Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. Liderar. accions. GUIA INCLUSIVA DOCENT. INCLUSIVES. de manera senzilla. ACOMPANYAR PEDAGÒGICAMENT LA FAMÍLIA. DONAR ESPAI A LA PERSONALITZACIÓ. MÚLTIPLES MANERES D'EXPRESSIÓ. Ofereix una activitat que presenti més d'un canal d'entrada: imatges, text i àudio, vídeo subtitulat.... ACOMPANYAR L'APRENENTATGE. OFERIR MÚLTIPLES CANALS D'ENTRADA DE LA INFORMACIÓ. Facilita eines i estratègies a la família fer implicar-la en el procés educatiu dels seus fills i filles.. FACILITAR LA COMPLEXIÓ DE LA TASCA. Engresca'ls a produir creacions innovadores i motivadores.. Facilita eines que els permetin ser conscients de què aprenen, com aprenen i per a què aprenen.. Presenta diferents nivells d'assoliment. Permet que s'adapti a les seves possibilitats, proposant tasques competencials, en context i amb sentit.. PARTICIPACIÓ. Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.. Tots els llenguatges hi tenen cabuda.. COMUNICACIÓ. COEDUCACIÓ. Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.. ACCÉS UNIVERSAL. EQUITAT. CORRESPONSABILITAT. Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.. Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.. Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.. OBJECTIU. ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ..... Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. GUIA INCLUSIVA DOCENT. PARTICIPACIÓ. Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.. Tots els llenguatges hi tenen cabuda.. Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.. Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.. ACCÉS UNIVERSAL. COEDUCACIÓ. COMUNICACIÓ. Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.. EQUITAT. Ofereix una activitat que presenti més d'un canal d'entrada: imatges, text i àudio, vídeo subtitulat.... Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.. CORRESPONSABILITAT. OFERIR MÚLTIPLES CANALS D'ENTRADA DE LA INFORMACIÓ. Disseny Universal per a l'aprenentatge (DUA). Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. GUIA INCLUSIVA DOCENT. PARTICIPACIÓ. Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.. ACCÉS UNIVERSAL. Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.. Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.. COEDUCACIÓ. Tots els llenguatges hi tenen cabuda.. Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.. COMUNICACIÓ. Ensenyament multinivell. Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.. EQUITAT. ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ..... FACILITAR LA COMPLEXIÓ DE LA TASCA. CORRESPONSABILITAT. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. GUIA INCLUSIVA DOCENT. PARTICIPACIÓ. ACCÉS UNIVERSAL. Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.. Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.. Tots els llenguatges hi tenen cabuda.. Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.. COEDUCACIÓ. COMUNICACIÓ. Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.. Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.. EQUITAT. Disseny Universal per a l'aprenentatge (DUA). ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ..... DONAR ESPAI A LA PERSONALITZACIÓ. MÚLTIPLES MANERES D'EXPRESSIÓ. CORRESPONSABILITAT. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. GUIA INCLUSIVA DOCENT. PARTICIPACIÓ. ACCÉS UNIVERSAL. Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.. Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.. COEDUCACIÓ. Tots els llenguatges hi tenen cabuda.. Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.. Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.. Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.. EQUITAT. Compartir els objectius d'aprenentatge i comprovar que els han entés i se'ls han fet seus abans d'iniciar la tasca, durant i després de realitzar-la.Oferir instruments que facilitin la planificació i la regulació dels aprenentatges: checklist, bases d'orientació, rúbriques...Oferir una bona retroalimentació (feedback). Donar valor al que es fa prou bé i suggerir propostes per superar els obstacles i avançar en l'adquisició dels aprenentatges.. COMUNICACIÓ. ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ..... ACOMPANYAR L'APRENENTATGE. CORRESPONSABILITAT. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. PARTICIPACIÓ. GUIA INCLUSIVA DOCENT. ACCÉS UNIVERSAL. Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.. Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.. Tots els llenguatges hi tenen cabuda.. COEDUCACIÓ. Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.. COMUNICACIÓ. Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.. EQUITAT. Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.. Crea un entorn d'oportunitats comuns. CORRESPONSABILITAT. ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ..... ACOMPANYAR PEDAGÒGICAMENT LA FAMÍLIA. 1. 2. 3. 4. 5. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. 6. Presenta diferents nivells d'assoliment. Permet que s'adapti a les seves possibilitats, proposant tasques competencials, en context i amb sentit.. Engresca'ls a produir creacions innovadores i motivadores.. Facilita eines que els permetin ser conscients de què aprenen, com aprenen i per a què aprenen.. Facilita eines i estratègies a la família per implicar-la en el procés eduatiu dels seus fills i filles.. Oferir Oportunitats d'aprenentatge per a TOTHOM. Aprenentatge competencial. ELIMINEM BARRERES POSANTLA MIRADA EN ..... Vídeo "Educació Inclusiva"