Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

Zanieczyszczenie środowiska to niekorzystne oddziaływania społeczeństwa na środowisko.

Rodzaje zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia mogą mieć różne pochodzenie.

Zwróć uwagę, że zanieczyszeniami środowiska są nie tylko różne substancje, ale też, np. hałas.


Przepisz rodzaje zanieczyszczeń do zeszytu.

Next

Źródła zanieczyszczeń

Next

Zanieczyszczenie powietrza

Kwaśny deszcz

Smog

Back

Pojazdy mechaniczne oraz obiekty przemysłowe emitują tlenki siarki i azotu, które wchodząc w reakcje ze znajdującą się w powietrzu wodą tworzą kwasy.


Te spadają potem na ziemię w postaci kwaśnych deszczy.


Wraz z deszczówką wnikają w glebę i przenikają do wód.

Zanieczyszczenie powietrza powstające na skutek wymieszania się mgły z emitowanymi do atmosfery szkodliwymi związkami chemicznymi, których źródłem jest motoryzajca i spalanie paliw kopalnych, np. ropy naftowej czy węgla.

Powietrze jest niezbędne do życia. A jednak jego zanieczyszczenie to już globalny problem!

Zanieczyszczenie powietrza pochodzenia rolniczego

Back

Wykorzystywane w rolnictwie pestycydy i nowozy sztuczne także przedostają się do atmosfery.Pestycydy – syntetyczne lub naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale także zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, oraz do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.

Powietrze jest zanieczyszczane gazami i odchodami pochodzenia zwierzęcego.


Intensywna hodowla zwierząt - wyspecjalizowany system hodowli zwierząt, polegający na trzymaniu ich w zamknięciu i podawaniu paszy w postaci koncentratów, z częstym stosowaniem lekarstw w celu zapobiegania chorobom, jakie stanowią stałe zagrożenie w powyższych warunkach .

Zanieczyszczenia, których źródłem jest hodowla zwierząt i uprawa roślin, trafiają najpierw do zbiorników wodnych, a następnie, parując, przenikają do atmosfery.

Negatywny wpływ na ekosystem mają także wpływ popioły, azotany i węgiel organiczny, które trafiają do atmosfery w wyniku wypalania lasów czy łąk.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z aglomeracji

Back

Silniki emitują szkodliwe substancje.

Transport lotniczy to główne źródło zanieczyszczenia hałasem.

Statki, szczególnie żeglugi morskiej, emitują tlenki siarki i azotu.

Aglomeracje produkują ogromne ilości odpadów. Ulatniają się z nich toksycze związki chemiczne.

Pojazdy emitują:

 • tlenki siarki
 • tlenki azotu
 • tlenek węgla
 • węglowodory
 • sadzę
 • tysiące innych zanieczyszczeń

Ten rodzaj zanieczyszczeń produkowany jest przez zabudowania, obiekty przemysłowe i transport.

Następnie podnoszone są z wiatrem na duże odległości. Przyczyniają się do podniesienia średniej temperatury na Ziemi.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia przemysłowego

Back

Powstające podczas procesów przemysłowych odpady, pyły i produkty spalania przenikają do atmosfery.

Nieprawidłowo przechowywane odpady radioaktywne, przedostawszy się do atmosfery, skażają środowisko na wiele tysięcy lat!

Powstające podczas wydobycia produkty spalania zanieczyszczają powietrze.

Zanieczyszczenie wód

Back

Woda to jeden z najważniejszych zasobów naturalnych naszej planety.

Jest niezbędna do życia.

Zanieczyszczenie przemysłowe wód

Back

Ropa naftowa, która wycieka podczas wydobycia lub w wyniku kolizji tankowców, powoduje zanieczyszczenie mórz i oceanów.

Skutkiem jest wyciek ropy naftowej. Prowadzi to katastrofy ekologicznej danego ekosystemu.


Żużyta woda przemysłowa zanieczyszcza wodę w postaci ścieków.


Przenikają do gleby. Zanieczyszczają wody gruntowe.

Przedostają się, gdy odpady są nieprawidłowo składowane.

Zanieczyszczenia rolnicze

Back

Gleba, a potem wody gruntowe - to droga przenikania oprysków pestycydów i nawozów sztucznych...

Wiadomo - zwierzęta jedzą, więc i wydalają.

Odchody zanieczyszczają wody gruntowe.


Przypomnij sobie co to intesywna hodowla zwierząt - ten termin pojawił się podczas tej lekcji.

Wylesianie powoduję erozję i niszczenie gleby. Substancje odżywcze i osady przenikają do wód gruntowych, a następnie do cieków wodnych, np. rzek, obniżając jakość wody.

Hodowla zwierząt i uprawa roślin powoduje, że zanieczyszczenia przedostają się do wód.


