Want to make creations as awesome as this one?

Infografia feta per na Laia Palou i en Jaume Feliu per explicar un possible procés per programar i avaluar de manera competencial una matèris, unitat o projecte.

Transcript

Caterpillar

Butterfly

Programació i avaluació competencial:

The eggs

Chrysalis

Programació i avaluació competencial

La infografia vol mostrar un possible procés a seguir per programar i Avaluar una unitat didàctica o projecte de manera competencial

Aquesta infografia ha estat creada per na Laia Palou i en Jaume Feliu i es comparteix amb una llicència de reconeixement, no comercial i compartir igual.

Cicle viu

Enllaç a la proposta de rúbrica per avaluar una programació competencial

The eggs

contingutsclau

COMPETÈNCIES

CRITERISD'AVALUACIÓ

SeleccionarSeqüenciarVincular

Descripció

Amenaces

Recursos

Revisar la coherència

Plantilles

Exemples

Currículum

MASSA OUS: SobrecompetenciarPer cada projecte o unitat didàctica hauríem de treballar sobre 3 competències.2 competències d'àmbit1 competència transversalD'individus a població al llarg del temps!No perdre la visió d'etapa: treballem molt poc una competència? Massa?Coordinació dins de les matèries

DecretCompetències Bàsiques per àmbits i transversalsEl currículum competencial a l'aulaProgramar per competències a l'educació secundària obligatòria

Plantilles del Quadern virtual o Programació competencial (full de càlcul)Model de plantilla (document de google)

Exemples de Seqüències Didàctiques pels diferents àmbitsExemples BG FQ

Amenaces

Caterpillar

Recursos

Verbs!

A prova

NIVELL1

NIVELL2

NIVELL3

TASQUES

INDICADOR D'AVALUACÓ AN

INDICADOR D'AVALUACIÓAE

INDICADOR D'AVALUACIÓAN

INDICADOR D'AVALUACIÓAS

Descripció

Espècies oportunistes: QUÈ QUALIFICAR?Vigilar no qualificar activitats reproductives, activitats molt obertes. Activitats de grup?Malformacions: COM QUALIFICAR?Nivells d'assoliment ambigus o que no acaben responent a la gradació de la competència.Una qüestió de verbs!Objectius per a tothom!

