Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czym jest ekosystem?

Na dobry początek piosenka. A, że nie znalazłam nic ciekawego w języku polskim - po angielsku. Ale myślę, że zrozumiesz więcej niż ja ;)

+ info

biome - po polsku biomBiom – rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego i historii flory. Podobnie rzecz się ma ze składem gatunkowym zwierząt.

Z czego się składa ekosystem?

Przyjrzyj się ilustracjom

Wyróżniono na nich dwie grupy elementów. Pojawiły się, nieznane Ci dotąd, pojęcia: BIOCENOZA i BIOTOP

BIOCENOZA - powiązany wzajemnymi zależnościami zespół organizmów żywych zamieszkujących dane siedlisko przyrodnicze; to żywa częśćekosystemu – zwierzęta, rośliny, grzyby, różne mikroorganizmy.

BIOTOP - to nieożywiona część ekosystemu: woda, składniki mineralne w glebie, warunki klimatyczne.

Ekosystem jest podstawową jednostką funkcjonowania przyrody, utworzoną z biocenozy oraz biotopu. Organizmy tworzące biocenozę żyją w określonym środowisku fizycznym ( klimat , ukształtowanie terenu, wody, gleby i skały ), czyli – biotopie.Ekosystem stanowi więc całość przyrody dużego lasu, łąki, jeziora czy morza. W ekosystemach można zaobserwować wzajemne związki między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym.

Wiesz już, żeEKOSYSTEM = BIOCENOZA + BIOTOP

Step 1

Step 2

Wśród ekosystemów wyróżniamy takie, które powstały bez udziału człowieka.Wpływ człowieka na te ekosystemy jest żaden lub, przynajmniej, ograniczony. Takie ekosystemy, to

ekosystemy naturalne

Step 3

Step 4

+ info

+ info

+ info

+ info

morze

pierwotny las

bagna

pustynia

Step 1

Step 2

Ekosystemy stworzone i przetwarzane przez człowieka, to

ekosystemy sztuczne

Step 3

Step 4

+ info

+ info

+ info

+ info

park

pole uprawne

sad

staw rybny

Co nam daja ekosystemy?

Uzyskiwanie surowców

Pozyskiwanie żywności

Korzyści niematerialne

drewno (na meble i papier), węgiel, ropa naftowa, piasek, siarka

pokarm roślinny (zboża, warzywa, zioła); zwierzęcy (ryby, dziczyzna)

sport, rekreacja, czyste powietrze, ochrona przed powodziami (lasy)

Jak powiedział grecki filozof Heraklit z Efezu: "Panta rhei" - wszystko płynie - nic w przyrodzie nie jest stałe.Ekosystemy też podlegają ciągłym zmianom. Taką zmianę ekosystemu nazywamy sukcesją ekologiczną.Wyróżniamy sukcesję pierwotną i wtórną (film).

+ info

Sukcesja ekologiczna-proces stopniowych zmian ekosystemu, prowadzący do powstania ekosystemu o większej liczbie gatunków;- gdy ekosystem rozwija się w miejscu, gdzie nie było żadnych organizmów, na nagich skałach lub wydmach (trwa bardzo długo - kilkaset lub kilka tysięcy lat) mówimy o sukcesji pierwotnej;wtórna sukcesja zachodzi na terenach zmienionych przez człowieka (niekoszone łąki, porzucone pola uprawne) lub takie czynniki, jak pożar lub powódź; zachodzi dużo szybciej - trwa od kilkudziesięciu do kilkuset lat.Przeanalizuj ilustracje na str.118 - 119 w podręczniku.

Zapisz temat lekcji: Czym jest ekosystem?

Zrób notatkę wg. wzoru:

Autorka sketchnotki: Małgosia Walczak

Dziękuję za uwagę