W przypadku zbiorników wodnych i cieków powodują eutrofizację, czyli wzbogacanie wód w pierwiastki biofilne; skutkuje to wzrostem żyzności wód.Pożary powodują przedostawanie się do gleby, a potem wód takich związków jak:

 • popioły
 • azotany
 • węgiel organiczny

Zanieczyszczenia komunalne wód

Back

Paliwa napędowe trafiają do gleb, a następnie do wód.

Miasta produkują ogromne ilości odpadów.


Największym problemem są trafiające do wody odpady z tworzyw sztucznych.


W wielu miejscach na świecie ścieki komunalne wypuszczane są do wód bez oczyszczania. U nas całe szczęście tak nie jest, choć na wsiach nadal spotyka się nieszczelne szamba, którymi zanieczyszczenia dostają się do wód.Zużyta woda to ściek.


Ścieki pochodzą z naszych umywalek, zmywarek, czy toalet.


Są również ścieki pochodzące z działalności handlowej, przemysłowej czy rolniczej.


Nawet podczas przeładunku statków do wody w portach trafiają szkodliwe substancje.

Zanieczyszczenie gleb

Back

Gleba to płodna, luźna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, w której zachodzi wymiana substancji pomiędzy litosferą, hydrosferą i atmosferą a światem żywym.

Rolnicze zanieczyszczenie gleb

Back

Wylesianie powoduje przenikanie do gleby (bez większych przeszkód) obcych substancji.

Obniża się w ten sposób jej jakość.

Podobnie jak w przypadku wód, do gleb dostają się substancje toksyczne.

Podczas hodowli i uprawy zanieczyszczenia trafiją do wód naturalnych, a następnie do gleby.

Odchody wnikają w glebę i ją zanieczyszczają.


Nieprawidłowo składowana gnojowica.

Opryski i nawozy sztuczne trafiają do gleby.


Komunalne zanieszyszczenie gleby

Back

O przyczynach i powstawaniu kwaśnych deszczy mówiliśmy na początku lekcji.


Kwasy, które tworzą się w wyniku połączenia różnych związków z parą wodną w powietrzu, opadają na ziemię, a następnie wnikają do gleby i ją zanieczyszczają.

Paliwa napędowe również trafiają do gleby.


Do gleby przenikają odpady i wyciekające z niej substancje.


Przemysłowe zanieczyszczenie gleb

Back

Odpady przemysłowe trafiają do gleby za pośrednictwem opadów.

Nieprawidłowe składowanie powoduje zanieczyszczenie gleb.

zobacz

Back

Odpady chemiczne i radioaktywne.

 • Komunalnych
 • Przemysłowych
 • Górniczych

Zanieczyszczenia przenikają wraz z opadami i powodują skażenie gleby.


Jakie są skutki zanieszczenia środowiska?

Next

Chlor, fluor oraz brom niszczą warstwę ozonową.


Co ciekawe, naukowcy zauważają, że dziura ozonowa zmniejsza się. Warto więc chronić środowisko!


Wysoka temperatura, brak wody pitnej lub żywności uniemożliwi ludziom życie.

Wzbogacanie wód w składniki odżywcze powoduje zakwity wód.


Konsekwencją tego zjawiska jest mętnienie wody, nieprzepuszczanie światła na głębsze poziomy, czego wynikiem jest zanik roślinności wodnej.


Rośliny produkują tlen jako uboczny produkt fotosyntezy.

Brak roślin = brak tlenu.

Brak tlenu = śmierć wyższych gatunków.Miejska wyspa ciepła - zjawisko meteorologiczne polegające na termicznym uprzywilejowaniu przestrzeni miejskiej względem otaczających ją obszarów niezabudowanych.


Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem intensywności MWC jest różnica temperatury pomiędzy miastem a obszarami podmiejskimi. W dużych miastach amerykańskich i europejskich może ona dochodzić (w czasie maksymalnego natężenia, a więc w godzinach nocnych) nawet do ok. 10–15 °C.

Return

Jakie poniesiemy konsewecje zanieszczenia środowiska?

Next

Brak wody i żywności zmusi ludność do przesiedleń na tereny nadające się do życia.

Nieurodzajność ziemi = niedostatek żywności = głód

Północna część Polski po podniesieniu się poziomu morza
o 2 m.

Co możesz zrobić osobiście?

Next

Co możemy zrobić razem?

Next

Co możemy zrobić na poziomie społeczeństwa?

 • podejmować odpowiednie decyzje polityczne
 • wprowadzać właściwe ustawy
 • zalesiać tereny
 • prowadzić inwestycje związane z ochroną środowiska
 • odpowiednio gospodarować odpadami
 • budować oczyszczalnie ścieków
 • chronić przyrodę
 • wprowadzić ulgi w transporcie publicznym
 • zlikwidować technologie szkodliwe dla środowiska

Co możemy zrobić razem globalnie?

Next

Na poziomie globalnym możemy:

 • zatrzymać wzrost populacji
 • organizować globalne projekty
 • rozpowszechniać nowe technologie
 • usuwać dwutlenek węgla z atmosfery