thema's,Juridische veranderingen,Weten hoe de verschillende stappen op te volgen,Uniformiteit en harmonisatie,Het principe is om te voorkomen dat slachtoffers worden gezien door artsen van verschillende instanties. De beslissing van de herverzekeraar zou rechtstreeks door Medex of de werkgever moeten worden bekrachtigd. Desalniettemin zou Medex moeten tussenkomen in geval van een beroep. Vermijd "dubbele onderzoeken" door het uitwisselen van medische rapporten (wettelijke toelating). Vermijd tegenstrijdigheden tussen deze actoren ,Het slachtoffer zou zelf niet op zoek moeten gaan naar de verschillende documenten (templates) als hij/zij arbeidsongeschikt is.,Herverzekeraars,In het kader van de wet van 3 juli 1967 (wet op de arbeidsongevallen in de publieke sector) Politiesector (Koninklijk Besluit van 30 maart 2001) met andere publieke instellingen (Koninklijke Besluiten van 24 januari 1969, 12 juni 1970 en 13 juli 1970) Harmonisatie van de publieke en de privésector,02,03,DOORLOOPTIJDEN,08,JURIDISCHE VERANDERINGEN,INFO,TOEGANKELIJKHEID,INFO,TOOLS, FORMULIEREN,04,COMMUNICATIE,Medisch onderzoek,De informatie staat ofwel in de aangifte ofwel kan het slachtoffer deze toevoegen in de app.,Verbinding maken met ItsMe en eID,Oproepingen alleen tijdens de werkuren,1,De arts moet huisbezoeken afleggen,Thema's,Aangifte van het ongeval op dit platform en vervolgens communicatie met de werkgever.,Beschikbaarheid op Smartphone,Toegankelijkheid,Contact Center,Voordeel: meer duidelijkheid. Het slachtoffer zou het verhaal van het ongeval maar één keer moeten vertellen (respect voor het Only Once principe).,Het slachtoffer kan de beschikbare tijdsslots voorstellen en kiezen Pas de duur van de tijdspanne aan de complexiteit van arbeidsongeval aan Het slachtoffer kan te allen tijde zijn of haar afspraak wijzigen ,Stuur een sms de dag voordien,ToolsApplicatie,Werkgever,Meer flexibiliteit in het plannen van afspraken,Uitleg Projecten Medex,Het slachtoffer kan een arts aanwijzen die bevoegd is om gegevens te ontvangen en door te geven.,Thema's,Vereenvoudiging van een federale ".be" website,Website,Bij het inloggen moet er een link zijn met Dimona om het bedrijfsnummer en dus de werkgever te vinden.,NATIONAAL COLLEGE VOOR SOCIALE VERZEKERINGS-GENEESKUNDE,Mogelijkheid om de status per fase te bekijken (bv. bij de werkgever, Medex, enz.),Medex, die niet de behandelende arts is, moet toegang hebben tot alle medische gegevens van het arbeidsletsel. Op dit moment is dit niet het geval, maar het zou wel moeten. ,SPOC,Checklist en tijdslijn,PROJET PROXY SERVICE VAN E-HEALTH,De behandelende arts moet in geval van nood een aangifte (in plaats van het slachtoffer) kunnen indienen.,2,PROJECTHARMONISATIE,Concrete voorstellen die door de discussietafels over de 5 eerder besproken thema's naar voren werden gebracht.,PROGRAMMA ORGANISATIE MEDEX,Documenten,Toegangsrechten beheren om nuttige informatie te geven aan elke bevoegde instantie (werkgever, Medex, huisarts, Fedris, PAAG, enz.).,Overzicht Communicatie,Applicatie (app),Medisch,Uniformiteit en harmonisatie,PROJECT FACTURATO,PROJECTARTSENTEKORT,Ondersteuning,CHATBOT,Doorlooptijden,PROJECTE-BOX