Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

proves d'accés

curs 2022-23

IES INCA

Formació profesional

GRAU SUPERIOR

NO SÓN LES MATEIXES PROVES PER TOTS ELS CFGS

proves d'accés grau SUPERIOR

requisits

ESTRUCTURA de la prova

INFO

INFO

QUAN SÓN LES PROVES?

La matrícula sol ser el mes de març, i les proves al maig, però s’ha d’estar atent a les dates de cada convocatòria.

ESTRUCTURA DE LES PROVES:

- De quines matèries m’he d’examinar?


La prova d’accés als cicles formatius de grau superior s’estructura en dues parts:

Part comuna:

 1. Llengua castellana

 2. Llengua catalana

 3. Llengua estrangera: anglès


Part específica
En aquesta part l’aspirant t’has d’examinar de dues matèries d’entre les cinc possibles que hi ha per cada opció.

Qui pot fer les proves d’accés?


Per poder inscriure’t a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
- No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau superior.
- Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.


- Fixa’t que pots estar exempt/a si tens assignatures de 2n de batxillerat aprovades (o de 1r en el cas d’educació física, economia o tecnologies de la informació i comunicació).

- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau superior i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.


INSCRIPCIÓ: 3 - 17 de març.


PROVES: 11 i 12 de maig.

INSCRIPCIÓ: 3 - 17 de març.


PROVES: 11 i 12 de maig.Opció d’humanitats i ciències socials

Opció de ciències de la salut i mediambientals 1. Dibuix tècnic,
 2. Física,
 3. Matemàtiques,
 4. Tecnologia industrial,
 5. Tecnologies de la informació i la comunicació

 1. Biologia,
 2. Ciències de la terra i mediambientals,
 3. Educació física
 4. Matemàtiques,
 5. Química.

 1. Economia,
 2. Geografia,
 3. Matemàtiques,
 4. Psicologia,
 5. Segona llengua estrangera

Opció de ciències i tecnologia

quina durada tenen els exàmens?

Quina durada tenen els exàmens?

 • Part comuna: 3 hores (1 hora per a cada prova)
 • Part específica: 3 hores (1 hora i 30 minuts per a cada matèria).

INFO

PREU DE LA PROVA: 34,87 euros (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova).

Famílies professionals

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Maritimopesquera (només el cicle formatiu d’Aqüicultura)
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient

Famílies professionals:


 • Administració i gestió

 • Comerç i màrqueting

 • Hoteleria i turisme

 • Serveis socioculturals i a la comunitat

famílies professionals:


- Arts gràfiques
- Arts i artesanies
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació mecànica
- Fusta, mobles i suro
- Imatge i so
- Indústries extractives
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu d’Aqüicultura)
- Tèxtil, confecció i pell
- Transport i manteniment de vehicles
- Vidre i ceràmica

Quina durada tenen els exàmens?

Part comuna: 3 hores (1 hora per a cada prova)
Part específica: 3 hores (1 hora i 30 minuts per a cada matèria).20 famílies professionals

QUINS CFGS HI HA A LES ILLES BALEARS?

més títols de CFGS

INFO

INFO

INFO

accés a CFGS

Oferta formativa curs 21-22 (pot variar):

 1. Administració i gestió (ADG)

 2. Activitats físiques i esportives (AFD)

 3. Agrària (AGA)

 4. Arts gràfiques (ARG)

 5. Comerç i màrqueting (COM)

 6. Electricitat i electrònica (ELE)

 7. Energia i aigua (ENA)

 8. Edificació i obra civil (EOC)

 9. Hoteleria i turisme (HOT)

 10. Informàtica i comunicacions (IFC)

 11. Instal·lació i manteniment (IMA)

 12. Imatge personal (IMP)

 13. Imatge i so (IMS)

 14. Indústries alimentàries (INA)

 15. Fusta, moble i suro (MAM)

 16. Maritimopesquera (MAP)

 17. Química (QUI)

 18. Sanitat (SAN)

 19. Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)

 20. Transport i manteniment de vehicles (TMV)


- A l'hora d'accedir als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) hi ha un 60% de places per alumnes que hi accedeixen amb el títol de batxillerat. Qualsevol alumne amb el títol de batxillerat pot sol·licitar plaça als CFGS, però en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, tendran preferència d'accés, en primer lloc, els que hagin cursat la modalitat de batxillerat que dóna accés preferent, d'acord amb la normativa.

- A l'hora d'accedir als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) hi ha un 30% de places per alumnes que hi accedeixen amb el títol tècnic d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM).

Opció 1: Famílies professionals;

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Hoteleria i turisme

Serveis socioculturals i a la comunitat


QUIN FP VULL FER?

CLOE

ORIENTA'T

Test d’Interessos Professionals

EL GR.
L'eina per arribar allà on vols

INVERTEIX TEMPS:

fes qüestionaris d'autoconeixement abans de decidir
EL TEU FUTUR

PER PODER-NOS PREINSCRIURE A CFGS

1r. de la mateixa modalitat

2n. batxillerat
3r. CFGS
4t. titulació universitaria

A:
APROVAR BATXILLERAT

B.

APROVAR LA PROVA D'ACCÉS

important

ÉS IMPORTANT LA NOTA!

Obtindré algún certificat?
• El centre educatiu facilitarà a l'interessat un certificat amb els resultats de la prova.

• Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.

PERMET L'ACCÉS AL CFGS SENSE EL TÍTOL DE BATXILLERAT.

Pot ser equivalent en algunes oposicions, cossos de seguretat, etc.

60% de places

IMPORTANT:

 • La superació de la prova permet la sol·licitud de plaça pel torn d’accés mitjançant altres vies (10%).
 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça.

10% de places.


"PROVA D'ACCÉS"

PROVES D'ACCÉS AL GRAU SUPERIOR

COM PREPARAR LES PROVES?

models d'exàmens

Els continguts, l’estructura de les proves, els criteris d’avaluació i qualificació, així com els materials que es poden utilitzar durant la prova de cada matèria són els establerts a les "Orientacions per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior".

orientacions

dates importants:

– Matrícula: del 3 al 17 de març. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 24 de març.

– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 28 i 29 de març, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 7 d’abril.

– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 11 i 12 de maig.

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 19 de maig


recollir el certificat al centre on hem fet la prova per apuntar-nos al CFGS

ÀNIMS!

TOTA LA INFO:

CONTACTAU


AMB EL

DEPARTAMENT

D'ORIENTACIÓ

SI TENIU DUBTES!

GRÀCIES!!!