Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Posebne osobine za selekciju

Posebne (specijalne) osobine za selekciju su osobine vezane za pojedine vrste životinja specijaliziranih za neku vrstu proizvodnje.

1. Sposobnost proizvodnje mesa

U posebne osobine spadaju

3. Sposobnost proizvodnje vune i krzna

5. Sposobnost proizvodnje jaja

2. Sposobnost proizvosnje mlijeka

4. Radna i športska sposobnost

Fiziološka

postiže se obilnom hranidbomnije nasljednaspada u modifikacije

Specifična

uzrok su posebni nasljedni čimbeniciprenosi se s roditelja na potomstvobolje meso nego kod fizioloških

Sposobnost za proizvodnju mesa- tovna sposobnost

"ŽIVA VAGA"- tjelesna masa životinje koja je prije vaganja gladovala najmanje 12 sati.

Formula za randman:Randman= težina klaonički obrađenih polovica/ živa vaga x 100

"RANDMAN"- čista težina, težina zaklane životinje (iskoristivost). Izražava se u postotku

prosuđuje se po vanjštini životinjeizravno se prosuđuje pomoću mjerenja količine namuženog mlijeka

Kontrola mliječnosti

mjerenje namužene količine mlijekamjerenje postotka i količine mliječne masti i bjelančevinaprovodi se jednom mjesečno tijekom 24 sata

Laktacija

laktacija - stvaranje mlijekapočetak laktacije računa se dan nakon telenjalaktacija je završena kada se krava ne muze više 2 puta dnevno

Sposobnost proizvodnje mlijeka- mliječna sposobnost

utvrđuje se tako da se za svako grlo utvrdi godišnji prinos vune

Prinos vune

količina nastrižene vune tijekom godine izražena u kilogramima

Krzno

karakul ovca- proizvodi krznokunićičinčile

Sposobnost za proizvodnju vune i krzna

Najčešće se koriste konji, magarci i goveda

Procjena se vrši prema

dužini koraka i brzini kretanjasnazi prilikom vučesnazi pri nošenju teretaizdržljivosti i volji

Radna i športska sposobnost

Kontrola nesivosti

obavlja se pomoću kontrolnih gnijezdana jaje upišemo datum i broj nesilice

Na nesivost utječu

spolna dozrelostkvocanjeperzistencija (ustrajnost u nesenju)hranidbaklima

Sposobnost za proizvodnju jaja

Hvala vam na pažnji!