UNA QÜESTIÓ DE VERBSOBJECTIUS:Estan formulats com a capacitats que els alumnes han de desenvolupar al llarg de la unitat didàctica o del projecte?Els següents verbs d’acció hi poden ajudar:Actuar, crear, inferir, realitzar, acceptar, decidir, integrar, recollir, ajudar, deduir, interactuar, reconèixer, adquirir, desenvolupar, interessar, reelaborar, admetre, descodificar, interpretar, regular, analitzar, descobrir, investigar, reflexionar, aplicar, discriminar, justificar, relacionar, apreciar, dirigir, llegir, resoldre, assumir, dirimir, manifestar, respectar, avaluar, distingir, manipular, respondre, buscar, efectuar, mediar, saber, cercar, elaborar, mobilitzar, seleccionar, classificar, emprendre, mostrar, seqüenciar, col·laborar, escoltar, observar, sintetitzar, comparar, escriure, ordenar, solucionar, compartir, establir, organitzar, tenir una actitud crítica, comprendre, explicar, parlar, transferir, compondre, exposar, participar, utilitzar, comunicar-se, expressar, percebre, valorar, confiar, extreure, plantejar, contextualitzar, fer, practicar, controlar, gaudir, prendre decisions, conversar, identificar, processar, cooperar, imaginar, produir, correspondre, implicar-se, promoure..Indicadors:Com se sabrà o se sap que cada alumne ha adquirit els aprenentatges?Fins a quin grau s’assoleixen les competències?Alguns verbs que poden ajudar a formular criteris i indicadors són:Comprendre, participar, realitzar, aplicar, conèixer, mostrar, escriure, mecanitzar, ser capaç, saber, utilitzar, percebre, tenir, respectar, captar, entendre, reconèixer, reproduir, valorar, extreure, exposar, llegir, parlar, revisar, comparar, identificar, reflexionar, emprar, produir, usar, elaborar, respondre, formular, expressar, gaudir, fer, cercar, emprendre, comunicar, interpretar, representar, ordenar, descompondre, definir, analitzar, descriure, mesurar, construir, classificar, establir, seleccionar, desenvolupar, recollir, estimar, justificar, comprovar, col·laborar, contrastar, plantejar, obtenir, trobar, observar, distingir, relacionar, resoldre, desmuntar, muntar, explicar, localitzar, desplaçar-se, proposar, compartir, crear, verbalitzar, argumentar, planificar, orientar-se, equilibrar, saltar, girar, llançar, rebre, manejar, sincronitzar, incorporar, ajustar, actuar, opinar, defensar, acceptar, practicar, intervenir, rebutjar...Som capaços de classificar-los segons la complexitat cognitiva?Processos cognitius que són possibles realitzar amb els coneixements adquiritsExtret de Ruiz, Hector 2020 ¿Como Aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y enseñanza. Pg 104-105. Adaptació de Anderson et al. 2001 (de lectura obligatòria!)Categories i processos cognitiusNoms alternatiusDefinicionsRecordar:recuperar informació rellevant de la memòria a llarg plaç1.1 ReconèixerIdentificarConfirmar que la informació que es presenta explícitament ja es troba a la memòria de llarg plaç.1.2 RememorarReproduirExtreure informació de la memòria de llarg plaç a partir d’algun estímul.Comprendre: donar significat a la informació que tractem2.1 InterpretarAclarir, representar, traduirCanviar d’una forma de representació (per exemple verbal a numèrica)2.2 ExemplificarIl·lustrarProposar exemples que il·lustren una idea o un principi2.3 ClassificarCategoritzar, agruparDeterminar que un contingut o idea pertany a una categoria (principi o concepte).2.4 ResumirAbstreure, generalitzarExtreure les idees o dades principals d’una informació.2. 5 InferirConcloure, extrapolar, interpolar, predirTreure conclusions a partir de la informació presentada2. 6 CompararContrastar, mapejar, relacionarDetectar correspondències entre dues idees, conceptes o aconteixements.2. 7 ExplicarModelarConstruir models causa-efecteAplicar:Utilitzar un procediment en una situació donada.3.1 ExecutarPortar a termeAplicar un procediment a una tasca que resulta familiar.3.2 ImplementarUtilitzarAplicar un procediment a una tasca que no resulta familiar.Analitzar: Desintegrar l’objecte d’aprenentatge en les seves parts i determinar com aquests es relacionen entre elles i amb el tot.4.1 DiferenciarDiscriminar, distingir, seleccionar, focalitzarDistingir els elements rellevants del que no ho són.4.2 OrganitzarIntegrar, estructurar, esquematitzar, diseccionarDeterminar com els elements encaixen o funcionen en una estructura.4.3 AtribuirDeconstruirDeterminar la perspectiva, el biaix o el doble significat de la informació.Avaluar: Emetre judicis basats en criteris o estàndards.5.1 ComprovarCoordinar, detectar, monitoritzar, testar.Detectar inconsistències internes o fal·làcies en un procés o producte; determinar l’efectivitat d’un procés.5.2 CriticarJutjarDetectar inconsistències en un procés o producte en relació amb criteris externs; determinar la conveniència d’un procediment per resoldre un problema donat.Crear:Unir elements per formar un tot coherent o funcional; reorganitzar elements per formar un nou patró o estructura.6.1 GenerarHipotetitzarPlantejar hipòtesis alternatives basades en un criteri.6.2 PlanificarDissenyarConcebre un procés o objecte que compleixi alguna funció.6.3 ProduirConstruirElaborar un producte.

Descripció

Chrysalis

Amenaces

A prova

Idees

Plantilles

Recursos

Activitats

Avaluació

Alumne/a

CRISÀL·LIDES SENSE TEMPS O RECURSOSQualificar competències que no acabem treballant (linguística?)TEMPS i FACTORS EXTERNSHi ha molts factors que marquen el temps que tarda l'eruga en passar a papallona. Igualment a l'aula.Grau d'incertesa del que passa, temps que els cal als alumnes per entendre-ho...Caldrà anar adaptant les activitats fruit de la reflexió i pràctica.REGULACIÓNo veiem què passa dins la crisàlide.Caldrà pensar en activitats que facilitin l'auto i la coavaluació: que ho regulin ells des de dins!

Plantilla portafoli projectes Salas i Xandri 3r ESOPlantilla Rutines i Destreses de Pensament

Aplicació Recursos al CurrículumPlay DecideToolboxCompètències Pensament científicPautes Disseny Universal per a l'Aprenentatge

Butterfly

Descripció

Amenaces

El cicle, per sort, continua!

NA

AN

AS

AE

Indicadors

d'avaluació

Assoliment

d'objectius

Alumne/a

PROMISCUÏTATLa papallona té realment la genètica de la primera fase? Ha nascut dels ous que volíem?SELECCIÓ NATURALHem creat una papallona que es pot adaptar al medi?

Caterpillar

Butterfly

Programació i avaluació competencial:

The eggs

Chrysalis

Programació i avaluació competencial

La infografia vol mostrar un possible procés a seguir per programar i Avaluar una unitat didàctica o projecte de manera competencial

Aquesta infografia ha estat creada per na Laia Palou i en Jaume Feliu i es comparteix amb una llicència de reconeixement, no comercial i compartir igual.

Cicle viu

Enllaç a la proposta de rúbrica per avaluar una programació competencial