BURGER,Medische kosten,PROJECTFRONT OFFICE,PROJECTRE-INTEGRATIE,PROJECTBPR AO POLITIE,SPOC (single point of contact),Integreren,PROJECTGEOGRAFISCHEVERDELING VANMEDISCHE CENTRA,Overzicht,Genezingsattest,PROJECTeHEALTH-BOX,Overzicht Tools,Vind alle informatie in een unieke applicatie/app Stuur een e-mail of de mogelijkheid om een specifiek contactpersoon te bellen (per onderwerp).,Thema's,Arbeidsongeschiktheid,PROJECTPUBLICATIE ARBEIDSONGEVALLEN,Beschikbaar afhankelijk van de locatie of het tijdstip van de procedure,ToolsApplicationvervolg,Herverzekeraars,INFO,Medische onderzoeken,Overzicht juridische veranderingen,Medische Centra,Verduidelijking van de rol van elke belanghebbende,Juridische erkenning,Alle templates zouden moeten beschikbaar zijn,INFO,Overzicht,Overzicht Toegankelijkheid,07,Medisch onderzoek,Ideaal proces,Soms te ver weg Medische centra dichter bij de stations Bredere tijdspanne bij de medische centra Keuze van het centrum door het slachtoffer Het slachtoffer kan te allen tijde zijn of haar documenten in de Medex-kantoren deponeren. ,Thema's,INFO,Geef de werkgever en het slachtoffer toegang zodat zij het dossier kunnen opvolgen,01,Informatie voor experten (idee van bijscholing),Uploaden van medische kosten en andere documenten,INFO,Mogelijkheid online Mogelijkheid voor de werkgever om een afspraak te maken in de plaats van het slachtofferEen herinneringsbericht sturen,12,INFO,INFO,INFO,INFO,INFO,7,10,9,INFO,11,BEKIJKEN,05,02,01,10,INFO,INFO,INFO,BEKIJKEN,4,BEKIJKEN,BEKIJKEN,INFO,INFO,6,COMMUNICATIE,Idee van een interactieve eBox eBox werkgever : Klik op een persoon om alle gerelateerde documenten te zien Uitbreiding van de filtermogelijkheden eBox burger Het slachtoffer ontvangt zijn of haar documenten op deze manier. Het slachtoffer beslist op elk moment hoe te communiceren. ,BESLISSING & BETALING VAN MEDISCHE KOSTEN,VERVOLG,INFO,INFO,BEKIJKEN,INFO,14,De beschikbaarheid verhogen Chat mogelijkheid ,16,INFO,De tool zou Publiato kunnen zijn,8,BEKIJKEN,11,BEKIJKEN,TOOLS, FORMULIEREN,Andere deelnemers spraken over het verwijderen van Publiato om alleen de algemene app te gebruiken. Voor sommigen zou de applicatie door Medex ontwikkeld kunnen worden.,01,BEKIJKEN,INFO,BEKIJKEN,INFO,BEKIJKEN,TOEGANKELIJKHEID,INFO,INFO,INFO,INFO,INFO,BEHANDELENDE ARTS,INFO,13,INFO,INFO,12,INFO,INFO,INFO,BEKIJKEN,15,BEKIJKEN,AANGIFTE,BEKIJKEN,INFO,SLACHTOFFER,5,JURIDISCHE ERKENNING,INFO,INFO,eBox,MEDISCH ONDERZOEK,INFO,BEKIJKEN,INFO,INFO,07,BEKIJKEN,BEKIJKEN,DOORLOOPTIJDEN,09,(gecentraliseerd) voor de hele procedure van arbeidsongevallen,Medische kosten,INFO,3,06,01,heeft de voorkeur (maar vervangt niet de papieren procedure die nog steeds bestaat).,BEKIJKEN,INFO,INFO,Contact Center,BEKIJKEN,JURIDISCHE VERANDERINGEN,Medex zou zich moeten aansluiten op een applicatie met apothekers. Mogelijkheid om geen originele documenten te moeten versturen.Automatische verzending van kosten naar Medex, vergelijkbaar met het systeem van derdebetaler voor ziekenhuisopnames. ,Idee van een algemene applicatie/app,BEKIJKEN,17,Digitaal verzenden,De eBox zou ook kunnen worden geïntegreerd in de applicatie/app.,Afspraakplanning,INFO